สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 32 70 49
2 006 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 11 23 15
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 25 72 42
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 16 21 21
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 44 82 62
6 010 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 5 8 7
7 012 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 1 1
8 016 โรงเรียนบรรพตวิทยา 17 45 29
9 017 โรงเรียนบ้านกระแล 9 19 9
10 018 โรงเรียนบ้านก๊อ 1 3 2
11 023 โรงเรียนบ้านขอนซุง 4 4 4
12 024 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0
13 026 โรงเรียนบ้านครึ่ง 0 0 0
14 027 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 1 1
15 028 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 9 24 17
16 029 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 0 0 0
17 031 โรงเรียนบ้านชมภู 8 16 12
18 035 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1 2 2
19 036 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 3 3 3
20 037 โรงเรียนบ้านดอนแยง 0 0 0
21 034 โรงเรียนบ้านดอนไชย 3 6 5
22 040 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1 3 2
23 043 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 6 6
24 044 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 9 11 11
25 039 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 15 31 19
26 038 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1
27 041 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 3 15 7
28 042 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 13 34 20
29 045 โรงเรียนบ้านทรายทอง 8 23 17
30 047 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 2 2 2
31 048 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 4 7 6
32 050 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 3 4 4
33 051 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 13 28 20
34 052 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 5 3
35 054 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 5 14 5
36 049 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 0 0 0
37 053 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 3 5 5
38 046 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 9 6
39 056 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 0 0 0
40 058 โรงเรียนบ้านบุญนาค 10 17 14
41 059 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 3 6 4
42 057 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 7 6
43 060 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 5 14 9
44 062 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 6 9 7
46 063 โรงเรียนบ้านปากอิง 4 5 5
47 064 โรงเรียนบ้านปางค่า 0 0 0
48 070 โรงเรียนบ้านปี้ 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านป่าซาง 0 0 0
50 067 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 3 4 4
51 068 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 11 8
52 069 โรงเรียนบ้านป่ารวก 4 4 4
53 066 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 17 28 24
54 071 โรงเรียนบ้านผาแล 3 14 6
55 073 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 7 18 13
56 074 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 2 4 3
57 075 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 5 34 14
58 085 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 11 28 19
59 086 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 15 32 27
60 082 โรงเรียนบ้านร่องกอก 0 0 0
61 083 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 1 1
62 084 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 16 19 18
63 087 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 3 4 4
64 091 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 2 8 3
65 092 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 5 14 10
66 093 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 11 16 14
67 094 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 2 5 4
68 097 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0
69 095 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 0 0 0
70 096 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
71 098 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 3 7 6
72 099 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
73 100 โรงเรียนบ้านหก 0 0 0
74 103 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
75 102 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 6 8 8
76 101 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 4 4
77 104 โรงเรียนบ้านหนองเสา 5 14 8
78 105 โรงเรียนบ้านหลวง 6 14 9
79 106 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 14 7
80 120 โรงเรียนบ้านหวาย 10 11 11
81 121 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1 1 1
82 107 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 9 18 13
83 108 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 4 8 7
84 110 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 3 6 5
85 112 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 2 2
86 115 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 9 20 14
87 116 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 7 18 9
88 118 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 11 28 21
89 117 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 2 13 3
90 111 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0
91 114 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 5 11 8
92 119 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 6 10 7
93 113 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 5 10 8
94 109 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 5 5
95 020 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 5 31 11
96 019 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 18 30 19
97 021 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 0 0 0
98 025 โรงเรียนบ้านเขียะ 1 2 2
99 032 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 2 2
100 033 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 2 2 2
101 076 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 37 114 70
102 089 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 17 63 36
103 090 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 3 14 6
104 022 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 10 13 13
105 030 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 3 2
106 072 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 10 29 17
107 077 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 2 2 2
108 078 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย 0 0 0
109 080 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 8 14 13
110 079 โรงเรียนบ้านแม่เปา 4 6 5
111 088 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 0 0 0
112 124 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 9 5
113 123 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1 3 2
114 122 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 3 13 6
115 055 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 4 14 9
116 081 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 13 35 22
117 125 โรงเรียนปอวิทยา 12 25 19
118 126 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 32 76 52
119 136 โรงเรียนริมโขงวิทยา 9 24 17
120 139 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 11 36 18
121 141 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 12 23 18
122 142 โรงเรียนศรีสว่าง 0 0 0
123 143 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 4 22 10
124 144 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 10 19 17
125 145 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 11 27 21
126 146 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 3 6 5
127 147 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 17 34 24
128 148 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 5 4
129 149 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 8 25 16
130 152 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 22 13
131 153 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 8 17 13
132 154 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 0 0 0
133 155 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 37 66 54
134 157 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 4 6 6
135 151 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 80 205 130
136 158 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 12 21 17
137 129 โรงเรียนเพียงหลวง 16 5 18 10
138 130 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 1 3 2
139 131 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 0 0 0
140 133 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 0 0 0
141 132 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0
142 134 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1 6 3
143 140 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 30 55 44
144 135 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 8 16 12
145 013 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 20 16
146 002 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 12 21 19
147 003 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 0
148 005 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 0 0 0
149 127 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0
150 137 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 20 31 29
151 138 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 10 19 16
152 150 โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 0 0 0
153 156 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 13 20 18
154 159 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0
155 011 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 0 0 0
156 014 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 5 6 6
157 015 โรงเรียนเทศบาลตำเวียงเทิง 0 0 0
158 128 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 0 0 0
159 001 โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 1 1 1
160 160 โรงเรียนศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 1 3 2
รวม 1069 2399 1668
4067

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]