เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นางสาวสุรีวรรณ์ ฟองอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
8 นางณัฐธิณี แสนถา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
9 นางผุสดี เมฆอากาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
10 นายวิทยา ไชยปันดิ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
11 นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
12 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
13 นางสาววราลี ประวัง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
14 นายบุญมี ท่าดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเทิง 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
15 นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแรดวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเทิง 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
16 นายพงพุธ หมุดปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเชียงของ 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
17 นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเชียงของ 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
18 นายเจริญ นันไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
19 นายฉัตรพล นันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอขุนตาล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
20 นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเวียงแก่น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
21 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
22 นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
23 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
24 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
25 นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
26 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
27 นางอภิญญา พิศไพร่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
28 นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
29 นายศุภชัย กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
30 นายอัถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
31 นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิรากรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
32 นายวัชรกรณ์ ทำการ พนักงานธุรการ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
33 นายประมุข ศรีไกรรส ช่างสี ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
34 นายสุเทพ พรมโลกา ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
35 นายพินิจ หินจันทร์ ช่างปูน ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
36 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
37 นายสุธิวัฒน์ ทิพย์โชติ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
38 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
39 นายนิพบ วงศ์สุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
40 นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
41 นายพชร รู้ธรรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
42 นายยอม ธนะตัน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
43 นายกัมพล ไกลถิ่น ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
44 นายสยาม เชียงแรง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
45 เกศรินทร์ เชียงแรง แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
46 นางนิทัน เต่านัน แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
47 นางสาวนฤมล คำเทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
48 นายบุญทัน แอ่นปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
49 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
50 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
51 นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
52 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
53 นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
54 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
55 นางจิราภรณ์ การดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
56 นางนิตยารัศมิ์ อนุเคราะห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
57 นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
58 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
59 นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
60 นางสาวนฤมล คำเทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
61 นางอภิญญา พิศไพร่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
62 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
63 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
64 นายสมผล ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านบ่อแสง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
65 นายอดิศักดิ์ จันกิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
66 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
67 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
68 นางอัจฉราพร บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
69 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
70 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
71 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
72 นายชูชาติ มีแหวน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
73 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
74 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
75 นายปริญญา วงศ์ขัติ นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
76 นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
77 นายภาณุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
78 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
79 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
80 นางณัฐธิณี แสนถา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
81 นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
82 นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
83 นางฉันทนา กองมงคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
84 นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
85 นายปริญญา วงศ์ขัติย์ นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
86 นางเบญจพร จิตมะโนวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
87 นางจิราภรณ์ การดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
88 นายศุภชัย กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
89 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
90 นายวิทยา ไชยปันดิ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
91 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
92 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
93 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
94 นายอินสม ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
95 นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
96 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
97 นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
98 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
99 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
100 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน  
101 นายสมผล ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
102 นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
103 นางสาวณิชารีย์ เขียวตื้ออินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
104 นายณรงค์ ยะตั๋น ครูโรงเรียนบ้านบ่อแสง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
105 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
106 นายชรินทร์ คำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
107 นางสาวโสภา รังษี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
108 นางสาวณัฐนันท์ การเก็บ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
109 นายเรวัต นุกาศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
110 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
111 นายวรภพ เขาฟัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
112 นางสาวนงเยาว์ กาบขิง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
113 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
114 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
115 นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
116 นางสาวฐิติยา ปินคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ้านสบเปา การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
117 นายกฤติเดช สุกใส ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
118 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
119 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
120 นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
121 นายอินสม ศรีคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
122 นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
123 นางสาวพิมพิไล โลราช ธุรการโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
124 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
125 นายอภิชัย สมบัติใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
126 นายสมศักดิ์ แดงเครื่อง ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
127 นายจักรพันธ์ มาจักร์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
128 นางสาวประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
129 นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
130 นางกัลยา สงวนแพง ครู โรงเรียนบ้านหนองเสา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
131 นางสาวมยุรา ภัทรเสถียรชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองเสา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
132 นางกนกกานต์ เนตรใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
133 นางชลันดา ฐานันดร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
134 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
135 นายกันติทัต บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
136 นายอัศวิน ซ้อนพุฒ ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
137 นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
138 นายวัชรินทร์ รู้ทำนอง ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
139 นางสาวนฤมล ทะระมา ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
140 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
141 นายเจริญ นันไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันระดับปฐมวัย  
142 นางวิภาดา มหาภาส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันระดับปฐมวัย  
143 นางนฤมล ธูปมงคล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันระดับปฐมวัย  
144 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันระดับปฐมวัย  
145 นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
146 นางไอลดา คำมีผล ครู โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
147 นายอำนวย ยศคำ ครู โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
148 นางศิริพร ยะป๊อก ครู โรงเรียนบ้านแม่เปา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
149 นางสาวอุไรวรรณ กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่เปา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
150 นายประญัติ แก้วดุลดุก ครู โรงเรียนบ้านแม่เปา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
151 นางเขมภัสสร์ ชอบธรรม ครู โรงเรียนบ้านแม่เปา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
152 นายสืบศักดิ์ นุกูลการ ครู โรงเรียนบ้านแม่เปา การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
153 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
154 นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวาย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
155 นายชวลิต เฮียงโฮม ครู โรงเรียนห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
156 นายธวัชชัย อนุเคราะห์ ธุรการ โรงเรียนห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
157 นายสายชน เทือกตา ครู โรงเรียนชุมชนสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
158 นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
159 นายอดิศักดิ์ จันกิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
160 นายนิพล เมืองก้อนกาศ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
161 นางรัตนา ไชยปันดิ ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
162 นายเอกชัย ของทิพย์ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
163 นายธีรนิตย์ ธรรมศิริ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
164 นางชัญญา นันทเสน ธุรการโรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
165 นายภาณุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)  
166 นายสุรชัย ตื้อยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
167 นายเจริญ นันไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
168 นางสาวนงเยาว์ ปินคำ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
169 นายสากล เพชรใจศักดิ์ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
170 นางศรีลา เมืองก้อนกาศ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
171 นางสาวดลยา แสนธรรมมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
172 นางนงคราญ ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
173 นายภาณุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรีและนาฎศิลป์)  
174 นางสาวพรนภา ประยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
175 นางพัชรินทร์ จันทร์นวล ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
176 นางจิตรลดา ภูถาวร ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
177 นางทับทิม กันทะจักร์ ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
178 นางสาวศิรินทรา แสงแก้ว ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
179 นางนราพร จิระสุนทรชัย ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
180 นายลิขิต คิดตาโย ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
181 นางปริญญา วีระเดชประไพ ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
182 นางสาวภาสินี พลบุญ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
183 นางสาวพนิดา จุ้ยกระโทก ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
184 นางสาวลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
185 นายประเวศ บัวจินดาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
186 นายบุญตรง มูลพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
187 นายสุพศิน แก้วจำปา ครู โรงเรียนบ้านกระแล การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
188 นายอัศวิน ซ้อนพุธ ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
189 นายนิพบ วงศ์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
190 นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
191 นางศรีลา เมืองก้อนกาศ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
192 นางสาวนงเยาว์ ปินคำ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
193 นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
194 นางสาวสุดารัตน์ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
195 นางชัญญา นันทเสน ธุรการ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
196 นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
197 นางวิดา มหาภาส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
198 นางฉัตรกมล โนวังหาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
199 นางสาวฐิติยา ปินคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
200 นางสาวณัฐนันท์ การเก็บ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
201 นางสาวโสภา ยารังษี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
202 นางนฤมล ธูปมงคล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
203 นางสาวดลยา แสนธรรมมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
204 นางกนกกานต์ เนตรใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
205 นางสาวนงเยาว์ กาบขิง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
206 นางชลันดา ฐานันดร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
207 นางพลับพลึง ตื้อยศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
208 นางสาวจันจิรา อิ่นใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
209 นางสาวนฤมล คำเทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
210 นางสาวเสริมสุข เชิงดอย พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
211 นายนิกร ต๊ะต้องใจ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
212 นางสาวนารี หาญใจเพชร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
213 นางนงนุช ตันกูล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
214 นายสมชาย กาบจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
215 นางสาวเมตตา วงศ์ชัย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
216 นางณัฐธินี แสนถา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
217 นางดรุณี การะเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
218 นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราช ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
219 นางสาวกนิกนาฏ แก้วสิมมา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล  
220 นางผุสดี เมฆอากาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
221 นางสาวศจีพร ผันผาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
222 นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
223 นางสาวแสงเดือน ใจกล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
224 นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
225 นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
226 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
227 นางนงคราญ ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
228 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
229 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
230 นางไพฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
231 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
232 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
233 นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
234 นายภาณุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
235 นางสาวลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
236 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
237 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
238 นางสาวประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
239 นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
240 นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  
241 นางสาวเสริมสุข เชิงดอย พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]