สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 73 3 4 0 80
2 บ้านเมืองกาญจน์ 36 1 0 0 37
3 ชุมชนบ้านสบเปา 33 4 2 4 39
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 26 7 1 3 34
5 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 26 2 2 0 30
6 ขุนขวากพิทยา 25 6 0 1 31
7 ปางหัดสหศาสตร์ 24 5 1 2 30
8 ชุมชนบ้านต้าตลาด 17 5 0 0 22
9 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 15 3 0 0 18
10 บรรพตวิทยา 15 1 0 0 16
11 บ้านเวียงหมอก 12 3 1 0 16
12 บ้านร่องแช่ 12 2 0 1 14
13 หนองแรดวิทยา 11 3 2 1 16
14 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 11 2 0 0 13
15 บ้านทุ่งนาน้อย 11 1 1 0 13
16 จำไฮบ้านเหล่า 11 0 0 0 11
17 สันทรายงามวิทยา 11 0 0 0 11
18 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 10 5 1 0 16
19 อนุบาลเวียงแก่น 10 2 0 0 12
20 บ้านห้วยหาน 10 0 1 0 11
21 กฤษณาทวีวิทย์ 9 3 0 0 12
22 บ้านราษฎร์ภักดี 9 2 3 1 14
23 ปอวิทยา 9 2 1 0 12
24 ลูกรักเชียงของ 9 1 2 2 12
25 วัดพระเกิดคงคาราม 9 1 1 0 11
26 บ้านแผ่นดินทอง 9 1 0 0 10
27 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 9 0 4 0 13
28 บ้านตุ้มเหนือ 9 0 0 0 9
29 บ้านกระแล 9 0 0 0 9
30 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 8 1 0 1 9
31 ไตรมิตรวิทยา 8 1 0 0 9
32 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 8 0 1 0 9
33 ริมโขงวิทยา 8 0 1 0 9
34 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 7 6 2 0 15
35 บ้านรักแผ่นดิน 7 3 1 0 11
36 ศรีดอนไชยวิทยา 7 3 0 1 10
37 บ้านหวาย 7 3 0 0 10
38 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 7 2 5 2 14
39 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 7 2 0 0 9
40 บ้านบุญนาค 7 1 2 0 10
41 วรรณศรวิทยา 7 1 2 0 10
42 บ้านทรายทอง 7 1 0 0 8
43 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 7 0 0 0 7
44 อนุบาลตาดควัน 6 2 0 0 8
45 บ้านแม่ลอยไร่ 6 2 0 0 8
46 บ้านพญาพิภักดิ์ 6 1 0 0 7
47 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 6 1 0 0 7
48 อนุบาลพญาเม็งราย 5 6 2 0 13
49 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 4 1 1 10
50 บ้านแก่นวิทยา 5 4 1 0 10
51 บ้านชมภู 5 3 0 0 8
52 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 5 3 0 0 8
53 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 5 1 2 0 8
54 บ้านห้วยเอียน 5 1 0 0 6
55 บ้านเกี๋ยง 5 0 0 0 5
56 เพียงหลวง 16 5 0 0 0 5
57 บ้านห้วยลึก 4 2 3 0 9
58 บ้านหนองบัวคำ 4 2 0 0 6
59 บ้านตีนเป็ด 4 2 0 0 6
60 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 4 1 0 0 5
61 บ้านทุ่งอ่าง 4 1 0 0 5
62 เทศบาลตำบลป่าตาล 4 1 0 0 5
63 บ้านไทยสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
64 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 4 0 0 0 4
65 บ้านปล้องตลาด 4 0 0 0 4
66 บ้านบ่อแสง 4 0 0 0 4
67 บ้านแม่เปา 4 0 0 0 4
68 บ้านป่าม่วง 3 2 1 0 6
69 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 3 2 0 0 5
70 บ้านปล้องใต้ 3 1 2 0 6
71 บ้านสองพี่น้อง 3 1 1 0 5
72 บ้านหนองเสา 3 1 1 0 5
73 บ้านม่อนป่ายาง 3 1 0 1 4
74 บ้านปากอิง 3 1 0 0 4
75 บ้านขอนซุง 3 1 0 0 4
76 บ้านห้วยคุ 3 1 0 0 4
77 อนุบาลยางฮอม 3 1 0 0 4
78 บ้านห้วยไคร้ 3 1 0 0 4
79 บ้านท่าข้าม 3 1 0 0 4
80 บ้านป่ารวก 3 0 1 0 4
81 บ้านทุ่งโห้ง 3 0 0 0 3
82 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 0 0 0 3
83 สันสะลีกวิทยา 3 0 0 0 3
84 บ้านทุ่งซางดงหลวง 3 0 0 0 3
85 บ้านป่าตึงงาม 3 0 0 0 3
86 บ้านดอนมหาวัน 3 0 0 0 3
87 บ้านสันหลวงสามัคคี 3 0 0 0 3
88 บ้านใหม่โชคชัย 3 0 0 0 3
89 บ้านห้วยซ้อ 3 0 0 0 3
90 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 0 0 0 3
91 บ้านหลวง 2 2 0 1 4
92 บ้านดอนไชย 2 1 0 0 3
93 บ้านบุญเรือง 2 1 0 0 3
94 บ้านต้านาล้อม 2 1 0 0 3
95 บ้านลุงท่าเจริญ 2 1 0 0 3
96 บ้านเวียงหวาย 2 1 0 0 3
97 บ้านห้วยโป่ง 2 0 3 0 5
98 บ้านหลู้ 2 0 1 0 3
99 บ้านแม่ต๋ำกลาง 2 0 0 0 2
100 บ้านศรีลานนา 2 0 0 0 2
101 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 0 2
102 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 1 2 0 4
103 บ้านม่วงยาย 1 1 0 0 2
104 บ้านหนองเตา 1 1 0 0 2
105 บ้านผาแล 1 0 1 0 2
106 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
107 บ้านสันทรายมูล 1 0 1 0 2
108 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 1 1
109 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 0 0 0 1
110 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1 0 0 0 1
111 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 0 1
112 บ้านแจมป๋อง 1 0 0 0 1
113 บ้านดอนดินแดง 1 0 0 0 1
114 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
115 บ้านตองม่วงชุม 1 0 0 0 1
116 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 0 0 0 1
117 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1 0 0 0 1
118 บ้านเขียะ 1 0 0 0 1
119 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 0 0 0 1
120 บ้านใหม่สุขสันต์ 1 0 0 0 1
121 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 1 0 0 0 1
122 บ้านใหม่ 0 1 0 0 1
123 บ้านก๊อ 0 1 0 0 1
124 ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 0 0 0 1 0
125 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0 0
126 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 0
รวม 806 152 65 24 1,023