สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   ปนธะรังษี
 
1. นางสายพิน  ธรรมชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นักค้า
 
1. นางนัทธิณี  โสภาพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงสิรภัทร  โนจิตร
 
1. นางสาวณัชนันท์  ริจนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองดี
 
1. นางสาวสิริรัตน์    ตาปัญโญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวรัญญู  สมควร
 
1. นางผ่องศรี  รู้ธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ใจรักปรีดามิตร
 
1. นางสาวปาริชาติ  มนัสมโนธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71.2 เงิน 7 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงวรกมล  กาวงศ์
 
1. นางสายพิณ  ปริมิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงทักษพร  บุดดี
 
1. นางสาวภัทราธิป  ธิการ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตรสุรีย์
 
1. นางสาววาทินี   หนองไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยศวิชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  ทองสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เมืองพรม
 
1. นางกานต์สินี  กระภูฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงยุพาพร  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาวปาริชาติ  มนัสมโนธรรม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงกุมภาภักดิ์  ขัดสุทะ
 
1. นางวาสนา  เทพทองปัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์   แปงใจดี
 
1. นางสาววารุณี  เมืองมิ่ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  หอกทอง
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กลางไชย
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปั้นมีรส
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายพยุงศักดิ์  เตวิน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงโชติกา  ไชยมงคล
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เพียอินทร์
 
1. นางสาวศรินทิพย์  ธนะวดี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธีรกานต์    เสนนะ
 
1. นายนฤเดช  สุริยะวงค์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ณ น่าน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. นายณัฐวุฒิ  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวจีรนันท์  อวรรณา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงรัตนา  แซ่จาง
 
1. นางกาญจนา  สมวรรณ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวอภิญญา  ก๋าแก้ว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายซัน  สง่าผล
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวตาฑามาส  กองทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  เชยบาล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรสริน  ทานุชิต
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เทพละ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  บุญมา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายชวกร  วงค์ไทย
 
1. นางนิภา  สุขเกตุ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ทองชมภูนุช
 
1. นางสาวกชกร  ใชชะนะ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวมะลิ  แซ่ท่อ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไชยลังการ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นายศักดิ์ณรินทร์  กรพรม
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวบัญฑิตา  อนาวงค์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เทพละ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กชายเอกพล  เกียรตไพรยศ
 
1. นางสาวนฤพร  คำศรีแก้ว
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวครองขวัญ  วงศ์ชัย
 
1. นางนิภา  สุขเกตุ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1. เด็กชายพิชญะ  เจริญศิลป์
 
1. นางวิทูร  นันทสุวรรณ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กหญิงหฤทกานต์  ไฝดง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  จันต๊ะคาด
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ลิ้มภักดี
 
1. นางสนธิยา  อินธิศักดิ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1. เด็กหญิงอรจิรา  นาคสลับ
 
1. นางสาลินี  นันต๊ะ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงพพลอย  ศิริแสงสมบัติ
 
1. นางปริศนา  บัวแสง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สายเลาคำ
 
1. นางอำภัย  เป็งปิง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงพิกุล  ธะนะ
 
1. นายพลพิรัตน์  ธรรมเสนา
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 8 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญดา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  มนัสมโนธรรม
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  คำหล้าทราย
 
1. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  คำตั๋น
 
1. นางภิมรพรรณ  คุ้มพงษ์พันธ์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ขันเครือ
 
1. นางวณัฐยา  คนเก่ง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล
 
1. นางพวงผการ์  กวงแหวน
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77.8 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กหญิงภูษณิศา  มาแสน
 
1. นางจันทร์เทียบ  สะอาด
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  การค้า
 
1. นางวาสนา  เทพทองปัน
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทองสุข
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ไทยใจอุ่น
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  คงนุ่น
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอังศุชวาล   เพียรทำดี
 
1. นายนฤเดช  สุริยะวงค์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เรือนสิทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนียมทัง
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงสรัลนุช  แซ่ม้า
 
1. นางกาญจนา  สมวรรณ์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. นางสาวกชกร  กาเรือน
 
1. นางเรณุมาศ  วงศ์สาย
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  รู้คิด
 
1. นางพิสมัย  นามนาย
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงธารเพชร  วงศ์ชัย
 
1. นางนิภา  สุขเกตุ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  หมอป่า
 
1. นายชาญวิทย์  นิลเนตร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างตี
 
1. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ฟังช้า
 
1. นางสายพิน  ธรรมชัย
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันเชื้อ
 
1. นางกิมหลั่น  ผาคำ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจเจน
 
1. นางสาวนิตยา  รวมสุข
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.8 ทอง 5 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  เทพวงษ์
 
1. นางสาวบุณยานุช  กันอินทร์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงแพรวนภา  บุดดี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จำปีพรม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่ลี
 
1. นางนฤมล  เส้งทั่น
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุขศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  สุริยะโชติ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี
 
1. นางสาวกัญตวีธ์  เมืองอินทร์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย
 
1. นางอมรา  ศรีวิชัย
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   งิมคำ
 
1. นางสาววาทินี   หนองไชย
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงวราพร  สมควร
 
1. นางกานต์สินี  กระภูฤทธิ์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  มูลเมือง
 
1. นางธมนต์พร  เทพบำรุง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนิสา  สุกุล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1. เด็กชายกฤษกร  อภิรัชนันท์
 
1. นางเนาวรัตน์  ยาละ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ไม้ฉำฉา
 
1. นางสุกัณนา  ทวีสุข
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงฉัตรพร  มังกร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนียมทัง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา
 
1. นางสาวเอมฤทัย  ซองดี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาววณิชชา  นันศิริ
 
1. นางพยอม  สิมงาม
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 4 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิยดา  แซ่ท่อ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไชยลังการ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวมนัชญา  อยู่ดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  เชยบาล
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นะใจ
2. เด็กหญิงอพิชชญา  สิงห์ใจ
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวพัชรียา  ลังกาแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  ทองสุข
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงทวีสิน  กันทะเขียว
2. เด็กชายภัควุฒินันท์  เมืองแก่น
 
1. นางจินดา  แก้ววงค์
2. นางจินดา  แก้ววงค์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงจันทนาพร  อิงวงศ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธิแปง
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์   นามศักดิ์
2. เด็กชายวิสา  ลี้รัตนโชติ
 
1. นางสาวกัลยา  สมควร
2. นางสาววรรณิกา  มือแล
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันตา
2. เด็กชายพชร  พรมมี
 
1. นางวรรณวิศาข์  วัชรศิริพงศ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กหญิงวรัทยา  แก้วสำโรง
2. เด็กชายศศิพงษ์  ยศหล้า
 
1. นางวณัฐยา  คนเก่ง
2. นางสาวพรทิพย์  จินะไชย
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ไม้ฉำฉา
2. เด็กหญิงสุระนันท์  ทะระมา
 
1. นางสุกัณนา  ทวีสุข
2. นางอารีรัตน์  ยาวิชัย
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา  รุ่งแสงทอง
2. เด็กหญิงอริสา  แผ่นอินทร์
 
1. นายธนะกร  แก้วคำปา
2. นางสาวนันทพร  จันต๊ะวงค์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ผัดเรือน
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  สาคำ
 
1. นางนงลักษณ์  ณ น่าน
2. นายวิเชียร  ติยานันท์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ทองชมภูนุช
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  เสนใจ
 
1. นายกฤษณะ  ธิโนชัย
2. นางสาวกชกร  ใชชะนะ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะ
2. เด็กหญิงวรินธร  จินะสี
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิดา  ชนะเคน
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันเพราะ
 
1. นางสายสมร  สุทธศิลป์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงรักษิณา  หัตถกอง
2. นางสาววิรัลยา  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไชยลังการ
2. นางกฤษกร  ถาวงศ์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชนันธร  สีใส
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
2. นางคันธรัตน์   วงศ์วุฒิ
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชัชวรินทร์  ธีระธนินท์ฉัตร
2. เด็กชายนิวัฒน์   รอดเกิด
 
1. นายธนะกร  แก้วคำปา
2. นางจินตนา  เหล็มโสะ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตัง
2. เด็กหญิงวชิรธิดา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.18 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตะมูล
2. เด็กหญิงณิชานันท์  โคตรสมบัติ
 
1. นางชนกนันท์  ทองมาลา
2. นายยุทธนา  เกริกการัณย์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76.78 เงิน 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่จาง
 
1. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ
2. นายพยุงศักดิ์  เตวิน
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74.3 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
2. เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
 
1. นางพวงผการ์  กวงแหวน
2. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.79 เงิน 7 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายพงศพัศ  ธะนะภาษี
2. เด็กชายสหโชคอนันต์  จันทิมา
 
1. นางบุษบาภรณ์  วังสมบัติ
2. นางมณีวรรณ  เสมอใจ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติธร  ส่องแสง
2. เด็กชายชาดินันท์  บริบูรณ์
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวณัฐวดี  สิมมา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กชายภีรภัทร   พรรณนารายน์
2. เด็กหญิงมัณฑิตา   คำวัง
 
1. นางจิราภรณ์  อินวงศ์หงาว
2. นางพัชรินทร์  ดีปัญญา
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงภลัชนันท์  ไชยเนตร
2. เด็กชายสุเมธา  ภูคณะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนียมทัง
2. นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงเย้ง  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงแก้ววิตา  แซ่หว้า
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไชยลังการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แข่งขัน
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงลักษิกา  คำมูล
2. เด็กหญิงวรรณิภา  สูบุญ
 
1. นางพยอม  สิมงาม
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีกัน
 
1. นางชนม์ณัฐนันท์  ฤทธิ์วิเศษ
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงปวินท์ธิดา  โนทัย
 
1. นางสาวณฐมน  ปินคำ
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หน่อแก้ว
 
1. นางสุจิรา   วรรณสาร
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายภัทดนัย  ภูวสรรเพชร
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กชายพิทักษ์  ขาเหล็ก
 
1. นางกฤษณี  ป้องฉิม
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงอมิตา  พรมคณะ
 
1. นางณาตยาณี  เทือกตา
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายนรชาติ  แซ่เล่า
 
1. นายจักรินทร์  รวมจิต
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ยาศรี
 
1. นางอำไพ   วงศ์ขัติ
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนโชติ  จันธิมา
 
1. นายสุทัศน์  แสงสุวรรณ์
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  โพธา
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ซิ้ม
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงไอยรา    ใจปา
 
1. นางเรือนแก้ว   จันทาพูน
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  พจนาวรากุล
 
1. นางสาวจิดาภา  ราณะเรศ
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายธนเทพ  กองแสง
 
1. นางละเอียด  คำหล้า
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  การะหัน
 
1. นางมนัญชยา  ไกลถิ่น
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  แซ่มัว
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กุดรังนอก
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทวี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกวิธิดา  ผัดหน้า
 
1. นางกัลยา  ยังไว
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุก้อน
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนิสรา  ยอดแก้ว
 
1. นางชญานิตย์  เภารัตน์
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวทรัพย์ศิริ  ไชยกอง
 
1. นายเสรี  หว้าสิริวงศ์
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นายกิตติคมน์  วงค์ชัย
 
1. นางสาวนฤมล  จินะราช
 
129 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันจันทร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มไธสงค์
3. เด็กหญิงธนาภา  หิรัญญสุวรรณ
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
130 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
2. เด็กหญิงรวันรัตน์   ชัยชนะ
3. เด็กชายศุภกิตต์  ยวงจา
 
1. นางสิริกาญจน์   ดวงสุข
2. นางสุจิรา   วรรณสาร
 
131 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ปาละบุญมา
2. เด็กหญิงนัชชา  ศรีสังวรณ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งสายหยุด
 
1. นางณปภัช  จันระวัง
2. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
132 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมนต์นภา  วงศ์เนตร
2. เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าธิ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีวิราช
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรรคนา
2. นางสาวสุวภา  คำมา
 
133 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงมรกต  พลยุทธศาตร์
2. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่หว้า
3. เด็กชายเจษฎากร  ใจเจริญก้าวหน้าดี
 
1. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
2. นายเสรี  หว้าสิริวงศ์
 
134 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทะนันชัย
2. เด็กชายพิชญะ  สุทธะ
3. เด็กชายอภินันท์  ชัยเกษม
 
1. นายณรงค์  ยะตั๋น
2. นางวิชชุตา  จุมปู
 
135 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงค์โกฎ
2. เด็กหญิงชลธิชา   แสงเพชร์
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญมิ่ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
136 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงศลิษา  เกสรไพฑูรย์
2. เด็กหญิงสนธยา  อ่วยยื่อ
3. เด็กหญิงแสงเทียน  แซ่จาง
 
1. นางชนิดา  ธรรมลังกา
2. นางปาณิสรา  ศรีสงคราม
 
137 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
2. เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
138 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงวรารินทร์    สุทธิเสน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คำนะ
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาวสุวภา   คำมา
2. นางเยาวลักษณ์  พรรคนา
 
139 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  วงศ์สกุลมงคล
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กหญิงสุธิดา   แซ่ว่าง
 
1. นายเชิดพงษ์  กระทงน้อย
2. นางสาวชมพูนุท  นันทะแก้ว
 
140 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กหญิงกมนทิพย์   จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นายวุฒิชัย  ยอดบุญเรือง
2. นางสาวอชิรญา  หงษ์คำ
 
141 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
3. เด็กหญิงอภิชญา  เนตรธิยา
 
1. นางสิริกาญจน์   ดวงสุข
2. นางศรีทัย  พูลศิลป์
 
142 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กหญิงนิรินชนา  สิทธิราช
2. เด็กหญิงพิชญา  อินเรือง
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จินะไชย
2. นางวณัฐยา  คนเก่ง
 
143 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านก๊อ 1. เด็กหญิงอธิชา  ชนะน้อย
2. เด็กหญิงอภิลดา  โสณะชัย
3. เด็กหญิงอัญญานี  อินถา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หน่อแหวน
2. นางสาววาสนา  พึ่งศรี
 
144 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หินโบราณ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักษาบุญ
 
1. นางชนิดา  ธรรมลังกา
2. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ
 
145 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงกุลศลิน  ทิพยมาตย์
2. เด็กชายศุภสิน  จารุจิตร
3. เด็กหญิงอภัสรา  สาระคุณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เชยบาล
2. นางสาวพรหมภรณ์  คำคง
 
146 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายก้องภพ  จีรัง
2. เด็กชายชนะชล  เมืองแก่น
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริมงคล
 
1. นางนิตยา  ใจคำ
2. นางสาวพรนภา  อินทร์ต๊ะ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธราธิป  อูปแก้ว
2. เด็กชายนรธีร์  อินเทพ
 
1. นางชุติภา   บริบูรณ์
2. นางณปภัช   จันระวัง
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายจารุวิทย์  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงสันสินี   สมบัติประทีป
 
1. นายชวโรจน์  โสภาบุตร
2. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงปุณยนุช  อุปรี
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรเมืองมา
 
1. นางสาวสุวภา  คำมา
2. นางเยาวลักษณ์  พรรคนา
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายภัทรกร  โดยอาษา
2. เด็กชายยุธนาวี  คำงาม
 
1. นางสาวธารรฐา  ศรีวงค์
2. นางสาวธารรฐา  ศรีวงค์
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล
2. เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข
 
1. นางสิริกาญจน์   ดวงสุข
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นายสมศักดิ์  ไอศวรรย์ชัชวาล
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายบุรินทร์  แผ่นอินทร์
2. เด็กชายศิริโชค  หัวนา
 
1. นางสาวสุวภา  คำมา
2. นางชญานิตย์  เภารัตน์
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายณัฐชนน  อินพา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางชุติภา   บริบูรณ์
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกตัญญู  ศรีเริงจันทร์
2. เด็กชายปวีณวัช  นิเกศรี
 
1. นายเรวัต  กาศสนุก
2. นางสาวโสภา  รังษี
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุตรดี
 
1. นางสนธิยา  อินธิศักดิ์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กชายอานนท์   โนจา
 
1. นางสุภาพร   บัวผัด
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงปุญฐิตา   จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายธนัตถ์  หนูอินทร์
 
1. นางกุลจิรา  ไกลถิ่น
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตภาส  เลาหตีรานนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กันทะราช
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายวิศรุจ  เกสรธีรพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  ไอศวรรย์ชัชวาล
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายศิวกร  ปานเจียมตัว
 
1. นางณาตยาณี  เทือกตา
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเตชัส  จันทร์คำ
 
1. นางสาวจันทา  ปุระตา
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  สุดแก้ว
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อแสง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สงสัย
 
1. นางวิชชุตา  จุมปู
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงอธิชา  แซ่ท่อ
 
1. นายสมศักดิ์  ไอศวรรย์ชัชวาล
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กชายพงษพัฒน์  อ่อนดี
 
1. นางมนัญชยา  ไกลถิ่น
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1. เด็กชายเจตดิลก  อินทรีย์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  กันทะเลิศ
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายคมชาญ  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  กุดรังนอก
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ
 
1. นางวศินี  จันทาพูน
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายอัษฎายุธ  มูลเพชร
 
1. นางสาวทัศนีย์  กันทะราช
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เมตตาราษฏร์
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายธนวุฒิ  จรัลพรเลิศสิน
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงศศิมา  ตุ่นคำ
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายพงศ์พิราม  ไชยเนตร
 
1. นางชญานิตย์  เภารัตน์
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงเพียงนภา  แซ่ย่าง
 
1. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  รักบิดา
 
1. นางสาวนฤมล  จินะราช
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์
2. เด็กชายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวเกศรา   หน่อแก้ว
2. นางชุติภา   บริบูรณ์
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายธนภูมิ  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายเกียรติกล้า  จันต๊ะคาด
 
1. นายดรัณภพ  กำจัด
2. นายดรัณภพ  กำจัด
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กชายธนชิต  ติระโชติ
2. เด็กชายนิติพงษ์  หม้องาม
 
1. นางลำดวน  นพวงศ์
2. นายกิตติพัทธ์  ทำของดี
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  วิวัฒนาวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ฟ่า
 
1. นางสาวอัญชลี  สวนดอก
2. นางสาวศิริธร  การเก็บ
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 1. เด็กหญิงพรรณวษา  สุทธะ
2. เด็กชายวรัญญญู  กุณณะ
 
1. นางสาวตินันภรณ์  ทนันชัย
2. นายอภิชิต  จำป๋า
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงสิริมณี  วิเศษณ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีพรม
 
1. นางชลิตา  มะโนวงค์
2. นางสาวดาราณี  เป็กธนู
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กชายชัชวาล  ดีมาก
2. เด็กชายศิริชัย  บุญไตร
 
1. นางสาวสุนทรี  เสมอใจ
2. นางอาภาภรณ์  วุฒิกร
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสิวรรณา  แซ่ท่อ
 
1. นางสาวศิริพร  เขื่อนเชียงสา
2. นายมงคล  พิผ่วนนอก
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวปนัสยา  จันทร์ต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงอโรชา  ดอกคำ
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
2. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายปวริศร  แก้วรากมุก
2. เด็กชายวรเดช   เม่งบุตร
 
1. นางสาวเกศรา   หน่อแก้ว
2. นางชุติภา   บริบูรณ์
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยชมพล
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  พรมอุทิศ
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
2. นางนบพร  พรมมา
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายณภัทร  ณ น่าน
2. เด็กหญิงรสิตา  เรืองนาราบ
 
1. นางนิตยา  ใจคำ
2. นางสาวพรนภา  อินทร์ต๊ะ
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์สวัสดิ์
2. นายวีรศักดิ์  แซ่กง
 
1. นางสาวดาราณี  เป็กธนู
2. นางชลิตา  มะโนวงค์
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ดู่แก้ว
2. เด็กชายพีรพล  วงค์ชัย
 
1. นายวรนารถ  สุวรรณศิลป์
2. นางสาวนฤมล  จินะราช
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุดา  แซ่ลี
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายธนดล  นักค้า
 
1. นางละเอียด  คำหล้า
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สำแดงสาร
 
1. นางทรรศนีย์  ต่างเพ็ชร
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายจิรสรณ์  ศรีพรม
 
1. นางสาวภิรัญญา  เหล็กราช
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีฤทธิ์
 
1. นางบุษบาภรณ์  วังสมบัติ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวจิดาภา  ราณะเรศ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  การะหัน
 
1. นางมนัญชยา  ไกลถิ่น
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  เอมโอษฐ
 
1. นางพรจิตร  กาวิน
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กชายตะวัน  จำปาคำ
 
1. นายปิยะราช  โรมพันธ์
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยชมพล
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงโชติกา  ไชยมงคล
 
1. นางละเอียด  คำหล้า
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายดาบเงิน  สายคำ
 
1. นางสาวรติพร  เรืองบุญ
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงพิสมัย  บุญเจิง
 
1. นางสาวดาราณี  เป็กธนู
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายคุณานนท์  มาคำ
 
1. นางสาวเกศรา   หน่อแก้ว
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายสุรยุทธ์  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายนราธิป  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวนฤมล  จินะราช
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ทองยา
 
1. นายนิรุท  รุ่งรุจี
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงอาภาสิริ  จันคำสี
 
1. นางพรรณา  พงษ์มณี
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายกวิน  ใจเจริญก้าวหน้าดี
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ตะนะ
 
1. นางสิริกาญจน์   ดวงสุข
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สรวงสิริ
 
1. นางสาวณฐมน  ปินคำ
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กชายธนพัฒน์  ดอกคำใต้
 
1. นางสาววรกมล  บุญเริ่ม
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองเสา 1. เด็กชายทยาธร   ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวมยุรา  ภัทรเสถียรชัย
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กหญิงนภัสพร  ไชยวุฒิ
 
1. นางจีรพร  แดงไฟ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายอภิญวัจณ์  สัมฤทธิ์ดี
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรรคนา
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายพงศกร  เจ๋าพรอนันต์
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงธีรดา  พิสยา
 
1. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายศศิสุกิจจ์    วงค์เสือ
 
1. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเสา 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  พลชัย
 
1. นางสาวจุราพร  ภูมิสายดร
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ป๊อกถา
 
1. นางจีรพร  แดงไฟ
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
 
1. นางสิริกาญจน์   ดวงสุข
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวรัชฎา  มะโนวรรณา
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้าทัย  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ชูวา
 
1. นางชญานิตย์  เภารัตน์
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. นายสุรัตน์  แซ่เห้อ
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธีรภัทร  สมผล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงปาณิตา  แซ่ย่าง
 
1. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายปุณยวัจน์  อำนา
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
 
1. นางสาวรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางสาวธันยพร  พรมการ
 
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายคณิน  ใจคำ
2. เด็กชายพงศกร  สอนแก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา  สีมาพล
 
1. นางสาวพินทุพร  วงศ์สอน
2. นางสาวสายใจ  เป่งป่า
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงนาริน  แซ่เล่า
2. เด็กชายสุทธิชัย  แซ่เท่า
3. เด็กชายเนติธร  แซ่เล่า
 
1. นางอัจฉรี  บุดดี
2. นางสาวสาวิตรี  ธิอินโต
 
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายนที  ใจบุญ
3. เด็กหญิงปภาดา  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางสาวปานชนก  กันเขี่ย
2. นางสาวปานชนก   กันเขี่ย
 
234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงจิราพร   สุทธิประภา
2. เด็กชายปฐมพงศ์   เรืองวิลัย
3. เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว
 
1. นางสาวพาณี  เรืองวิลัย
 
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี
2. เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง
3. เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์
 
1. นางสาวมินฑิตา  จันโจ๊ก
2. นางอรุณวดี  กันทะสิงห์
 
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงทิพย์พระยา  ใจกล้า
2. เด็กชายมงคล  ผึ้งคุ้ม
3. เด็กหญิงศศิประภา  ใจใหม่
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นางสาววนิดา  อยู่อินทร์
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กหญิงชลพรรษา  ใจชื่น
2. เด็กหญิงวิภาวี  ยั่วยวน
3. เด็กชายเจษฎา  วิจาราณ์
 
1. นางดวงเดือน  ปาละมี
2. นางสาวอริยา   ชุมภูอินตา
 
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา
3. เด็กชายนายอนิวรรตน์  ศรีธาราธิคุณ
 
1. นางอโนพร  สาระคน์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวอติกานต์   ก้อนคำ
2. นางสาวอินทิรา   บัวจ้อย
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ค้ากำยาน
 
1. นางสาวอัจจิมา   จันธิมา
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันนะ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์ต๊ะวงศ์
3. เด็กหญิงสิริพรรษา  คำปวง
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นางสาวอรอุมา  แก้วประเสริฐ
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นางสาวกัลยาณี  ลี
2. เด็กหญิงภาสินี  สิทธิขันแก้ว
3. เด็กหญิงเปมิกา  คลังยา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อุตมา
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. นายนลิน  อายี
2. เด็กหญิงมีนา  มูฮัมหมัด
3. เด็กชายสุรัตน์  แซ่เห้อ
 
1. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
2. นางศรีแพร  อ่อนดี
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายกือล่ง  แซ่จาง
2. เด็กชายก๊าเรีย  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญหลวง
 
1. นายอภิสิทธิ์  กันทลัส
2. นายธนาธิป  ราชลำ
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายมงคล  อะทะเทพ
2. เด็กชายวิรัตน์  กันหา
 
1. นายสมชาย  ปริมิตร
2. นางสายพิณ  ปริมิตร
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายนันท์นพัทย์  เตชคุณานนต์
2. เด็กชายพิทวัฒน์  แก้วสุข
 
1. นางสาวอัปสร  ชิมา
2. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ศรีธาราธิคุณ
2. เด็กชายรัชชานนท์   เพียรจริง
 
1. นายจีระพงศ์   ฝาเรือนดี
2. นางสาวเอมฤทัย  ซองดี
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1. เด็กชายจักรี  ฟุ้งอุดมโชค
2. เด็กชายดนัย  แซ่เติ๋น
 
1. นายวรวิทย์  ธารพระคุณ
2. นายสุรเชษฐ์  ทนันชัย
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 1. เด็กชายณัฐพล  แหมไธสงค์
2. เด็กชายพันธ์ณรงค์  เกตุพิบูรณ์
 
1. นายพิเชษฐ  ธิโนชัย
2. นางวาสนา  กุณา
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงปพิชญา  เทือกตา
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ไชยเนตร
 
1. นางสาวมาลี  วุฒิ
2. นายวิทยา  สุระรินทร์
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1. เด็กชายปฐมพร  ศรีสมษัย
2. เด็กชายพัทรพล  อิ่นคำ
 
1. นายคมกริช  พ่วงภิญโญ
2. นางสาวภัณฑิรา  สุขเหมอะ
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุชนเสาวภาคย์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  แซ่จาง
 
1. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
2. นางบุญฑริกา   จันต๊ะคาด
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายอภิสร  แซงสว่าง
 
1. นายนิโรธ  ภูมิสายดร
2. นางนิภากร  วรรณสอน
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายภูวศิษฎ์  ปาระนันท์
2. เด็กชายอภิชยานินท์  คงทะ
 
1. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
2. นางสาวอัปสร  ชิมา
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายภัทรดนัย  หงษ์คำ
2. เด็กชายสุรชัย  วงค์ชัย
 
1. นายวรนารถ  สุวรรณศิลป์
2. นางสาวนฤมล  จินะราช
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1. เด็กหญิงภัคธร  สถานเดิม
2. เด็กชายศราวุฒิ  ริมพิสอน
 
1. นางจิตรา  จักรสมศักดิ์
2. นายนราธิป  หงษ์คำ
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันสระคู
2. เด็กชายเอชยา  วิไลคำ
 
1. นางกณิกนันต์  รักแม่
2. นางวลิดา  บุญประเสริฐ
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายศรุต  คำงาม
2. เด็กชายอนพัทย์  สมทพงษ์
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  สะตะ
2. เด็กชายวิทยา  บุตรพรม
 
1. นายนิโรธ  ภูมิสายดร
2. นายวิศรุต  คำดอน
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กชายยี่  อายี่
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นรชาติวศิน
 
1. นายอดุลย์  อินต๊ะอดทน
2. นายชวลิต  เหมาะมาศ
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินต๊ะวงค์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ติ๊บพันธ์
 
1. นายอนุชิต  คำอินต๊ะ
2. นายอนุชิต  คำอินต๊ะ
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 90.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กชายฤทธากร  อรรคฮาดจันทร์
2. เด็กชายอรุณพัฒน์  หารพรม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
2. นางสาวนุชนารี  กาวี
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กชายอภิยุติ   คำปัญญา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   รักษาป่า
 
1. นายลิขิต   คิดตาโย
2. นางบงกช  มณีมูล
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  ตายุ
2. เด็กชายนภัสรพี  ช่างเหล็ก
 
1. นายต่อง  ขัดแก้ว
2. นายสุพจน์  ขอนดอก
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขียะ 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  มานะสอน
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  จมงาม
 
1. นายสุภาพ  เทพกัณฑ์
2. นางสาวฐิติกาญจน์  อาษายศ
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมวงค์
2. เด็กชายธันวา  ธรรมวงศ์​
 
1. นายพงศ์​พัทธ์​  กาบ​กรณ์​
2. นางศิริธนัญญา  โท่นขัด
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายสดุดี  หัวนา
2. เด็กชายเปรมชนัน  พุทธิมา
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงสุภาพร  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงไหมแก้ว  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
2. นางบุญฑริกา   จันต๊ะคาด
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายศรพงษ์  เกษตรโสภาพันธ์
2. เด็กชายสมพงษ์  แซ่หวัง
 
1. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
2. นางศรีแพร  อ่อนดี
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. นายนนท์ภัทร  ศิริแสน
2. เด็กชายพญาวัน  มหาวรรณ์
 
1. นายคงเดช  ธุระกิจ
2. นางนภาไพร  ผาบไชย
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายชินวิช  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอุทิศ  เกษไธสง
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายตะวัน  คำโยง
2. เด็กชายอิศรากูร  ศรีสม
 
1. นายจีระพงศ์   ฝาเรือนดี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ช่างเก็บ
2. เด็กชายพัทธดนย์  มีนา
 
1. นางสาวสายใจ  เป่งป่า
2. นายธนกฤต  ทองเฉลิม
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายธีราวุฒิ  กตเวทีธรรม
2. เด็กชายพิศุทธิ์  กตเวทีธรรม
 
1. นางบุญฑริกา   จันต๊ะคาด
2. นางสาวจิลลาภัทร  ช่างคำ
 
274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกังวาล  บุญเป็ง
2. เด็กชายญาณวรุตม์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายนิกร  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายเจอ  แซ่ซ้ง
 
1. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
2. นางศรีแพร  อ่อนดี
 
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายคมกฤช  เอี่ยมศรีทอง
2. เด็กชายเจตุพล  ปันทะยม
 
1. นายจีระพงศ์  ฝาเรือนดี
2. นางอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  รัตนวงศ์
2. เด็กชายนรินธร  สิมาตา
 
1. นายนิโรธ  ภูมิสายดร
2. นางสาวบุญโฮม  พิมพ์หอม
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ชินนูทิศ
2. เด็กหญิงรวิศรา  แสงปรัชญา
3. เด็กหญิงโชติกา  ชุ่มมงคล
 
1. นางปวีณา  แสงเรือง
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  สงบ
3. เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เขียวไกร
2. นางสาวฐิติพร  หมูแก้ว
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยอดโนชัย
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ช่อสม
3. เด็กชายปิยพัฒน์  เนาวสุข
 
1. นายกฤษฎา  ซาคุณ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย
2. เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุยะแก้ว
 
1. นางสาวชฎาพร  มิมาละ
2. นางสาวชฎาพร  มิมาละ
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงญาดา  ธิวัย
2. เด็กชายดิษย์วรินทร์   ปริญญา
3. เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ
 
1. นางสาวรัชนี   ชอบจิตต์
2. นางสาวธันยพร  พรมการ
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงช่อฟ้า   ซ้งวิธรรมกิจ
2. เด็กหญิงวันทนา  เล้าวรกุล
3. เด็กหญิงเอมิกา  แซ่โซ้ง
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
 
284 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงฉัตรพิชา   ปินคำ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   อุตมะ
3. เด็กหญิงวิชญาพร   สมชะนะ
 
1. นางสาวพาณี  เรืองวิลัย
 
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงปพิชญา  คิดดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  กาวีละ
3. เด็กหญิงสุภัทรจิรา  นวปัญญานนท์
 
1. นายกฤษฎา  ซาคุณ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
286 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ชมพูวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม
3. เด็กหญิงภัชรีรักษ์  ลือชา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวสิธิยา  ชัยราช
 
287 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ย้า
2. เด็กหญิงศมนันท์  ฟ้าอุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  แซ่ฟ้า
 
1. นายธีรศักดิ์  สุขใหญ่
2. นางรัตนา  สุวรรณผูก
 
288 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงพีรดา  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงสุธณี  แซ่ว่าง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  สงวนประชา
 
1. นายสุรเชษฐ์  ฟองอินทร์
2. นางพันทิพา  หมั่นทวี
 
289 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายกรกฏ  วงศ์ชัย
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  ตามสมัย
3. เด็กหญิงอารดา  อินเทพ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
 
290 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงก้งเลีย  ลักษณาการ
2. เด็กหญิงวารินทร์  ภูริสุวรรณกุล
3. เด็กหญิงแสงเดือน  แซ่โซ้ง
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
 
291 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว
3. เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า
 
1. นางพิมพาภรณ์  ลอมสวัสดิ์
2. นางพรสวรรค์  ฐานะกอง
 
292 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประใจ
2. เด็กหญิงพรรนิภา  อินประสงค์
3. เด็กชายเอกวรณ  กันปานอรรถกุล
 
1. นางสาววัลลภา  สุทธศิลป์
2. นางสาวอัจฉริยา  กาวี
 
293 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกันตาภา   ชัยมานะ
2. เด็กหญิงกานต์ชาญา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชูยัง
 
1. นายจีระพงศ์   ฝาเรือนดี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
294 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กชายณัฐพัชร   มะธะนิน
2. เด็กชายธนากร    ตะนะ
3. เด็กหญิงพัชรพล   ธิทะ
 
1. นางสาวพาณี  เรืองวิลัย
 
295 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายนู  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงวิลัยพร  แซ่มัว
3. เด็กชายอนุชา  แซ่ลี
 
1. นายธีรศักดิ์  สุขใหญ่
2. นางรัตนา  จินดาธรรม
 
296 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชลชาติ  นามศักดิ์
2. เด็กหญิงปฑิตตา  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยทน
 
1. นายจีระพงศ์   ฝาเรือนดี
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
297 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คล้ายจรูญ
2. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญา
3. เด็กหญิงโชติกา  กลัดเนินกุ่ม
 
1. นางจำเรียนภรณ์  เรืองบุญ
2. นางสาววัลลี  สบบง
 
298 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนืองนัน
2. เด็กหญิงปริชญา  จันทร์ต๊ะพันธ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  อยู่คำ
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
 
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายณัฎฐพล  ณ น่าน
2. เด็กชายธนภรณ์  เมืองแก่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวสายใจ  เป่งป่า
2. นางสาวพินทุพร  วงศ์สอน
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ยาวิเลิง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ปรินรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อูบคำ
2. นางสาวพิชญ์สิริ  ตั๊งวิบูลย์ชัย
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐอร   อุตุภรณ์
2. เด็กชายธีร์ธวัช   ตะถา
3. เด็กหญิงนภสร   อิสระ
 
1. นางภัชษนัญฑ์   พวงมาลา
2. นางรติกานต์   คักกันหา
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรมมา
3. เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต
 
1. นางสาวกัญตวีธ์  เมืองอินทร์
2. นางสาวฐิติพร  หมูแก้ว
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงปาลิตา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  เกตุอ้าย
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นายสายชน  เทือกตา
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงนิชาพร  เทพเที่ยง
2. เด็กหญิงภทรมน  มูลชนะ
3. เด็กชายอันดามัน   เดชะพันธ์
 
1. นางสาวธันยาพร  พรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  พรมเสน
2. เด็กหญิงปณิตา  บุญเมือง
3. เด็กหญิงไอยเรศ  แก้วเนตร
 
1. นายกฤษฎา  ซาคุณ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจัสมิน  อิซาเบลลา แอ็กซ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธิชาญ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รักยา
 
1. นางแสงจันทร์  แสงเพชร
2. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงบุญทิวา  ชัยอักษร
2. เด็กหญิงพินท์ธุพรรณ์  ไชยศิลป์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชุ่มพงค์พรรณ์
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นายสายชน  เทือกตา
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  แพงพะงา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวสิธิยา  ชัยราช
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายธนพล  เยเปียง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  จีบือ
3. เด็กหญิงอชิรญา  อายี
 
1. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
2. นางศรีแพร  อ่อนดี
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิเศษณ์
2. เด็กหญิงน้ำอิง  เกียรติยะกุล
3. เด็กหญิงรัตนากร  แซ่เจียง
 
1. นายเอกชัย  ตันแข็ง
2. นางสาวอลิสา  ชัยวงศ์
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงวรินธร  จินะสี
2. เด็กหญิงอภิชญา  มหานิลทิพย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยวุฒิ
 
1. นายกฤษฎา  ซาคุณ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนคำเหลือง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนศรี
3. เด็กหญิงรสริน  ทานุชิต
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ลือชัย
2. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  ปิงสุแสง
 
313 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล
2. เด็กหญิงพลอยศรีรุ้ง  วงศ์ใหญ่
 
1. นายจีระพงศ์   ฝาเรือนดี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายพีร์พิภพ  แซ่มัว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   แซ่โซ้ง
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
 
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประใจ
2. เด็กชายเอกวรณ  กันปานอรรถกุล
 
1. นายขจร  กาวี
2. นายพลพิรัตน์  ธรรมเสนา
 
316 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1. เด็กชายภาสกร  มวลสุชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายวรวิทย์  ธารพระคุณ
2. นางสาวชลิตา  พรหมรักษ์
 
317 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เนตรเมืองมา
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ไชยสาร
 
1. นายกฤษฎา  ซาคุณ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  ภูเพชร
2. เด็กชายณัฐวัตร  พรมวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  ชุ่มเชื้อ
2. นางอำไพ  หงษาคำ
 
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองพราว
2. เด็กหญิงธนัชชา  ปงเมฆ
 
1. นางสาววรวลัญช์  ชลิตากุล
2. นางสาววรวลัญช์  ชลิตากุล
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายธีรเทพ  กมลลาสน์โกมล
2. เด็กชายภูวดล  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางจิราพรรณ  นิลเนตร
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายสรวิชญ์  มินทนา
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เลาปานะ
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
 
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บาหลา
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ประชุมพร
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางสาวปุญชรัศมิ์  ชัยวรรณะ
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวปทุมทิพย์   อินทะรังษี
2. นางสาวเบญจมาศ  อุ่นทะยา
 
1. นายคมกริช  จบศรี
2. นางสาวหทัยรัตน์  กัลยา
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นายกิตติพันธ์  กิ่งจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  นันทเสน
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อุตมา
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงทิมทิชากานต์  วิจิตรโชติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟังเร็ว
3. เด็กหญิงปรัชญาพร  อินปั๋น
4. เด็กหญิงปวินธิดา  อึ้งตระกูล
5. เด็กหญิงปาริสรา  วงศ์วุฒิ
 
1. นางจินตนา   ขรรค์ชัย
2. นางสาวนิศา  ถิ่นจอม
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  สาราสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริดารา  ทุมลา
3. เด็กหญิงสุทธญาณ์  เรืองทองหลาง
4. เด็กหญิงสุริญญา  เลาะพึ่ง
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงกาบ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
2. นางลำดวน  บุญเพียร
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วังเย็น
2. เด็กหญิงชฏาภรณ์   วะลัยสุข
3. เด็กหญิงปุณยาวีร์  มาริชิน
4. เด็กหญิงรมิดา   นวลแสง
5. เด็กหญิงวรุณธร  นาเมืองรักษ์
 
1. นางศศิธร  โพธิสัตย์
2. นางสาวจุราพร  ภูมิสายดร
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงศ์ไชยา
2. เด็กหญิงณัฐชาพิชญ์  ภูคำ
3. เด็กหญิงทิพย์ธารา  พรมรักษา
4. เด็กหญิงนพวรรณ  หลักคำ
5. เด็กหญิงวรรวิษา  รักสกุล
 
1. นางวัฒนา  พิชัยยา
2. นางเกวรินทร์  จันต๊ะวงค์
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 1. เด็กหญิงกรณิกา  ดวงสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำริน
3. เด็กหญิงปัณฑิกา  ลือชา
4. เด็กหญิงพิมพิกา  หารศรี
5. เด็กหญิงอภิชญา  ขันแก้ว
 
1. นางดรุณี  ศรีติสาร
2. นางเกียรติสุดา  จารุเพ็ง
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรจันทร์เพ็ญศรี
2. เด็กชายณัฐนิวัฒน์  สิริสรรเสริญ
3. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่เล่า
4. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่เล่า
5. เด็กหญิงแพรวแพราว  ยาวิเลิง
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
2. นางสาววราภรณ์  ทองสุข
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 7 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิน  ขยันกิจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำปัน
3. เด็กชายธเนศ  ธรรมวงค์
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วดำ
5. เด็กหญิงไพรรินทร์  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  ธนะแก้ว
2. นางวิภาวดี  ชมภูเทพา
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงนาฎสุดา  แซ่มัว
3. เด็กหญิงพรสุดา  แซ่ซ่ง
4. เด็กหญิงพราวพิมล  แซ่ฟ้า
5. เด็กหญิงหฤทัย  สมรักอมร
 
1. นางรัตนา  สุวรรณผูก
2. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงกีรติกันต์  บูระ
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงณภัชชา  สมทะนะ
4. เด็กหญิงธนาวดี  จ้างไธสง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สมทะนะ
 
1. นางคะนึงนิจ  ปันทะยม
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณภัทร  รักนา
2. เด็กหญิงพัชรกันย์  ตาสิทธิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมฤทธิ์
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สวัสดี
5. เด็กหญิงเมตติกา  ธะนะแก้ว
 
1. นางวัฒนา  พิชัยยา
2. นางเกวรินทร์  จันต๊ะวงค์
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเสา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดวงไข่ษร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พันธุ์มาตร์
3. เด็กหญิงนณิชา  รักษา
4. เด็กหญิงรุจรดา   สุภาวงค์
5. เด็กหญิงสุณัฎฐา  อุดรวงค์
 
1. นางสาวจุราพร  ภูมิสายดร
2. นางศศิธร  โพธิสัตย์
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์    จันทวงศ์
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
3. เด็กหญิงลวัณรัตน์   ชัยชนะ
4. เด็กหญิงเกศรินทร์   เทศโล
5. เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
 
1. นางพวงผการ์  กวงแหวน
2. นางศรีทัย  พูลศิลป์
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปาระคะ
2. เด็กชายจิรเมธ  จันแปงเงิน
3. เด็กหญิงญาณภา  การินทา
4. เด็กหญิงพีรดา  ทิพโคต
5. เด็กหญิงภานุดา  แซ่อึ้ง
 
1. นางดารารัตน์  อินต๊ะสิน
2. นางสาวกัญตวีธ์  เมืองอินทร์
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมื่นอินทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ชุปไธสง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  รื่นจินดา
4. เด็กหญิงศิรินภา  ทุมลา
5. เด็กหญิงสุพิชญา  มาเกิด
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
2. นางลำดวน  บุญเพียร
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่เท่า
2. เด็กหญิงนันทิกานณ์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ลีทาศิริกุล
4. นางสาวเพ็ญนภา  เล่าวิริยะธนชัย
5. เด็กหญิงแสงเดือน  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นายอังคาร  ธรรมยศ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงจื้อ  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงซิซิ้  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงญาณิศา  ท่อเจริญไชยกุล
4. เด็กหญิงอริสรา  มหาย่าง
5. เด็กหญิงเกติน์สิรี  แซ่ว้า
 
1. นางณัฐฐินันท์  ปาละโรจนกุล
2. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงนันทพร  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงสิริกาญจน์  แซ่ฟ้า
5. เด็กหญิงสุรีย์วัลย์  กมลาสน์กมุท
 
1. นางรัตนา  สุวรรณผูก
2. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายณัฐวร  เพชรนิล
2. เด็กหญิงทักษอร  ปัญญาอินทร์
3. เด็กชายวรดร  ผาบไชย
4. เด็กหญิงศิริกาญ  พูนรัตนะสิน
5. เด็กหญิงสุทธญาน์  วันทานุ
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางกุหลาบ   การเก็บ
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มาใจ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   ต่อมแก้ว
3. เด็กหญิงลูผิง  เต
4. เด็กหญิงวรินธรณ์   ใจน่าน
5. เด็กหญิงอรกัญญา   กาวิโล
 
1. นายประสงค์  อิ่นสุทะ
2. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่โจว
2. เด็กหญิงบุญญิศา  ใจแช่มชื่นยิ่ง
3. เด็กหญิงมนรดา  ขวัญชัยประธาน
4. เด็กหญิงศุภานัน  แซ่เฉิน
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  พุฒิมา
2. นางสาวอริสา  จันทร์ฟ้าเลื่อม
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนาพร  ใจกว้าง
2. เด็กชายณภัทร  เมธากิจรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐญาพร  ปัญจแก้ว
4. เด็กชายสิรภัทร  คำภิละ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทะนัน
 
1. นางสุพัตรา  อินเรือง
2. นางสาวหทัยรัตน์  กันทะเลิศ
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทะนะขว้าง
2. เด็กชายณัฐฎิกรณ์  คำแหวน
3. เด็กหญิงธัญรินทร์  เมืองมูล
4. เด็กหญิงวริศรา  เมืองมูล
5. เด็กชายอภิวิชญ์  มโนเกตุ
 
1. นางพุธดี  ชุมภูสม
2. นางสาวสมรัก  รวงทอง
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงนิชาดา  ใจจำรัสกุล
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เกสรธีรพันธ์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  หัตถกอง
4. เด็กหญิงเมธาวี  วงค์กฤษยา
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  แสงเมือง
 
1. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
2. นางสาวธัญรดา  แสนอินทร์
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจิรันธนินท์  ศิริวิสัย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยเมืองชื่น
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศรีวิเศษ
4. เด็กหญิงธนพร  จินะสาม
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินตา
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
2. นางแสงจันทร์  แสงเพชร
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  ดวงแก้วน้อย
2. เด็กชายพงษกร  อินมา
3. เด็กหญิงมนัสวีย์  เมืองแก่น
4. เด็กหญิงรดาภา  จินะ
5. เด็กชายศุภโชติ   บุญศรี
 
1. นายประสงค์  อิ่นสุทะ
2. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชมภูนุช  พันเดช
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามหมู่
3. เด็กหญิงฐิติฏาภรณ์   เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สุขดี
5. เด็กชายเจตดิลก  อินทรีย์
 
1. นางสุพัตรา  อินเรือง
2. นางสาวหทัยรัตน์  กันทะเลิศ
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กชายจอมทัพ  มาลารัตน์
2. เด็กชายชัชวงศ์  พรมวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐลัญธ์  เมืองมี
4. เด็กหญิงสิริลภัส  พรมโสภา
5. เด็กหญิงเมธาพร  บุญแสนไชย
 
1. นางวศินี  จันทาพูน
2. นางจินตนา  ขรรค์ชัย
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โชคลาภ
2. เด็กชายชยณัฐ  ผลประโยชน์
3. เด็กชายชุติศรณ์  ชัยชนะ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ทำทาน
5. เด็กหญิงภูริชญา  ลิขิตศรีไพบูลย์
 
1. นายสมศักดิ์  จิรกาลนุกุล
2. นางกรวินท์  ชำนาญกลึง
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญจนา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฉัตรธรรมกร
4. เด็กหญิงสุวนันท์  พลยุทธศาสตร์
5. เด็กหญิงอธิชา  แซ่มือ
 
1. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมตุ้ย
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. นางสาวชมพูนุช  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงดาว  แซ่หาง
3. เด็กหญิงนันทนา  วชิรอาภา
4. นางสาวเพ็ญจันทร์  วนาพงษ์สกุล
5. เด็กชายเมฆินทร์  แซ่โซ่ง
 
1. นางทับทิม  กันทะจักร์
2. นางจิตรลดา   ภูถาวร
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนิสรา  รักพ่อ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ช่วยบ้าน
3. นายอชิณณวรรธน์  เมืองอินทร์
4. เด็กหญิงอชิรญา  ทะนันกูล
5. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เนตรเมืองมา
 
1. นางสาวพจนาพร  ทิพสิริศักดิกร
2. นางวันดา  หอมนาน
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ย่างหาญศิริกุล
2. เด็กหญิงมานี  เล่าวิริยะธนชัย
3. นายศักดฺิ์ชัย  แซ่ลี
4. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
5. นายสมพงษ์  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นายอังคาร  ธรรมยศ
2. นางประภัสสร  ทาทอง
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. นางสาวนครีย์   ขุนฤทธิ์
2. เด็กหญิงนภาลัย   ปลื้มจิตต์
3. นางสาวภัทรภรณ์    ปิจจะ
4. นางสาวอรณิช    ยองเพชร
5. เด็กหญิงอำภา    หรุ่นนุพันธ์
 
1. นายชาตรี  ราชบัณฑิตย์
2. นางพัทธ์ธิดา  โพธิ์เกตุ
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงชินันพร  อินต๊ะ
2. เด็กชายธนากร  บุญเรือง
3. เด็กหญิงบุษยา  สุวรรณเค็ม
4. เด็กหญิงวรัญญา  มาที
5. เด็กหญิงวิภาพร  โหมดเทศ
 
1. นางดาริน  มาน้อย
2. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชิษณุชา   ไชยอื่นแก้ว
2. เด็กหญิงญาดารัตน์   ทามงคล
3. เด็กชายธนากรณ์   สถานเดิม
4. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง   วงค์ใหญ่
5. เด็กหญิงภิญญาภัทร   ปานพินิจ
 
1. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายธวัชชัย  เล่าวุฒิพิริยภาพ
2. เด็กชายบี  แซ่ม้า
3. เด็กชายมนต์มนัส  แซ่ซ่ง
4. เด็กชายอังคาร  แซ่ม้อ
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ทะการ
2. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพ์กิจ
3. เด็กหญิงธัญชนก  บุญสูง
4. เด็กหญิงนันทภัค  นครนามโลก
5. เด็กชายพฤชธกร  ใจยะ
 
1. นางอุบล  เงินแท้
2. นายชาญเดช  ศิริเทพ
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  รู้แข็งแรง
2. เด็กชายธีรภัทร  ส่วยกิติ
3. เด็กหญิงพรดา  จันทะมาตย์
4. เด็กชายอชิตพล  จันทร์ตีะ
5. เด็กหญิงอังคกุล  จอมวงศ์
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวมารยาท  จุฬากุล
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรชพรรณ  คล้ายจุ้ย
2. เด็กหญิงกานติมา  นาแก้ว
3. เด็กหญิงธนัชพร  บาหลา
4. เด็กหญิงนฤมล  นาแก้ว
5. เด็กหญิงนิตยา  บรรพตพัฒนา
 
1. นายอังคาร  ธรรมยศ
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงกันวิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กหญิงจิรายุ  แซ่เล่า
4. เด็กชายปริญญา  แซ่เล่า
5. เด็กชายเพชร   แซ่จ้า
 
1. นายสายันห์  ขิใสยา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นาใจ
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงกันติชา  หน่อหล้า
 
1. นางสาวอาทิตยา  วงศ์ใหญ่
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชนะพาล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  รักขัน
 
1. นางวัฒนา  พิชัยยา
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพริมรตา  เอี๋ยวประดิษฐ์
 
1. นางสาวสรัญญา  ปุกปินกาศ
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  วันยาว
 
1. นางสาวเพ็ญผกา  กาสี
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายสุชาพงษ์  เห็นศิลป์
 
1. นางดารุณี  วงศ์ประสิทธ์
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา  แข่งขัน
 
1. นางวรรณพยา  นาระต๊ะ
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1. เด็กหญิงวินิทรา  แซ่พ่าน
 
1. นางเบญจมาศ  สำเนียงเย็น
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กาละวงค์
 
1. นางสาววรรณิกา  มือแล
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กชายทีปกร  ศักดิ์สม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อินปั๋น
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  เอมโอษฐ
 
1. นางกานต์สินี  กระภูฤทธิ์
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทักษอร  ก่อสร้าง
 
1. นางวัฒนา  พิชัยยา
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงญาณิสา  มโนวงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปั้นมีรส
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงมนจิรา  จันทา
 
1. นางราตรี  สามี
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิดา   ชนะเคน
 
1. นางโสภา   พรหมงาม
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  บุญเจิง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ชัยวงศ์
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวชนากานต์  น้อยใย
 
1. นางสาวพจนาพร  ทิพสิริศักดิกร
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงเจนธิรา  ก๋าคำ
 
1. นายสืบศักดิ์  นุกูลการ
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงทักษพร  ปันทะยม
2. เด็กชายวีรภัทร   พรมมี
 
1. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
2. นายนนทกานต์  แสนปลูก
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายชยพล  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  บัวผัด
2. นางณัฐฐินันท์  ปาละโรจนกุล
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แซ่จาง
2. เด็กชายธนกิต  หวังวรกุล
 
1. นางพรรณี  พรหมรินทร์
2. นางวราพรรณ์  ปันคำ
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนาพร  ใจกว้าง
2. เด็กชายสิรภัทร  คำภิละ
 
1. นางอรุณรัตน์  อินทะมา
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยเขียว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีพรม
 
1. นายทวีชัย  ชาวส้าน
2. นายทวีชัย   ชาวส้าน
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กชายธีรพงศ์  ประทุมทัย
2. เด็กหญิงพิกุล  ธะนะ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  กาวี
2. นางสาววัลลภา  สุทธศิลป์
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเสา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังเย็น
2. เด็กชายปัณณธร  คงศรี
 
1. นางศศิธร  โพธิสัตย์
2. นางสาวมยุรา  ภัทรเสถียรชัย
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลิมปิยศวัฒน์
 
1. นางบุญญาดา  คำบุญ
2. นางยุพกานต์  ท้าววงษ์
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงดลฤดี  ธนะแก้ว
2. เด็กชายวีรพล  บัติหนัก
 
1. นางรุจิรา  เชื้อสะอาด
2. นางสาวจิดาภา  ไชยถา
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงภัสสร์พิไล  ทองพฤกษ์
 
1. นายทวีชัย  ชาวส้าน
2. นายทวีชัย  ชาวส้าน
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ร้องบุญลือ
2. เด็กหญิงศุภสุตา   ทันใจ
 
1. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
2. นางสาววทันยา   วงค์ชัย
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  สมร่าง
2. เด็กชายธนโชติ  ภูมิยิ่ง
 
1. นางเขมภัสสร์  ชอบธรรม
2. นางวิภาดา  มหาภาส
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายณัฏฐชัย  จรูญสกุลวงศ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  การเก็บ
 
1. นายวีรพงษ์  สายยืด
2. นางสาวเกศรินทร์  บัวผัด
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายทวีชัย  แซ่หวัง
2. เด็กหญิงเกวลิน  วงค์บุญชัยประเสริฐ
 
1. นางพรรณี  พรหมรินทร์
2. นางวราพรรณ์  ปันคำ
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายจักรพงษ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุจิตดา  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แก้วปันมา
2. นางทิพวรรณ  อำไพจิตร
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายกฤติพงศ์  มีตัน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จิตต์ปรีชา
 
1. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
2. นางธนภรณ์  สุทธหลวง
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายคงเดช   การินธิ
2. เด็กหญิงสุขรัตน์   เอื้อมลำมูล
 
1. นางสาววทันยา   วงศ์ชัย
2. นายนนทกานต์  แสนปลูก
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เนื่องนาคา
2. เด็กชายวรพล  พุกำพันธ์
 
1. นางเขมภัสสร์  ชอบธรรม
2. นายสืบศักดิ์  นุกูลการ
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายอชิตพล  จันทร์ตีะ
2. เด็กหญิงอังคกุล  จอมวงศ์
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวมารยาท  จุฬากุล
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงสุชารัตน์  ส้าบอง
2. เด็กชายสุรชัย  แซ่เล้า
 
1. นางพรรณี  พรหมรินทร์
2. นางวราพรรณ์  ปันคำ
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายรัฐนันท์  ญาติวานิชรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอารีย์  แซ่ท่อ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  บัวผัด
2. นางหัทยา  ยางนอก
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา   หิริโอตัปปะ
2. เด็กชายเพชรมงคล   ปาละมะ
 
1. นายสุทัศน์   ก๋าใจ
2. นางโสภา   พรหมงาม
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจินปภา  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายศตายุ  แก้วสุข
 
1. นางจุฑาทิพย์  ชัยวงศ์
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกฤตพร   ภิระบัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงดอกฟ้า  จางยอดมณีสยาม
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากัน
5. เด็กหญิงพรธิดา  พุทธวีวรรณ
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์   ม่วงคำหมื่น
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิมคำ
8. เด็กหญิงวาทินี   จันต๊ะคาด
9. เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเพชร์
 
1. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
3. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธีราพร  มีความรัก
3. เด็กหญิงนฤพรรณ  แก้วมา
4. เด็กหญิงปิยมาพร  สอนศรี
5. เด็กหญิงพรรณารายณ์  แก้วมา
6. เด็กหญิงวริศรา  สุวพงษ์
7. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วุฒิ
8. เด็กหญิงสายธาร  ม่วงไม้
9. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมกันดร
10. เด็กหญิงอนัญญา  พระแป่
 
1. นางสาวอาทิตยา  วงศ์ใหญ่
2. นางจินตนา   ขรรค์ชัย
3. นางสาวขวัญแก้ว  กองสุข
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่เถา
2. เด็กหญิงชนากานต์  จรัญพรเลิศสิน
3. เด็กหญิงทัตชญา  ฐิติพงศ์ธาดา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เขตคามวาสี
5. เด็กหญิงพิณสุดา  แสงบุญเกิด
6. เด็กหญิงสริตา  มนัสมโนธรรม
7. เด็กหญิงสิริพร  แซ่หว้า
8. เด็กหญิงสุพัตรา  กาคำ
9. เด็กหญิงเพชราภรณ์  โอฬารกิจพาณิช
10. เด็กหญิงไอยริน  ศรพัฒนาจิตร
 
1. นายมนตรี  ชินชัย
2. นางอนงค์  บุดดี
3. นายฐาปกรณ์  ทิพย์ตา
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กหญิงจารุนันท์  คิดดี
2. เด็กหญิงจิรัชยา  อินต๊ะวิภาค
3. เด็กหญิงจิรัชยา  นันทเสน
4. เด็กหญิงจิราพัชร  ธนะแก้ว
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงสาสีแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์ผกา  ปันมะโน
7. เด็กหญิงบุญศลิษา  ใจใชย
8. เด็กหญิงพิชชานันท์  นวลชัย
9. เด็กหญิงสุนันทา  คิดดี
10. เด็กหญิงสุภาพร  ใจดี
 
1. นายรุ่ง  ใจมา
2. นางสาคร  อินทะนันชัย
3. นางสาวยุวดี  บุญยัง
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิเชนทร์
2. เด็กชายกฤตเมธ  กฤติโสภณสกุล
3. เด็กหญิงชัญญาภัทร  มัควิน
4. เด็กชายธนกฤต  มีตื้อ
5. เด็กชายบดินทร์  สุขโชติ
6. เด็กหญิงปาลิตา  วงค์มหาเจริญ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีรักษา
8. เด็กชายศิรสิทธิ์  คำงาม
9. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศรีทับทิม
10. เด็กหญิงโสภิดา  พุ่มพวง
 
1. นางอำนวย  เชื้อเมืองพาน
2. นางมณฑีรัตน์  วุฒิ
3. นางสาวพนิดา  โคตะมูล
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติคุณ   เครื่องสาย
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายคณิศร   ติ๊บโคตร
4. เด็กชายฉัตรชัย   ภิชัย
5. เด็กหญิงชนาภา   ยอดสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัฐธิกาลักษณ์  ติ๊บโคตร
7. เด็กชายพันธุ์ธัช  กันทวี
8. เด็กหญิงยุวรินทร์  ไชยทน
9. เด็กชายรัชชานนท์   วงศ์ใหญ่
10. เด็กหญิงวรากานต์  วงค์โกฏ
 
1. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
3. นางสาววทันยา   วงค์ชัย
 
413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ญาติยั่งยืน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สงวนประชา
3. เด็กหญิงฐิติกา  มาเยอะ
4. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แซ่มัว
5. เด็กหญิงวาดตะวัน  นามมูล
6. เด็กหญิงศิรดา  วงค์นภาไพศาล
7. เด็กหญิงสุชันญา  สอยุกู่
8. เด็กหญิงสุรีพร  ใจเร็ว
9. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  สงวนประชา
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เล้า
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
2. นางวิภาภรณ์  วงค์สรรศรี
3. นางสุภาพร  จันตา
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศักดิ์สิทธานุภาพ
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แซ่เจียง
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วรจันทร์เพ็ญศรี
5. เด็กหญิงจาริยา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงศ์พระคุณ
7. เด็กหญิงวารีรัตน์  แซ่เล่า
8. เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์บุญชัยเลิศ
9. เด็กหญิงเพชราภา  วงศ์บุญชัยเลิศ
10. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  มังกรกิม
2. นางสาวสาริกา  วงศ์บุญชัยเลิศ
3. นายขจรเกียรติ  สมควร
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ลี
2. เด็กชายคำ  อ้ายแสง
3. เด็กชายคำปัน  บุญดี
4. เด็กชายชัยวัฒน์   สังข์ชาวนา
5. เด็กชายณัฐดนัย  มุกดาสวรรค์
6. เด็กชายณัฐพล  แซ่ลี
7. เด็กชายยี่  อ้ายแสง
8. เด็กชายสุทธิรักษ์   ขันคำ
9. เด็กชายเอกรินทร์  แซ่ลี
10. เด็กชายเอกวิทย์  แซ่ลี
 
1. นางสาวกัญญณัท  ใจใหม่
2. นางสาวปุญชรัศมิ์  ชัยวรรณะ
3. นางนภัสศรณ์  ลานนาพันธุ์
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กชายชญานนท์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงชญานี  แซ่หาญ
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  แซ่หาญ
4. เด็กหญิงปุนยพร  ศรีพงศ์สานต์
5. เด็กชายพสธร  แซ่หาญ
6. เด็กหญิงพสิกา  แซ่หาญ
7. เด็กชายรัฐศักดิ์  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงรัตนา  แซ่หาญ
9. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่โซ้ง
10. เด็กชายสมพงษ์  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวศิริกันยา  เผ่าอินทร์
3. นางสาวธิดา  ทาแกง
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดตระกูลลี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงวรรณา  เลาหาง
6. เด็กหญิงสิดาพร  สว่างธนานันท์
7. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ระย้า
8. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์ชาติสรร
9. เด็กหญิงอาภัสรา  สว่างธนานันท์
10. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เห้อ
 
1. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธ์ุ
2. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
3. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นะลี
2. เด็กหญิงกันตาภา  วจนะไพโรจน์
3. เด็กหญิงจันจีรา  สงวนประชา
4. เด็กหญิงจันทิรา  ยอดมณีบรรพต
5. เด็กหญิงธนพร  มาเยอะ
6. เด็กหญิงปราณีย์  แซ่เห้อ
7. เด็กหญิงสุจิณนา  หม่อโป๊ะ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลีสวัสดิกุล
9. เด็กหญิงหมี่จู  แซ่เหมา
10. เด็กหญิงเชง  สงวนประชา
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
2. นางวิภาภรณ์  วงค์สรรศรี
3. นางสุภาพร  จันตา
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. นางสาวชนิตา  แซ่วื้อ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงดัว  จตุโชคอุดม
4. เด็กหญิงต้ง  จตุโชคอุดม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงนิจจารีย์  เกสรนุชมณี
7. เด็กหญิงรัชนีพร  พลยุทธศาสตร์
8. เด็กหญิงอรุ่ณรุ่ง  แซ่มัว
9. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่วื่อ
10. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญหลวง
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
2. นางวิไลวรรณ  กองฟู
3. นางสาวสุกานดา  บุดดี
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กชายณัฐวี  นิปุณะ
2. เด็กชายดนุพล  ติ๊บคำ
3. เด็กชายธนากร  มะโนติ๊บ
4. เด็กชายธนานพ  จอมศิลา
5. เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สุริยะ
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมศักดิ์
7. เด็กชายยุทฑณาพร  เกียนนอก
8. เด็กหญิงศิริกานดา  จันทร์ทอง
9. เด็กชายเดชณรง  วงค์ปัญญา
 
1. นางสาวนุชจิรา  เตปินใจ
2. นายเอนก  กาวิน
3. นางมนัสนันท์   มุงเมือง
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บทจร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อนุเคราะห์
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  สมโรย
4. เด็กหญิงปิ่นประกาย  ถาแหล่ง
5. เด็กหญิงปุ้ย  ผุยวิไล
6. เด็กชายพงศกร  กินนาธรรม
7. เด็กหญิงพิชชาภา   แก้วโน
8. เด็กชายวัชรวิชญ์   ใจวุฒิ
9. เด็กหญิงวิภาดา  ครึ่งธิ
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิชา
 
1. นายบัญญัติ  ชอบจิตต์
2. นางจิรัชยา  ดวงจิตต์
3. นางสาววารี  จันนิยม
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศักดิ์สิทธานุภาพ
3. เด็กหญิงจาริยา  แซ่ลี
4. เด็กชายยี่  อายี่
5. เด็กหญิงวิภา  วรจันทร์เพ็ญศรี
6. เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์บุญชัยเลิศ
7. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นรชาติวศิน
 
1. นายขจรเกียรติ  สมควร
2. นางสาวทิพย์สุดา  มังกรกิม
3. นางสาวสาริกา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกชพร  กันทมะณี
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วิจารณ์
3. เด็กชายธนกร  พัฒนา
4. เด็กชายนที  ไทยใหญ่
5. เด็กชายภูริ  ทิพย์วิเศษธรรม
6. เด็กชายวรพงศ์  แก้วมาลา
7. เด็กหญิงศตพร  วิลัย
8. เด็กชายสรวิชญ์  โนราช
9. เด็กหญิงอริสรามณี  มีพอ
10. เด็กหญิงเกสริน  ประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  ดาวชัย
2. นางจินดา  ผิวผ่อง
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กชายจรัญ  แซ่ม้า
2. เด็กชายบุญชัย  แซ่ลี
3. เด็กชายมัว  แซ่เฮ้อ
4. เด็กชายรัชนาท  แซ่เล่า
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายศุภกฤษ  ทรัพย์ปภาสิน
7. เด็กชายอติเทพ  แสงส่งเจริญ
8. เด็กชายอานุลักษณ์  แซ่โซ้ง
9. เด็กชายอิ  แซ่โซ้ง
10. เด็กชายเม่ง  แซ่หาง
 
1. นายบัญชา  บุญเรือง
2. นายพงษ์ศักดิ์  อาจโพธิ์
3. นางวัชราภรณ์  บุลยเลิศ
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิติภูมิ   ยงยืน
2. เด็กชายชญานิน  ปาละบุญมา
3. เด็กชายณัฐชานันท์   เขียวอานา
4. เด็กชายบารมี  ปัญญาดี
5. เด็กชายปิยชาติ  เวียงชมภู
6. เด็กชายรัชชานนท์   โนวิชัย
7. เด็กชายศุภัช  ศาสตร์ศรี
8. เด็กชายอภิรักษ์  ดีอาจ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดีอาจ
10. เด็กชายเมธังกร  ศรีมา
 
1. นายณัฐพล   เจริญเกียรติเจริญ
2. นายกรกฎ  แตงประวัติ
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิรายุ   พุทธิมา
2. เด็กหญิงชาลิศา   ตอนรักษ์
3. เด็กชายณัฐทวีกิจ  คำสม
4. เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
5. เด็กชายธนธฤต  กิ่งก้าน
6. เด็กหญิงธนัญชนก  รูปศรี
7. เด็กชายธัชดนัย  ใจคำ
8. เด็กชายรพีภัทร   หมื่อลาง
9. เด็กชายวรินทร  สมควร
10. เด็กหญิงหมวย   อินทะเสน
 
1. นายณัฐพล   เจริญเกียรติเจริญ
2. นายกรกฎ  แตงประวัติ
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  หงษ์แก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร์  กาวีละ
4. เด็กชายปริพัฒน์  กันทะเนตร
5. เด็กชายปิยะพงษ์  ช่วยบ้าน
6. เด็กชายภควัติ  ขัติยะ
7. เด็กชายมนตรี  เรียบร้อยกิจ
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ดินดิบ
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สวัสดี
10. เด็กหญิงเมตติกา  ธะนะแก้ว
 
1. นางเกวรินทร์  จันต๊ะวงค์
2. นางวัฒนา  พิชัยยา
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  หอมจันทร์
 
428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายสากล  เพชรใจศักดิ์
 
429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงทักษอร  ก่อสร้าง
 
1. นางศรีวรรณ  สยาม
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  หอมจันทร์
 
430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร์
2. เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นางจตุพร  คำฝั้น
2. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
 
431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายพีรวัส  ภักดียนต์เจริญ
2. เด็กหญิงวัฒนารี  นุเมฆ
 
1. นายสาโรจน์  เครื่องสาย
 
432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ธิบูลย์
2. เด็กหญิงศศินิภา  ยาวิชัย
 
1. นางสาวเกตุวลี  จำปาคำ
2. นางสาวขวัญจินตนา  อินต๊ะวิกุล
 
433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลีเมธีชัยธนากุล
2. เด็กหญิงอะนุ๊  แซ่ย่าง
 
1. นางนวลจันทร์  อุทธิยา
2. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา
2. เด็กหญิงอรษา  นามวงค์
 
1. นายวนัฐพงศ์  สุขสามปัน
2. นายวนัฐพงศ์  สุขสามปัน
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนันทิยา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวันดี  แซ่ย่า
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
2. นางอรุณี  ใจเฝือ
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุยะใหญ่
2. เด็กชายวรเวศ  หัตถกอง
 
1. นายสมชาติ  ทิติรัตน์วรโชค
2. นางสาวพัสกร  บุญเรืองศรี
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายธีรทัด  สมอินทร์
2. เด็กชายอมรินทร์  เกิดสุวรรณ์
 
1. นายสายชน  เทือกตา
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นายณรงค์ณัฐ  น้อยดี
2. นายภูธิป  ศิริโพธิ์สพ
 
1. นายเฉลิม  ค้าแก้ว
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงปภาณิน  สมจิตร
2. เด็กชายวุฒิชัย  วังปิงชัย
 
1. นายยศธศักดิ์  อ้นน้อย
2. นางสาวรัชณีภรณ์  คำหมั้น
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกียรติยศ
2. นางสาวจิดาภา  รักบิดา
 
1. นายศรัณย์  สมณา
2. นางสุวิมล  สุทธะ
 
441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงญาณภัทร   ยองเพชร
2. เด็กหญิงพรธิภา   ยาน้อย
 
1. นายสงกรานต์  ผาคำ
2. นายชาตรี  ราชบัณฑิตย์
 
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธนพร  เชื้อกุล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนศรี
 
1. นางสุมาลี  สงบ
2. นางสายพิน  ปาระมี
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายแหลม  แซ่ลี
 
1. นางอัญชลี  ชินะข่าย
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1. เด็กหญิงภานิดา   วรรณสอน
 
1. นางสาวพรฉวี  เงินดี
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพีชญา  เชยอักษร
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสุรี  จันทราภรณ์
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวอัจฉรา  ซันเฮม
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สิทธิเดช
 
1. นายภูวไนย  เชื้อเมืองพาน
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  นาคศรี
 
1. นางสาวรังสิยา  บุญประสพ
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงมนัชญา  แซ่มัว
 
1. นายจิวาวิฐย์  กองจา
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงชลดา  แซ่มัว
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุชัญญา  แสนใจยา
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายรพินทร์ไพร  ติยะธะ
 
1. นางกุลพรภัสร์  กุลวาชัย
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงไอยรา  แซ่ซ้ง
 
1. นางจิตตานันท์   สีมาตย์
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายสิริภพ  ปันชัย
 
1. นายภูวไนย  เชื้อเมืองพาน
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่วยบ้าน
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรรคนา
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76.75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงปารณีย์   ทะยะนา
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวดวงเดือน  แซ่โซ้ง
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงวัลลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางกฤษณา  ณ น่าน
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงวรุณี  แซ่ฟ้า
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  สมตุ้ย
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงรุจิรางค์   ศิริตา
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายชวกร  วงค์ไทย
 
1. นางกัลยา  สังข์รุ่ง
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวชนิตา  บุญปั๋น
 
1. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  กรพรม
 
1. นายอุเทน  สุขทัย
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงนิรากร  แซ่มัว
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่โซ่ง
 
1. นางอัญชลี  ชินะข่าย
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงแก้วกานดา  ปันต่า
 
1. นางวันดา  หอมนาน
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงสุจินฎา  แซ่ท่อ
 
1. นางสาวสายธาร  อินทร์ตา
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กชายอภิรักษ์  พรมเทพ
 
1. นางวราภรณ์  วงค์ชัย
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กชายเมธัส  จักรดี
 
1. นางจันทร์ฉาย  ไชยยังคำ
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงวัชรี  พรมงาม
 
1. นางสาวรังสิยา  บุญประสพ
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายภัทรพงษ์  แซ่ย่าง
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  จรูญสกุลวงศ์
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงยุพิมพ์  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ย่าง
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยศรี
 
1. นางกุลพรภัสร์  กุลวาชัย
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อินโน
 
1. นางวรัญญา  กันทะมา
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กชายพันธกร  ปงลังกา
 
1. นายสมศักดิ์  จิรกาลนุกุล
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1. เด็กหญิงวิชญาดา  โสทอง
 
1. นายธงธวัช  ศรีบุญเรือง
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ยะแก้ว
 
1. นายภูวไนย  เชื้อเมืองพาน
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงอมิตา  แซ่วื้อ
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงดรณีรัตน์  แซ่โซ้ง
 
1. นางกฤษณา  ณ น่าน
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงป้าชัว  แซ่ลี
 
1. นางสาววรัญญา  จันทร์ตะกุล
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1. เด็กหญิงธัญสินี  ปอตา
 
1. นางพัทธวรรณ  บุญเมือง
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอารดารินทร์   นิลเนตร
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78.25 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วงศ์ชัย
 
1. นางกัลยา  สังข์รุ่ง
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วเมืิอง
 
1. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. นางสาวอรทัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  วงค์ชัย
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวเด๊อะ  แซ่มัว
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ยานะติ๊บ
 
1. นางยุพา  ชาสมบัติ
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงดัว  จตุโชคอุดม
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงสุณัฐชา  ขรรค์ชัย
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายสัญญา  ไชยลังการ
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงบุศรา  ใจโลกา
 
1. นางลำพึง  อุดตระการ
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปิจมิตร
 
1. นายอุเทน  สุขทัย
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. นางสาวพิชญา  รักษาป่า
 
1. นายวรสิทธิ์  ภูถาวร
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงดานิกา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงอลิสา  พุฒิสวัสดิ์
 
1. นางปรียาพร  นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี  สวนดอก
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เหล็กแก้ว
2. เด็กชายธีร์รัชชัย  สีเมือง
 
1. นางจารุภา  วงค์อ้าย
2. นางสาวกมลพรรณ  จันทรา
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงปรัชญาวี  สีแดง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวียนรอบ
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วคำเลิศ
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์เป็ง
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คุณควน
2. เด็กหญิงพนัสนันท์  ขันคำ
 
1. นางทองเพียร  ทาสุวรรณ์
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงงาม
2. เด็กหญิงชาลิสา  ใจรักปรีดามิตร
 
1. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
2. นางสาววดาล  ก้อนราช
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เกียรติยะกุล
2. เด็กหญิงองค์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ภูพาดทอง
2. นางสาวอลิสา  ชัยวงศ์
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วโน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ธนู
 
1. นายพลพิรัตน์  ธรรมเสนา
2. นางสาวช่อผกา  จันทร์ตา
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กหญิงกัญญาดา  เทพวรรณ
2. เด็กหญิงชยุดา  สิทธิวงษ์
 
1. นางสาวพรรณพฤกษา  สุเตนัน
2. นายกฤตนู  พยัพเสียง
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายวรเมธ  นภาศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวอารยา  งึ้มนันใจ
2. นางสาวอัมพร  นามศักดิ์
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1. เด็กหญิงนวธิดา  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงนิตยา  โพธิสุทธิ
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สมณคีรี
2. นางสาววิลาสินี  พากุดเรือ
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุปราณี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสายฝน  อุดมพล
2. นางสายฝน  แสงแก้ว
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงนภิสา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงวิภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  เขื่อนวัง
2. นางสาวกนกวรรณ  ถิ่นทิพย์
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เป็งนา
2. เด็กหญิงวาสนา  ท้าวบุญชู
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์เป็ง
2. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วคำเลิศ
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงพิมมาดา  หัตถกอง
 
1. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
2. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสนธิ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ประใจ
 
1. นายพลพิรัตน์  ธรรมเสนา
2. นางสาวช่อผกา  จันทร์ตา
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณิชกร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงณีรนุช  แซ่ย่าง
 
1. นายวีรชัน  นันทะชัย
2. นางสาวนิศารัตน์  อุตสาห์
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิชนิภา  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
2. นางพิสมัย  ทิเลา
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงนวิยา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ศรชัยปัญญา
 
1. นางจิราภา  ศรีเดช
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ถานะกอง
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจเจริญกุลยิ่ง
2. เด็กหญิงฟามเฟย  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสายฝน  อุดมพล
2. นางสายฝน  แสงแก้ว
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงศรุดา  แซ่หาง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   แซ่กือ
 
1. นายภาณุวิชญ์   เตชะบูรณ์
2. นางกุณฑลี   ไชยลิ้นฟ้า
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมวงศ์​
2. เด็กหญิงสายชล  จันทร์หอม
 
1. นายชัชชัยกรณ์  อาดนนท์ลา
2. นางสาวชณุตพร  ศรีศิลป์
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กุเลา
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุดาภรณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายอนันต์  จินะ
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สงบ
 
1. นางพุทธพร  กระภูฤทธิ์
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นายเจริญ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กหญิงไหมดา  แซ่ซ่ง
 
1. นายสหชาติ  จีนวัฒนะ
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ขันสล่า
 
1. นางพวงทอง  สุทธศิลป์
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายชนะพงษ์  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันต๊ะคาด
3. เด็กชายอนุสรณ์   เซอแลน
 
1. นางสาวอชิรญา  หงษ์คำ
2. นางฉวีวรรณ  เหลี่ยมวัฒนา
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงญาตาวี  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายธีรกานต์  สุธีวิระโชค
3. เด็กหญิงพิชญธิตา  เลิศล้ำคุณธรรม
 
1. นายสุรพงศ์  ศิริวงศ์ทอง
2. นางสาวณัชชา  สมวุฒิ
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายกรวิทย์  สิทธิโชติธรรม
2. เด็กหญิงธัญชนก   นันไชยกัน
3. เด็กชายวีรภัทร  วิชัย
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. นางพัชวรรณ  แสนเขื่อน
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สารคาม
2. เด็กหญิงทัศนีย์  กาติ๊บ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำมูล
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สมณคีรี
2. นางสาววิลาสินี  พากุดเรือ
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายภัทรดล  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญเพชร
3. เด็กหญิงสุทิตา  ทาเนตร
 
1. นางพรรณา  พงษ์มณี
2. นางสาววรัญญา  ณ น่าน
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงดวงเดือน  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงแพรไหม  แซ่มัว
 
1. นางวรรณพยา  นาระต๊ะ
2. นางสาวอลิสา  ชัยวงศ์
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หาง
2. เด็กชายนิชิคุณ  วนาพงษ์สกุล
3. เด็กชายปุณญพัฒน์  แซ่จาง
 
1. นางสายอรุณ  เทพจักร์
2. นางสาวยุพิน  บุญเทพ
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงทักษพร  ชูศรี
2. เด็กหญิงธนารีย์  นาระเรด
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์ฝั้น
 
1. นางจิรันธนิน  บุญสายหนิ้ว
2. นางจิรันธนิน  บุญสายหนิ้ว
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญภูมิ
2. เด็กหญิงนภัสกร  ใจปราง
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  พรหมคณะ
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. นางพัชวรรณ  แสนเขื่อน
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ลีสวัสดิ์กุล
3. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ฟ่า
 
1. นายเดชา  พันดา
2. นางสาวณัชชา  สมวุฒิ
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หงษ์คำ
2. เด็กชายธนากร    อะยอน
3. เด็กหญิงภดี  เซอแลน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  จันต๊ะคาด
2. นางสาวอชิรญา  หงษ์คำ
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชสุวรรณ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ล่านาลาว
3. เด็กชายภูวนาท  หม่องพิไชย
 
1. นางสาวสมรัก  รวงทอง
2. นางพุธดี  ชุมภูสม
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายชนะชล  คักกันหา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  วิหาร
 
1. นางรุ่งนภา  ชุ่มเชื้อ
2. นางชนิสรินทร์  ถาน้อย
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายจิรชัย  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่โซ้ง
 
1. นางจิตตานันท์   สีมาตย์
2. นางภูษิตา  กิลัย
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกันตาภา  ใจดี
2. เด็กชายนราวิชญ์  ศรีพรมมา
3. เด็กชายนิปุณ  ปัญญา
 
1. นางเกวรินทร์  จันต๊ะวงค์
2. นางวัฒนา  พิชัยยา
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดีหลาย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโต
3. เด็กหญิงปวริศา  แสนพิช
 
1. นางนวลฉวี  โนรักษ์
2. นางนวลฉวี   โนรักษ์
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายณัชพล    กุเลา
2. เด็กชายสุริยา  แสงจันทร์
3. เด็กชายเดชณรงค์   ลาว
 
1. นายทองลี   ศรีเตชะ
2. นายวัฒนา  ปาโน
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายฉลอง  แซ่หว้า
2. เด็กชายวิจารณ์  เกษตรสุขถาวร
3. เด็กชายใจก๋อ   แซ่เติ๋น
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วแพร่
2. นางสาวพุทธชาติ   วงค์ชัย
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายจำลอง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอริสรา  มหาย่าง
3. เด็กหญิงเกติน์สิรี  แซ่ว้า
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงดาวกานดา  กิลัย
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พฤกษาสวรรค์
3. เด็กหญิงพัชรา  บุญเจิง
4. นายสอน  บุญเจิง
5. เด็กหญิงสุวิมล  สมควร
6. เด็กชายไก่  แซ่ท่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  แข่งขัน
2. นายชูสกุล  เขตรักษา
3. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นะลี
2. เด็กชายจีรวุฒิ  เณอหมื่อ
3. นายฐิตินันท์  ปอแสง
4. เด็กหญิงภัสดา  มาเยอาะ
5. เด็กชายยศพล  เกษตรสุขถาวร
6. เด็กชายเจษฎา  แยชอกู่
 
1. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
2. นางสาวจีรนันท์  อวรรณา
3. นางกาญจนา  อินทรสิทธื์
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญทอง
 
1. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายเจษฎาพร  สิงห์ทอง
 
1. นายพิชัย  ตาหล้า
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 1. เด็กชายกิตติโชติ  ลำพูน
 
1. นางณัฐวุฒิ  บุญเจิง
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายเดชติภูมิ  ยงใจยุทธ
 
1. นางธนภรณ์  สุทธหลวง
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กชายสิทธินนท์  จินะ
 
1. นายอัศวิน   ซ้อนพุฒ
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1. เด็กชายภาคิน  ขันแก้ว
 
1. นางสุพินนา  ทวีชัย
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายวัชรากร  ยอดปา
 
1. นายวีรพงษ์  เขื่อนเชียงสา
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ไชยกัน
 
1. นายบุญญินท์  นาแพร่
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. นายวีระพงษ์  วิชัยวงค์
 
1. นางสายพิน  ปาระมี
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วิไลหอม
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายวศิน  แซ่เฮ่อ
 
1. นางยุพิน  แซ่มัว
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายอานันท์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอุษา  บัวหลวง
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายวิทวัส  ใจแก้ว
 
1. นางพวงทอง  สุทธศิลป์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ราชเมือง
 
1. นายศักดิ์ธนา  ใจมา
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงธนาวดี  จ้างไธสง
 
1. นางคะนึงนิจ  ปันทะยม
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงรักษิตา  ตันละผัด
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ตาแก้ว
 
1. นายภูวไนย  เชื้อเมืองพาน
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามหมู่
 
1. นางสุพัตรา  อินเรือง
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  แข่งขัน
 
1. นางสาวณัฐสุดา  พานผ่องเจริญ
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กันเขี่ย
 
1. นางทรัพย์สิรี  ฟองมันพงศพล
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวจิดาภา  ศรีกุลวงค์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงโสกัณยา  บุญหลง
 
1. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงวันทนี  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทพทอง
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงภาวินี  สายเลาคำ
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรพร  จนใจ
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวครองขวัญ  วงศ์ชัย
 
1. นางสุวิมล  สุทธะ
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สมร่าง
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัษฎาปรัชญา  อุดใจ
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรหม
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายจักราวุธ  ขัดปัน
 
1. นายอดุลย์  ป้องฉิม
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กชายเอสรา   คำยา
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายสิรภพ  ชัยศรี
 
1. นางธนภรณ์  สุทธหลวง
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายโกวิทย์  บุญเจิง
 
1. นางฉวีวรรณ  เหลี่ยมวัฒนา
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายมนัส  ทะนะใจ
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายวศิน  แซ่เฮ่อ
 
1. นางยุพิน  แซ่มัว
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายวรเทพ  สักลอ
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายจิราวุธ  หัวนา
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทนันไชย
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงชนกมล
 
1. นายศักดิ์ธนา  ใจมา
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ตังแกมูล
 
1. นางทัศนีย์  รักขัน
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามหมู่
 
1. นางสุพัตรา  อินเรือง
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ตูมหอม
 
1. นายเทวรัตน์  ผิวผ่อง
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งราวัลย์  แซ่โซ้ง
 
1. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  แซ่ลี
 
1. นางสาวนิภารัตน์  พิลันคำ
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวจิดาภา  ศรีกุลวงค์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  เมืองใจ
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงโสกัณยา  บุญหลง
 
1. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงสุภัทรจิรา  นวปัญญานนท์
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงอโนทัย  วันคำ
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงวรัมพร  แซ่เฮ่อร์
 
1. นางยุพิน  แซ่มัว
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงภัสดา  มาเยอะ
 
1. นางชุติมณฑน์  เมืองแก่น
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สมควร
 
1. นายชวลิต  เฮียงโฮม
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กชายภาคิน  ประกอบสาย
 
1. นางสาวแรกขวัญ  ประดิษฐ์
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัษฎาปรัชญา  อุดใจ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กชายนนทพัฏน์   วงศ์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยปิง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง 6 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายอนพัช  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
1. Mr.Mark Gaynor  Provido Espiritu
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1. เด็กชายศุภชัย  แซ่ย้า
 
1. นายกันต์ศักดิ์  วิสัยหมั่น
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนนทยา  ซื่อสุทธิ์
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นายอริสมันต์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายสอน  บุญเจิง
 
1. นางสาวอทิตยา  จันวิลัย
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายชนะชล  เมืองแก่น
 
1. นายอาทิตย์พันธ์  ธนะคำมา
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายวงศธร  แซ่เฮ้อ
 
1. นายไกรสิทธิ์  อุดอาจ
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางดัชนี  สิทธิโสภา
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์   พรมแตง
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงวรากร  บุญวงศ์
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงภัทรีญา  ลอ
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงน้ำเหนือ  อุณจักร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอำมาต
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วดามเรือน
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  วงค์ชัย
 
1. นางนิภารัตน์  มาเมืองกล
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำดี
 
1. Ms.Watchariwan  Chaichana
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงรัตนา   ยะตัน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงภาวินี  สายเลาคำ
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เกสรนุชมณี
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงเมธิณี  สุดาเนตร
 
1. นางพิสมัย  นามนาย
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวไหมมัว  แซ่หาง
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงอรกัญญา  พันประดับ
 
1. นายเมธี  คำแดง
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 1. เด็กชายกิตติโชติ   ลำพูน
 
1. นางวาสนา  ไมตรี
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรหม
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ไชยกัน
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สมควร
 
1. นายอดุลย์  ป้องฉิม
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายธนพล  อินต๊ะ
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กชายธนวัตน์  จันต๊ะเนตร
 
1. นางสาวช่อผกา  จันทร์ตา
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1. เด็กชายภาคิน  ขันแก้ว
 
1. นางสุพินนา   ทวีชัย
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. นายวีระพงษ์  วิชัยวงค์
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นางพร  เวียงเงิน
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วิไลหอม
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายณัฎฐพล  ณ น่าน
 
1. นายอาทิตย์พันธ์  ธนะคำมา
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงรักษิตา  ตันละผัด
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ตาแก้ว
 
1. นายภูวไนย  เชื้อเมืองพาน
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1. เด็กหญิงพรรณี  ชุ่มอุ่น
 
1. นางสาวจีราวรรณ  มโนศิลา
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงภัทรีญา  ลอ
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่เปา 1. เด็กหญิงอภิสรา  เทียนชัย
 
1. นางศิริพรรณ  ยะป๊อก
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  ยันตพงศ์พิพัฒน์
 
1. นางวชิรญาณ์  ศรีสุข
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงเขมจิตตา  ตุ้ยสาร
 
1. นายเทวรัตน์  ผิวผ่อง
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงวนิดา   ลำพูน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงอภิชญา  มหานิลทิพย์
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  เมืองใจ
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวครองขวัญ  วงศ์ชัย
 
1. นางสุวิมล  สุทธะ
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายวีรพล  ยั่วยวน
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวอาอิ  ทองใบ
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงนภาพร  ครุฑนอก
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพร  รัตนประยูร
2. เด็กชายคงธรรม  วุฒิกร
3. เด็กชายณัฐทันท์  แซ่ฝ่า
4. เด็กชายดิษย์วรินทร์   ปริญญา
5. เด็กชายธาดาพงศ์   วงศ์ชัย
6. เด็กชายนาไท  มานะสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนิชาพร   เทพเที่ยง
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมวงค์
9. เด็กชายรังสิมันต์  ขันคำ
10. เด็กหญิงวรญา  ไชยทน
11. เด็กชายวรวิช  จันคำเพียร
12. เด็กหญิงเนตรนารี   ยมราช
 
1. นายปฏิญญา   วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจตุภูมิ  ทามงคล
2. เด็กชายฐิติกรณ์  ชาวนาฟาง
3. เด็กชายต่อลาภ   บุดดี
4. เด็กหญิงภัทราวดี   ศรีนาราง
5. เด็กชายภานุวัฒน์   ยอดสุวรรณ
6. เด็กหญิงภาวินี  จันต๊ะคราม
7. เด็กชายราเมศ  จินะราช
8. เด็กชายศิวกร  ชะชิกุล
9. เด็กชายสุทธิรัก   ทนทาน
 
1. นายปฏิญญา   วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายวัชรากร  ยอดปา
 
1. นายจักพงษ์  สุทธศิลป์
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายชินดนัย  ทองรส
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ชื่นใจ
 
1. นายจักพงษ์  สุทธศิลป์
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายวรชัย  ปูชัย
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนากร  สุธีวราพล
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา   บุญประเสริฐ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายสาริน  คล่องดี
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำดี
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงสุนันทา  สังข์สุข
 
1. นางสาวอภิชญา  พรนาง
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทมถา
 
1. นางสาวบานอุบล  บำรุงชาติ
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงเอมอร  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงธีรดา  มะโนรักษ์
 
1. นางสาวอภิชญา  พรนาง
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   ขัติยะ
 
1. นางสาวอุษณี  กันทา
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงิอรุณี  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กชายชิษณุชา  ใจคำ
 
1. นายนิรันดร์  แสงแก้ว
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงลักษิกา  หารป่า
 
1. นางสาวอภิชญา  พรนาง
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัษฎาปรัชญา  อุดใจ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวมนัชญา  อยู่ดี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยะวงศ์
2. เด็กหญิงชญานันท์  ไชยโย
3. เด็กชายณภัทร  ไชยหลาน
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยะวงศ์
5. เด็กหญิงทิปภา  ใจหมั้น
6. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  คำหล้าทราย
7. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โยทา
8. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์แตง
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยอดปา
10. เด็กหญิงนิพาดา  นะสาร
11. เด็กหญิงปรอยฝน  ใจวงศ์
12. เด็กหญิงพรณภา  ยกยอน
13. เด็กหญิงพัณณิตา  ใจวังหาร
14. เด็กชายวุฒิพงษ์  อ่ำทอง
15. เด็กหญิงศิรินทร์ทรา  ปัญญาดี
16. เด็กชายศิลาดล  อุดธนะ
17. เด็กหญิงศุภรดา  ก้างยาง
18. เด็กหญิงอภิชญา  อุดเขียว
19. เด็กหญิงเอมิกา  คชินทร์
20. เด็กหญิงแพรววนิด  การินตา
 
1. นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ
2. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
3. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
4. นางมณีวรรณ  ปัญญาดี
5. นางบัวขาว  ยอดปา
6. นายไทย  สุภาเรือง
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิลันคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รักแม่
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตัง
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  รู้ทำนอง
5. เด็กหญิงธัญรดา  เรียบร้อยกิจ
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธิแปง
7. เด็กชายนพัตฌานนท์  ไชยชมพล
8. เด็กหญิงนลินนิภา  กาวีละ
9. เด็กหญิงปนัสยา  รักษา
10. เด็กหญิงพิชชาภา  ยะตั๋น
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยะตั๋น
12. เด็กชายพิชัยภูษิต  รู้ทำนอง
13. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ป้องกัน
14. เด็กหญิงลลนา  วรรณสอน
15. เด็กหญิงวชิรธิดา  รู้ทำนอง
16. เด็กชายวรภัทร  รักนา
17. เด็กชายวรานนท์  เงินเศษ
18. เด็กหญิงศุพรรณษา  เมืองมา
19. เด็กหญิงอชิรญา  รักเรือน
20. เด็กหญิงอมลวรรณ  สวัสดี
 
1. นางวาสนา  แสนขันแก้ว
2. นางสาวอารมณ์  สุขจินดา
3. นางสาวธิดา  คิดรักเมือง
4. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
5. นางสาววนิดา  ยะนันท์
 
680 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกฤติญา  ปัญญาสุ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อนุเคราะห์
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  สมโรย
4. เด็กหญิงปภาดา  ทาแกง
5. เด็กหญิงปิ่นประกาย  ถาแหล่ง
6. เด็กชายพงศกร  กินนาธรรม
7. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วโน
8. เด็กชายภูวนาท  หม่องพิไชย
9. เด็กชายวรวัฒน์  ประสิทธิ์
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิชา
 
1. นางจิรัชยา  ดวงจิตต์
2. นางสาววารี  จันนิยม
 
681 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายชาญณุวัตร  อินทรวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทะวงศ์
3. เด็กชายทยากร  แซ่ว่า
4. เด็กหญิงวิกานดา  แซ่ลี
5. เด็กชายศานติ  แซ่เล่า
6. เด็กหญิงศุภนุช  เลิศย่างขจร
7. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ดีสภา
8. เด็กชายอรรถพล  อินคำปา
 
1. นางสาวณัฏฐิฌา  เมฆศรีเพชร
2. นางสาวเพ็ญศิริ  กองมงคล
3. นางอัจฉรี  บุดดี
 
682 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ฟูแสง
3. เด็กชายธนา   โก้เจริญ
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  พินชัย
5. เด็กชายภูมิปัญญา   วงศ์ชัย
6. เด็กชายรัชชานนท์  รามกำแหง
7. เด็กชายราเมศ   จินะราช
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ริจนา
 
1. นางสาวอรุณี   วะตินา
2. นางสาวอุษณี  กันทา
 
683 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงชุติมา  เชยบาน
2. เด็กหญิงธิญาดา  เกษมศิลานนท์
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  จรัสจรวยพร
4. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงภัทรีญา  ลอ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินนูทิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต  อุทธิยา
2. นางปวีณา  แสนเรือง
3. นางสาวแก้วตา  ปันสุวรรณ์
4. นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์
 
684 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศิริทะ
2. เด็กหญิงกานจ์พิชชา  พันดา
3. เด็กหญิงชัญญานุช  คุณควน
4. เด็กหญิงนลินี  ผัดเรือน
5. เด็กหญิงพลอยปภัส  อ่อนธรรม
6. เด็กหญิงหัทยา  สิงห์รัตน์
7. เด็กหญิงอิราวดี  สิงห์รัตน์
8. เด็กหญิงเกศรา  พันดา
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางมาลี  จันทร์เสาร์
3. นางศิรินยา  เวียงเงิน
4. นางทองเพียร  ทาสุวรรณ์
 
685 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกาญจเนศ  หงษ์สูง
2. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลออศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  รู้ทำนอง
5. เด็กหญิงปานิตยา  บุญยัง
6. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำทะ
7. เด็กหญิงพิชชาพัชญ์  รักยา
8. เด็กหญิงพิชชาภา  ยะตั๋น
 
1. นางสาวอารมณ์  สุขจินดา
2. นางสำราญ  เอี่ยวเฮ็ง
3. นางวาสนา  แสนขันแก้ว
 
686 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกวิธิดา  ผัดหน้า
2. เด็กหญิงธิดาพร  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ชมภูไชย
4. เด็กหญิงสุภลักษณ์  อุ่นใจ
5. เด็กหญิงอิสรา  ธิโนชัย
6. เด็กหญิงเทพสุดา  ตันต้าว
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางมาลี  จันทร์เสาร์
3. นางศิรินยา  เวียงเงิน
 
687 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงธันยพร  แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่เห้อ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ฟ้า
5. เด็กหญิงนุชนาถ  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงป้าแย้ง  แซ่เล่า
7. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชัยชาญการุณ
8. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แซ่ลี
9. เด็กหญิงศิวพร  แซ่ฟ้า
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นางสาวลลิดา  กองกรม
3. นางปิยะพร  ไพรมิ่งมงคล
4. นางธมนภัทร  ไชยอิ่นคำ
5. นางสาวสุพิน  อุสาใจ
 
688 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายธนาพัฒน์  ลือชา
3. นายนันทวัฒน์  แสงงาม
4. เด็กชายนิติพงษ์  ไชยลังการ
5. เด็กชายอิทธิกร  แซ่หว้า
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นายวรวุฒิ  วันยอด
 
689 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายพุธรักษ์  แซ่กง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิรีย์  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
2. นายชวโรจน์  โสภาบุตร
 
690 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  วิมลทัศน์
2. เด็กหญิงวทันยา  ไชยราช
 
1. นางเรณุมาศ  วงศ์สาย
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงวราวิมล  ไชยวงค์ทอน
 
1. นางกัญจน์ปพฤกษ์   ทิพยวงศ์
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา   ยาละ
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เงินเศษ
 
1. นางสาวปภชวรรณ  นาคแก้ว
 
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงพรธิรารัตน์    สุกิจนะ
 
1. นางวรรณา  ราชบัณฑิตย์
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  นันทะเสน
 
1. นางราเพชร  พรประทุม
 
696 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  มณีวรรณ
 
1. นางสาวนลิณี  หล่ายนาสาร
 
697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.25 เงิน 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงบุญญ์ปัญญ์  ฉลองทศพรชัย
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 1. เด็กชายคณิศร  สกุลนำโชค
 
1. นางสาวแพรงไทย  โชติฐิติธรรม
 
699 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงโชติกา  พลบุญ
 
1. นางชนกนันท์  ทองมาลา
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมแพง
 
1. นางราเพชร  พรประทุม
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.8 เงิน 4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กชายณนคร  อัครประเสริฐกุล
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  กองสุข
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 5 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายจุลพล  แสงวาณิชย์
 
1. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
 
704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอารยา  งึ้มนันใจ
 
705 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประใจ
 
1. นางสาวช่อผกา  จันทร์ตา
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ้งส่าง
 
1. Mr.Joenel U.  Jacosalem
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงสุวพิชชา  เสียงหวาน
 
1. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
708 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์แก้ว
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
709 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงวรนุช   เพ็ชร์สวัสดิ์
 
1. นางพัทธ์ธิดา  โพธิ์เกตุ
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงประทุมพร   บุญมั่น
 
1. นางสาวอทิตยา  จันวิลัย
 
711 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกชกร  แสงแก้ว
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
712 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงวารุณี  ชุ่มแก้ว
 
1. นางภัทฐิตา  ดอนสินเพิ่ม
 
713 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายก้องพล  อินทโคตร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติย์
 
714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สายสำราญ
 
1. นางสาววรัญญา  ณ น่าน
 
715 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงปาลิดา   อินปั๋น
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
 
716 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปั้นมีรส
 
717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  วงค์ใหญ่
 
1. นางสาวอาทิตยา  รัชตฟุ้งพุทธา
 
718 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงปณาลี  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวแก้วตา  ปันสุวรรณ์
 
719 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กหญิงณีรนุช  นันทะไชย
 
1. นางราเพชร  พรประทุม
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่เฉิน
 
1. นายยี่  แซ่จง
 
721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. นางสาวมาลัยกะ  คาร
 
1. นายอนุวัฒน์  ธรรมวงค์
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวนัทธิชา  เกิดโภคา
 
1. นางสุดารัช  เมืองอินทร์
 
723 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงศลิษา  รักษาป่า
 
1. นางพัชรินทร์  จันทร์นวล
 
724 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เกสรนุชมณี
 
1. นางวิไลวรรณ  กองฟู
 
725 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ยอดโนชัย
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
 
726 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา   หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท   พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชย์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปนถ   บุดดี
5. เด็กหญิงลักษณารา  ยาวิเลิง
 
1. นางสาวเมธาวดี   ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
727 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวกวินนาฎ  แซ่ลี
2. นางสาวกานธิดา  กมลาสน์บูชา
3. เด็กหญิงก๊ะเงี่ย  แซ่จาง
4. เด็กหญิงบุษยวรรณ  วรดิษฐ์สกุล
5. นางสาวพรจิตรา  มวลสุชาย
 
1. นายกุศล  สว่างศีลธรรม
2. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
 
728 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
2. เด็กชายนนทกร   สนิทดี
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาววัชราภรณ์   ไชยขัติย์
 
729 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงทิพปภา  สุริยะมงคล
 
1. นางกัญจน์ปพฤกษ์   ทิพยวงศ์
2. นางสาวธีรารัตน์  ศิริแสน
 
730 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
 
731 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กชายณรงค์เดช  ภิวงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ละออง
 
1. นางสาวจิรภิญญา  ใจขันธ์
2. นางอัมพิกา  ลือชา
 
732 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนันธิตา  ดำรงไชยสุวรรณ
 
1. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์
2. นางลักษินา  วงศ์ดาว
 
733 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  อินใจยา
2. เด็กชายกันทรากร  วรรณศร
 
1. Mr.Marc Francis  Daus
2. Mr.Marc Francis  Daus
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลลิปุ้ม
2. เด็กหญิงภูวษา  ภูกองชัย
 
1. นางชนกนันท์  ทองมาลา
2. นายสุรเศรษฐ์  มาแดง
 
735 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จองคำ
2. เด็กชายวรธน  ทสีพรม
 
1. นางสาวญาณิศา  คำมา
2. นางราเพชร  พรประทุม
 
736 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกตวรรณ  เจริญร่าง
2. เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาวเมธาวดี   ริจนา
 
737 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  ชาญชัยวีรกุล
 
1. นายอำพล  คุ้มคำ
2. นางณัฏยา  คุ้มคำ
 
738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  นันท์เสียง
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.46 ทอง 4 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กชายทินรัตน์   ยาวิเริง
2. เด็กชายศุภโชค   ยาวิชัย
 
1. นางสาวสุรารักษ์   วงศ์ราช
2. นางเมธวรางค์   อินต๊ะวิกุล
 
740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.06 ทอง 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จ่อลึ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ต่างสันเทียะ
 
1. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์
2. นางลักษินา  วงศ์ดาว
 
741 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงนงนภัส  บุญมา
2. เด็กหญิงศศิประภา  ใจแปง
 
1. นายอาทิตย์พันธ์  ธนะคำมา
2. นางสาวนฤมล  สุขแสง
 
742 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายสิรภัทร  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  จินะราช
2. นางนิภารัตน์  มาเมืองกล
 
743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจชอบชื่นสกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พธรภมรมงคล
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
744 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธาดารัศมิ์   เต่าทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปินทรายมูล
2. นางสาวสุภรทิพย์  สร้อยสุวรรณ
 
745 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  แสงเมือง
2. เด็กหญิงหนึ่งฉรินทร์  ภูมา
 
1. นางชลันดา  ฐานันดร
 
746 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตภาส  แสงสรีจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูมิพล
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
2. นางวิไลพร   รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
747 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่วื้อ
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
748 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลกานต์   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี
 
1. นางสาวพรพิมล  สวาสดิ์วงค์
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลอม
 
749 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงธนัญญา  เผ่าต๊ะใจ
2. เด็กหญิงพุธิตา  กันเขี่ย
 
1. นางชลันดา  ฐานันดร
 
750 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1. เด็กหญิงกนกอร  วงศ์กองแก้ว
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงใจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันฟู
2. นางสาวศรันย์พร  ณ เชียงตุง
 
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายกฤษกร  เมืองอินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีช่อง
3. เด็กชายธนพล  ไชยพล
4. เด็กชายนพรัตน์  คลาปูน
5. เด็กชายวรินทร   ตาลำ
6. เด็กชายวสวัตติ์  สนม
 
1. นายยงยุทธ  วุฒิ
2. นางอำภัย  เป็งปิง
3. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ซัง
2. เด็กหญิงจริตา  เยอต๊ะ
3. เด็กหญิงญานิศา  แซ่เล้า
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงวรนุช  แซ่ย่าง
6. เด็กชายสมพงษ์  จอแยะ
 
1. นางชุติมณฑน์  เมืองแก่น
2. นางคนานางค์  คำปันแปง
3. นางสาวนิชานาถ  นิตย์ด่านกลาง
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่ลี
2. เด็กชายจักริน  แซ่วื้อ
3. เด็กหญิงจิตรานุช  แซ่ลี
4. เด็กชายบุญรอด  จินตะวงค์
5. เด็กชายอดิศร  แซ่เห่อ
6. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ว้า
 
1. นางสาวพัสกร  บุญเรืองศรี
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เทพใต้
3. นางเพ็ญศรี  สุภาราษฎร์
 
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงชัญษร  อุดธนะ
2. เด็กหญิงธิติวรดา  คำตา
3. เด็กชายนพคุณ  พงศ์ธนันดร
4. เด็กชายนพวุฒิ  อ่ำทอง
5. เด็กหญิงปานชนก  อิ่นคำ
6. เด็กชายภูปกรณ์  ใจวงค์
 
1. นายพิพิธ   ตั๊งวิบูลย์ชัย
2. นายไทย  สุภาเรือง
3. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวงค์
2. เด็กชายนนทกร  ปิงเมือง
3. เด็กชายนฤดล  จันดา
4. เด็กชายบรรณวิชญ์  โรงสะอาด
5. เด็กหญิงปวริสา  บุญมา
6. เด็กหญิงอารยา  อินทรวงค์
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กชายกฤตย์ชัย  แซ่ฟ้า
2. เด็กชายกายสิทธิ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงศรีจิตรา  แซ่ฟ่า
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ต๊ะนาม
6. เด็กชายอโศก  สิรินภาวงศ์
 
1. นายสุรพงศ์  ศิริวงศ์ทอง
2. นางสาวเปรมจิต  ผัดเรือน
3. นางสาวณัชชา  สมวุฒิ
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กชายกมลภพ  ตั้งแปร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมพมิตร
3. เด็กหญิงภคพร  โกษารัตน์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  เตใจ
5. เด็กชายสิทธินนท์  สมนาม
6. เด็กชายอาทิวราห์  ชุ่มหา
 
1. นางสาวนลิณี  หล่ายนาสาร
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอำมาต
3. นางสาวสุพรรณษา  ใจเย็น
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายกตัญญู  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  กาคำ
3. เด็กชายปัณวรรธน์  นาระต๊ะ
4. เด็กชายภูมิภัช  หัตถกอง
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เจียง
6. เด็กหญิงโยษิตา  วัชรวงศ์ภิญญู
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ชัย
2. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
3. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่โซ่ง
2. เด็กหญิงชนันนาถ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงธารารัตน์  แซ่โซ่ง
4. เด็กหญิงศดานันท์  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายไวภพ  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวจันทัปปภา  แซ่ย่าง
2. นายกองภพ  ทาแกง
3. นายณรงค์  พละดร
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายจุฑาวัฒน์  ชนะชัยเจริญกุล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เท่า
3. เด็กชายถุงเงิน  แซ่ท่อ
4. เด็กชายสิรธีร์  แซ่เท่า
5. เด็กชายเอกราช  แซ่ว้า
6. เด็กชายแรมโบ้  แข่งขัน
 
1. นายธนงเดช  กรรณิกา
2. นายประวิตร  มูลย่อง
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกัณณิกา  แซ่เล้า
2. เด็กชายทวิชาติ  แลเชอ
3. เด็กหญิงศวิตา  คาลา
4. เด็กชายสุชาติ  ส้าบอง
5. เด็กชายอนุชิต  อินต๊ะ
6. เด็กชายเอกชัย  เกษตรสุขถาวร
 
1. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
2. นางศรีแพร  อ่อนดี
3. นางกาญจนา  อินทรสิทธื์
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กชายดนุพร  ติ๊บคำ
2. เด็กชายธนานพ  จอมศิลา
3. เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สุริยะ
4. เด็กชายพรหมพล  ปันทิพย์
5. เด็กชายยุทฑณาพร  เกียนนอก
6. เด็กชายวีรากร  พนะการ
 
1. นายเอนก  กาวิน
2. นายเรืองศักดิ์  กระภูฤทธิ์
3. นางสาวนุชจิรา  เตปินใจ
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายณพล  พิริยะพงษ์สิริ
2. เด็กชายติยพงษ์  วังคำ
3. เด็กชายยาย่า  แอนวันคาร
4. เด็กชายสาธิต  เงินสัจจา
5. เด็กชายสุกฤต  อุปชิตกุล
6. เด็กชายสุเมษ  ธรรมวงค์
 
1. นายชัชชัยกรณ์  อาดนนท์ลา
2. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
3. นายอุเทน  แก้วหลวง
 
764 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กชายนพดล  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยอดปา
4. เด็กชายภูวทัศน์  พุทธวงศ์
5. เด็กหญิงศุภรดา  ก้างยาง
6. เด็กหญิงอภิชญา  อุดเขียว
 
1. นายพิพิธ  ตั๊งวิบูลย์ชัย
2. นายไทย  สุภาเรือง
3. นางมณีวรรณ  ปัญญาดี
 
765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. นายจันทร์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชัย  แซ่ว่าง
4. เด็กชายชาญชัย  แซ่ว่าง
5. เด็กชายบุญช่วย   แซ่ท้าว
6. เด็กชายวีกิจ  แซ่ว่าง
7. เด็กชายสุเมธ   แซ่ย่าง
8. เด็กชายเดชา  แซ่ว่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ช่างฆ้อง
2. นางจุฑารัตน์  ปัญญายิ่ง
3. นายพีระพัฒน์  ผาแก้ว
 
766 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายตุลา  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายนพร   แซ่เห้อ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แซ่วือ
4. เด็กชายศรัญญู   แซ่ลี
5. เด็กชายสันติ   แซ่ฟ้า
6. เด็กชายอภิมุข   แซ่เล้า
7. เด็กชายเอกราช   แซ่อื่อ
8. เด็กชายแสงชัย   แซ่ว้า
 
1. นายประดิษฐ์   ชัยวงศ์
2. นายเอกชัย   ตันแข็ง
3. นายไพฑูรย์  วงศ์ฮาด
 
767 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กชายกั๋วเน้ง   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงขวัญชนก   แซ่ลี
3. เด็กหญิงจณิสนันท์   อุสาใจ
4. เด็กหญิงพรญาณี   แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงมนปรีญา  ศรีรัตนา
6. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอนุสรา  ชัยนันต๊ะ
8. เด็กหญิงโจแอน   กู
9. เด็กหญิงใจ  แซ่เล่า
10. เด็กชายไจ  แซ่เล่า
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นายเจนนุวัตร  นิติวิทยากุล
3. นางสาววิจิตรา  ชัยปัญหา
 
768 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีพูล
2. เด็กชายณัฐดนัย  ติ๊บปัญญา
3. นายธนศิลป์  บุญสุข
4. เด็กหญิงธัญชนก  โสภางาม
5. เด็กหญิงปาณิสา   งามสมภาร
6. นายวรชัย   ปูชัย
7. นางสาววรนันท์  ไชยกุล
8. นางสาววริศรา   บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วเมือง
10. นางสาวอติกานต์   ก้อนคำ
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
769 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ธนวงศ์สกุลหาญ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แสงส่งเจริญ
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
4. นางสาวพรชนิตว์  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โซ้ง
 
1. นายอนุวัฒน์  นันท์โภคินวงษ์
2. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
770 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรย์
2. เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู
3. เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง
 
1. นางคันธรัตน์   วงศ์วุฒิ
2. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
 
771 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิช  อะโนมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพกิจ
3. เด็กหญิงอรุณวลัย   คำสม
 
1. นางสาววาทินี  หนองไชย
2. นางสาวเอมฤทัย  ซองดี
 
772 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงจินดา  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงราตรี  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงสิริภักสร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางปิยะพร  ไพรมิ่งมงคล
2. นางสาวลลิดา  กองกรม
 
773 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วปวงคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วังสา
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
774 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐวรนุช  เกื้อหนองขุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โปทาวี
3. เด็กหญิงปริคคหะ  อุดใจ
 
1. นางมณีวรรณ  เสมอใจ
2. นางวาสนา  คุสินธ์
 
775 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงธวัลยา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงปานกวิน  แก้วเทพ
3. เด็กหญิงอริศรา  แก้วเทพ
 
1. นายเรืองศักดิ์  กระภูฤทธิ์
2. นางกานต์สินี  กระภูฤทธิ์
 
776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  คำมงคล
2. เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ลิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญชมพู  ชุมภูวงศ์
 
1. นางสาวสุนิสา  สุกุล
2. นางสาววาสนา  ปินตาหล้า
 
777 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาแก้ว
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่เฮ่อร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
 
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. นางสาวชนาพร  ยานะติ๊บ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ปัญญาไว
3. เด็กหญิงอารียา  ชื่นใจ
 
1. นางยุพา  ชาสมบัติ
2. นางสุชาดา  ปานกลาง
 
779 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  จุ่มน้ำใส
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  แซ่มัว
3. เด็กหญิงแพรวนภา  สมร่าง
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
2. นางพลับพลึง  ตื้อยศ
 
780 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. นางสาวจีรวรรณ  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงมาลาตี  ชาววิวัฒน์
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  แซ่ฟ้า
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
781 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นางสาวนัฐชานันท์  พรมตัน
2. นางสาวภลัชนันท์  ไชยเนตร
3. นางสาวสหัทจุฑา  ขัดแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนียมทัง
2. นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
 
782 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แซ่วื้อ
2. นางสาวอารียา  ใจมีสุขยิ่ง
3. นางสาวเขมจิรา  หัตถกอง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไชยลังการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แข่งขัน
 
783 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา   แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   แซ่จ๋าว
 
1. นางจุฑาทิพย์   ชัยวงศ์
2. นายปราโมช    ถาหมี
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายตติยะ  บัวย้อย
2. เด็กชายปุญณวิช  ไทยกุล
 
1. นางอุบล  เงินแท้
2. นายชาญเดช  ศิริเทพ
 
785 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กชายนิรพัฒน์   อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงประกายดาว  วงศ์มาลัย
 
1. นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์
2. นางสาวพิมพ์พิไล   โลราช
 
786 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  ชาวคึมบง
2. เด็กชายก้องภพ  ชินคำ
 
1. นายพงศ์พัทธ์  กาบกรณ์
2. นางเกศินีย์  อุดมพันธ์
 
787 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กชายคณิศร  เจริญไชย
2. เด็กหญิงชาลิสา  นันต๊ะ
 
1. นางศิรินภรณ์  หล่อพิเชียร
 
788 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จีธุ
2. เด็กหญิงอภิชญา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาวเพ็ญวิสา  วิชารักษ์
2. นางสาวเพ็ญวิสา  วิชารักษ์
 
789 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงณิชาภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงพิมชนก  แซ่ลี
 
1. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
2. นายสายันห์  ขิใสยา
 
790 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กหญิงรุ้งรดา  แซ่โซ่ง
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  แซ่หาญ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  ธรรมสอน
2. นางสาวณัฐณิชา  ใจวังโลก
 
791 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยทน
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ธรรมไชย
 
1. นางสุพินนา  ทวีชัย
2. นางสายสุณี  กิตติประพันธ์
 
792 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงม่านฟ้า   พาหิรัญ
2. เด็กหญิงศลิษา  ปันทะยม
3. เด็กหญิงศุภสุตา   กันทวี
 
1. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู   สรินธรรม
 
793 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายชนาภัทร  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ยะขัติ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  มีมาก
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
 
794 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงจริยาพร  วงค์นภาไพศาล
2. เด็กหญิงลักษิกา  รติพงษ์
3. เด็กหญิงวินพร  แซ่ท่อ
 
1. นายสุรเชษฐ์  ฟองอินทร์
2. นางพันทิพา  หมั่นทวี
 
795 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจินตนา  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงอรทัย  แซ่มัว
3. เด็กหญิงอำไพ  แซ่จาง
 
1. นายสายันห์  ขิใสยา
2. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
 
796 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิทธิแก้ว
2. เด็กหญิงมายร่า  คาร
 
1. นายพงศ์พัทธ์  กาบกรณ์
2. นางเกศินีย์  อุดมพันธ์
 
797 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  รู้ทำนอง
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำทะ
 
1. นางสาวยลดา  อุตมะ
2. นางสาวกัลยา  ปินตาบูรณ์
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา   วรรณทอง
2. เด็กชายสัตย์ยาบัน   ปุระตา
 
1. นางรติกานต์   คักกันหา
2. นายชูเกียรติ   เฉียบแหลม
 
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงกชภรณ์  วุฒิเปียง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  วรวงศ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สุโพธิณะ
 
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิ๊  แซ่ท้อ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ท่อ
 
1. นายธีรพงษ์  ปานต๊ะรังษี
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สงธนะชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ว่าง
 
1. นางพันทิพา  หมั่นทวี
2. นายณัฐภัทร  สุระรินทร์
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สมณะ
2. เด็กชายราเมศวร์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
 
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธิติธร   อภิวงศ์
2. เด็กหญิงรุ่งพร   พุ่มมวง
 
1. นายโพธิ์ทอง   ปริมิตร
2. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
 
804 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวุฒิรา  แซ่ว่าง
 
1. นายณัฐภัทร  สุระรินทร์
2. นางพันทิพา  หมั่นทวี
 
805 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายวิศรุต  วงศ์นภาไพศาล
2. เด็กชายสุธน  กมลาสน์บูชา
 
1. นายธีรพงษ์  ปานต๊ะรังษี
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
806 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายธีรพงษ์  ปานต๊ะรังษี
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
807 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายจิรชนม์  บูรพามีชัย
2. เด็กชายศิรายุ  แซ่ระย้า
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์   พวงกุหลาบ
 
808 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายปิยังกูล  แซ่ว่าง
2. เด็กชายพิชัย   ทัพพ์ทวีกาญจน์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์   พวงกุหลาบ
 
809 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา   กมลลาสน์บูชา
2. เด็กหญิงปรีดา   นิธิเดชรัตนกูล
 
1. นายชูสกุล  เขตรักษา
2. นายอภิสิทธิ์   หัตถกอง
 
810 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. นายเดชชัย  แซ่โซ่ง
2. นายเสกสรร  วิยาพร้าว
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  รักเมือง
2. นางสาวแพรวพรรณ  รักเมือง
 
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นายนันทนิษฎ์   ศรีทอง
2. นายศุภวัทน์   ไสยาพรม
 
1. นายศุภกร  อะสะนิธิ
2. นายธนากร  ตาลาน
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กชายสุธี  ฐานะงาม
 
1. นายเมธี  คำแดง
 
813 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกษิดิศ  พาณิชย์เจริญกูล
2. เด็กชายธุวานนท์  ปาคำ
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา
2. เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี
 
1. นายทรงศักดิ์  ทาคำวงศ์
2. นายศุภกร  สุเมธาลังกา
 
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  นามมา
2. เด็กชายอณุพงษ์  กาวีละ
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายธีรโชติ  จี้ใหญ่
2. เด็กหญิงอังคณา  คำสมบัติ
 
1. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
2. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
 
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กชายรินนาวัฒ  โรจนคีรีสันติ
2. เด็กชายอนุชิต  นุธรรม
 
1. นายฐาปกรณ์  ทิพย์ตา
2. นางสาวมณีวรรณ  รวมติตต์
 
818 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชยณัฐ   แสงเพชร์
2. เด็กชายพงศภัค  มาป้อม
 
1. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู  สุรินธรรม
 
819 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กชายปัญญาอนันต์   ตุ้ยหล้า
2. เด็กหญิงพรไพริน   รังษี
 
1. นางรติกานต์   คักกันหา
2. นายชูเกียรติ   เฉียบแหลม
 
820 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมร่าง
2. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
821 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   แก้วเป็ง
2. เด็กชายอัตถนิรัต   แปงใจดี
 
1. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู   สุรินธรรม
 
822 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วจันหล้า
2. เด็กชายธีรเมธ  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  เหมะธุรินทร์
2. นางสาววิภาวดี  ใจโลกา
 
823 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายชินวัตร   แซ่ย่าง
2. เด็กชายศิวะวงศ์   แซ่เจียง
 
1. นายชูสกุล   เขตรักษา
2. นายอภิสิทธิ์   หัตถกอง
 
824 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หงษมาต
2. เด็กชายสิริราช  กล้าแข็ง
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
825 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิลันคำ
2. เด็กหญิงลลนา  วรรณสอน
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
826 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม
2. เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์
 
1. นายกอบกิจ  เมืองอินทร์
2. นายทรงศักดิ์  ทาคำวงศ์
 
827 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายยุทธนา  แซ่ฟ้า
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่เห้อ
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นายมารุต  ลือชา
 
828 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  โนจา
2. เด็กชายธนภัทร  ธรรมแสง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ผัสวี
2. นางสาวญาณิศา  คำมา
 
829 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายณัฐภัทร  อะโนทัย
2. เด็กหญิงเปมิกา   สุทธิวนานุรักษ์
 
1. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู   กำแพงแก้ว
 
830 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กชายชยนนท์  ทนทาน
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วสืบ
 
1. นายฤทธิไกร  กันทอน
2. นายนรินทร์  จนใจ
 
831 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น
2. เด็กชายโชคชัย  อาภา
 
1. นางวิไลพร  สีปิน
2. นางวิไลพร  สีปิน
 
832 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงวิภาวินี  คำดวงดี
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
833 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายภควัต   พรมงาม
2. เด็กชายภูริณัฐ   บุญยวง
 
1. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู   สุรินธรรม
 
834 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปอวิทยา 1. นายจักรภัทร์  เรืองเกตุ
2. นายนันทวัฒน์  แสงงาม
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางบุญญาดา  คำบุญ
 
835 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธรรพ์นรธีร์   แสงเพชร
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยวงค์
 
1. นายวทัญญู   สุรินธรรม
2. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
 
836 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชัยเนตร
2. เด็กชายบุณยกร  ดีนา
 
1. นายศุภกร  อะสะนิธิ
2. นายธนากร  ตาลาน
 
837 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  เมฆสินธุ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ถนอม
 
1. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
2. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
 
838 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายจีรชัย  ป้อมงาม
2. เด็กชายณรงค์ยศ  กันทะสอน
 
1. นายอินทัศน์  ชุมภูสม
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปาระมี
 
839 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหลู้ 1. เด็กชายชนพล  สร้อยสน
2. เด็กชายพัทนพล  เจริญ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  รวมจิตต์
2. นายฐาปกรณ์  ทิพย์ตา
 
840 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกิรณา  ปัญญาไชยวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภา  จะติ
 
1. นายธิปาน  แผ่นดาน
 
841 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  เล่าวิริยะธนชัย
2. เด็กชายศิริมงคล  แซ่จ้าง
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์   พวงกุหลาบ
 
842 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงดารินทร์  กันทะสอน
2. เด็กหญิงภาสินี  สิทธิขันแก้ว
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
843 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กชายณัฐดนัย  ปัญญาไว
 
1. นายเมธี  คำแดง
 
844 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒนฺ์  อุสาใจ
2. เด็กชายศุภกิจ  รวมจิตร
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางสาวนพรัตน์นารี  ชะเต
 
845 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ
2. เด็กชายศิวกร  คำน้อย
3. เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
 
846 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทะเนตร
2. เด็กชายวรพัทย์  ศรีทอง
 
1. นายศุภกร  อะสะนิธิ
2. นายธนากร  ตาลาน
 
847 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพิภพ  ย่างก้าวไกล
3. เด็กชายลิขิต  แซ่ย่าง
 
1. จ.ส.ต.จักรพงศ์  โพธิ์สันติ
2. Mr.Younvy  Thangma
 
848 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายวรัญญู  แก้วแก่นจันทร์
2. เด็กชายศักดิพล  พุกำพันธ์
3. เด็กชายเด็กชายเอกรัตน์  แซ่ม้า
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
 
849 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิวงค์
2. เด็กชายวิทวัส  วิฑูรย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เส็งเจริญ
 
1. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
 
850 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายชาญวิทย์  รักพ่อ
2. เด็กชายศิรวัฒน์  จักดี
3. เด็กชายศิวัฒน์  วาณิชย์วัชระศิริ
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
 
851 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายจิตพัต  แซ่ย่าง
2. เด็กชายเซอ  แซ่ท่อ
3. เด็กชายเอกราช  แซ่ว่าง
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
852 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง
2. เด็กชายธนกฤต  โสดา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
 
853 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกานต์นที  อุตสา
2. เด็กชายขวัญโขง  ขัตติสะ
3. เด็กชายนรรัฒน์  บุญสงคราม
 
1. นายวทัญญู  สุรินธรรม
2. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายจะลา  กุเลา
2. เด็กชายสมบูรณ์  คีรีแสนภูมิ
3. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ย่าง
 
1. นายวีรชัน  นันทะชัย
2. นางสาวรัญชนา  เขื่อนขันธ์
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กชายนิธิศ  คำนนท์
2. เด็กชายบดินทร์  วีระพงษ์
3. เด็กชายเขมทัตณ์  เททะลัง
 
1. นายบุญคำ  คำนนท์
2. นายกฤษณพงศ์  เสาสาร
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัชพล  แซ่เจียง
2. เด็กชายถิระวิทย์  วรจันทร์เพ็ญศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรจันทร์เพ็ญศรี
 
1. นายขจรเกียรติ  สมควร
2. นางสาวทิพย์สุดา  มังกรกิม
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 1. เด็กชายสมพร  แซ่ฟ้า
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่ฟ่า
3. เด็กชายเจษฎาพร  ฟ้าสิริมงคง
 
1. นางสาวฉันทนา  อุตมะ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระพล  มูลลา
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กหญิงกชกร  การเพียร
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุญสูง
3. เด็กหญิงพีชญา  เงินปุ่นนาค
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นางกมลฉัตร  เสนา
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูนาเพ็ชร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ปะชาติ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพิลา
 
1. นางสาวบุญโฮม  พิมพ์หอม
2. นางศิริวรรณ์  คำภูเงิน
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กชายชาตบุษย์  ธรรมวงค์
2. นางสาววาสนา  ธรรมวงค์
3. เด็กชายเกื้อกูล  วรรณศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  ธนะแก้ว
2. นางวิภาวดี  ชมภูเทพา
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แซ่ลี
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี
3. เด็กชายสุธี  แซ่เฮ้อ
 
1. นายธีรพงษ์  ปานต๊ะรังษี
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมตุ้ย
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายณัฐยศ  วิชัยเนตร
2. เด็กชายพิษณุ  ติ๊บเต็ม
3. เด็กชายสัชฌา  สุขทัย
 
1. นางศรีสุดา  อุตุภรณ์
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายกิตติชัย  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กชายจุลภัทร  หล้าธิ
3. เด็กชายณภัทร  ไชยเนตร
 
1. นางสาวศรัญญา  เงินดี
2. นางสาวพจนาพร  ทิพสิริศักดิกร
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงสายพิณ  มุชินนชัย
2. เด็กหญิงสิริพร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ขันคำ
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กชายกัมปนาถ  จันทร์หน้อย
2. เด็กชายกิตตินันท์  ค้าคำ
3. เด็กชายธีรพัฒน์  จันต๊ะลี
 
1. นายจรัญ  ไมตรีนฤมล
2. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1. เด็กชายกษิเดช  เกศรกติกา
2. เด็กชายคุณากร  เกศรกติกา
3. เด็กชายอาคม  มนัสมโนธรรม
 
1. นายจักธราวุฒิ  เมืองมูล
2. นายชัชวาลย์  นาระต๊ะ
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงพัชร์ฤทัย  มูลมี
2. เด็กหญิงสาวิกา  วงเวียน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยชนะ
 
1. นายสมจิตร  คำภูเงิน
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์เป็ง
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายพิสิฐษ์  พลศรีเมือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เขื่อนสิริ
3. เด็กชายสีหราช  มหิธิ
 
1. นายพิรมณ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวจีรภา  บุญหนัก
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชนาเมธ  อูปคำแสน
2. เด็กชายชิติพัทธ์  วังคีรี
3. เด็กหญิงวรพร  ไกรษี
 
1. นางรำไพ  ปงรังษี
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่ท้อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ธนกรวศิน
 
1. นางรัตนา  จินดาธรรม
2. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปรีญาพร  ไชยชาย
2. เด็กหญิงอวิกา  มุกดาสวรรค์
3. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  เตจะสิทธิ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  ปาละมี
3. เด็กชายศิริมงคล  ไชยชมพล
 
1. นางศรีสุดา  อุตุภรณ์
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงทิพปภา  สุริยะมงคล
3. เด็กหญิงนาวารินทร์  วงศ์พัก
4. เด็กหญิงสุพัตรา  อำนาจศาล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นันไชยกัน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ทำว่อง
 
1. นางกัญจน์ปพฤกษ์   ทิพยวงศ์
2. นางจินดา  วาดวงศ์
3. นางพัชวรรณ  แสนเขื่อน
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรชัยปัญญา
3. เด็กหญิงนันทิมา  มนัสมโนธรรม
4. เด็กหญิงวณาวรรณ  แซ่เล่า
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มนัสมโนธรรม
6. เด็กชายอนันต์  แซ่กือ
 
1. นางกชพรรณ  รวมจิตร
2. นางรัตนา  รักษ์ป่า
3. นางสาวจุฑามาศ  เกสรกติกา
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงป้าเย้า  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวันดี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จางเจริญโชค
5. เด็กหญิงสุภัทรา   กรกฏกมล
6. เด็กหญิงอรนุช  อุดมพนาวัลย์
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
3. นางสาวรัชนีกร  ฝั้นปันวงศ์
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไซกาเซ็ม
2. เด็กหญิงประนิดา  แซ่หว้า
3. เด็กชายปรเมศวร์  คำดวงดี
4. เด็กหญิงปาจารีย์  แซ่ย้า
5. เด็กหญิงปาลินี  แซ่ย้า
6. เด็กหญิงสุพรรณี  สิ่งของ
 
1. นางขนิษฐา  บุตรดี
2. นางรุจิราภา  กองวงศ์
3. นางพรรวรรษา   สภานนท์
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีรวุฒิ  อินต๊ะมูล
2. เด็กหญิงประภาภัททร์  ศิริวรวงศ์สกุล
3. เด็กหญิงปรานญาริน  อิ่นคำ
4. เด็กหญิงปิยพร  อินต๊ะวิกุล
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เชื้อเมืองพาน
6. เด็กหญิงศิริกัลยา  มะโนธรรม
 
1. นางสาวศุทธินี  ไกลถิ่น
2. นางสาวสมจิตร  ปัญญาดี
3. นางผ่องศรี  รู้ธรรม
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. นางสาวกุลวลี  แซ่โซ้ง
2. นางสาวจีราพร  พลยุทธศาสตร์
3. เด็กหญิงพุธธิดา  บริสุทธิ์อินทรีย์
4. นางสาวมณิชญา  เกสรนุชมณี
5. เด็กหญิงมณีนุช  แซ่โซ้ง
6. นางสาววรรณเพ็ญ  สมรักอมร
 
1. นางสาวสายฝน  อุดมพล
2. นางสายฝน  แสงแก้ว
3. นางสาววรัญญา  จันทร์ตะกุล
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงธัญญาพร  แซ่อื้อ
2. เด็กหญิงปนัดดา   บุญคุณบรรพต
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เห้อ
6. เด็กหญิงเนตรดาว  อุดมพนาวัลย์
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
3. นางสาวรัชนีกร  ฝั้นปันวงศ์
 
880 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  แยม่อ
2. เด็กหญิงพรธีรา  อ่วยยื่อ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เจนฤทัยกนก
 
1. นายสุภาพ  คำจันทร์
2. นางลักษินา  วงศ์ดาว
 
881 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   บรรพตพัฒนา
2. เด็กหญิงอำไพพรรณ  หมั่นงาน
3. เด็กหญิงเกวลิน  นาแก้ว
 
1. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
2. นางสาวปุญชรัศมิ์  ชัยวรรณะ
 
882 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กหญิงจินตดารัตน์  โทไข่ษร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงภคพร  อั้งเดชเจริญ
 
1. นางสุภาพร  สุโพธิณะ
2. นางสมพาล  ทิวาพัฒน์
 
883 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่เปา 1. เด็กหญิงธัญญพักตร์  ชัยชนะ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  กันทะจิตร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  คำอุปละ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุ่นเรือน
2. นางศิริพรรณ  ยะป๊อก
 
884 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เมืองอินทร์
2. เด็กชายชลนิล  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงปวริศา  สุทธเสน
 
1. นายวิทยา  สุระรินทร์
2. นางณาตยาณี  เทือกตา
 
885 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  หล้าเที่ยง
2. เด็กหญิงชนิษฎาภรณ์  เป็กธนู
3. เด็กหญิงนิชานันทร์  เป็กธนู
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู
 
886 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงประพาพร  ศีรีแสนภูมิ
2. เด็กหญิงพลอย  อุดมคีรีราษฎร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางยุพิน  แซ่มัว
 
887 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนชมพู  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  รบอาจ
3. เด็กหญิงสุฐิตา  นิจเทียม
 
1. นางนิตยา  ใจวัง
2. นางสาวรติพร  เรืองบุญ
 
888 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงชนากานต์  เกษตรโสภาพันธ์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่จ้า
3. เด็กหญิงปราณี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวกริณรัฏฐ์  ชุมภู
2. นางสาวระพีพรรณ  วงค์ภักดิ์
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจิตรา  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กชายสุนทร  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายชัยพร  กันศรีเวียง
2. นางนวลจันทร์  อุทธิยา
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่หว้า
2. เด็กชายดี  แซ่ท่อ
3. เด็กชายสุรเดช  แซ่เล้า
 
1. นายเฉลิมชัย  วรรณสาร
2. นายเจนจบ  จันต๊ะคาด
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยงยืน
2. เด็กหญิงทัดดาว  คำมงคล
3. เด็กชายอภิชาติ  นิมคำ
 
1. นางวันทนา  ยงยืน
2. นายยศธศักดิ์  อ้นน้อย
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทามัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองจำนงค์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์ษารัตน์
 
1. นายสากล  เพชรใจศักดิ์
2. นายเอกชัย  ของทิพย์
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายกรวิทย์  ปุ่นทอง
2. เด็กหญิงกฤชกนก  สอนใส
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ชัยเนตร
 
1. นางกุลนันท์  คำบุญส่ง
2. นางจุฬาลักษณ์  บุญสูง
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงชญาฏา  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทารณ
3. เด็กหญิงอริสา  จันดี
 
1. นางภัทฐิตา  ดอนสินเพิ่ม
2. นายธนกฤต  แก้วแสงอินทร์
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงริสา  แสนท้าว
3. นายเล่าป๋อ  แซ่มัว
 
1. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
2. นายโกศล  เป็กสาร
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกรกช  เบเชกู่
2. เด็กหญิงจาว  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงศิริพร  ลามือกู่
 
1. นายเจนจบ  จันต๊ะคาด
2. นายเฉลิมชัย  วรรณสาร
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายจิรชนม์  บูรพามีชัย
2. เด็กหญิงยลดา  บาหลา
3. เด็กชายศุภกิจ  ลีนันชัชวาลชัย
 
1. นางพัชรินทร์  จิตต์ตรง
2. นางประภัสสร  ทาทอง
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงวรษา  พัทธ์สกุล
 
1. นายไพฑูรย์  วงศ์ฮาด
2. นายเอกชัย   ตันแข็ง
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงจรุนันท์  เริงเขตการ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภาษี
3. เด็กหญิงสุธิดา  ชนะประโคน
 
1. นางภัทฐิตา  ดอนสินเพิ่ม
2. นายครรชนพล  ประใจ
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวมีนา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงสุพรรณี  กาบอ้อย
3. นางสาวเกตุสุดา  งามบ้าน
 
1. นายสืบศักดิ์  นุกูลการ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เขียนคำ
2. เด็กชายสิทธินันท์  ประมวลการ
3. เด็กชายสิรภัทร  แปงคำ
 
1. นายธนกฤต  ทองเฉลิม
2. นางสาวอชิรญาณ์  บุญมา
 
902 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกมล  ฮุงฮวน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฮุงฮวน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จะนะ
 
1. นางสาวศรัญดา  จอมป้อ
2. นางอรณิชา  มานาดี
 
903 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  อัศวภูมิ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีแปลงวงศ์
3. เด็กชายศราวุธ  ประทุม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อินทะนะ
2. นางเกสมณี  สีโม
 
904 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อนุภาพ
2. เด็กหญิงญาณิสา   สารเงิน
3. เด็กชายสุรพัศ  สร้อยชมภู
 
1. นางสาวอารียา  ครึ่งธิ
2. นางสุภาพร   บัวผัด
 
905 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายฐิตินันท์  ปานผ่อง
2. เด็กหญิงนรารัตน์  แก้วนาติ๊บ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  น้ำใส
 
1. นางสาวกัญญภัค  ขำขาว
2. นางสาวชฎาพร  แก้วมูล
 
906 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ธรรมมิกะกุล
2. เด็กหญิงดนยา  อัคศร
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  ปาด้วง
 
1. นางสาวรติพร  เรืองบุญ
2. นายนิโรธ  ภูมิสายดร
 
907 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนันทพร  แซ่กอ
2. เด็กหญิงศศิธร  แล็กเชอร์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสนสมบัติ
2. เด็กหญิงพิม  พลอยแสง
3. เด็กหญิงรินลดา  แซ่ลี
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1. เด็กหญิงพิณลดา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงอรนภา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงอาริสา  อินตา
 
1. นางสาวนิภาพร  ชัยวงศ์
2. นางสาวมนัสนันท์  สุขคำฟอง
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   พะมณี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกสรา  ขยันงาน
 
1. นางสาวรัจดา  ศรีคำแซง
2. นางลัดดาวัลย์  เนียมถนอม
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทำสวย
2. เด็กชายชุติศรณ์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  สายศักดิ์
 
1. นางมัทนา  โสภายิ่ง
2. นางพิกุล  คำพลอย
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกชพร  เมืองอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ก๋าต๊ะ
3. เด็กหญิงหทัยสุข  สุขทัย
 
1. นายเกรียงไกร  ไชยวงค์
2. นางสาววรัมภรณ์  บัวแสง
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  พันธมิตร
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่มัว
3. เด็กหญิงเชี้ย  แซ่มัว
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นายชูสกุล  เขตรักษา
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงมุกดา   กุเลา
3. เด็กหญิงอาเดาะ  แซ่มัว
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวศรัญดา   จอมป้อ
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชญานี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนิกา  ภูริพัฒ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทำสวย
2. เด็กหญิงกานตญา  ชำนาญกลิ้ง
3. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  สายศักดิ์
 
1. นางมัทนา  โสภายิ่ง
2. นางวิชชุดา  รักษาศิลป์
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กหญิงจิตโสภา   ยาวะรังษี
2. เด็กหญิงปวริสา   สุขทอง
3. เด็กหญิงพรไพลิน   สิทธิราช
 
1. นางสาวรัจดา  ศรีคำแซง
2. นางลัดดาวัลย์  เนียมถนอม
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงนงนภัส  บาหลา
3. เด็กหญิงแมนชู  กุเลา
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
919 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ทะการ
2. เด็กหญิงชัญญา  ธรรมจารย์
3. เด็กชายพฤชธกร  ใจยะ
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นายอนุชา  อริยา
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่กือ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์เพชราภรณ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่เล่า
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกสรกติกา
2. นางกชพรรณ  รวมจิตร
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจอมสุดา  กุเลา
2. เด็กหญิงอรปรียา  กุเลา
3. เด็กหญิงแก้ม  ก๋องแก้ว
 
1. นางสายชม  ไชยศรี
2. นายศุภกิจ  สมดวงเลิศ
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพงษ์  ยารังษี
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สมควร
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวศุทธินี  ไกลถิ่น
2. นางวิไล  ลิ้มวิเศษศิลป์
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตรนำชัย
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่ลี
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นางภูษิตา   กิลัย
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงพรนภา  เสร็จอินทร์
2. เด็กชายสุรเดช  หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงมณี
 
1. นายวัฒนา  ปาโน
2. นางสาวศรัญดา   จอมป้อ
 
925 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กชายกมลภพ  ไก่งาม
2. เด็กหญิงกันยาวีร์  ทุกสิ่ง
3. เด็กหญิงนรีกานต์  แสงใจ
 
1. นางกัลยา  จันทร์เปล่งแสง
 
926 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุยาละ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  แสนมา
3. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสุนันทา  จันตา
2. นางวาสิณี  ยอดแก้ว
 
927 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกานตร์วี   จันระวังยศ
2. เด็กชายศุภกิตติ์   ศิวะวงศา
3. เด็กชายสิทธินนท์  บุญคุณประเสริฐ
 
1. นางอัญชลี  ยอดบุญเรือง
2. นางสาวบัณฑิตา  ยอดวงศ์
 
928 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายพิชิตพล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสรยุทธ   โซ้งเจริญตระกุล
 
1. นางสาวเปรมจิต  ผัดเรือน
2. นายวิรัตน์  ชัชวาลปรีชา
 
929 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายชญานนท์  บุญภูมิ
2. เด็กชายนพวินทร์   กิตติ์ทวีภัสร์
3. เด็กหญิงพิทพ์มาดา  ยอดพิจิตร
 
1. นางสาวศุลีพร  พรมการ
2. นางสาวอารีย์ยา  ตาก๋องแก้ว
 
930 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  แซ่หว้า
2. เด็กชายภานุศักดิ์  มีสิทธิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เกสรพิทยาพงษ์
 
1. นางชดารัตน์  นนทะคำจันทร์
2. นางสาวประทุมทิพย์  ลือชา
 
931 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิศพรม
2. เด็กหญิงรินรดา   ศรีคำ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วยา
 
1. นางสาวเจนจิรา   ระเรือง
2. นางสาวศิริวิมล   ใจนันต๊ะ
 
932 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ม้อ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ลักษณาการ
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
 
933 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เจียไธสง
2. เด็กชายพิธิชัย  ลือชัย
3. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ภูเจริญ
 
1. นางสิริฉัตร  ตุ้ยสาร
 
934 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่มัว
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงลดา  อุดมพนาวัลย์
 
1. นางโสภา  พรมมินทร์
2. นางสุทธิวา  ศิริเทพ
 
935 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกรกัลยา  ถาหล้า
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กงใจ
3. เด็กหญิงรวินดา  ศรีสนใจ
 
1. นางกัณชพร  อินตั๋น
2. นางอัญชลี  วงศ์สว่าง
 
936 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 1. เด็กชายทณาวิทย์  ข่ายแก้ว
2. เด็กชายปฏิภาณ  แสนบุตร
3. เด็กหญิงเสาวภา  มุงแสน
 
1. นางขนิษฐา  ป้อมบ้านต้า
 
937 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 6 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทูลธรรม
3. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  ชื่นใจ
 
1. นางมาลี  ชุมภูวิจิตร
2. นางสาวเจนจิรา  ค้าสบู่
 
938 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กหญิงกชกร  อนุสาวรีย์ดอย
2. เด็กหญิงฐิดาภา  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงปานระพี  แซ่วื่อ
 
1. นางสุคนทิพย์  อินต๊ะวิกุล
2. นางสาวเจมจิรา  สีใจ
 
939 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงสกาย  อินเทพ
 
1. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
940 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายสพล  วนารักษ์
 
1. นายศิวกร  นาวิชัย
 
941 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงรวิสรา  ไล้รักษา
 
1. นางพาพร  ขันธิกุล
 
942 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กหญิงประไพรทิพย์  ปิมปา
 
1. นางสาววิจิตรา  ชัยปัญหา
 
943 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
944 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงจรรยพร   บุญยอง
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
 
945 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กชายภูธเรศ  เมืองมูล
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ใจเย็น
 
946 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปภัสสรา  เชียงแรง
 
1. นางวัฒนา  พิชัยยา
 
947 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีน้อย
 
1. นายคตนานต์  เรือนเทอม
 
948 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายธีรเดช  ฟองแก้ว
 
1. นายเนติธร  ทะลา
 
949 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายพัทธดนธ์  สาพูนคำ
 
1. นางชลันดา  ฐานันดร
 
950 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงมีนา  สุวรรณเค็ม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
951 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กชายวิชยุตมิ์  สายโท
 
1. นางสาววรัญญา  หมื่นราง
 
952 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายก้องฟ้า  สมประสงค์
 
1. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
953 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงอนันทิตา  อินทระภาษี
 
1. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
 
954 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงอภิสรา  นิมคำ
 
1. นางฐิมิลตรา  พลสาร
 
955 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีพรรณ
 
1. นางสาวณัฏฐิฌา  เมฆศรีเพชร
 
956 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา   อินต๊ะวิกุล
 
1. นางสาวชฏาพร   คำแปง
 
957 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   ก๋าวงศ์
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
 
958 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กชายนาวิน  จินดา
 
1. นางสาวรจนา  จันระวังยศ
 
959 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายโอวมินทร์  สายยืด
 
1. นางสาวพนารัตน์  ยองแสงจันทร์
 
960 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 1. เด็กหญิงศุภธิดา  อินต๊ะ
 
1. นายบุญลพ  ปันทะยม
 
961 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จักรสาร
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ใจเย็น
 
962 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายเดชนรินทร์  ดวงคำ
 
1. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
963 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวรภพ  จังจอม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
964 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสาลินี  ศิริสุขสกุล
3. เด็กหญิงอินทุอร  แซ่ว่าง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
965 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงณิชา  มนตรี
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ฮุงอวน
3. เด็กหญิงอภิวันทน์  แสงจันทร์
 
1. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
2. นางศุภลักษณ์   กัณธปุก
 
966 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริแสน
2. เด็กชายธนัชพงษ์  มหาวรรณ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  ไชยวงศ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  ไชยชนะ
2. นางบุษบาภรณ์  วังสมบัติ
 
967 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงชลดา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธนากร  จตุโชคอุดม
3. เด็กหญิงศุภดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวพิมพร  มณีชัย
2. นางนวลจันทร์  อุทธิยา
 
968 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  คิดดี
2. เด็กหญิงฐานิตา  ภิระบรรณ์
3. เด็กหญิงวรัชยา  ยะมา
 
1. นายรุ่ง  ใจมา
2. นางสาคร  อินทะนันชัย
 
969 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงดาริณี  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงนันทิยา  แซ่โซ้ง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
970 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวกรนิศ  บาหลา
2. เด็กหญิงกิตติมา  บาหลา
3. นางสาวปาริชาติ  บาหลา
 
1. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
2. นางยุพิน  แซ่มัว
 
971 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศิริ
2. เด็กชายภูวนัต  อุดเขียว
3. เด็กหญิงอาภัสรา  มหาวรรณ์
 
1. นางสาวกัญญา  ค้าแก้ว
2. นางชไมพร  สุวรรณเสน
 
972 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงปรียา  แซ่ลี
2. เด็กชายเดชา  แซ่เห้อ
 
1. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
2. นายธันวา  หมั้นเยือน
 
973 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายณัฐทนันท์   แซ่ฝ่า
 
1. นางสาวอาทิตภรณ์     เสนสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์   ทองเจียว
 
974 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติมา  เรือนสิทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  กาวีละ
 
1. นางสาวพนารัตน์  ยองแสงจันทร์
2. นางวัฒนา  พิชัยยา
 
975 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  อิ่นคำ
2. เด็กชายเจสัน ฐิติพงษ์  กอมบอร์ด
 
1. นายอำนวย  ยศคำ
 
976 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุขเหมอะ
2. เด็กชายพงศ์พินิจ  โนติ๊บ
 
1. นางรุจิรา  เชื้อสะอาด
2. นายเนติธร  ทะลา
 
977 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.25 เงิน 5 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายแสงชัย  เสกสันติสกุล
 
1. นางสาวศศิวิมล  ชัยวงศ์
2. นางภูษิตา  กิลัย
 
978 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนหอย
2. เด็กชายภัทรกร  ใจวงศ์
 
1. นางประภาภรณ์  ธิการ
2. นางสุกัญญา  ยาวิลาศ
 
979 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงรัตนากร  มั่นขัน
2. เด็กชายอรรถพร  ประเสริฐ
 
1. นางสาวอำนวย  ปาระมะ
 
980 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงนฤพร  ศรีคำจักร
 
1. นางสาวพนิดา  จุ้ยกระโทก
 
981 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนลินนิภา  กาวีละ
 
1. นางสาววนิดา  ยะนันท์
 
982 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายกุลเดช  แซ่หว้า
 
1. นายสายัณห์  จันทร์สุข
 
983 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัญญาเถิง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ซันเฮม
 
984 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายข่า  แซ่ท้อ
 
1. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
985 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กชายเบญ  ไชยสาร
 
1. นางวาสนา  ปานอินทร์
 
986 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    แสงงาม
 
1. นางสิริกาญจน์   ดวงสุข
 
987 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาราช
 
1. นางศิรินภรณ์  หล่อพิเชียร
 
988 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กชายธนากร  บุญเรือง
 
1. นางสาวอารีวรรณ  เข้มขัน
 
989 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  คำหมั้น
 
1. นางวราภรณ์  วงค์ชัย
 
990 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายยุทธนา  แซ่เห่อ
 
1. นายสายัณห์  จันทร์สุข
 
991 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายนที  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางสาวพนารัตน์  ยองแสงจันทร์
 
992 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงเสม  บุญเจิง
 
1. นายนฐากร  จำรัส
 
993 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สิงทอง
 
1. นางฐิมิลตรา  พลสาร
 
994 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  พรมรักษา
 
1. นางสาววนิดา  ยะนันท์
 
995 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชัยศรี
 
1. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
996 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กชายภัทรานิษฐ์  มากอง
 
1. นางสาวเกตุวลี  จำปาคำ
 
997 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงบุญญากร  ท่อเสถียรธรรม
 
1. นางสาวศศิวิมล  ชัยวงศ์
 
998 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายธนาคิม  เอมอินทร์
 
1. นางอารีรัตน์  เงินคำ
 
999 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กชายพู  คำวิไล
 
1. นางสาวรจนา  จันระวังยศ
 
1000 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่เปา 1. เด็กหญิงปฐภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางพัชรา  เรือนสิทธิ์
 
1001 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายศุภกร  ศรีสุพัฒน์
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
 
1002 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
 
1003 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แซ่ว่าง
 
1. นางกฤษณา  ณ น่าน
 
1004 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  แสงจันทร์
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
1005 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายธนดล  ลินใจ
 
1. นางสาวจิดาภา  ไชยถา
 
1006 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กชายพรรษวัฏ  แซ่เติน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  เกทารัง
 
1007 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่เปา 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  คำจันทร์
 
1. นางประทุมวรรณ  สายสุรินทร์
 
1008 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงมีนา  สุวรรณเค็ม
 
1. นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก
 
1009 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายชลาธิป  พรมสุจา
 
1. นางภัสริน  ไชยะ
 
1010 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทา
 
1. นายฉลาด  สาทอง
 
1011 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายกรวิชญ์  สรรพสุข
 
1. นางสาววนิดา  ยะนันท์
 
1012 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางยุพิน  แซ่มัว
 
1013 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แซ่จ่า
 
1. นายสุพจน์  ปัญญา
 
1014 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงปาริวาส   แมนประโคน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
 
1015 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ภิระบรรณ์
 
1. นายวิรัตน์  ชัชวาลปรีชา
 
1016 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายนที  ถิ่นทัพไทย
 
1. นายณรงค์  ไกรสีห์
 
1017 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กรมแก้ว
 
1018 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายนันทวัตร  มหันตรัตน์
 
1. นางทรรศนีย์  ต่างเพ็ชร
 
1019 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กหญิงศศินิภา  สันทรักษ์
 
1. นางสาวสุนทรี  เสมอใจ
 
1020 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติมา  เรือนสิทธิ์
 
1. นายณรงค์  ไกรสีห์
 
1021 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายธนภัทร  เจือจันทร์
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
1022 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเมธาพร  ยะมาลา
 
1. นายศิวกร  นาวิชัย
 
1023 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงสรัลพร  ศรีชนะ
 
1. นางสาวอาทิตภรณ์   เสนสาร
 
1024 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงภาวินี  สายเลาคำ
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
1025 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
1026 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ผดุงชนม์
 
1. นายวิรัตน์  ชัชวาลปรีชา
 
1027 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  พันธ์ประยูร
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
1028 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กหญิงชญานันต์  คำเงิน
 
1. นางสาวอารียา  ครึ่งธิ
 
1029 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวรภพ  จังจอม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
1030 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายวีรพงษ์  กัญญา
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
1031 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภศร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
6. เด็กหญิงอานี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเพชรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
3. นายวายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
 
1032 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายธนาดุล  แซ่ย้า
2. นางสาวมาลัย  แซ่เฮ่อร์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
1033 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กชายธนกร  ธิสอน
2. เด็กชายอภิธาร  สุจริยา
 
1. นางสาวสุปรียา  แวงวรรณ
2. นางสาววริศรา  ใจวงศ์
 
1034 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1. เด็กชายชาติชาย  แซ่ลี
2. เด็กชายอนุชาติ  แซ่ลี
 
1. นางกณกพิมพ์  คำศิริ
2. นายศรีสุพันธ์  ศรีนาวา
 
1035 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1. เด็กหญิงนัฏฐิราพร   คำนนท์
2. เด็กหญิงสุชัญญา   ธรรมสอน
 
1. นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์
2. นายกฤษณพงศ์  เสาสาร
 
1036 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กชายวรากร   บงบุตร
2. เด็กชายวุฒิภัทร   อินต๊ะนิล
 
1. นางรติกานต์   คักกันหา
2. นางสาวชฏาพร   คำแปง
 
1037 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายดุลยุตม์  แซ่จั้ง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   พงษ์พระคุณ
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
1038 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทาเนตร
2. เด็กชายพีรพงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ไชยมงคล
2. นายศุภกร  อะสะนิธิ
 
1039 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กชายพิชยดนย์  พุฒอิ
2. เด็กชายภานุเดช  ดียางหวาย
 
1. นางเรวดี   ครึ่งธิ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ผัสวี
 
1040 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายวีระ  แซ่ย้า
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ทัพพ์ทวีกาญจน์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
1041 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กชายชนะการันต์   ทาแกง
2. เด็กชายปวริศ   วิงวอน
 
1. นางรติกานต์   คักกันหา
2. นายชูเกียรติ   เฉียบแหลม
 
1042 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นายวีระพงษ์  ละออง
2. นางสาวศิริวรรณ  กอนพรม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ไชยมงคล
2. นายศุภกร  อะสะนิธิ
 
1043 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายนราวิชญ์  อินผล
2. เด็กชายวัชรกรณ์  นันลือ
 
1. นางชลันดา  ฐานันดร
2. นายอินสม  ศรีคำ
 
1044 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายภูบดินทร์  ทิมวังกุ่ม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วรรณะ
 
1. นางประนอม  จินะราช
2. นางนิภา  สุขเกตุ
 
1045 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กชายธเนศ  แซ่ลี
2. เด็กชายนรวีร์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสมรักษ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายกฤตนู  พยัพเสียง
2. นางสาวพรรณพฤกษา  สุเตนัน
 
1046 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่ว้า
2. เด็กชายนธิปกร  ผาตา
3. เด็กชายวรากร  นาโก
 
1. นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
2. นายนฐากร  จำรัส
 
1047 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายณัฐวัศ  ศรีมา
2. เด็กชายธนพล  ใจกล้า
3. เด็กชายนิธิศ  สำเร็จ
 
1. นายสืบศักดิ์  นุกูลการ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
1048 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กหญิงชัชฏาลักษณ์  อาบใจ
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีวิชัย
3. เด็กชายภูวเดช  ยะใยสาย
 
1. นางกุลนันท์  คำบุญส่ง
2. นางจุฬาลักษณ์  บุญสูง
 
1049 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สมใจ
2. เด็กชายวีรพัฒน์  กลมแก้ว
3. เด็กชายอนุรักษ์  ปิงยศ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กรมแก้ว
2. นายหนูชม  เนตรโสภา
 
1050 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กมลาสน์บูชา
3. เด็กชายเจริญ  สกุลศรีศักดิ์
 
1. นายจรัญ  กองสี
2. นายอานนท์  ประมูลวงศ์
 
1051 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายจตุพร  สาราสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัลญา  เลาะพึ่ง
3. เด็กหญิงเพชรี  ศิริจันทร์
 
1. นายหนูชม  เนตรโสภา
2. นางสาวเพชรรัตน์  กรมแก้ว
 
1052 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายพัชรพล  อุ่นโทกาศ
2. เด็กชายศักรินทร์  วงศ์ราช
3. เด็กชายแอนดรูว์  มาสเตอร์ส
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นางกมลฉัตร  เสนา
 
1053 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนภัทร  พรวิไล
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รักษ์คีรีเขต
3. เด็กชายสรเสาร์  แซ่ลี
 
1. นางสาวศรัญดา   จอมป้อ
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
1054 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กชายธีราพงษ์  แผ่นใหญ่
2. เด็กหญิงยอดมณี  แซ่เห่อ
3. เด็กหญิงไหมว่า  แซ่ว่าง
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นายเจนนุวัตร  นิติวิทยากุล
 
1055 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงอริยา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเมรี  แซ่แส
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นางสาวรัชนีกร  ฝั้นปันวงศ์
 
1056 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายณะโม  ยะตั๋น
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยศอินต๊ะ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไร่อ้อย
 
1. นางธมนต์พร  เทพบำรุง
2. นางธนภรณ์  สุทธหลวง
 
1057 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงยาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ย่อมเยา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิวังชัย
3. เด็กหญิงอนุสรา  กันทะยศ
 
1. นายยุทธการ  จันต๊ะ
2. นางสาวธัญญารัตน์  บุญฟู
 
1058 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปาจารีย์  แซ่ย้า
2. เด็กหญิงปาลินี  แซ้ย้า
3. เด็กหญิงวรวรรณ  จำลองเดช
 
1. นางขนิษฐา  บุตรดี
2. นางรุจิราภา  กองวงศ์
 
1059 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายจะลา  กุเลา
2. เด็กหญิงจันทนา  คีรีแสนภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  กุเลา
 
1. นายวีระยุทธ์  ชัยเมืองชื่น
2. นางสาวสุปรีย์  ฝีปากเพราะ
 
1060 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายคำข่อง  ประเสริฐตระกูลมา
2. เด็กชายนนทกร  แซ่มา
3. เด็กชายพีรพล  แซ่ลี
 
1. นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา
2. นางสาวดลพร  สุภาพ
 
1061 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายกิรภัทร  เล็กแก้ว
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  มีเพชร
3. เด็กหญิงญาณิศา  สุขเกษม
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นางกมลฉัตร  เสนา
 
1062 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1. เด็กชายวีรภัตร์  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายอภิวิชญ์  แซ่จาง
3. เด็กชายเอกราช  แซ่หว้า
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มูลวงศ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ดวงดอกมูล
 
1063 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายนันชชัย  งามขำ
3. เด็กชายวุฒิธิกันต์  สุยะราช
 
1. นายสรวิศ  ตามสมัย
2. นางสาววราลักษ์  สมบูรณ์
 
1064 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายทักษิน  กมลาสน์บูชา
2. เด็กชายสายฟ้า  แซ่วือ
3. เด็กชายสุรเกียรติ  แซ่ลี
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นางสาวลลิดา  กองกรม
 
1065 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายจิตรกร  กุเลา
2. เด็กชายทยานัย  อภิเสถียรพงค์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  กุเลา
 
1. นายณัฐชัย  มังคลาด
2. นายสมัย  ทะจันทร์
 
1066 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กชายปริญญา  ธิโนชัย
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  กันคำ
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  ไชยมงคล
 
1. นายเรืองศักดิ์  กระภูฤทธิ์
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์เป็ง
 
1067 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายธรรมวุฒิ  มะเดื่อ
2. เด็กชายภานุพัฒน์  จันทร์เกี้ยว
3. เด็กชายศิริชัย  จันดี
 
1. นางอารีรัตน์  ยาวิชัย
2. นางสาวธันย์ชิตา   ตรงตระกูลวงศ์
 
1068 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แปงกล
2. เด็กหญิงสิริฤทัย  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงเมธาพร  ยะมาลา
 
1. นายศิวกร  นาวิชัย
2. นางสาวศุทธินี  ไกลถิ่น
 
1069 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 1. เด็กหญิงจิรัศยา  การถาง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  คะนนท์
3. เด็กหญิงอภิชญา  สีหนองเม็ก
 
1. นางสาวปรียานุช  ศรีภา
2. นายกิตติ  ศรีคำจักร์