::sp-kpt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนิชยา ศรีเริงหล้าครูโรงเรียนวัดคูยาง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา รักพ่วงครูโรงเรียนสาธิตฯ/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้ครูโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวงเดือน เกิดสว่างครูโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุบล โตนาคครูโรงเรียนบ้านโนนจั่น/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ กล่ำแย้มครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ ราชบุรีครูโรงเรียนบ้านทรายทอง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ จันทวีครูโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสุวรรณา จันทร์สุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านไร่/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสุวณิชย์ ขอนทองครูโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางบุญญดา โฮนทุมมาครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเอมอร แสงท้าวครูโรงเรียนบ้านคลองเมือง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสิรินุช ชูชื่นครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังทอง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางรวงทอง กวางวิเศษครูโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางณันท์ขจร กันชาติครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ อ้นเกษครูโรงเรียนสุรเดชสามัคคี/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางธัณวรัตน์ ภูขาวครูโรงเรียนบ้านมอสมบัติ/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา โภควัตครูโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล จูด้วงครูโรงเรียนบ้านบึงกระดาน/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฎร์ครูโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางประเนียน แก้วมาลากุลครูโรงเรียนวัดคูยาง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสรารักษ์ แปลกไปครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางอุสุภรณ์ นาคน้อยครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวศศธร ถนอมศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มุสิกะปานครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางชลธิภา วัชรภัทรครูโรงเรียนบ้านคลองเมือง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ครูโรงเรียนวัดคูยาง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ทองพูนครูโรงเรียนบ้านเทพนคร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนาตยา นุกุลครูโรงเรียนบ้านวังประดา/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวลมัย มีขันหมากครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติยา เทพาภูมิครูโรงเรียนบ้านบึงมาลย์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางวิภาพร พุทธรักษาครูโรงเรียนบ้านจันทิมา/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมครูโรงเรียนวัดคูยาง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนันทภัค อ่อนฉายครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสายฝน ทับยาครูโรงเรียนสิริแก้วเจริญ/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาต เชาวลิตโรจน์ครูโรงเรียนบ้านโขมงหัก/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฐิกานต์ บุนนาคครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางณัฐณิชา อึ้งธีรกุลครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางยุวนุช สมศรีครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง แสงสว่างครูโรงเรียนบ้านบางลาด/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางนพวรรณ สุขศรีครูโรงเรียนบ้านทรงธรรม/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวจริญาภรณ์ โตโสภณครูโรงเรียนบ้านหนองขาม/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
5. นางเทียนทอง นึกรักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล มูลต้นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
7. นางสาวอรสา อธิชนากรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมืองเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
9. นางสาวจารุนันต์ หมู่อำพันธ์ศึกษานิเทศก์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
10. นางสาวมลฑาทิพย์ เบ้าใหญ่ครูโรงเรียนบ้านแม่บัว/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางยุวนุช สมศรีครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง แสงสว่างครูโรงเรียนบ้านบางลาด/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางนพวรรณ สุขศรีครูโรงเรียนบ้านทรงธรรม/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ โตโสภณครูโรงเรียนบ้านหนองขาม/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเทียนทอง นึกรักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมืองเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
7. นางสาวศศิวิมล มูลต้นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
8. นางสาวอรสา อธิชนากรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
9. นางสาวจารุนันต์ หมู่อำพันธ์ศึกษานิเทศก์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
10. นางสาวมลฑาทิพย์ เบ้าใหญ่ครูโรงเรียนบ้านแม่บัว/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางกฤตพร เดชาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์พิมล จินดาวงค์โรงเรียนบ้านลานตาบัวกรรมการ
3. นางรัชนีย์ พลเชี่ยวโรงเรียนบ้านคุยประดู่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจุไรรัตน์ เดชะผลโรงเรียนบ้านนาป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สายโสภาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวดลยา ยอดเพชรโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบำเพ็ญ ยอดมาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ เดชะผลโรงเรียนบ้านนาป่าแดงกรรมการ
3. นางดวงชีวัน เฉยปัญญาโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมรจน์ พิลาลีโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางเพียงตะวัน เครือยาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวชนัญญา ชัยต๊ะโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมรจน์ พิลาลีโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางเพียงตะวัน เครือยาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวชนัญญา ชัยต๊ะโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาววริศรา เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
2. นางอัญชัน ขอนทองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางลลนา พิลึกโรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววริศรา เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
2. นางอัญชัน ขอนทองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางลลนา พิลึกโรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธนัท กำเนิดพงศ์กรโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสาวจินดารัตน์ ถาวรโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
3. นางอัคราวรรณ บุญประกอบโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางโชติรส อึ้งชัยพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นายวันเฉลิม สติใหม่โรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
3. นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชุติมา จันทร์อ่อนโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางนิตยา แดงพัด โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางฐิติมา ธีระกุลโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ปินตาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บุญใจโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวรพล พละทรัพย์โรงเรียนบ้านไร่ลำปางกรรมการ
2. นางสาวนุชศรา วรรณศรีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายสมเดช ภิลัยวัลย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เอมแย้มโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เพ็ชรคงโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ทัพวัฒน์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นางศุภลักษส์ น้ำสังข์โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
5. นางดลณภา มิ่งใยโรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายกฤษณพล ศรีประมัยโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา สัปทนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางอุบล สิงห์ทองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ เจียมจิตร์โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ รักงามโรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายจักรินทร์ ขันเบี้ยโรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
2. นางอุบล สิงห์ทองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายนพพล ปิ่นมณีโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายกฤษณพล ศรีประมัยโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
5. นายวิรัตน์ เกิดพาโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางนนทยา สุดไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
2. นางทัศนีย์ งามสมโรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์โรงเรียนบ้านธำมรงค์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา สัปทนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ประกาย บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าถั่วกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสุริพร กิติโยธีโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางสาวสุชาดา พลากรโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา ฉัตรเมธินโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา มหายศโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางสาวสุนทรียา ชัยศิริโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวกรรฺภิรมย์ กาทองทุ่งโรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัลยา สัปทนโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา มหายศโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสาววาสนา ฉัตรเมธินโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านสุวรรณภมูิกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ผั้นกาศโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาววธีราพร เมืองแก้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายรังษี พิมขาลีโรงเรียนนิคม 1กรรมการ
5. นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์/สพป.กำแพงเพชรเขต1กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาพร นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิตกรรมการ
2. นางจันทิมา สุขศิริโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ภูมิการโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นางอภินันท์ สีขำโรงเรียนลานกระทิงกรรมการ
5. นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์/สพป.กำแพงเพชรเขต1กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นายสุริยา ฉิมมั่นโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
4. นายสกรรจ์ มณีเขียวโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
5. นางสาวศุทธินี เทพสกุลโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กังพิศดารโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
8. นายวรากร น้ำเงินสกุลณีโรงเรียนบ้าานธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นายสุริยา ฉิมมั่นโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
4. นายสกรรจ์ มณีเขียวโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
5. นางสาวศุทธินี เทพสกุลโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กังพิศดารโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
8. นายวรากร น้ำเงินสกุลณีโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขสพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
3. นายอชิรสิทธิ์ ไชยสิงห์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประกิต บูชาบุญโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายทศพล แสงพลโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ พุทธสารโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
7. นางสาวธัญเรศ ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
8. นางนิศานาถ ทัพวงษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขสพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
3. นายอชิรสิทธิ์ ไชยสิงห์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประกิต บูชาบุญโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายทศพล แสงพลโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ พุทธสารโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
7. นางสาวธัญเรศ ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
8. นางนิศานาถ ทัพวงษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นายสุริยา ฉิมมั่นโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
4. นายสกรรจ์ มณีเขียวโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
5. นางสาวศุทธินี เทพสกุลโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กังพิศดารโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
8. นายวรากร น้ำเงินสกุลณีโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
2. นางสมบัติ สุภาสูรย์โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาววิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
2. นางสมบัติ สุภาสูรย์โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาววิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนุชนาถ หอมยกโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางอภินันท์ สีขำโรงเรียนลานกระทิงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ ผลาภิรมย์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางนุชนาถ หอมยกโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายสุริเยนทร์ ภูมิการโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางสุวนีย์ บดีรัฐโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย นาคพงษ์โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี หวังพึ่งฉายจนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางสุวนีย์ บดีรัฐโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย นาคพงษ์โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเบ็ญจมาศ เฉิดเจิมโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ฉลาดโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจมาศ เฉิดเจิมโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ฉลาดโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี หวังพึ่งฉายจนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรกานต์ แก้วมีชัยโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเชาวลิตร มากดีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางบุษกร วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ สามงามยาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
2. นายปกรณ์ กระบวนศรีโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ผลไพบูลย์โรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายชวลิตร มากดีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางบุษกร วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวชาคริยา ปฏิภาคศิริโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสุดารักษ์ พลวิเศษโรงเรียนบ้ายวังตะเคียนกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อุดมอมรรัตน์โรงเรียนบ้านหัวยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมลักษณ์ เฉลิมลักษณ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นางสาวเจษฎารัตน์ จวรรณตูมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางมณธการ เทียนสันต์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชลธิกา วัชรภัทรโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิงหราชโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ผลบุญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคมสัน พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกกาสรกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ พุทธรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)กรรมการ
3. นางวรารัตน์ ฉ่ำกมลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคมสัน พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกศกาศรกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ พุทธรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)กรรมการ
3. นางวรารัตน์ ฉ่ำกมลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายณรงค์วิทย์ ตาเรืองโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางมาลี โต๊ะถมโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นางชาคริยา ปฏิภาคศิริโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายณรงค์วิทย์ ตาเรืองโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางมาลี โต๊ะถมโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นางชาคริยา ปฏิภาคศิริโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมลักษณ์ ผลบุญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางราตรี อาจกล้าโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางกาญจนา เกตุด้วงโรงเรียนบ้านวังโขนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธนวัต สมานมิตรโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ คัชพงษ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเกษร พรหมรักษาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกสร พรหมรักษาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางสมหมาย กิจเกียรติโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางบังเอิญ ศรีวังราชโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางกนกพร ทันจันทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ถนอมศักดิ์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวเจรจา ปรากฎโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ภูโสดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
3. นางจีราภรณ์ มีขันหมากโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี จันตาโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
2. นางพัสสน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย ไหมทองโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นางสาวทิวา เมืองหลวงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวเกสร สังคงโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. พระครูพระเชาว์ อาภสสโรวัดบ่อสามแสนกรรมการ
5. พระบุญเรือน ปญญาชโรวัดบ่อสามแสนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย ไหมทองโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นางสาวทิวา เมืองหลวงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวเกสร สังคงโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
4. พระครูพระเชาว์ อาภสสโรวัดบ่อสามแสนกรรมการ
5. พระบุญเรือน ปญญาชโรวัดบ่อสามแสนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา ศรีสารโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา ทองสนโรงเรียนบ้านลานหินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพักตร์วิภา สว่างเพียรโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์ รอดวิเศษโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สีม่วงโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
6. นางธันยพร นิ่มช้ำโรงเรียนประชาสันติภาพฯกรรมการ
7. นางสาวชลิตา นารอดโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรารักษ์ นาเจริญโรงเรียนยอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เงินอาจโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ กัลปพฤกษ์โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายกิตติเดช ทองคำโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
5. นางรตวรรณ ทองไมตรีโรงเรียนประชาสันติภาพฯกรรมการ
6. นางสมพร สุจจะชารีโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
7. นางเตือนใจ กุลมิ่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.กพ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายวสุวัตน์ จอมไพรศรีธาดาโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้งประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ศรีทับทิมข้าราชการบำนาญ บ้านนาบ่อคำรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์โรงเรียนบ้านวังโขนกรรมการ
4. นายกฤษณะ เสมพงษ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายณรงค์ เย็นศรีโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพะศิน อยู่ยอดโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ ท้าวจันทร์โรงเรียนนิคมฯ๕(สระเตย)รองประธานกรรมการ
3. นายธีระสันต์ อยู่ยอดโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายมานะ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
5. นายสันติ กิจพฤกษ์โรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายวีรยุทธ คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านจิกคันช้อนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย โพธิ์ไกรโรงเรียนบ้านลานช้างท่าวรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา ดีบู่โรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
4. นายณรงค์ เย็นศรีโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
5. นายสายันต์ บังควรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ กุลมิ่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นางอัญชัน กลมกล่อมโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา ลีลาโรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
5. นางชุติมา สามงามยาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เกิดสว่างโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณีย์ วงษ์เหมอะโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางฉัตรนภสร กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
4. นางสมพร สุจจะชารีโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวชลิตา นารอดโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นางสาวอนุสสรา เงินฉลาดโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
4. นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้วโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
5. นายปริพนธ์ กรรณิกาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้วโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
4. นางสาวอนุสสรา เงินฉลาดโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
5. นายปริพนธ์ กรรณิกาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นางสาวอนุสสรา เงินฉลาดโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
4. นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้วโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
5. นายปริพนธ์ กรรณิกาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
4. นางธนาภรณ์ เทพสกุลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นายสมควร อ่อนฉายโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางธนาภรณ์ เทพสกุลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
5. นายสมควร อ่อนฉายโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ เทพสกุลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
5. นายสมควร อ่อนฉายโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางโนรีรักษ์ ทีปะนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางธนาภรณ์ เทพสกุลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นางสาวปองฟ้า พานจำปีโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายไชยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางโนรีรักษ์ ทีปะนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจำลอง จันทร์อ่อนโรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายไชยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางโนรีรักษ์ ทีปะนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายไชยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางโนรีรักษ์ ทีปะนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เชษฐ์ พลแก้วโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้วโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายไชยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางโนรีรักษ์ ทีปะนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายไชยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางโนรีรักษ์ ทีปะนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายไชยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางโนรีรักษ์ ทีปะนะโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพิชิต เอมศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
2. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทั่งหิรัญโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววารุณี หอมเชยโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ผมทองโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววารุณี หอมเชยโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ เรือนวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล กังวาลโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นายสมมาตร พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ เรือนวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาววารุณี หอมเชยโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา วงษ์สกุลพินโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาววารุณี หอมเชยโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนูญ จีระดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นายปรัชญา บัวอาจโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายรัชกฤต อ่วมน่วมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ลูกอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวังโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
3. นายบัณฑิต เจียระบรรพโรงเรียนบ้านจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายรัชกฤต อ่วมน่วมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพิชิต เอมศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพิชิต เอมศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพิชิต เอมศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายฤทธิเกียรติ ทวีสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวเบญจนาถ อมรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
5. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุศรา สิทธิชัยโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
2. นางพิมดาว ลูกอินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพรกรรมการ
3. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
2. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
3. นายโสภณ แสงอะโณโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณัฐพร แก้วจันทร์จิตอาสากรรมการ
5. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
2. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
3. นายโสภณ แสงอะโณโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณัฐพร แก้วจันทร์จิตอาสากรรมการ
5. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
2. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
3. นายโสภณ แสงอะโณโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณัฐพร แก้วจันทร์จิตอาสากรรมการ
5. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ โลหะการกโรงเรียนวังตะเคียนกรรมการ
2. นายโสภณ แก้วอะโนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางลำพูล แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวเกศวรินทร์ เทพาทิพย์จิตอาสากรรมการ
5. นายนราวิชญ์ พงษ์สิงห์โรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ โลหะการกโรงเรียนวังตะเคียนกรรมการ
2. นายโสภณ แสงอะโณโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางลำพูน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวเกศวรินทร์ เทพาทิพย์จิตอาสากรรมการ
5. นายนราวิชญ์ พงษ์สิงห์โรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. Mr.Louise Claire Ellarโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ อินทรสูตโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ บดีรัฐโรงเรียนบ้านวังมะค่ากรรมการ
5. ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
2. นางสาวปณิดา มณีเขียวโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการ
3. นางสุพิชญา กันทะวงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)กรรมการ
4. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
5. Mr.Chris Sckaakโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา มะณูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางนันทิยา แสนสุวรรณโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลกรรมการ
3. Mr.Dirk Leopold Wittemansโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นางสาวกรกมล แก้วสมบุญโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
5. นางสาววิมลสิริ แย้มโกเมนโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. ดร.รสรินทร์ เต็มปลื้มโรงเรียนเทศบาลช่องลมกรรมการ
2. นายวชนาปกรณ์ แก่งศิริโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. Mr.John Dixenโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิดโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย นันทวงษ์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. Mr.SamveL Yorkโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางรัมภาภัค เงินเส็งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางปานจันทร์ ภูวิชิตโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี คงเมืองโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางทับทิม สังคงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เผ่าฟูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวพรหมศิริ วงศ์ธนบัตรโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
4. Mr.Bryant Ryndonโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางกนกวรรณ อินทรสูตโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายเพ็ง สอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
2. นางลินดา คำภาโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
3. นางกุสุมา ภูมิเมืองโรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ต่อกรโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
2. นางปริวรดา สิทธิศาตร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนากรรมการ
3. นางสินีนาฏ หอมมาลาโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ดร.อภิญญา จอมพิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
2. MissFeng Jiaxinมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายบุญชัย กัณตวิสิฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายจุมพล น้ำสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
5. นายสรวุทธิ พิทยะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางวิไล สิละบุตรครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
7. นางเกศกาญจน์ จันปอภารครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (นครชุม)กรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
9. นายชนก เชียงมูลครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
10. นายชรินทร์ ศรีทับทิมสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
12. นายพินิจ ทองดีสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
13. นางสาวเกษริน เกษนาคธุรการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายจุมพล น้ำสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
5. นายสรวุทธิ พิทยะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางวิไล สิละบุตรครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
7. นางเกศกาญจน์ จันปอภารครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (นครชุม)กรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
9. นายชนก เชียงมูลครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
10. นายสราวุธ สุขมลสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
11. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
12. นายชรินทร์ ศรีทับทิมสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
13. นายพินิจ ทองดีสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
14. นางสาวเกษริน เกษนาคธุรการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจุมพล น้ำสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
4. นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
5. นายสรวุทธิ พิทยะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางวิไล สิละบุตรครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
7. นางเกศกาญจน์ จันปอภารครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (นครชุม)กรรมการ
8. นางสาวเกษริน เกษนาคธุรการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุดม อินทาผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
3. นางจุฑามาศ รามสูตนักวิชาการศึกษา สพป.กพ.1กรรมการ
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มากธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมอ ช่วยราชการ สพป.กพ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวพระจันทร์ หมั่นบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สุพรรณแสงครูโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางจุฑามาศ รามสูตนักวิชาการศึกษา สพป.กพ.1กรรมการ
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มากธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมอ ช่วยราชการ สพป.กพ.1กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายอุดม อินทาผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพระจันทร์ หมั่นบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางจุฑามาศ รามสูตนักวิชาการศึกษา สพป.กพ.1กรรมการ
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มากธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมอ ช่วยราชการ สพป.กพ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนพวรรณ สุขศรีครูโรงเรียนบ้านทรงธรรม/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา พันธุ์มีครูโรงเรียนวัดคูยาง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวภัทรฉัตร พิทักษ์เดชะครูโรงเรียนบ้านลานสะเดา/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ต่ายเทศครูโรงเรียนสิริแก้วเจริญ/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
5. นางสาววารุณี เจนกิจครูโรงเรียนบ้านโนนจั่น/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเทียนทอง นึกรักษ์ครูโรงเรียนบ้านเกศกาสร/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนันต์ หมู่อำพันธ์ศึกษานิเทศก์/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางพรรษมน โมกมันครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวมลฑาทิพย์ เบ้าใหญ่ครูโรงเรียนบ้านแม่บัว/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
5. นางศศิวิมล อินทรรักษ์ธานีครูโรงเรียนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฎร์ครูโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา เรียนไธสงครูโรงเรียนหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ปิ่นทองครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมาลี เพชรพิพัฒน์ครูโรงเรียนวัดคูยาง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธัญญาฤทธิ์ แดงใจครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี กัณฑะครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่/สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. ผศ.ศรินญา หวาจ้อยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพรรณชาติโรงเรียนเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ วชิระวิไลสกุลโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางปาริชาติ ศรีผงโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนัททิกา แดงชาติศึกษานิเทศก์ สพป.กพเขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิดา เทียมเมฆโรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
3. นายพงษภัทร์ ยอดเพชรโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำกรรมการ
4. นางสาวธัญณัฏฐ์นรี ศรีพักศึกษานิเทศก์ สพป.กพเขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายวิษณุ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านลำมะโกรกประธานกรรมการ
2. นายสุขุมพัฒน์ มาดหมายโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายปภินย์วิชฐ์ พ่วงวงษ์โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
4. นางวรลักษณ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายอายุวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทองรวมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
3. นางสาวปาริสา ขาวขำโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏอนงค์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณโชค เหล่าเขตวิทย์โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ทองดอนแฝงโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
4. นางสาวธนพร สมโภชน์โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหารโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มกรรมการ
3. นางดารินี อินทร์แพงโรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
4. นายวสันต์ นาคมูลผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุขุมพัฒน์ มาดหมายโรงเรียนบ้านดงซ่อมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ทองดอนแฝงโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหารโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มกรรมการ
4. นางสาวธัญณัฏฐ์นรี ศรีพักศึกษานิเทศก์ สพป.กพเขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณโชค เหล่าเขตวิทย์โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ขาวขำโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางสาวระวิดา เทียมเมฆโรงเรียนโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
4. นายเพชร ชมภูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวกรพิน วัฒนศิริโรงเรียนบ้านลำมะโกรกประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ทองรวมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
4. นางสาวกัญญาพร หงงษ์ยนต์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอายุวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนาฏอนงค์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นายวสันต์ นาคมูลผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ผศ.ศรินญา หวาจ้อยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ วชิระวิไลสกุลโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธนพร สมโภชน์โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
4. นายปภินย์วิชฐ์ พ่วงวงษ์โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านลำมะโกรกประธานกรรมการ
2. นางดารินี อินทร์แพงโรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
3. นายวีระ สุพรรณชาติโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางวรลักษณ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร ไกรยวงศ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเมธี มูลฟูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพงศธร เคนสีแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เสือคำรณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
5. นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้วโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พุ่มริ้ววิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางปราณี แสงจันทร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววรรณพรรธน์ ปรีดาฤทธิ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายศิริพัฒน์ สุริยะวงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สาลีจันทร์โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายสำเริง คำกมลวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผุดผ่องวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววาสนา ชัยพรอุปถัมภ์วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายโกศล เกษีวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายจเด็ด ห้อยพรมราชโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสำเริง คำกมลวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผุดผ่องวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววาสนา ชัยพรอุปถัมภ์วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายโกศล เกษีวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายจเด็ด ห้อยพรมราชโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร ไกรยวงศ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเมธี มูลฟูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพงศธร เคมสีแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เสือคำรณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
5. นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้วโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พุ่มริ้ววิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางปราณี แสงจันทร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววรรณพรรธน์ ปรีดาฤทธิ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายศิริพัฒน์ สุริยะวงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สาลีจันทร์โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร ไกรยวงศ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเมธี มูลฟูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพงศธร เคมสีแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เสือคำรณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
5. นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้วโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พุ่มริ้ววิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางปราณี แสงจันทร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววรรณพรรธน์ ปรีดาฤทธิ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายศิริพัฒน์ สุริยะวงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สาลีจันทร์โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประจวบ ลาอาภัยโรงเรียนบ้านท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ เกิดศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ลาอาภัยโรงเรียนบ้านท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ เกิดศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด แม้นพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนบ้านลานดอกไม้รองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน วิชาวงษ์โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
4. นางสาวสายฝน มิชพลโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการและเลขานุการ
5. นางสุภา สุขป้อมสพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แม้นพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนบ้านลานดอกไม้รองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน วิชาวงษ์โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
4. นางสาวสุวลี กิตติขจรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
5. นางสุภา สุขป้อมสพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางภรีมรพัฒน์ ขยันเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางมาลินา เงินทองโรงเรียนบ้านนาป่าแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณนิษา ทองน้อยโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลินา เงินทองโรงเรียนบ้านนาป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสมปอง กมลวิบูลย์โรงเรียนบ้านโขมงหักรองประธานกรรมการ
3. นางภรีมรพัฒน์ ขยันเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุภา สุขป้อมสพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวราภา ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนันต์ กลิ่นสวรรค์โรงเรียนบ้านวังตะแบกกรรมการ
4. นางสาวสุวลี กิตติขจรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสายฝน มิชพลโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรอนันต์ กลิ่นสวรรค์โรงเรียนบ้านวังตะแบกประธานกรรมการ
2. นางวราภา ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสุภา สุขป้อมสพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสายฝน มิชพลโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุวลี กิตติขจรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสามารถ ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองประธานกรรมการ
2. นางทิวา ลาอาภัยโรงเรียนวัดโพธารามรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ รุ่งน้อยโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางทิวา ลาอาภัยโรงเรียนวัดโพธารามประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ รุ่งน้อยโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนันธนา อยู่ครอบโรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นางวรุณี แรมไธสงโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรนภา บุตรดีโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววรรนภา บุตรดีโรงเรียนบ้านหนองรีประธานกรรมการ
2. นางนันธนา อยู่ครอบโรงเรียนอนุบาลลานกระบือรองประธานกรรมการ
3. นางวรุณี แรมไธสงโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประพันธ์ สุขหมื่นโรงเรียนอนุบาลไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล คำสุขโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญยืน เรืองอุไรโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
4. นางสุทิน เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
5. นางสุภา สุขป้อมสพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประพันธ์ สุขหมื่นโรงเรียนอนุบาลไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล คำสุขโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุทิน เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นางสาวขวัญยืน เรืองอุไรโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
5. นางสุภา สุขป้อมสพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายมงคล คำส่งโรงเรียนบ้านหนองวัวดำประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ปานคำโรงเรียนวัดคูยางรองประธานกรรมการ
3. นางสมทรง เทพแสนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ปานคำโรงเรียนวัดคูยางประธานกรรมการ
2. นายมงคล คำสุขโรงเรียนบ้านหนองวัวดำรองประธานกรรมการ
3. นางสมทรง เทพแสนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนประชารัฐพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา พุทธวงค์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณนิษา ทองน้อยโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา พุทธวงค์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนประชารัฐพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณนิษา ทองน้อยโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมปอง ราษี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนีพร อินทรสูตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสุชัญญา บัวผันครู โรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
4. นางสุพาพร อินทาครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสันทัศ ภู่สงค์ครู โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาววัชรี บุญอยู่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางภาวิตา อุ้ยวัฒนาครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นางอัจฉรา ถนอมศักดิ์ครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์กรรมการ
5. นางสุภารัตน์ ช่วงบัญญัติครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพัชญ์ กัลพฤกษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพัชญ์ กัลพฤกษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเกสร กสิการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเกสร กสิการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกสร กสิการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร มีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเกสร กสิการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร มีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวภัททิราภรณ์ จันทร์ประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี โคกกระเทียมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายธนกฤต ไม้แดงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัททิราภรณ์ จันทร์ประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ไทยเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวอโนชา อินพหลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นายธนกฤต ไม้แดงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพา ปัญญาเสนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจันทร แพงแก้วโรงเรียนบ้านจันทิมาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร แพงแก้วโรงเรียนบ้านจันทิมาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจันทร แพงแก้วโรงเรียนบ้านจันทิมาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวัลย์ ยามาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการ
2. นางจันทร แพงแก้วโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
3. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจันทร แพงแก้วโรงเรียนบ้านจันทิมาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ ปุ๊ดปวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา แก่นบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัณต์กนิษฐ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ ปุ๊ดปวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา แก่นบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกัณต์กนิษฐ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ ปุ๊ดปวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา แก่นบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัณต์กนิษฐ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ ปุ๊ดปวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา แก่นบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกัณต์กนิษฐ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชฏาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวอโนชา อินพหลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นางกัณต์กนิษฐ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูริ กลัดล้อมโรงเรียนหนองวัวดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาริณี เตปาโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายวัลลภ ทับแคลนโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูริ กลัดล้อมโรงเรียนบ้านหนองวัวดำประธานกรรมการ
2. นางอรฤทัย ธมพลอาจโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี อุตสุรินทร์โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชฏาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ด้วงทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยมกรรมการ
3. นางอนันตญา ทองธรรมชาติโรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรฤทัย ธมพลอาจโรงเรียนบ้านลำมะโกรกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวัลลภ ทับแคลนโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงประธานกรรมการ
2. นายประณต หล้าทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงประธานกรรมการ
2. นายประณต หล้าทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางจิราพร พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ โทร.092-5494964 // นางสาววิรัลพัชร สุรเดช โทร.093-1639252
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]