สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 10 15 14
2 003 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 4 19 9
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 11 25 15
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 25 58 39
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 20 42 30
6 020 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 13 18 17
7 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 23 49 36
8 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 14 23 20
9 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 13 36 23
10 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 18 48 31
11 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 4 6 5
12 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 10 23 15
13 027 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 8 27 16
14 043 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 3 4 4
15 044 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 0 0 0
16 045 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 6 12 9
17 041 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 11 7
18 042 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 1 2 1
19 046 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 6 6
20 048 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 2 4 2
21 049 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 10 16 15
22 050 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 7 10 10
23 051 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 1 2 2
24 052 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 5 10 7
25 047 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 4 6 6
26 054 โรงเรียนบ้านจันทิมา 20 40 27
27 055 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 10 3
28 056 โรงเรียนบ้านจิกลาด 2 2 2
29 058 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 30 59 46
30 057 โรงเรียนบ้านช่องลม 0 0 0
31 059 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 28 45 30
32 060 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 7 15 11
33 061 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 10 15 13
34 063 โรงเรียนบ้านตอรัง 11 16 15
35 065 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 33 65 47
36 066 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 1 1
37 072 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 15 25 22
38 073 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 8 19 15
39 074 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 30 56 47
40 075 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 8 12 11
41 076 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 10 27 17
42 078 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 7 10 8
43 077 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 3 8 6
44 067 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 0 0 0
45 068 โรงเรียนบ้านท่านา 5 8 7
46 070 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 3 3 3
47 071 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 10 13 13
48 069 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 23 36 28
49 083 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 15 26 24
50 084 โรงเรียนบ้านนานอก 0 0 0
51 085 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 2 6 3
52 086 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 5 9 7
53 087 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 9 37 19
54 088 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 10 4
55 089 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 0 0 0
56 101 โรงเรียนบ้านบางลาด 24 41 35
57 102 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 3 4 4
58 103 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 21 39 36
59 104 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 23 45 33
60 105 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 6 30 13
61 106 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 7 11 11
62 099 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 2 4 4
63 100 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 55 40
64 098 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 21 48 33
65 107 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 13 22 20
66 108 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 20 39 33
67 109 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 3 7 6
68 110 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 9 34 17
69 111 โรงเรียนบ้านปางขนุน 12 26 19
70 112 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 2 6 4
71 113 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 9 20 13
72 115 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 28 63 45
73 116 โรงเรียนบ้านพานทอง 6 15 9
74 119 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 5 10 8
75 120 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 5 17 9
76 126 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 9 22 17
77 127 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 7 5
78 128 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 5 8 5
79 129 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 12 17 16
80 130 โรงเรียนบ้านลานทอง 5 14 7
81 132 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 6 7 7
82 133 โรงเรียนบ้านลานหิน 20 49 30
83 131 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 43 71 66
84 134 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 36 84 55
85 137 โรงเรียนบ้านวังชมภู 10 18 10
86 138 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 29 53 49
87 139 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 13 64 30
88 140 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 4 6 5
89 141 โรงเรียนบ้านวังทอง 28 44 40
90 142 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 7 13 11
91 144 โรงเรียนบ้านวังประดา 13 36 22
92 145 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 9 24 16
93 136 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 3 9 5
94 135 โรงเรียนบ้านวังโขน 5 8 8
95 143 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 11 28 19
96 146 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 5 11 8
97 147 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 3 16 6
98 148 โรงเรียนบ้านสมอโคน 2 3 3
99 149 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 11 20 17
100 150 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 5 15 8
101 151 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 3 7 5
102 152 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 31 75 49
103 153 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 2 2 2
104 154 โรงเรียนบ้านหนองกรด 0 0 0
105 155 โรงเรียนบ้านหนองขาม 15 43 26
106 157 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 10 7
107 158 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 7 5
108 161 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 4 18 8
109 163 โรงเรียนบ้านหนองทราย 2 3 2
110 164 โรงเรียนบ้านหนองทอง 3 5 4
111 165 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 8 21 13
112 166 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 4 12 8
113 169 โรงเรียนบ้านหนองรี 4 9 8
114 170 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 5 8 7
115 171 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 1 1 1
116 172 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 3 2
117 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 6 8 7
118 175 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 53 97 72
119 176 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 7 23 14
120 177 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 10 22 15
121 162 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 2 4 3
122 156 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 4 4
123 160 โรงเรียนบ้านหนองแดน 16 36 25
124 159 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 9 32 19
125 167 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 17 46 28
126 173 โรงเรียนบ้านหนองโสน 23 74 44
127 178 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 49 35
128 168 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 9 17 14
129 179 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 1 2 2
130 181 โรงเรียนบ้านหัวยาง 4 14 6
131 180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 14 22 18
132 187 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 4 6 5
133 188 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 3 7 6
134 028 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 20 47 32
135 029 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 18 24 21
136 030 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 4 4 4
137 031 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 29 52 35
138 032 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 4 9 6
139 033 โรงเรียนบ้านเก่า 3 4 4
140 036 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 6 11 8
141 037 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 6 18 11
142 038 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 9 21 11
143 039 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 25 46 39
144 062 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 3 7 4
145 079 โรงเรียนบ้านเทพนคร 25 54 38
146 080 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 0 0 0
147 090 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 20 30 28
148 091 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 0 0 0
149 121 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 0 0 0
150 034 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 6 14 10
151 053 โรงเรียนบ้านแคทอง 2 4 3
152 122 โรงเรียนบ้านแม่บัว 3 6 5
153 035 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 6 12 7
154 040 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 34 48 39
155 093 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 27 60 47
156 094 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 21 9
157 095 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 13 12
158 096 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 4 9 6
159 092 โรงเรียนบ้านโนนโก 10 17 16
160 097 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 17 33 27
161 117 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 26 41 35
162 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2 12 6
163 183 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 27 15
164 186 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 26 53 40
165 185 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 1 6 3
166 184 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 4 10 7
167 182 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 5 9 8
168 064 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 8 10 9
169 081 โรงเรียนบ้านไทยทวี 4 8 7
170 082 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 5 4
171 114 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 5 12 8
172 125 โรงเรียนบ้านไร่ 6 10 7
173 123 โรงเรียนบ้านไร่ดง 7 21 13
174 124 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 5 8 8
175 189 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 5 15 10
176 190 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 11 41 22
177 191 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 12 25 20
178 193 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 26 75 48
179 195 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 2 3 3
180 196 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 2 11 4
181 197 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0 0 0
182 199 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 25 42 36
183 201 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 24 42 35
184 202 โรงเรียนวัดคูยาง 44 125 77
185 204 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 4 7 6
186 205 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 1 2 2
187 203 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 1 1
188 206 โรงเรียนสหวิทยาคม 33 54 44
189 207 โรงเรียนสาธิต 34 66 45
190 208 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 2 2
191 209 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 12 30 20
192 211 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 7 15 12
193 212 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 20 44 32
194 210 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 2 4 3
195 214 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 3 4 4
196 216 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 42 111 66
197 222 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 12 29 19
198 224 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 12 26 19
199 223 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 5 10 6
200 217 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 12 31 20
201 220 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 30 49 41
202 227 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 20 42 30
203 228 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 29 58 47
204 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 7 12 9
205 001 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 1 3 2
206 229 โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ 17 37 30
207 009 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0
208 010 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 17 40 23
209 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 9 21 10
210 192 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 15 67 15
211 198 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 4 9 4
212 200 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 5 19 9
213 230 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ 14 47 25
214 213 โรงเรียนหฤทัยปิตุมาตา 0 0 0
215 218 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 0 0 0
216 221 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 14 35 24
217 225 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 1 1
218 231 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา 1 2 2
219 226 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2 3 3
220 004 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 12 25 15
221 011 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 3 6 5
222 194 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 18 39 19
223 005 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 0 0 0
224 215 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
225 219 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0
226 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 16 60 25
227 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 20 59 27
228 015 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
229 016 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 2 6 4
230 018 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 13 25 16
231 017 โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 0 0 0
รวม 2380 5191 3623
8814

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ โทร.092-5494964 // นางสาววิรัลพัชร สุรเดช โทร.093-1639252
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]