สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกำแพงเพชร 35 3 3 1 41
2 บ้านหนองหลวง 32 13 4 2 49
3 วัดคูยาง 31 6 3 2 40
4 สาธิต 29 2 2 0 33
5 บ้านลำมะโกรก 25 3 4 2 32
6 อนุบาลไทรงาม 17 5 4 4 26
7 บ้านวังชะโอน 16 11 1 1 28
8 สหวิทยาคม 16 8 9 0 33
9 บ้านดงซ่อม 16 6 5 1 27
10 บ้านโนนจั่น 15 6 3 2 24
11 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 15 3 1 1 19
12 บ้านลานไผ่ 14 9 15 3 38
13 บ้านโพธิ์พัฒนา 14 7 2 3 23
14 บ้านสุวรรณภูมิ 13 12 2 4 27
15 บ้านโขมงหัก 13 6 6 5 25
16 บ้านพรานกระต่าย 12 9 1 5 22
17 บ้านทรงธรรม 12 8 6 6 26
18 บ้านวังทอง 12 6 4 5 22
19 บ้านบึงพิไกร 11 3 7 2 21
20 บ้านลานหิน 11 3 4 1 18
21 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 10 8 5 1 23
22 บ้านบ่อแก้ว 10 6 3 2 19
23 บ้านจันทิมา 10 6 2 2 18
24 ดรุณานุกูลลานกระบือ 10 6 1 0 17
25 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 10 5 2 3 17
26 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 10 4 3 6 17
27 เพ็ชระศึกษา 10 3 2 3 15
28 บ้านชัยภูมิ 9 10 9 1 28
29 อ่างทองพัฒนา 9 8 7 2 24
30 วัดกัลปพฤกษ์ 9 8 5 1 22
31 บ้านเทพนคร 9 7 7 1 23
32 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 9 7 6 2 22
33 บ้านเกศกาสร 9 7 3 1 19
34 บ้านบึงทับแรต 9 5 3 3 17
35 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 9 5 3 0 17
36 อนุบาลธรรมรัตน์ 9 4 1 0 14
37 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 9 2 0 0 11
38 บ้านประดาเจ็ดรัง 8 7 3 1 18
39 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 8 7 3 0 18
40 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 8 6 4 1 18
41 บ้านเกาะน้ำโจน 8 6 1 3 15
42 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 8 4 3 1 15
43 บ้านหนองแดน 8 3 4 0 15
44 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 8 3 0 1 11
45 ผินสหราษฎร์พัฒนา 7 13 4 1 24
46 บ้านเกาะรากเสียด 7 11 6 1 24
47 บ้านท่าไม้ 7 7 8 0 22
48 วัฒนราษฎร์ศึกษา 7 6 6 3 19
49 บ้านโนนใหญ่ 7 5 4 1 16
50 บ้านวังตะเคียน 7 5 1 0 13
51 ปัทมดรุณวิทย์ 7 4 1 2 12
52 บ้านบางลาด 6 14 3 1 23
53 บ้านทุ่งมหาชัย 6 6 13 3 25
54 บ้านบ่อสามแสน 6 5 6 7 17
55 เทศบาลลานกระบือ 6 4 2 1 12
56 บ้านลานตาบัว 6 4 1 0 11
57 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 6 3 1 4 10
58 บ้านโนนโก 6 2 2 0 10
59 บ้านลานกระทิง 6 2 1 0 9
60 เจริญสุขอุดมวิทยา 6 1 4 1 11
61 บ้านใหม่สามัคคี 5 10 6 4 21
62 หนองลวกราษฎร์บำรุง 5 8 3 3 16
63 บ้านหนองใหญ่ 5 6 3 6 14
64 อนุบาลลานกระบือ 5 3 4 0 12
65 นารีราษฎร์สามัคคี 5 3 2 1 10
66 บ้านทุ่งรวงทอง 5 3 2 0 10
67 บ้านท่าเสากระโดง 5 3 2 0 10
68 บ้านตอรัง 5 3 1 1 9
69 บ้านดาดทองเจริญ 5 2 1 2 8
70 บ้านหนองปากดง 5 2 0 0 7
71 บ้านไร่ดง 5 2 0 0 7
72 บ้านหนองขาม 5 1 6 3 12
73 บ้านวังโบสถ์ 5 1 4 1 10
74 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 1 2 1 8
75 บ้านคลองใหญ่ใต้ 5 1 0 0 6
76 วัฒนศิริวิทยา 5 0 0 0 5
77 ตรีจุฬาศึกษา 4 8 4 1 16
78 วัฒนาปัญญานุสรณ์ 4 7 1 1 12
79 บ้านเนินกรอย 4 6 6 2 16
80 บ้านหนองหัววัว 4 5 1 0 10
81 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 4 4 4 3 12
82 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 4 4 2 0 10
83 บ้านหนองไม้กอง 4 4 1 0 9
84 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 4 3 2 0 9
85 บ้านทุ่งตาพุก 4 2 7 2 13
86 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 4 1 2 1 7
87 บ้านคุยป่ายาง 4 1 1 1 6
88 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 4 1 0 0 5
89 บ้านพานทอง 4 0 0 2 4
90 บ้านเขาคีริส 4 0 0 2 4
91 บ้านหนองรี 4 0 0 0 4
92 บ้านวังประดา 3 5 2 3 10
93 บ้านทุ่งน้ำตก 3 5 0 0 8
94 บ้านคุยประดู่ 3 4 1 2 8
95 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 3 3 2 3 8
96 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 3 3 2 1 8
97 บ้านดงตาจันทร์ 3 3 1 0 7
98 บ้านเขาน้ำเพชร 3 3 0 0 6
99 บ้านปลักไม้ดำ 3 2 3 1 8
100 บ้านทุ่งสวน 3 2 2 0 7
101 บ้านบึงมาลย์ 3 1 1 1 5
102 บ้านลานทอง 3 1 1 0 5
103 บ้านคลองเมือง 3 1 0 1 4
104 บ้านหนองคล้า 3 1 0 1 4
105 บ้านหนองละมั่งทอง 3 1 0 1 4
106 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 3 1 0 0 4
107 บ้านไผ่ตาสุ่ม 3 0 2 0 5
108 บ้านไร่ลำปาง 3 0 2 0 5
109 บ้านโนนม่วง 3 0 1 0 4
110 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 3 0 0 0 3
111 บ้านเกาะพิมูล 3 0 0 0 3
112 สิริแก้วเจริญ 2 7 2 1 11
113 บ้านหนองโสน 2 6 8 5 16
114 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 2 6 3 1 11
115 บ้านห้วยน้ำใส 2 4 7 0 13
116 บ้านปางขนุน 2 4 3 3 9
117 บ้านไร่ 2 4 0 0 6
118 บ้านประชาสุขสันต์ 2 3 6 2 11
119 นิยมราษฎร์วิทยา 2 3 2 0 7
120 บ้านวังมะค่า 2 3 1 3 6
121 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 2 3 1 1 6
122 ประชารัฐพัฒนา 2 3 0 0 5
123 บ้านใหม่พัฒนา 2 2 6 0 10
124 บ้านสระสิงห์โต 2 2 4 3 8
125 บ้านป่าถั่ว 2 2 3 2 7
126 บ้านลานสะเดา 2 2 1 1 5
127 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 2 2 0 2 4
128 บ้านคุยแขวน 2 2 0 0 4
129 บ้านหนองมะเกาะ 2 2 0 0 4
130 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 2 1 2 0 5
131 บ้านไทยทวี 2 1 1 0 4
132 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 2 1 1 0 4
133 วัดราษฎร์เจริญพร 2 1 1 0 4
134 บ้านหนองตากล้า 2 1 0 1 3
135 บ้านศรีไกรลาศ 2 1 0 0 3
136 ห้วยใหญ่ยางงาม 2 1 0 0 3
137 บ้านมอสมบัติ 2 0 2 1 4
138 บ้านโนนสมอ 2 0 2 0 4
139 บ้านสุรเดชสามัคคี 2 0 1 0 3
140 บ้านวังตะแบก 2 0 0 1 2
141 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 0 0 0 2
142 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
143 อนุบาลพรานกระต่าย 1 5 1 4 7
144 บ้านทุ่งมหาศาล 1 5 1 1 7
145 บ้านวังน้ำขาว 1 4 2 0 7
146 บ้านเขาวังเยี่ยม 1 3 2 3 6
147 หนองบัวราษฎร์บำรุง 1 3 2 1 6
148 บ้านวังโขน 1 3 1 0 5
149 บ้านใหม่เขานิยม 1 3 0 1 4
150 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1 3 0 0 4
151 บ้านไตรตรึงษ์ 1 2 3 1 6
152 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 1 2 3 0 6
153 บ้านคลองห้วยยั้ง 1 2 2 1 5
154 บ้านวังไม้แดง 1 2 1 1 4
155 บ้านคุยมะม่วง 1 2 0 2 3
156 บ้านแก้วสุวรรณ 1 2 0 1 3
157 บ้านหนองแขม 1 2 0 0 3
158 บ้านอินทรานุสรณ์ 1 2 0 0 3
159 บ้านเก่า 1 2 0 0 3
160 บ้านลานช้างท่าว 1 1 1 0 3
161 บ้านทุ่งเศรษฐี 1 1 0 1 2
162 บ้านแคทอง 1 1 0 0 2
163 บ้านท่าเสลี่ยง 1 1 0 0 2
164 บ้านนาบ่อคำ 1 1 0 0 2
165 บ้านหงษ์ทอง 1 1 0 0 2
166 บ้านหนองทอง 1 0 2 0 3
167 บ้านแม่บัว 1 0 1 1 2
168 เทศบาลช่องลม 1 0 1 0 2
169 บ้านคลองสีนวล 1 0 1 0 2
170 บ้านคุยบ้านโอง 1 0 0 1 1
171 บ้านหนองสะแก 1 0 0 0 1
172 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 0 0 0 1
173 วัดอรัญญิกาวาสน์ 1 0 0 0 1
174 อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา 1 0 0 0 1
175 คลองใหญ่วิทยา 0 6 3 1 9
176 บ้านวังชมภู 0 5 1 4 6
177 ปราสาทอนุสรณ์ 0 4 5 2 9
178 บ้านบึงลูกนก 0 4 1 1 5
179 บ้านอาชานุสรณ์ 0 4 0 0 4
180 บ้านหนองหัวควาย 0 3 3 1 6
181 บ้านลานดอกไม้ 0 3 1 1 4
182 บ้านนาป่าแดง 0 3 1 0 4
183 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 3 0 2 3
184 บ้านเด่นพระ 0 3 0 0 3
185 บ้านท่านา 0 2 2 1 4
186 บ้านเกาะสะบ้า 0 2 2 0 4
187 บ้านหัวยาง 0 2 1 1 3
188 บ้านหนองจิก 0 2 1 0 3
189 บ้านปรือพันไถ 0 2 1 0 3
190 บ้านวังเฉลียง 0 2 1 0 3
191 บ้านสมอโคน 0 2 0 0 2
192 หนองแขมประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
193 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 1 2 0 3
194 บ้านจิกลาด 0 1 1 0 2
195 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 1 1 0 2
196 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 1 1 0 2
197 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 1 1 0 2
198 บ้านหนองทราย 0 1 0 1 1
199 บ้านไทรย้อย 0 1 0 1 1
200 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 1 0 1 1
201 บ้านทรายทอง 0 1 0 0 1
202 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 0 1
203 อนุบาลสมนึก 0 1 0 0 1
204 บ้านบึงกระดาน 0 0 2 1 2
205 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 1 0 1
206 กาญจนะศึกษา 0 0 1 0 1
207 บ้านคลองเรือ 0 0 1 0 1
208 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 1 0 1
209 วัดโพธาราม 0 0 1 0 1
210 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 2 0
211 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 1 0
212 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 1 0
213 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 1 0
รวม 972 674 433 230 2,079