กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
mail กิจกรรมสภานักเรียน mail

จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จานวนไม่เกิน 120 หน้า นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง
(หากเกินจะไม่รับพิจารณา)
โดยจัดรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กาหนดให้ จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม พร้อมสำเนา จำนวน 4 เล่ม (รวมทั้งหมด 5 เล่ม)

ให้ส่งเอกสารที่ กลุ่มนิเทศฯ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14:11 น.