สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
yesกิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) yes
อุปกรณ์ในการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง
(กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการแข่งขัน

หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อ ศน.จารุนันต์ หมู่อำพันธ์ โทร 095-3069059

 
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 21:26 น.