สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 0 0 0
3 214 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 0 0 0
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0
5 005 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 0 0 0
6 006 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0
7 010 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 0 0 0
8 009 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0
9 017 โรงเรียนบ้านคลองขุด 0 0 0
10 021 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 0 0 0
11 022 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0
12 023 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0
13 027 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 0 0
15 026 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 0 0 0
16 028 โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 0 0 0
18 030 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 0 0 0
20 032 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 0 0 0
21 020 โรงเรียนบ้านคลองเตย 0 0 0
22 019 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 0 0 0
23 018 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 0 0 0
24 033 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 0 0 0
25 024 โรงเรียนบ้านคลองไพร 0 0 0
26 034 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 0 0 0
27 036 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 0 0 0
28 037 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0
29 040 โรงเรียนบ้านชายเคือง 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านชุมนาก 0 0 0
31 038 โรงเรียนบ้านช่องลม 0 0 0
32 039 โรงเรียนบ้านช้างคับ 0 0 0
33 043 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0
34 045 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 0 0 0
35 044 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 0 0 0
36 046 โรงเรียนบ้านดงเย็น 0 0 0
37 048 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 0
38 049 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 0 0 0
39 050 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 0 0 0
40 051 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 0 0 0
41 052 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 0 0 0
42 053 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 0 0 0
43 059 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 0 0 0
44 060 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 0 0 0
46 055 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 0 0 0
47 054 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 0 0 0
48 056 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
49 057 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 0 0 0
50 058 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 0 0 0
51 063 โรงเรียนบ้านนิคม 0 0 0
52 069 โรงเรียนบ้านบึงลาด 0 0 0
53 070 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 0 0
54 071 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 0 0 0
55 073 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 0 0 0
56 074 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 0 0 0
57 072 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 0 0 0
58 068 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
59 075 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 0 0 0
60 076 โรงเรียนบ้านปางตาไว 0 0 0
61 077 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 0 0 0
62 078 โรงเรียนบ้านปางลับแล 0 0 0
63 079 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 1 0 0
64 087 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 0 0 0
65 088 โรงเรียนบ้านพัดโบก 0 0 0
66 097 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 0 0 0
67 095 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 0 0 0
68 094 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 0 0
69 096 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 0 0 0
70 098 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 0 0 0
71 101 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 0 0 0
72 102 โรงเรียนบ้านรังแถว 0 0 0
73 100 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 0 0 0
74 107 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 0 0 0
75 108 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 0 0 0
76 109 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 0 0 0
77 111 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 0 0 0
78 113 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 0 0 0
79 110 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 0 0 0
80 112 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 0 0 0
81 114 โรงเรียนบ้านวังบัว 0 0 0
82 116 โรงเรียนบ้านวังพลับ 0 0 0
83 117 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0
84 118 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 0 0 0
85 119 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0
86 106 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 0 0 0
87 105 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 0 0 0
88 115 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 0 0 0
89 122 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 0 0 0
90 124 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0
91 125 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0
92 121 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 0
93 123 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 0 0 0
94 126 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 0 0 0
95 128 โรงเรียนบ้านสามขา 1 1 1
96 130 โรงเรียนบ้านสามเรือน 0 0 0
97 129 โรงเรียนบ้านสามแยก 0 0 0
98 131 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 0 0 0
99 127 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 0 0 0
100 132 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
101 133 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0
102 134 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
103 135 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 0 0 0
104 137 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 0 0 0
105 136 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 0 0 0
106 138 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 0 0 0
107 139 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 0 0 0
108 140 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 0 0 0
109 141 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 1 1
110 142 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
111 144 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 0 0 0
112 147 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
113 146 โรงเรียนบ้านหนองโมก 0 0 0
114 145 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
115 150 โรงเรียนบ้านหัวรัง 0 0 0
116 151 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 0 0 0
117 152 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 0 0 0
118 153 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 0 0 0
119 149 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 0 0 0
120 148 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0
121 157 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 0 0 0
122 158 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 0 0 0
123 012 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 0 0 0
124 013 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 0 0 0
125 011 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 0 0 0
126 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 0 0 0
127 016 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1 1 1
128 015 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 0 0 0
129 080 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 0 0 0
130 089 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 0 0 0
131 090 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 0 0 0
132 081 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 0 0 0
133 099 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 0 0 0
134 035 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 0 0 0
135 042 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 0 0 0
136 064 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 0 0 0
137 066 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 0 0 0
138 082 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 0 0 0
139 084 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0
140 083 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 0 0 0
141 091 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 0 0 0
142 092 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 0 0 0
143 155 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 0 0 0
144 156 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 0 0 0
145 154 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 0 0 0
146 085 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 0 0 0
147 086 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 0 0 0
148 093 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 0 0 0
149 103 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 0 0 0
150 104 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 0 0 0
151 161 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 0 0 0
152 162 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 0
153 163 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 0 0 0
154 166 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 0 0 0
155 171 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 0 0 0
156 176 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 0 0 0
157 177 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 0 0 0
158 178 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0
159 179 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 0 0 0
160 180 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 0
161 181 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0
162 182 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 0 0 0
163 183 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 0
164 184 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
165 186 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 0 0 0
166 187 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 0 0 0
167 185 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 0 0 0
168 192 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 0 0 0
169 193 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0
170 194 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0
171 195 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 0 0 0
172 196 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 1 1
173 200 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0
174 201 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 0 0
175 204 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 0 0 0
176 205 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 0 0 0
177 206 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 0 0 0
178 209 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 0 0 0
179 210 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 0 0 0
180 213 โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาสมุย 0 0 0
181 164 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0
182 165 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน* 0 0 0
183 167 โรงเรียนรังษีวิทยา 0 0 0
184 168 โรงเรียนรังษีวิทยา* 0 0 0
185 169 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 0 0 0
186 170 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* 0 0 0
187 173 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0
188 172 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 0 0 0
189 174 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 0 0 0
190 175 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 0 0 0
191 189 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 0 0 0
192 188 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 0 0 0
193 191 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 0 0 0
194 190 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* 0 0 0
195 197 โรงเรียนอนุบาลจิตรวี 0 0 0
196 198 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0
197 199 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร* 0 0 0
198 202 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 0 0 0
199 203 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 0 0 0
200 208 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 0 0 0
201 207 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 0 0 0
202 211 โรงเรียนอุทิศศึกษา 0 0 0
203 212 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 0 0 0
204 008 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 0 0 0
205 007 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 0 0 0
206 159 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 0 0 0
207 160 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา* 0 0 0
รวม 5 4 4
8

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]