สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 3 5 5
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 31 100 57
3 214 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 8 14 12
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 3 5 5
5 005 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 25 53 39
6 006 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 8 16 14
7 010 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 4 9 5
8 009 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 4 5 4
9 017 โรงเรียนบ้านคลองขุด 13 24 20
10 021 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 12 21 19
11 022 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 1 3 2
12 023 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 3 5 4
13 027 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 11 18 16
14 025 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 1 3 2
15 026 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 3 15 8
16 028 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1 1 1
17 029 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 10 33 19
18 030 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 3 3 3
19 213 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 3 7 6
20 031 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 6 10 8
21 032 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 12 37 22
22 020 โรงเรียนบ้านคลองเตย 5 7 6
23 019 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 5 16 9
24 018 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 9 15 13
25 033 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 0 0 0
26 024 โรงเรียนบ้านคลองไพร 2 4 3
27 034 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 4 9 7
28 036 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 2 4 2
29 037 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 1 2 2
30 040 โรงเรียนบ้านชายเคือง 22 36 27
31 041 โรงเรียนบ้านชุมนาก 5 8 7
32 038 โรงเรียนบ้านช่องลม 3 14 6
33 039 โรงเรียนบ้านช้างคับ 20 28 22
34 043 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0
35 045 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 9 17 14
36 044 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 13 35 22
37 046 โรงเรียนบ้านดงเย็น 14 25 17
38 048 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 1 10 3
39 049 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 14 32 23
40 050 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 3 5 5
41 051 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 5 16 9
42 052 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 16 42 26
43 053 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 5 5 5
44 059 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 8 19 12
45 060 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 22 67 41
46 061 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 7 17 13
47 055 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 21 46 36
48 054 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 3 3 3
49 056 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7 17 13
50 057 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 7 19 11
51 058 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 2 6 4
52 063 โรงเรียนบ้านนิคม 4 8 6
53 069 โรงเรียนบ้านบึงลาด 6 11 6
54 070 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 11 14 14
55 071 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 14 21 19
56 073 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 21 35 27
57 074 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 6 10 10
58 072 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 2 16 6
59 068 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 2 2
60 075 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 19 49 33
61 076 โรงเรียนบ้านปางตาไว 21 58 35
62 077 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 2 2 2
63 078 โรงเรียนบ้านปางลับแล 1 1 1
64 079 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 4 10 7
65 087 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 9 16 13
66 088 โรงเรียนบ้านพัดโบก 15 23 21
67 097 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 9 19 15
68 095 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 14 34 25
69 094 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 1 1 1
70 096 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 8 3
71 098 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 3 3 3
72 101 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 9 19 13
73 102 โรงเรียนบ้านรังแถว 5 5 5
74 100 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 5 6 6
75 107 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 33 77 52
76 108 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 7 9 8
77 109 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 24 36 35
78 111 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 2 4 3
79 113 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 2 2 2
80 110 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 5 12 8
81 112 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 11 25 17
82 114 โรงเรียนบ้านวังบัว 30 77 48
83 116 โรงเรียนบ้านวังพลับ 7 9 8
84 118 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 18 33 28
85 119 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 2 8 4
86 106 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 15 38 27
87 105 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 15 22 20
88 115 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 6 17 9
89 122 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 11 20 16
90 124 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 4 18 9
91 125 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0
92 121 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 1 1
93 123 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 3 7 6
94 126 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 6 17 8
95 128 โรงเรียนบ้านสามขา 7 26 12
96 130 โรงเรียนบ้านสามเรือน 6 12 9
97 129 โรงเรียนบ้านสามแยก 3 4 4
98 131 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 8 24 16
99 127 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 19 28 25
100 132 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 10 3
101 133 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 2 2 2
102 134 โรงเรียนบ้านหนองจอก 6 17 9
103 135 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 37 71 60
104 137 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 16 9
105 136 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 6 16 10
106 138 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 10 14 13
107 139 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 4 6 6
108 140 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 22 46 34
109 141 โรงเรียนบ้านหนองบอน 4 9 8
110 142 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 8 6
111 144 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 5 9 8
112 147 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 13 11
113 146 โรงเรียนบ้านหนองโมก 7 11 8
114 145 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
115 150 โรงเรียนบ้านหัวรัง 16 32 24
116 151 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 10 14 14
117 152 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 8 12 11
118 153 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 15 25 22
119 149 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 6 13 9
120 148 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 4 9 7
121 157 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 19 48 34
122 158 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 4 9 7
123 012 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 10 14 14
124 013 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 0 0 0
125 011 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 20 66 36
126 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 7 17 12
127 016 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 8 8 8
128 015 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 4 5 4
129 080 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 0 0 0
130 089 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 9 20 17
131 090 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 16 39 26
132 081 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 15 20 17
133 099 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 4 5 5
134 035 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 2 4 4
135 042 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 11 20 18
136 064 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 4 12 9
137 066 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 3 10 5
138 082 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 26 49 38
139 084 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 26 59 36
140 083 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 4 9 7
141 091 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 4 7 6
142 092 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 6 6 6
143 155 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 7 11 10
144 156 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 25 48 36
145 154 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 8 26 15
146 215 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข(สาขาคลองปิ่นโต) 3 4 3
147 085 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 9 19 16
148 086 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 8 14 12
149 093 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 10 21 16
150 103 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 9 19 11
151 104 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 2 4 3
152 161 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 14 33 25
153 162 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 2 3 2
154 163 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 15 33 23
155 166 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 4 7 6
156 171 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 7 12 11
157 176 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 7 14 12
158 177 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 13 33 21
159 178 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0
160 179 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 13 23 16
161 180 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 15 28 22
162 181 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 5 10 9
163 182 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 16 35 26
164 183 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1 1 1
165 184 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 19 14
166 186 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 17 33 23
167 187 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 22 39 32
168 185 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 3 5 4
169 192 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 18 35 25
170 193 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 11 18 16
171 194 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 5 9 6
172 195 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 16 29 19
173 196 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 38 72 53
174 200 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 9 23 14
175 201 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 5 10 8
176 204 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 10 18 14
177 205 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 2 11 4
178 206 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 19 43 29
179 209 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 23 51 36
180 210 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 14 31 24
181 164 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0
182 165 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน* 0 0 0
183 167 โรงเรียนรังษีวิทยา 0 0 0
184 168 โรงเรียนรังษีวิทยา* 0 0 0
185 169 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 0 0 0
186 170 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* 0 0 0
187 173 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0
188 172 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 0 0 0
189 174 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 0 0 0
190 175 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 0 0 0
191 189 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 0 0 0
192 188 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 0 0 0
193 191 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 0 0 0
194 190 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* 0 0 0
195 197 โรงเรียนอนุบาลจิตรวี 0 0 0
196 198 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0
197 199 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร* 0 0 0
198 202 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 0 0 0
199 203 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 0 0 0
200 208 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 0 0 0
201 207 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 0 0 0
202 211 โรงเรียนอุทิศศึกษา 0 0 0
203 212 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 0 0 0
204 008 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 0 0 0
205 007 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 0 0 0
206 159 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 0 0 0
207 160 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา* 0 0 0
รวม 1626 3435 2482
5917

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]