เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 16
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอลงกรณ์ โพธิ์เหมือน ธุรการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
2 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
3 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
4 นายวสันต์ แสงเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
5 นายนิราช แสนสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
6 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ    
7 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ    
8 นางฤดี พลูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ    
9 นางสาวเรณา สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ    
10 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ    
11 นายสายชล แร่ดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล DLICT กรรมการอำนวยการ    
12 นางสาวเสมอแข แสงโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการอำนวยการ    
13 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ    
14 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ    
15 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
16 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
17 นายกฤษติศักดิ์ ปองผดุง ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน รองประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
18 นางจิรภาส กล้ากสิการ ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
19 นางวิลาวัณย์ มหาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาด กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
20 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบึงลาด กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
21 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านมาบคล้า กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
22 นางสาวจีระภา จงจิตร ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
23 นายสุรชัย ใบเนียม ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
24 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
25 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
26 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
27 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
28 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
29 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
30 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
31 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
32 นายณฐกฤต แก้วเจริญผล ธุรการ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
33 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
34 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
35 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
36 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
37 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
38 นางสาวชนิสา ชิตต์ตระกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
39 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
40 นายวัชระ ปาวงศ์สร้อย พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
41 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
42 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า 4 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
43 นายภาธร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
44 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
45 นายสมเดช ช้างแก้ว ช่างสีชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
46 นายปัญญา เกาะน้ำใส ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
47 นายสุพจน์ โพธิ์พฤกษ์ ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
48 นายวิรัตน์ วิเศษ ช่างไม้ชั้น 3 โรงเรียนบ้านสามเรือน กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
49 นางอรพิน มั่นเขตวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
50 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผอ.รร.อนุบาลวังไทร กรรมการฝ่ายพิธีการ    
51 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
52 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
53 นางสุกานดา รอบุญ ครู.รร.บ้านวังบัว กรรมการฝ่ายพิธีการ    
54 นายปรีชา ทะวะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ    
55 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ    
56 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ    
57 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ    
58 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ    
59 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
60 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
61 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
62 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
63 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
64 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
65 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
66 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
67 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
68 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
69 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
70 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
71 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
72 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
73 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
74 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
75 นายสมมาตร อยู่สุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวรัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
76 นายสถาพร คำเกิด ครู โรงเรียนบ้านชุมนาก กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
77 นายวทัญญู เหล่าทอง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
78 นายปรีชา ทะวะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
79 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
80 นายอดิศักดิ์ วิชัย พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
81 นายวศิน อินทกาสุน ครู โรงเรียนบ้านหัวรัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
82 นายกันตพงศ์ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
83 นายทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
84 นายวรุณ เหล่าทอง ธุรการโรงเรียนพิบูลวิทยาคาร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
85 นายสุธีร์ วิชาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ    
86 นายสายชล แร่ดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล DLICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ    
87 นายศิริชัย มิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ    
88 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
89 นางฤดี พูลเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
90 นางธัญลักษณ์ น้อมนิล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
91 นางเรณา สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม    
92 นายอรรษนัย ภู่สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการฝ่ายปฏิคม    
93 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
94 นางสาวโสภาวดี สิงห์อิศรางค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
95 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
96 นางสาวพิชชาพร นันท์ตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
97 นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
98 นางสาวปราณี ไชยผุย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
99 นายพชรศิลป์ สิงห์สม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
100 นางสาวขนิษฐา นาคพันสังข์ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
101 นางสาวชุติมนต์ ชุตินธรากร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม    
102 นางอรพินท์ มั่นเขตวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม    
103 นางสาวถาวร ทิณมาศ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายปฏิคม    
104 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม    
105 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม    
106 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
107 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
108 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน    
109 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายการเงิน    
110 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน    
111 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
112 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
113 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
114 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
115 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
116 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
117 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
118 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
119 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล    
120 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล    
121 นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปน ผู้อำนวยการโรงเรียนรอดนิลวิทยา ประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
122 นายสมชาย เมืองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องตาแล รองประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
123 นางอัมพร จิตตะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
124 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
125 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
126 นางสาวณิชาภัทร สายคำน้อย ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
127 นางสุรัก สุวิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งทอง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
128 นางลินดา คำภา ครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้น กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
129 นายศิวานนท์ โตนาค ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
130 นายนรเชษฐ์ รักษ์ไพรสาณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
131 นางสานันท์ น้อยสาย ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
132 นายเฉลิมพล ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านสระตาพรหม กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
133 นางสาวนพรัตน์ มาน้อย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองเตย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
134 นายภัทธิรา จันทารัตน์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าขึ้น กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
135 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครู โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
136 นายรณชต โชคศรี ธุรการ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
137 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
138 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครู โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
139 นายนรเชษฐ รักษ์ไพรสาณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
140 นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
141 นางสาวดวงนภา เกษาพร ครู โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
142 นางสาวรุจิรา ดีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
143 นางอุดมพร เอี่ยมสุภา ครู โรงเรียนวชิรสารศึกษา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
144 นางสาวจริยา ตุ่นมะโรง ครู โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
145 นางสาวสุพรรณา พึ่งรูป ครู โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
146 นางสาวเนตรนภา แสงไสว ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
147 นางสาวจิราภรณ์ หนูหน่าย ครู โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
148 นางสาวสุกันยา ปาระวัติ ครู โรงเรียนบ้านถนนงาม(มิตรภาพที่ 27) กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
149 นางสาวนพรัตน์ ดิษภา ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
150 นางสาวสุประวีณ์ สดสูง ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่ลาด กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
151 นายรณชต โชคศรี ธุรการ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
152 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
153 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
154 นายวันชัย หอมรื่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
155 นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
156 นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ ดิษสละ ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
157 นางสุกัญญา ขันกสิกรรม ครู ร.ร. บ้านส่องตาแล กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
158 นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้น ครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยาง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
159 นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรรี่ ครู ร.ร.บ้านปากคลองลาน กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
160 นางสาวณภัทร ขันการไร่ ครู ร.ร.บ้านคลองเตย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
161 นางอำพร อ่อนวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
162 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุญเรือง ธุรการ รร.บ้านคลองสุขใจ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
163 นายชาตรี หลำใจซื่อ ครู โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
164 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
165 นางสาวศุลีกร บุญมาวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
166 นางยุพา ศรีบัวคำ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
167 นายดนุภาพ บัวนาเมือง ครู โรงเรียนบ้านสามขา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
168 นางกรรณิกา เพ็ชรครุฑ ผอ.ร.ร.บ้านบึงลาด กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
169 นางสาววิภา บานเย็น ผอ.ร.ร.บ้านมอเจริญ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
170 นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านตากฟ้าพัฒนา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
171 นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
172 นางสาวณภัทร ขันการไร่ ครู ร.ร.บ้านคลองเตย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
173 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
174 นายนพดล แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรสารศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
175 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ    
176 นายปัญญา ภาษาทอง ศีกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน    
177 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการ    
178 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอน ประธานคณะกรรมการ    
179 นายอุทัย พินิจทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ประธานคณะกรรมการ    
180 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการ    
181 นายสามารถ กกขุนทด ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการ    
182 นายทรงศํกดิ์ เงินเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขุง ประธานคณะกรรมการ    
183 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
184 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
185 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
186 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
187 นางสาวจีระภา จงจิตร ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการและเลขานุการ    
188 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
189 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
190 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านดงเย็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
191 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครูโรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
192 นางอำพร อ่อนวัน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
193 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุญเรือง ธุรการโรงเรียนบ้านคลองสุขใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
194 นางสาวอลิตษา กาบดี ธุรการ โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
195 นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
196 นางฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง ครู โรงเรียนสักงานประชาสรรค์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
197 นางสาวสุประวีณ์ สดสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่ลาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
198 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ผอ.รร.บ้านศรีเกษตรพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
199 นายสุรชัย ใบเนียม ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
200 นางสาวรุจิตรา สระกัญญา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคลองแขยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
201 นางสาวปิยนุช คชฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
202 นางสาวหทัยชนก แก่งอินทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
203 นางสาวนันทวัน พึ่งพัก ธุรการ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
204 นางสาววาสนา มณีเขียว ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
205 นางสาวสิริพร เลขมาศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนิคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
206 นายเอก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
207 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
208 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการ ร.ร.วัดแสงอุทัย คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
209 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองหิน คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
210 นางพิศมัย แก้วเจริญผล ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการ    
211 นางนันทะพร ทวยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำซึม กรรมการ    
212 นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการ    
213 นางฉลวย ปกเกษ ครูโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กรรมการ    
214 นางชุลีรัตน์ ทองมี ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ    
215 นางสาวอัญญาพร หอมเนียม ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ    
216 นางสุกานต์ดา ชัยมงคล ครูโรงเรียนบ้านชายเคือง กรรมการ    
217 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการ    
218 นางน้ำทิพย์ บัวเผื่อน ครูโรงเรียนบ้านมอเจริญ กรรมการ    
219 นางสาวขวัญประภา กุลนรา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย กรรมการ    
220 นางสาวกรรณิกาณ์ สินธุพรหม ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง กรรมการ    
221 นางปรานี พูลพันธ์ชู ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการ    
222 นางสาวน้ำฝน แสงอาวุธ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน กรรมการ    
223 นางสาวรินทร์ด้า นันตา ผอ รร.ทุ่งน้อยพัฒนา กรรมการ    
224 นางสาวนิศารัตน์ ภาษี ธุรการ รร.วชิรสารศึกษา กรรมการ    
225 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงลาด กรรมการ    
226 นายนวพล สุขศิริิ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการ    
227 นางชนารัศมิ์ ปัญญาสา ครูโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ กรรมการ    
228 นางสาวปิยวรรณ วงษ์ปู่ ครูโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา กรรมการ    
229 นายวินัย บุญน่วม ข้าราชการบำนาญ กรรมการ    
230 นางนิภาภรณ์ ยอดคำ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ    
231 นายดำรงศักดิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการ    
232 นางสาวรักษ์สนิท คงเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแขยง กรรมการ    
233 นางธัญญรัศม์ โรจนวรวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขึ้น กรรมการ    
234 นางสาวณัฐชาภา ผือโย ครู โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา กรรมการ    
235 นางสาวจีระภา พึ่งกริม ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขุง กรรมการ    
236 นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรี ครู โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง กรรมการ    
237 นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอด ข้าราชการบำนาญ กรรมการ    
238 นายธนัชชา รวยอบกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน กรรมการ    
239 นายมงคลชัย แก้วลอย ครูโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา กรรมการ    
240 นางกรรณิการ์ เพ็ชรครุฑ ผอ.รร.บ้านบึงลาด รองประธานคณะกรรมการ    
241 นายศรีศักดิ์ เสนาหมื่น ผอ.โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ รองประธานคณะกรรมการ    
242 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบัว รองประธานคณะกรรมการ    
243 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ    
244 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ คณะกรรมการ    
245 นายนพดล แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรสารศึกษา ประธานคณะกรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมกรรมพัฒนาผู้เรียน    
246 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
247 นางสาวรุจิตรา สระกัญญา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคลองแขยง กรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
248 นางสาววาสนา มณีเขียว ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง กรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
249 นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอด ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
250 นางรุ่งทิพย์ พิลึก ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
251 นายแสงชัย คงแสง ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
252 นายดำรงศักดิ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
253 นางนิภาภรณ์ ยอดคำ ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
254 นายวินัย บุญน่วม ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
255 นางสาวรักษ์สนิท คงเนียม ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยง กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
256 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุญเรือง ธุรการ รร.บ้านคลองสุขใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]