เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 16
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน .......... พ.ศ. 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
2 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
3 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ    
4 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ    
5 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ    
6 นางฤดี พลูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ    
7 นางธัญลักษณ์ น้อมนิล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ    
8 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ    
9 นายสายชล แร่ดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล DLICT กรรมการอำนวยการ    
10 นางเรณา สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการอำนวยการ    
11 นายอรรษนัย ภู่สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการอำนวยการ    
12 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ    
13 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ    
14 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ    
15 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ    
16 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
17 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
18 นายกฤษติศักดิ์ ปองผดุง ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน รองประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
19 นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
20 นางจิรภาส กล้ากสิการ ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
21 นางวิลาวัณย์ มหาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาด กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
22 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบึงลาด กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
23 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านมาบคล้า กรรมการกลาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
24 นางสาวจีระภา จงจิตร ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
25 นายสุรชัย ใบเนียม ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
26 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
27 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
28 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
29 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
30 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
31 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
32 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
33 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
34 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
35 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
36 นายชัยพฤกษ์ ครุฑานุช เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
37 นายณฐกฤต แก้วเจริญผล ธุรการ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
38 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
39 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ    
40 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
41 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
42 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
43 นางรัตนา ธงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
44 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
45 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
46 นายวัชระ ปาวงศ์สร้อย พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
47 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
48 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า 4 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
49 นายภาธร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
50 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
51 นายลำดวล ร่มโพธิ์ ธุรการ 4 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
52 นายสมเดช ช้างแก้ว ช่างสีชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
53 นายปัญญา เกาะน้ำใส ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
54 นายสุพจน์ โพธิ์พฤกษ์ ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
55 นายวิรัตน์ วิเศษ ช่างไม้ชั้น 3 โรงเรียนบ้านสามเรือน กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
56 นายกานต์ กันทะวงค์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
57 นายเมธัส เขม้นเขตการ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
58 นางอรพิน มั่นเขตวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
59 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดงาน    
60 นายสุวัฒน์ ทองก้อน ผอ.รร.บ้านวังบัว กรรมการฝ่ายพิธีการ    
61 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผอ.รร.อนุบาลวังไทร กรรมการฝ่ายพิธีการ    
62 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
63 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
64 นางสุกานดา รอบุญ ครู.รร.บ้านวังบัว กรรมการฝ่ายพิธีการ    
65 นายปรีชา ทะวะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ    
66 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ    
67 นางรัตนา ธงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ    
68 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ    
69 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ    
70 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ    
71 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
72 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
73 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
74 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
75 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
76 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
77 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
78 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
79 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
80 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
81 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
82 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
83 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
84 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
85 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
86 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
87 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ    
88 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
89 นายสมมาตร อยู่สุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวรัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
90 นายสถาพร คำเกิด ครู โรงเรียนบ้านชุมนาก กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
91 นายวทัญญู เหล่าทอง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
92 นายปรีชา ทะวะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
93 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
94 นายอดิศักดิ์ วิชัย พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
95 นายชัยพฤกษ์ ครุฑานุช เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
96 นายวศิน อินทกาสุน ครู โรงเรียนบ้านหัวรัง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
97 นายกันตพงศ์ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
98 นายทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
99 นายวรุณ เหล่าทอง ธุรการโรงเรียนพิบูลวิทยาคาร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
100 นายสุธีร์ วิชาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ    
101 นายสายชล แร่ดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล DLICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ    
102 นายศิริชัย มิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ    
103 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
104 นางฤดี พูลเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
105 นางธัญลักษณ์ น้อมนิล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
106 นางเรณา สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม    
107 นายอรรษนัย ภู่สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการฝ่ายปฏิคม    
108 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
109 นางสาวโสภาวดี สิงห์อิศรางค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
110 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
111 นางสาวพิชชาพร นันท์ตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
112 นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
113 นางสาวปราณี ไชยผุย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
114 นางสาวสมใจ เหมบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
115 นายพชรศิลป์ สิงห์สม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
116 นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
117 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ศรีเดช พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
118 นางสาวขนิษฐา นาคพันสังข์ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
119 นางสาวกิ่งดาว ยอดศีรี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม    
120 นางสาวชุติมนต์ ชุตินธรากร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม    
121 นางอรพินท์ มั่นเขตวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายปฏิคม    
122 นางสาวชนิดาภา เพชรรัตน์ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
123 นางสาวถาวร ทิณมาศ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายปฏิคม    
124 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม    
125 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม    
126 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
127 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
128 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน    
129 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายการเงิน    
130 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน    
131 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
132 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
133 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
134 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
135 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
136 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
137 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
138 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
139 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล    
140 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล    
141 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
142 นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี รองประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
143 นายวิวัฒน์ เจริญวงษ์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
144 นายวัชระ บุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
145 นายรณชต โชคศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
146 นางอัมพร จิตตะ ครู โรงเรียนบ้านถนนน้อย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
147 นางสาวพัชรินทร์ สมัครกสิกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
148 นายรณชต โชคศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา    
149 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
150 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
151 นางสาวณิชาภัทร สายคำน้อย ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
152 นางลินดา คำภา ครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้น กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
153 นางสาวสกุลรัตน์ กองเกิด ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฏร์บำรุง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
154 นางสาวปารณีย์ นิยม ธุรการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
155 นายนรเชษฐ์ รักษ์ไพรสาณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
156 นางสานันท์ น้อยสาย ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
157 นายเฉลิมพล ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านสระตาพรหม กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
158 นางสาวนพรัตน์ มาน้อย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านคลองเตย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
159 นายภัทธิรา จันทารัตน์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าขึ้น กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
160 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครู โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)    
161 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
162 นายวันชัย หอมรื่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
163 นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
164 นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ ดิษสละ ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
165 นางอำพร อ่อนวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)    
166 นายชาตรี หลำใจซื่อ ครู โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
167 นางสาวศุลีกร บุญมาวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
168 นางยุพา ศรีบัวคำ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
169 นายดนุภาพ บัวนาเมือง ครู โรงเรียนบ้านสามขา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
170 นายธนากรณ์ พุ่มพิศ ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหุ่นยนต์    
171 นายอุทัย พินิจทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
172 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
173 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
174 นายณฐกฤต แก้วเจริญผล ธุรการโรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
175 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ    
176 นายปัญญา ภาษาทอง ศีกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน    
177 นายศักดิ์ชาย กมขุดทด ผอ.รร.อนุบาลวังไทร ประธานคณะกรรมการ    
178 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประธานคณะกรรมการ    
179 นางสาวขวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี ประธานคณะกรรมการ    
180 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการ    
181 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการ    
182 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
183 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
184 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ    
185 นางนิยดา แสนวงค์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง กรรมการและเลขานุการ    
186 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
187 นางสาววาสนา พันมหา ครูธุรการ รร.บ้านวังหันน้ำดึง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
188 นางจิตราภรณ์สิริ โสภณบุญวัฒน์ ครูธุรการ รร.บ้านคลองแขยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
189 นางสาวนุจรินทร์ มั่นกิจ ครูธุรการ รร.วัดแสงอุทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
190 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านดงเย็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
191 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครูโรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
192 นางอำพร อ่อนวัน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
193 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุญเรือง ธุรการโรงเรียนบ้านคลองสุขใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
194 นางสาวอัชฌานันทน์ นิยม ธุรการ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
195 นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
196 นางสาวนพรรณพ ศรีสวัสดิ์ ธุรการ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
197 นางสมพร เก่งกิจการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
198 นางสาวทิวาวรรณ์ คำแจง ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
199 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
200 นายนริศร์ ยอดวันดี ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
201 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
202 นางสาวศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
203 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการ ร.ร.วัดแสงอุทัย คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
204 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองหิน คณะกรรมการกลางและเลขานุการ    
205 นางสาวรุจิรา วิทยาเรืองศรี ครู รร.บ้านเขาพริกอนุสรณ์ กรรมการ    
206 นางสาวอริษา จันทรา ครู รร.บ้านคลองแขยงวิทยา กรรมการ    
207 นายณัฐพล เพ็งพันธ์ ครู รร.บ้านมอเจริญ กรรมการ    
208 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการ    
209 นางนันทะพร ทวยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำซึม กรรมการ    
210 นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการ    
211 นางฉลวย ปกเกษ ครูโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กรรมการ    
212 นางชุลีรัตน์ ทองมี ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ    
213 นางสาวอัญญาพร หอมเนียม ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ    
214 นางสุกานต์ดา ชัยมงคล ครูโรงเรียนบ้านชายเคือง กรรมการ    
215 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการ    
216 นางน้ำทิพย์ บัวเผื่อน ครูโรงเรียนบ้านมอเจริญ กรรมการ    
217 นางสาวขวัญประภา กุลนรา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย กรรมการ    
218 นางสาวกรรณิกาณ์ สินธุพรหม ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง กรรมการ    
219 นางนันธิญา ชาอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา กรรมการ    
220 นางสาวณัฐฐกา มั่นเขตต์วิทย์ ครู โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 กรรมการ    
221 นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ    
222 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการ    
223 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการ    
224 นายนพดล แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง ประธานคณะกรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมกรรมพัฒนาผู้เรียน    
225 นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอด ข้าราชการบำนาญ รองประธานคณะกรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
226 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
227 นางพรนิภา นรสิงห์ ธุการ โรงเรียนบ้านสามขา กรรมการกลางและเลขานุการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
228 นางสุภาวิณี พัวงามประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
229 นายวินัย บุญน่วม ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
230 นายแสงชัย คงแสง ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
231 นายยอสซ์ มีสุข ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
232 นายศรีศักดิ์ เสนาหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]