รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 16
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนยา
2. เด็กหญิงภคภัทร์  มุกดาสนิท
3. เด็กหญิงสุธีรัตน์  อุ่นมา
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นายสุพจน์  เฉื่อยฉ่ำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ย่าง
 
1. นายสมบูรณ์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงณรเสฏฐ์  เอียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  สว่างประจิม
4. เด็กหญิงน้ำค้าง  แซ่หมี
5. เด็กหญิงปมณฑ์ชนัส  ขันตี
6. เด็กหญิงประภัสรา  พุฒิไชยจรรยา
7. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  จารุเมธีชน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตน์ลงเมือง
9. เด็กหญิงฤดี  แซ่ผ่าน
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัดสา
 
1. นายทัศณรงค์  จารุเมธีชน
2. นางสาวภัทรา  สมนึก
3. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
 
รวม146
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 1. เด็กชายอธิวัฒน์  กรุดเทศ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ปิ่นเพ็ช
 
รวม11
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลีบกลาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงมนัชญา  วงษ์ละมัย
 
1. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายนพกร  วิชัยเกษ
2. เด็กหญิงบริรักษ์  สมวงษ์
 
1. นางสาวปรารถนา  มาเพขร
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
รวม54
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายดนัย   สีละบุตร
2. เด็กชายถิรพล   เข็มจันทร์
3. เด็กชายธนพนธ์   ศรีจันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์   รัตนวงษ์
5. เด็กชายอิทธิ   ทองไพรวรรณ
 
1. นายสามารถ   สีทอง
2. นายอนุวัฒน์  เงินอาจ
 
รวม52
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมสิน
 
1. นางสาวณัฐพร  ศรีรงค์
 
รวม11
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  อุปละ
2. เด็กชายสิริวิชญ์  ทองใบเพชร
3. เด็กชายสุทธิชัย  เมทา
 
1. นายลภัส  เอ็นดู
2. นางอนุสรา  ศรีทอง
 
รวม32
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  ดาราโพธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ทับเอี่ยม
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงกันติยา  บุญยัง
2. เด็กหญิงจิตอารีย์  นาคพี่น้อง
3. เด็กหญิงแก้วกล้า  กลิ่นมณฑา
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  นิมิตร
 
รวม42
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายนันทศักดิ์      สุดตา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์      ทวนธง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา      บัวคำ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์      ทวนธง
 
รวม22
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กหญิงอริสา   เขียนน้อย
 
1. นายเทิดศักดิ์   ปัญญาจิราธิวัฒน์
 
รวม11
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงณิชากร   กำหรัด
2. เด็กหญิงธนารีย์   เนียมหุ่น
3. เด็กหญิงนพกร   คงกล้า
 
1. นางสาวนภากูล   ธาตุ
2. นางสาวอลิสา   มะริด
 
รวม32
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายธนกร   เล็กเขตต์
2. เด็กชายพิชชากร   บุญทา
3. เด็กหญิงศรันย์พร   ขวัญมงคล
 
1. นางสาววันทนา   ชัยศิลป์
2. นางสร้อยสุดา   ภูวดล
 
รวม32
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กชายภูทัตย์  ศรีแดงเกตุ
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงพิชาณัน  กลิ่นหวล
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงวรรณดา  กมลมาลย์
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงกิตติมา  สารกิจ
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
รวม44
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กหญิงศศิประภา   ผอสูงเนิน
 
1. นางสาวธิดารัตน์   วงษ์บุตร
 
รวม11
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงธิติมา   ปางไธสง
 
1. นายสมน้อย   ดีสม
 
รวม11
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กชายกรวิชญ์      หมื่นพรมมา
 
1. นายวทัญญู      เหล่าทอง
 
รวม11
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายนราวิชญ์   ศรีสุธรรม
 
1. นายชัยศิริ   กระต่ายเทศ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายกิจจาณัฏฐ์   เวียนเป๊ะ
2. เด็กหญิงกิตติกา   โพธิสอน
3. เด็กหญิงจารุสตรี   ดำไธสง
4. เด็กชายฉันทวุฒิ   ต่างประเทศ
5. เด็กชายชนพงศ์   เหล่าสีคู
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   นาดี
7. เด็กชายณัฐนนท์   ราชดี
8. เด็กหญิงณัฐนิชา   จะตุเทน
9. เด็กหญิงณิชา  สีหาบง
10. เด็กชายตีรศักดิ์   โยธะคง
11. เด็กชายทักษ์ดนัย  จันจร
12. เด็กชายธนกร   สุโคตร์
13. เด็กหญิงธัญพิมล   จันทร์สมบัติ
14. เด็กหญิงธันยพัฒน์   เจอะแก่นหอม
15. เด็กหญิงธิติมา   อันทะรินทร์
16. เด็กชายนนทกร   ยงโต๊ะ
17. เด็กชายนราวิชญ์   ศรีสุธรรม
18. เด็กหญิงนันธิดา   คำกระสังข์
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สุมาลี
20. เด็กหญิงปริศรา   ขัติยนน
21. เด็กหญิงพิรมย์พร   เกตดา
22. เด็กชายภูริพัทธ์   กัณหาไธสง
23. เด็กชายวัชรพนธ์   หาระคุณ
24. เด็กหญิงสิรภัทร   เกตดา
25. เด็กชายสิริภพ  สีตื้อ
26. เด็กหญิงสิริยากร   นามแก้ว
27. เด็กหญิงสุประวีณ์   เจอะแก่นหอม
28. เด็กชายอดิศร   เพชรพนมศักดิ์
29. เด็กหญิงอัญชลี   สาระสุข
30. เด็กหญิงโชติกา   นาคอึ่ง
 
1. นางสาวขวัญทิชา   เกิดพงษ์
2. นายชัยศิริ   กระต่ายเทศ
3. นายทัศนะ   หนูทอง
4. นางสาวลัคณา   วงษ์สุวรรณ
5. นางสุรัก   สุวิพันธ์
6. นายเกียรติยศ   ตันแก้ว
7. นางสาวเทียนมธุรส   ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวโสรยา   กันเสือ
 
รวม319
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงชนิสรา   สนธิ์สุพรรณ์
 
1. นายนภลิศ   ไชยเขียว
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงกิตติญา  แหลมทอง
2. เด็กหญิงอริษา   พานทอง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองสวรรค์
 
1. นายภัทธิรา   จันทารัตน์
2. นางสาวสุพัตรา   จันทร์จ้า
 
รวม43
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายคมกฤต   ชาติไทย
2. เด็กชายสรวิชญ์   ทองอาจ
3. เด็กชายสิทธินนท์   กาบุญยม
 
1. นางสาวกนกวรรณ   สิงห์โต
2. นางสาวนิศรา   กันเรียน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายอัครชัย   สมใจ
 
1. นางสาวนิศรา   กันเรียน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายต้นวงศ์   นิลกร
 
1. นางสาวนิศรา   กันเรียน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   ชุมแสง
 
1. นางสาวนิศรา   กันเรียน
 
รวม65
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  โปร่งทราย
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพชรพันทอง
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  มีรอด
 
1. นางสาวตะวัน   เขตคง
2. นางสาวอัจฉรี  แก้วเทพ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงวริศรา  เต็มนอง
2. เด็กหญิงสโรชา  ช่องขุนทด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เกิดอินทร์
2. นางถวิลวรรณ   ม่วงจันทร์สอน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายคณาธิป  แจ้งสวะ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจปานน้ำ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  กางทอง
3. เด็กชายนุติ  สุวรรณบาง
4. เด็กชายนเรศ  ทองใบ
5. เด็กชายพงศภัค  พรหมมา
6. เด็กชายพัชรพล  เตตานัง
7. เด็กชายพีรพัฒน์  กัลป์จาก
8. เด็กหญิงมิเชล  เวสทรูม
9. เด็กหญิงรุจิภา  ช้างเผือก
10. เด็กหญิงเมษา  เสือเถื่อน
 
1. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
2. นางสาวปิยะนุช  ภัสสร
3. นายสนอง  โพธิ์ทอง
 
รวม168
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กชายชิญพกรณ์  คชสีห์
2. เด็กชายพัชรพล  ประทุมมา
 
1. นายอนันต์  สีลาดี
2. นายโสภณ  ดวงปัญญาสว่าง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กชายชินกฤต  กรอยสระน้อย
 
1. นายโสภณ  ดวงปัญญาสว่าง
 
รวม33
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงกานดาวดี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงธัญพร   ขำหรุ่น
 
1. นางสาวนุชนาฎ   บาลี
2. นางสาวแววตา   มีสูงเนิน
 
รวม22
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แจ่มวรรณ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  เหนือเกตุ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุทธิ์ศรี
 
1. นางสาวธัญชนก  สิริสุภา
2. นางสาวพรพิมล  ทองพันธ์
 
รวม32
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายธนดล  ขันทะปัญญา
2. เด็กชายธเนศ  ป้องสาลี
 
1. นางสาวจินตนา  สุทา
2. นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยงเมธี
 
รวม22
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงปุญญิศา   จตุระภาค
 
1. นางสาวณ พิชา   พุทธา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชราพร   กล้าจริง
 
1. นางสาววรรษมล   สาระคำ
 
รวม22
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงธนิดา   ภิรมณ์จันทร์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แสงสี
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรชนีกร   เวชภัณฑ์
5. เด็กหญิงวนัชพร   สีม่วง
6. เด็กหญิงศรันย์พร   สมาวงค์
7. เด็กหญิงสุภัสสร    พันภู
8. เด็กหญิงอริสรา   กุมภาพันธ์
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ลินทมาตย์
2. เด็กหญิงขณิษฐิฎา   พงษ์ศรีนรคุตร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   วงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปาลิดา   จุมพิตร
5. เด็กหญิงปุญญิสา   วัดเน่ง
6. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ไชยสำแดง
7. เด็กหญิงวิภาดา   ดอนไพรเพชร
8. เด็กหญิงอภิญญา   จำวัน
9. เด็กหญิงเพชรชรินทร์   บัวกอ
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ผาสุข
2. เด็กหญิงปาริสา  สอนนิล
3. เด็กหญิงพีชญา   เรืองศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  สร้อยระย้า
2. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงนิตยา   โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  เจิมแสน
3. เด็กหญิงสุนิชา    บุญอภัย
 
1. นางสาววราภรณ์  สร้อยระย้า
2. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
 
รวม236
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 1. เด็กหญิงวันวิสา  มั่งงาม
2. เด็กหญิงวิการต์ดา  ศวนมีสาร
 
1. นางสาวชยาภรณ์  อุ่นเรือน
2. นางสาวนิรชา  สถาน
 
รวม22
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงเกวลีรักษ์   แก้วโสภณ
 
1. นายขจรศักดิ์   จ่าไทยสงค์
 
รวม11
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงเอมฤดี  ใยบัว
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
รวม11
50 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงจรัญญา   จันทร์แดง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประทุมมาศ
3. เด็กชายธีรวีร์   บุญคง
 
1. นางพัชรินทร์   คำลา
2. นางสาวเพ็ญฏระการ   ดามัน
 
รวม32
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กันเที่ยง
2. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วทรัพย์
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินสุวรรณ
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงแพรเพชร  สุ่มทอง
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขุม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าทองงาม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าทองงาม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายณัฐนัย  ศรีปั้น
2. เด็กหญิงมินตรา  ตะพานแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจกานี  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าทองงาม
2. นายพิชัย  นวลไผ่
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงชนิตรา  ใจแสน
2. เด็กหญิงณัชชา  เด็ดดวง
3. เด็กชายธีรพงศ์  แอสีขาว
4. เด็กชายนิวัฒน์  กองชนะ
5. เด็กชายพีรภัทร  โสพันธ์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหลาพรม
7. เด็กหญิงวรารินทร์  สุทธิมาลา
8. เด็กชายอัฐพล  แอสีขาว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มูลกระโทก
2. นางสาวอุไรพร  สุ่มแก้ว
3. นางเพ็ญประภา  งามสันติชัย
 
รวม1610
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   อุดมสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดีอุ่น
3. เด็กหญิงธัญสินี   ถมทอง
 
1. นายกฤชไพรัศมิ์   วงษ์อำไพ
2. นางสาวอาภรณ์   พาชัย
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ธนาสินรุ่งฉัตร์
2. เด็กชายนฤพลธ์   ภู่ภักดี
3. เด็กหญิงเนตรนภา   ชาตรักษ์
 
1. นายอนุรักษ์  ผาริโน
2. นางสาวอาภรณ์   พาชัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายสิทธิ์พงษ์   สุวรรณ
 
1. นายกฤชไพรัศมิ์   วงษ์อำไพ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงสรัลชนา   ปั้นแตง
 
1. นายธนากรณ์   ดวงจันทร์หอม
 
รวม86
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายจิรายุ  แววสี
2. เด็กชายบุญยวีร์  วิจิตรปัญญา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บางโป่ง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  หมอนคุด
2. นางสาวรุ่งนภา  อุตสาทา
 
รวม32
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองโมก 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ทองกัญหา
 
1. นางสาวภวนาพร  โตน้อย
 
รวม11
63 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์พิศ
 
1. นางสาวดวงพร  พริ้งไทยสง
 
รวม11
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายธณากรณ์  มั่นศักดิ์
2. เด็กชายธนภูมิ  แสนท้าว
 
1. นายกิตติชัย  ไชยเมืองชื่น
2. นายวุฒิพงษ์  ปัญญามา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอโณชา  โสภา
 
1. นางสาวปรารถนานันทน์  ช่ออ่อน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงวิภาพร  สวรินทร์
 
1. นายพรหมมินทร์  อุทังกาศ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงพิณสิริ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภิชานันท์  ภาพเจริญ
3. เด็กหญิงเมธิสา  แซ่พ่าน
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกชกร  รัตนโฆษิตนรากุล
2. เด็กหญิงกันธิชา  แสงวิชัย
3. เด็กหญิงเก้าขวัญ  ใจแสน
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายชญานันท์  มีศรี
2. เด็กหญิงธัญจิรา  พิลาโสภา
3. เด็กหญิงธัญจิรา  คูหาทอง
4. เด็กหญิงนริสรา  ทรายแหลมทอง
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัง
6. เด็กหญิงลักษิกา  กิ่งเพชรเสรีชน
 
1. นางสาวพนัสนันท์  บุญเกิด
2. นางศุภานี  นวนิตย์วรานนท์
 
รวม1610
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา   นุ่นมีศรี
 
1. นายกันตภณ   รักพงษ์
 
รวม11
71 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงแฮนนา  วังคีรี
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
รวม11
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1. เด็กชายสรวิชญ์  สายคำตา
 
1. นายมนตรี   ขันธหงษ์
 
รวม11
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดสม
2. เด็กหญิงปุณณดา  ราศี
 
1. นางสาวธนันณัฐ  ธัญญะ
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีวรรณุ
 
รวม22
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  สิลาโส
2. เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์กัด
 
1. นายสมชาย  โคตรภูงา
2. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
 
75 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวิชญาดา   แสงโทโพ
 
1. นางดวงธิดา   กาลวงค์
 
รวม43
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมธุรดา  กู่พิมาย
 
1. นางสาวกฤษณา  สีชน
 
รวม11
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา   ดวงขำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิติพร   กันเรียน
 
รวม11
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ห้อยพรมราช
 
1. นายศิริเดช  คำแสน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ห้อยพรมราช
 
1. นายศิริเดช  คำแสน
 
รวม22
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผดุงขวัญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผดุงขวัญ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชอบธรรม
 
1. นายนิติศาสตร์  แช่มชื่น
2. นายภาณุพงศ์  ปวนสิงห์
 
81 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  พุ่มศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงเอริกา  อ้นหน้อย
 
1. นางสาวสิรินาถ  บุญส่ง
2. นางสาวอภิสรา  เขตกัน
 
รวม64
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศาสะนะ
2. เด็กหญิงวัชรพรรณ  สิงห์สังข์
 
1. นางสิราณี  สนิทมาก
2. นางเกศอาภรณ์  รุ่งคูหา
 
รวม22
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริชาติ   วิชัยเกษ
2. เด็กชายมนฤดี   โทพันธ์
3. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วบัวดี
 
1. นางสาวสมประสงค์   เงินเมือง
2. นางเมธิวรรณ   ถ้วยอิ่ม
 
รวม32
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  พูลเผ่า
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุคติ
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  พูลเผ่า
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุคติ
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
รวม44
88 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนันท์   วัชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ระถาพล
3. เด็กหญิงพรรณภัค   เอี่ยมสอาด
 
1. นางยุพา   ศรีบัวคำ
2. นางอุษา  นิ่มตรง
 
รวม32
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินทรฉัตร
 
1. นายจักร์กฤษณ์  ตัวละมูล
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1. เด็กชายกัลยกร  สุขเกตุ
2. เด็กหญิงณัฐธภัสสร  สุขจะ
3. เด็กหญิงทิพาพร  งิ้วไธสง
4. เด็กหญิงมรินยา  เกิดคำ
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คงเหลี่ยม
 
1. นางสาวหยาดฝน  เผียนอก
2. นางสาวอรอุมา  บุญมี
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  ดีแสง
 
1. นายจักร์กฤษณ์   ตัวละมูล
 
รวม74
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เต็มเพชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เกษรพรม
 
93 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายชัชวาล  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สมัครเขตรการ
 
รวม22
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ปั้นทอง
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  ขันฮุม
3. เด็กหญิงสรสิริ  ชูพินิจ
4. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ปั้นทอง
5. เด็กชายหลุยส์  มารี คิวดู
 
1. นางจามรี  กกขุนทด
2. นางชญาภา  เป็นแผ่น
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฏนิชา  ประมูล
 
1. นายจิระ  โตมะนิตย์
 
รวม63
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญญา  นามนาค
2. เด็กชายนพรัตน์  ภูมิตั้ง
 
1. นางสาวดารัตน์  พงษ์พันธ์
2. นางสาวพรรณภา  อร่ามรุณ
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายสุรบดินทร์  บุญใจรัก
 
1. นางสาวดารัตน์  พงษ์พันธ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายคมสันต์  บัณฑิต
 
1. นางจินดา  พุกสุข
 
รวม44
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  สายสินธุ์
2. เด็กชายสุประดิษฐ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางจุฑามาศ  ปันสา
2. นางจินดารัตน์  นิยมชน
 
รวม22
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กชายกิตติพันน์   อุดมนิทัศน์
2. นายตะวัน  พงษ์สระพัง
3. เด็กชายปรเมดศ  วงษ์เจียม
4. เด็กชายพรภูมินทร์  ชอบธรรม
5. เด็กชายศักรินทร์   จันถาวร
6. เด็กชายสุทธิภัทร   พรหมบุตร
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
2. นายวรากร  แสงทอง
3. นางสาวอริสา  องอาจกิจ
 
รวม63
101 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงอภิชญา    สิงห์ศิลป์
2. เด็กชายอินทนนท์    อ่อนคล้อย
3. เด็กหญิงเพียงพอ   หล้าสุด
 
1. นายสัจจลักษม์   เนตรทอง
2. นางสาวอัจฉราพร   แนไพร
 
102 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   กองสิน
2. เด็กหญิงจอมขวัญ   ศิริบุตร
3. เด็กหญิงสิรินทรา   พูเพียร
 
1. นายสัจจลักษม์   เนตรทอง
2. นางสาวอัจฉราพร    แนไพร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายดรันภพ    โทสุระ
 
1. นายนริศรา    นนไธสงค์
 
รวม75
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 1. เด็กชายกันต์ตะภูมิ   นาคมา
2. เด็กชายธนกร   รังนาแพง
3. เด็กหญิงธนภรณ์   จันทร์สุวรรณ์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ชัยภูมิ
5. เด็กหญิงมารีญา   ใจแสน
6. เด็กหญิงรณรนก   จันจำปา
7. เด็กชายรัชชานนท์   อินปา
8. เด็กหญิงศศิวิมล   เสนาพันธุ์
9. เด็กชายสุวิจักขณ์   เพ็ชรากูล
10. เด็กชายหริรักษ์   มาเลิศ
 
1. นางจันทกานต์   กางกอน
2. นางซ่อนกลิ่น   ศุภกิจเจริญ
3. นางสาวแพรวภัสร์   สิทธิวงค์
 
รวม103
รวมทั้งหมด268162