สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 78 188 123
2 002 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 37 62 55
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 6 18 12
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 62 114 90
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 0 0 0
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 16 21 16
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 5 7 6
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 5 7 7
9 012 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 6 13 11
10 014 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 18 26 25
11 015 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 2 7 4
12 018 โรงเรียนธงชัยวิทยา 33 51 43
13 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 9 22 14
14 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 15 28 21
15 021 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 13 25 20
16 023 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 2 2 2
17 026 โรงเรียนบ้านขุนแหง 0 0 0
18 024 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 1 1 1
19 025 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 5 7 5
20 027 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 0 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านจำ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
22 029 โรงเรียนบ้านจำค่า 3 5 5
23 030 โรงเรียนบ้านจำปุย 6 12 10
24 031 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาล ห้างฉัตร) 0 0 0
25 032 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 3 2
26 034 โรงเรียนบ้านทาน 17 57 30
27 036 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 10 10
28 037 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 7 11 10
29 040 โรงเรียนบ้านทุ่งผา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านทุ่งหก) 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 1 1
31 042 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 13 26 20
32 043 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
33 039 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 0 0 0
34 033 โรงเรียนบ้านท่าโทก 3 4 4
35 046 โรงเรียนบ้านนาสัก 8 24 16
36 045 โรงเรียนบ้านนาแช่ 11 18 16
37 049 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 7 6
38 047 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 20 40 31
39 054 โรงเรียนบ้านปงวัง 6 14 10
40 055 โรงเรียนบ้านปงสนุก 83 226 138
41 050 โรงเรียนบ้านปงเตา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยอูน) 0 0 0
42 052 โรงเรียนบ้านปงแท่น 0 0 0
43 051 โรงเรียนบ้านปงใต้ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
44 056 โรงเรียนบ้านปันง้าว 3 8 6
45 057 โรงเรียนบ้านปันเต้า 0 0 0
46 058 โรงเรียนบ้านปันเหนือ 0 0 0
47 060 โรงเรียนบ้านปางหละ 0 0 0
48 061 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 1 6 1
49 062 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 0 0 0
50 059 โรงเรียนบ้านป่าไคร้ 0 0 0
51 077 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 2 2 2
52 079 โรงเรียนบ้านล้อง (เรียนรวมโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา) 0 0 0
53 081 โรงเรียนบ้านวังตม 3 5 3
54 084 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 5 7 6
55 085 โรงเรียนบ้านสบค่อม 6 14 9
56 088 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
57 089 โรงเรียนบ้านสบพลึง 13 21 17
58 202 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 6 9 6
59 090 โรงเรียนบ้านสัน 2 9 5
60 091 โรงเรียนบ้านสันทราย 3 9 5
61 092 โรงเรียนบ้านสำเภา 0 0 0
62 096 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 5 12 9
63 094 โรงเรียนบ้านหม้อ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
64 098 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 5 6 6
65 097 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 1 3 2
66 099 โรงเรียนบ้านหวด 4 5 5
67 107 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 11 18 15
68 106 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 2 4 3
69 100 โรงเรียนบ้านห้วยคิง(เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ) 0 0 0
70 102 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
71 103 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 0 0 0
72 104 โรงเรียนบ้านห้วยหก 1 1 1
73 105 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 6 4
74 111 โรงเรียนบ้านอ้อน 28 67 38
75 082 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 1 0 0
76 083 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 0 0 0
77 108 โรงเรียนบ้านเหล่า 32 54 45
78 066 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 4 4 4
79 068 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 0 0 0
80 067 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า 0 0 0
81 069 โรงเรียนบ้านแม่จาง 3 5 4
82 070 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 2 2 2
83 071 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 37 96 65
84 073 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ 0 0 0
85 074 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 12 25 16
86 075 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง 0 0 0
87 076 โรงเรียนบ้านแม่อาง 5 7 7
88 072 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 9 17 12
89 044 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 4 8 6
90 063 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
91 064 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 12 25 16
92 110 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 12 5
93 109 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 33 68 47
94 113 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 0 0 0
95 053 โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 18 33 27
96 114 โรงเรียนปงวัง 0 0 0
97 115 โรงเรียนประชาวิทย์ 6 17 8
98 116 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 3 14 4
99 117 โรงเรียนผาแดงวิทยา 13 35 20
100 118 โรงเรียนพิชัยวิทยา 20 43 32
101 119 โรงเรียนพินิจวิทยา 9 38 11
102 120 โรงเรียนมัธยมวิทยา 16 36 21
103 127 โรงเรียนลำปางวิทยา 7 8 7
104 129 โรงเรียนวัดค่ากลาง 5 13 10
105 133 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 9 31 17
106 203 โรงเรียนวัดท่าสี 1 3 2
107 135 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 11 22 19
108 140 โรงเรียนวัดบ้านสัก 7 11 8
109 141 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 1 3 2
110 136 โรงเรียนวัดบ้านแขม 21 67 34
111 139 โรงเรียนวัดบ้านแลง 1 1 1
112 142 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 2 4 4
113 143 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 3 7 6
114 144 โรงเรียนวัดสบจาง 6 15 12
115 146 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 27 41 38
116 147 โรงเรียนวัดหัวฝาย 2 4 3
117 145 โรงเรียนวัดเสด็จ 11 23 17
118 148 โรงเรียนวิชชานารี 3 7 3
119 163 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 23 58 40
120 151 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 30 55 48
121 152 โรงเรียนสบพลึง 0 0 0
122 153 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 16 33 27
123 154 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 22 61 39
124 155 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 0 0 0
125 157 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 36 61 53
126 158 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 0 0 0
127 160 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 91 253 153
128 161 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 38 83 58
129 159 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 14 31 22
130 162 โรงเรียนอรุโณทัย 4 8 6
131 201 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 25 16
132 122 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 32 67 49
133 123 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 23 40 37
134 126 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 24 44 36
135 125 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สาขาแม่ฮ่างเหนือ 0 0 0
136 124 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 15 33 26
137 156 โรงเรียนแหงเหนือ 0 0 0
138 013 โรงเรียนไตรภพวิทยา 5 8 6
139 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 30 57 48
140 164 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 17 36 26
รวม 1396 3021 2132
5153

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]