เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ระหว่างวันที่ 14,28 -29 กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 นางอำไพ ผัดวัง ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นางสาววิมล ปวนปันวงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางสาวชญาพันธ์ ฟูคำ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวเบญญาภา เสนาบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางสาววรรณิภา จิระ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวธันยา ไชยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางมนชยา อุดหมอ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวอรทัย บัวบาล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสุกัญญา วันชนะ ครู โรงเรียนบ้านกาดเมฆ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางพีระพรรณ เครือคำขาว ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางรชตวัลย์ พิชิตเมธากุล ครู โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางสุพรรณี ปิติวรนันต์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสัก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางวัชราภรณ์ เทพรักษาฤาชัย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นางสาวภัคภร ทวีจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นางวาสนา ปันทะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นางสุกัญญา ไหวคิด ครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นางธิดารัตน์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นางสาววิมล ปวนปันวงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 14 นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี ครู โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นางฟองจันทร์ อินทวงศ์ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 นางไลวรรณ อรุณ ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 นางสาวอรณิชา ยะปันดิษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
35 นางสาวศศิธร ชาติชำนิ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
36 นางสาวภูริชญา ณ เรือนงาม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
37 นางสาววันวิสา สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
38 นางสาวสุกัญญา คำลือสาย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
39 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
40 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
41 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
42 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
43 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
44 นางสาววิมล ปวนปันวงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
45 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
46 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
47 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
48 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
49 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
50 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
51 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
52 นางธิดารัตน์ บุตรเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
53 นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
54 นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
55 นางผ่องพรรณ์ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
56 นายบรรเจิด จอมคีรี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
57 นางอำไพ วงศ์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
58 นางสาววิภาวี แต้มไว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทราย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
59 นายคิณกรณ์ สุระทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดค่ากลาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
60 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
61 นางพรณิพา เครือสบจาง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
62 นายจักรพงษ์ สายวงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
63 นายวณิตชา ก๋าแก่น เจ้าหน้าที่เทคนิคโรงเรียนอนุบาลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
64 นายอวกาศ มาตรมูล ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
65 นางสาววรินทร มีมานะ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
66 นางสาวเจนิสตา สิทธฺิปลื้ม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
67 นางสาวสุนันทา แนวบรรทัด ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
68 นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
69 นายสมชาย ครุธนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
70 นางอัมพร วรรณแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
71 นางปนัดดา เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการและการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นางสาวอัญชลี หน่อเครือคำ ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางจันทร์ฉาย จิระอมรนิมิต ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายจิรายุศ ประกาศ ครู โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู ครู โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางสาววดีอุษา นันทะสี ครู โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางเกศรา เคนศรี ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นายปฏิรูป จันทร์ตาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นางมิ่งขวัญ สุวรรณศร ครูโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นางรุจนี ทองคำ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายธวัชชัย ราชคม ครู โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นางสมศรี อุดสุข ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นางสาววิไลวรรณ ไชยบุญเรือง ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
87 นางศิริญญา ยังบุญช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
88 นางดารุณี ชนะกาญจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
89 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต3 กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
90 นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
91 นางโสภา วาณิชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
92 นางรุ่งทิพย์ อินต๊ะคำ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
93 นางศศิธร ราชตัน ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
94 นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
95 นางพรรธนา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
96 นางปราถนา ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
97 นางสาวญาณิศา วงศ์เจริญพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
98 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
99 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
100 นางจินตนา หิรัณณกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
101 นางมาลี สังข์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการ และเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย
102 นางสกาวรัตน์ มั่นตรง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
103 นางสาวรัชนีกุล ขาวสะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
104 นายวิศเวศ เด่นศิริกุล ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
105 นางสาวพิศมัย สาธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
106 นางอัญชลียา กิติโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
107 นางสาวพิชญาภา ไข่ทา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
108 นางสาวชนิดาภา คชสินธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
109 นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
110 นางปัทมาพร ปงหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
111 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
112 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
113 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
114 นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
115 นายยงยุทธ อุดเป็ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
116 นายเจษฎา ป๋าเมืองมูล ครู โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
117 นายวิทยา คำแสนเดช ครู โรงเรียนวัดสบจาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
118 นายอนุชา นามะสอน ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
119 นายบุญเชียร ทิพย์ศรี ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
120 นายสุริยวัฒน์ วันดี ครู โรงเรียนบ้านห้วยอูน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
121 นายเอกรัตน์ ทาคำ ครู โรงเรียนพิชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
122 นางกัญญารัตน์ สุมนะ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
123 นางนิภา เพชรหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
124 นางวรรณดี กุลยวง ครู โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
125 นางเรวดี ปัญญาไชย ครู โรงเรียนบ้านทาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
126 นางเสงี่ยม เหลืองไพโรจน์ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
127 นางสาวศมาพร กันทะมาศ ครู โรงเรียนแม่แป้นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
128 นางศิรารัตน์ เรือนนาค ครู โรงเรียนบ้านห้วยอูน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
129 นางกาญจพรรณ ธิวงค์ ครู โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
130 นางวิลาวัลย์ หอมแก่นจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
131 นางสาวจันทกานต์ บุญยืน ครู โรงเรียนบ้านจำปุย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
132 นางศรีมาลา วันทาทราย ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
133 นางสาวบุญแถม ทองคำ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
134 นางชวีรัตน์ ไชยปัญญา ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
135 นายวินัย แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
136 นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว (ภานุนิยม) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
137 นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
138 นางพิมพ์พร ไชยตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
139 นางรุ่งเรือง ขัดศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
140 นางจันทร์พิมพ์ หล้าปาวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
141 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
142 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
143 นางสาวเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
144 นางสาวภัคนันท์ สุขาวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
145 นางสาวพรนิภา นันตาพรม ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
146 นางสาวพิศมัย นิลมูล ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
147 นางธัญพิชชา อุดเป็ง ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
148 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส
149 นางสาวปาริชาติ ชูราศรีเวช ศิลปินอิสระกลุ่มจุดประกาย คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
150 นายณธัช บุญยิ้ม ศิลปินอิสระกลุ่มจุดประกาย คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
151 นายจักรัตน์ ครุธทิน ศิลปินอิสระกลุ่มจุดประกาย คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
152 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
153 นายโอภาต โตสงวน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
154 นางสบันนา มหาวรรณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
155 นางศรีนวย สำอางค์ศรี ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
156 นายสมภพ คำบุญชู ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
157 นายสุรเดช ตื้อยศ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
158 นายจักรพงษ์ คงนุ่น ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
159 นายอำนวย มหามิตร ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
160 นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
161 นายไกรทอง ณ ลำปาง ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
162 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
163 นายอดุลย์ อุฬารโชค ข้าราชการบำนาญ สพม.35 คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรี ระดับชั้น ป.1-ป.6
164 นางศิริพร อินถาบุตร ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการตัดสินสาระนาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.6
165 นางสาววรานิษฐ์ เรืองดิลกทวีสิน ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา คณะกรรมการตัดสินสาระนาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.6
166 นางสุชดาพร จันทร์เกษร ครูโรงเรียนอรุโณทัย คณะกรรมการตัดสินสาระนาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1-ป.6
167 นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
168 นายธานี ศรีชัยตัน ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
169 นายบุญเกิด ทาบุุญเป็ง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
170 นายปรัชญ์ชา ธนาธิปศิริสกุล ศิลปินอิสระ กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
171 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมวิลัย ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
172 นางสาวกันตยา ทะสุใจ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
173 นางสาวดวงทิพย์ จินะกาศ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
174 นางสาวขนิษฐา คำเฝ้า ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
175 นางสาวณัฐวรรณ แก้วคำ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
176 นางสาวเนตรชนก จินาวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
177 นางสาวกาญจนา คำวังพฤกษ์ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
178 นางสาวอรทัย ใจปิง ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
179 นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุล ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
180 นางปาริฉัตต์ จุราเพชร ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
181 นายธงไชย จันต๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา
182 นางสาวกนกพร โกษาวัง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นางสุปราณี กิ่งก้ำ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นายธนพัฒน์ ชุณนวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นางกุลชรี ปัญจวิวัฒน์กุล นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
187 นางกัลยา มีเมือง นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
188 นายรุ่งภูวัชร์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
189 นางดวงจ้นทร์ คำเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
190 นางสาวปริญญา ไชยวรรณ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
191 นางรุ่งนภา เครือคำหล่อ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
192 นางปนัดดา โปชัยคุปต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
193 นางสาววิไลพร พิจอมบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
194 นางจันทร์จิรา องอาจ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
195 นางขวัญใจ ตุ้ย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
196 นางอาทิตยา กิมาคม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
197 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
198 นางอรพิณ กองคำบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
199 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคระกรรมการดำเนินงานฯ
200 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
201 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
202 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
203 นางอรัญญญา กุณะด้วง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
204 นายกิตติ ผดุงภักดีกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
205 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
206 นายสันติ อุปละกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
207 นางพรสิริน เกตุวงค์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถม
208 นางลัดดา ท้วมไชยนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตม ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระนาฏศิลป์
209 นายศักดิ์ แสงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
210 นายยงเกียรติ อินทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสี ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
211 นายวิกร จันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงวัง ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
212 นางสาวสุพัตรา คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเติ๋น ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
213 นายนิยม เกตุวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแลง ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
214 นายมานพ สิทธิกูลนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระดนตรี
215 นางอรพิน ไชยโวหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระดนตรี
216 นายสมคิด ดอนมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง ประธานกรรมการการแข่งขัน สาระดนตรี
217 นางเบญญาภา สิบแก้ว ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
218 นางสาวพะยอม เครื่องทิพย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา85(บ้านห้วยทาก) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-ป.6
219 นางสาวอรทัย บัวบาล ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ภาพปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.3
220 นางสาวกาญจนา ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ภาพปะติด ระดับชั้น ป.4-ป.6
221 นายพศิน ทาฟู ครูโรงเรียนบ้านสำเภา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
222 นางวัชรีภรณ์ ยมนัตถ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
223 นางธีรารัตน์ เทือกเถาสาร ครูโรงเรียนชุมชนน้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
224 นางสาวสุกัญญา สร้อยมณีวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
225 นางอำไพ ใจบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6
226 นางสาวดวงพร วงค์ป้อ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
227 นางพันธ์ศกรณ์ ทิพย์ศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านทาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
228 นางศิริพร หาญเตชะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแหง คณะกรรมการการแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ชาย-หญิง ระดับชั้นป.1-ป.6
229 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการการแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ชาย-หญิง ระดับชั้นป.1-ป.6
230 นางสาวนฤมล กูลใจ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การขับร้องเพลงประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-ป.6
231 นางสาวสุวัลยรัตน์ พัดทะเล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับชั้นป.1-ป.6
232 นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
233 นางสมพิศ ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
234 นางมยุรี มโนเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
235 นางปรัชธษร จันทร์ใจ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
236 นางสาวสุนิสา เชี่ยวชาญพฤกษา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
237 นางสาวนันทิดา วิชญาทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
238 นางญาณภัทร หลีแก้วสาย ครูโรงเรียนบ้านทาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
239 นางสาวรำพึง ดีมาก ครูโรงเรียนวัดท่าสี กรรมการดำเนินการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
240 นางสาวปวีณา เนียมประยูร ครูโรงเรียนอนุบาลแมํเมาะ(ชุมชน 1) กรรมการดำเนินการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
241 นางจารุนันท์ ชัยธิมา ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
242 นางพรสวรรค์ เตชะสกุลมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
243 นางสาวสุภัทร์ศรี ปัญญามา ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
244 นางจันทนา ปวงทุเลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
245 นางธันวาพร แก้วสมนึก ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
246 นางสาวกุลวรางค์ คำบุญชู ครูโรงเรียนบ้านโป่งขวาก-ป่าเหียง กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
247 นางสาวสุภามาศ งามเริง ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
248 นางสาวเสาวลักษณ์ กองเงิน ครูโรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
249 นางวนิดา สุทธหลวง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
250 นางอริสราวัลย์ วงค์บุตร ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการดำเนินการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ทุกระดับชั้น
251 นางยุวดี แปงสนิท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน การเล่านิทาน (Story telling) ทุกระดับชั้น
252 นางพลับพลึง จุ้มคำมูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน การเล่านิทาน (Story telling) ทุกระดับชั้น
253 นางสาวกานต์รวี บุญตันบุตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการดำเนินการแข่งขัน การเล่านิทาน (Story telling) ทุกระดับชั้น
254 นางสาววรางคณาง ปะพบบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน การเล่านิทาน (Story telling) ทุกระดับชั้น
255 วำที่ร้อยตรีหญิง ชุติภา กำปนาท ครูโรงเรียนบ้านทาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน การเล่านิทาน (Story telling) ทุกระดับชั้น
256 นางสาวศุภราภรณ์ วงศ์ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน การเล่านิทาน (Story telling) ทุกระดับชั้น
257 นายกฤตภัฏ สันวงศ์ ครูโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
258 นางสาวกนกวลัย รัตนบุษยาพร ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
259 นางดาวจันทร์ ใจอ้าย ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
260 นางรุ่งนภา ใจจอมกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
261 นางนวพรรณ แก้วร่วมวงค์ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
262 นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
263 นางธัญวัลย์ วงศ์น้ำนอง ครูโรงเรียนบ้านแมํอาง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
264 นางสาวศรสวรรค์ คณะเลิศ ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
265 นางบัวบาน ละออง ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
266 นางมะลิวัลย์ โยธา ครู โรงเรียนบ้านแมํตีบ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
267 นางสาวศิริลักษณ์ ณ ลำปาง ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา(บ้านต้นยางมิตรภาพที่14) กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
268 นางสาวสุพิศ จักขุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
269 นางสาวศศิวิมล รัตนบุตร ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
270 นางสาวพรประภา จันตาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
271 นางสาวนฤมล กูลใจ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
272 นายจงรักษ์ บุญยืน ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ทุกระดับชั้น
273 นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
274 นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
275 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนิน การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
276 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนิน การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
277 นายธัญญกร ปั้นแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีไทย
278 นายกันทรากร บุญไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันตลก ระดับ ม.1-3
279 นางบวรลักษณ์ มหัทธนวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันตลก ระดับ ม.1-3
280 นางสกาวเดือน เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันตลก ระดับ ม.1-3
281 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
282 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
283 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
284 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
285 นางสาววิมล ปวงปันวงศ์ ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
286 นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
287 นายวิทยา เตชะวงศ์ ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
288 นายสมชาย ธรรมทอง ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
289 นายพลพจน์ มูลฟอง ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
290 นายวีรพงศ์ หล้าวงศา ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
291 นายเกรียงไกร กอวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
292 นายธานินทร์ พรมวิชัย ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
293 นายชนกันต์ จันทร์สุภาเสน เจ้าหน้าที่ประจำค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
294 นางสาวอิสรารัตน์ บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
295 นายณธัช บุญยิ้ม ศิลปินอิสระ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันรวมศิลป์ ระดับ ม.1-ม.3
296 นายจักรัตน์ ครุธทิน ศิลปินอิสระ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันรวมศิลป์ ระดับ ม.1-ม.3
297 นางสาวปาริชาติ ชูราศรีเวช ศิลปินอิสระ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันรวมศิลป์ ระดับ ม.1-ม.3
298 นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
299 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
300 นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
301 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
302 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
303 นายสันติ อุปละกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
304 นางพรสิริน เกตุวงค์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
305 นายพศิน ทาฟู ครูโรงเรียนบ้านสำเภา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
306 นางอรัญญา กุนณะด้วง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
307 นายกิตติ ผดุงภักดีกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
308 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
309 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
310 นายสันติ อุปละกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
311 นางพรสิริน เกตุวงค์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
312 นายพศิน ทาฟู ครูโรงเรียนบ้านสำเภา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
313 นางอรัญญญา กุณะด้วง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
314 นายกิตติ ผดุงภักดีกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
315 นางปาริฉัตต์ จุราเพชร ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
316 นางรมิดา ธณาธิปศีิริสกุล ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
317 นายธงไชย จันต๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
318 นางณัฐนันท์ คันธรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
319 นายธงชัย จันต๊ะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
320 นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
321 นางยุพิน แก้วบุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
322 นางสาวสินีนาฎ ใจคำลือ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
323 นางประกายทอง จันทร์จร ครู โรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
324 นายไพบูลย์ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
325 นางสาวสุพรรณ ตาเมืองมูล ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
326 นางปรียา พันธ์จำนงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
327 นางสาวเกวลี ปัญญาหลวง ครูธุรการ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
328 นางศุภนุช ชัยยาคำ ครู โรงเรียนวัดน้ำโท้ง กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
329 นางพรรณี เป็นเอก ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
330 นายวัฒนา ศรีทิญาติ ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
331 นายประดิษฐ์ เกตุแก้ว ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
332 นางสุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ ครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการอำนวยการ และดำเนินการแแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
333 นายวรวิทย์ วรฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันดนตรีไทยและดนตรีสากล ระดับ ม.1-ม.3
334 นายเกษม ด้วยสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันดนตรีไทยและดนตรีสากล ระดับ ม.1-ม.3
335 นายกัมปนาท มาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันดนตรีไทยและดนตรีสากล ระดับ ม.1-ม.3
336 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
337 นางอรพิน ไชยโวหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
338 นางพัชรี เมืองยศ ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
339 นางรุจิรา วันเพ็ญ ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผู้ดูแลระบบ ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
340 นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ที่ปรึกษา ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
341 นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุล ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
342 นางบุญรัตน์ ทองสิริมณีรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 กรรมการและเลขานุการ
343 นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและเลขานุการ
344 นางปาริฉัตต์ จุราเพชร ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
345 นายธงไชย จันต๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
346 นางสาวสุภัทร์ศรี ปัญญามา ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
347 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมวิลัย ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
348 นายวรพล ปาปลูก ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
349 นายบุญเกิด ทาบุุญเป็ง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
350 นายวิทยา ชมเชย ครูโรงเรียนบ้านฮ่อง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
351 นางสาวพยอม ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
352 นายสันติ อุปละกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ
353 นางอรัญญา กุนณะด้วง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)ศิลปะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]