สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 70 11 7 2 88
2 บ้านปงสนุก 64 10 6 3 80
3 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 43 9 6 1 58
4 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 34 27 13 4 74
5 กอรวกพิทยาสรรค์ 23 9 3 2 35
6 แม่ฮ่างวิทยา 19 1 2 2 22
7 ไทยรัฐวิทยา 85 17 8 1 3 26
8 เมืองยาววิทยา 17 7 4 4 28
9 บ้านแม่ตีบ 16 9 6 4 31
10 บ้านอ้อน 15 6 3 3 24
11 อนุบาลห้างฉัตร 14 9 10 5 33
12 บ้านเหล่า 13 10 4 4 27
13 สบเมาะวิทยา 13 4 4 1 21
14 ธงชัยวิทยา 12 11 4 6 27
15 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 12 10 7 7 29
16 สบป้าดวิทยา 12 8 4 4 24
17 แม่ก๋งวิทยา 12 4 6 1 22
18 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 11 12 6 4 29
19 พิชัยวิทยา 11 5 1 2 17
20 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 10 6 5 2 21
21 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 10 4 4 0 18
22 ผาแดงวิทยา 10 2 1 0 13
23 วัดหลวงวิทยา 9 8 6 4 23
24 วัดเสด็จ 9 1 0 1 10
25 บ้านบ่อห้อ 8 10 1 1 19
26 วอแก้ววิทยา 8 4 3 2 15
27 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 8 4 3 0 15
28 สบมายสามัคคีวิทยา 8 4 2 1 14
29 แม่แป้นวิทยา 8 4 1 2 13
30 มัธยมวิทยา 8 3 1 4 12
31 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 8 3 1 2 12
32 บ้านแม่ส้าน 8 1 3 0 12
33 อัสสัมชัญลำปาง 7 3 2 0 12
34 บ้านโป่งขวาก 7 0 1 3 8
35 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 7 0 1 1 8
36 ทุ่งฝางวิทยา 6 3 6 3 15
37 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 6 3 3 1 12
38 ลำปางวิทยา 6 0 1 0 7
39 วัดบ้านแขม 5 9 4 3 18
40 ชุมชนบ้านสันกำแพง 5 6 3 2 14
41 พินิจวิทยา 5 4 0 0 9
42 บ้านทุ่งหก 5 3 4 1 12
43 วัดน้ำโท้ง 5 3 2 1 10
44 บ้านหัวทุ่ง 5 3 1 2 9
45 บ้านทุ่งกล้วย 5 2 0 0 7
46 ดอนไชยวิทยา 5 0 1 0 6
47 บ้านนาแช่ 4 6 1 0 11
48 บ้านทาน 4 5 3 2 12
49 วัดทุ่งโจ้ 4 4 1 0 9
50 บ้านแม่เฟือง 4 2 2 1 8
51 วัดบ้านสัก 4 1 1 1 6
52 วัดสบจาง 4 1 1 0 6
53 ไตรภพวิทยา 4 1 0 0 5
54 บ้านสบพลึง 3 3 4 1 10
55 บ้านนาสัก 3 3 2 0 8
56 บ้านจำปุย 3 2 1 0 6
57 บ้านปงวัง 3 2 1 0 6
58 บ้านทุ่ง 3 1 2 0 6
59 บ้านหมากหัววัง 3 1 0 1 4
60 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 3 1 0 1 4
61 บ้านจำค่า 3 0 0 0 3
62 ประชาวิทย์ 2 1 2 1 5
63 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 2 1 1 1 4
64 บ้านสันทราย 2 1 0 0 3
65 บ้านแม่จาง 2 1 0 0 3
66 บ้านท่าโทก 2 0 0 0 2
67 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 2 0 0 0 2
68 วัดหัวฝาย 2 0 0 0 2
69 บ้านแม่อาง 1 4 0 0 5
70 ชุมชนบ้านทราย 1 2 1 2 4
71 บ้านศรีหมวดเกล้า 1 2 1 1 4
72 บ้านบุญนาค 1 2 0 1 3
73 บ้านปันง้าว 1 2 0 0 3
74 บ้านสบค่อม 1 1 2 2 4
75 ชุมชนบ้านแหง 1 1 1 1 3
76 บ้านหวด 1 1 1 1 3
77 บ้านใหม่ 1 1 1 0 3
78 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 1 1 0 3
79 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 1 1 0 0 2
80 บ้านกาศเมฆ 1 1 0 0 2
81 บ้านสัน 1 1 0 0 2
82 วัดค่ากลาง 1 0 4 0 5
83 อรุโณทัย 1 0 2 1 3
84 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 1 0 2 0 3
85 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 0 3 1
86 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
87 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 1 0 0 0 1
88 บ้านหลวงใต้ 1 0 0 0 1
89 วัดบ้านฮ่อง 1 0 0 0 1
90 บ้านสบเติ๋น 0 4 1 1 5
91 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 3 1 1 4
92 วิชชานารี 0 2 0 0 2
93 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 2 0 0 2
94 บ้านแม่กวัก 0 1 1 2 2
95 บ้านยางอ้อย 0 1 0 1 1
96 บ้านห้วยอูน 0 1 0 1 1
97 บ้านทุ่งฝาย 0 1 0 0 1
98 บ้านห้วยหก 0 1 0 0 1
99 วัดท่าสี 0 1 0 0 1
100 วัดบ้านแลง 0 1 0 0 1
101 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 2 0 2
102 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 1 0 1
103 บ้านวังตม 0 0 0 1 0
104 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0 0 0
รวม 706 338 201 126 1,245