สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 32 25 8 65 70 11 7 2 88
2 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 21 9 7 37 43 9 6 1 58
3 บ้านปงสนุก 20 18 11 49 64 10 6 3 80
4 กอรวกพิทยาสรรค์ 12 7 4 23 23 9 3 2 35
5 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 10 7 18 35 34 27 13 4 74
6 เมืองยาววิทยา 5 6 5 16 17 7 4 4 28
7 ไทยรัฐวิทยา 85 5 4 5 14 17 8 1 3 26
8 แม่ฮ่างวิทยา 5 1 10 16 19 1 2 2 22
9 บ้านแม่ตีบ 5 1 3 9 16 9 6 4 31
10 ธงชัยวิทยา 5 1 3 9 12 11 4 6 27
11 มัธยมวิทยา 5 1 2 8 8 3 1 4 12
12 สบเมาะวิทยา 4 4 4 12 13 4 4 1 21
13 อนุบาลห้างฉัตร 4 2 3 9 14 9 10 5 33
14 บ้านอ้อน 4 2 2 8 15 6 3 3 24
15 วัดเสด็จ 4 2 2 8 9 1 0 1 10
16 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 4 1 0 5 6 3 3 1 12
17 พิชัยวิทยา 3 5 0 8 11 5 1 2 17
18 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 3 4 3 10 12 10 7 7 29
19 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 3 3 3 9 10 6 5 2 21
20 ผาแดงวิทยา 3 3 1 7 10 2 1 0 13
21 วัดหลวงวิทยา 3 3 0 6 9 8 6 4 23
22 บ้านบ่อห้อ 3 2 2 7 8 10 1 1 19
23 แม่ก๋งวิทยา 3 1 5 9 12 4 6 1 22
24 วอแก้ววิทยา 3 1 1 5 8 4 3 2 15
25 พินิจวิทยา 3 1 1 5 5 4 0 0 9
26 วัดน้ำโท้ง 3 0 0 3 5 3 2 1 10
27 บ้านหัวทุ่ง 3 0 0 3 5 3 1 2 9
28 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 2 6 3 11 11 12 6 4 29
29 สบป้าดวิทยา 2 5 5 12 12 8 4 4 24
30 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 2 3 2 7 10 4 4 0 18
31 บ้านแม่ส้าน 2 3 1 6 8 1 3 0 12
32 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 3 0 5 8 4 3 0 15
33 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 2 1 1 4 8 3 1 2 12
34 บ้านทุ่งกล้วย 2 1 0 3 5 2 0 0 7
35 บ้านหมากหัววัง 2 0 1 3 3 1 0 1 4
36 ดอนไชยวิทยา 2 0 0 2 5 0 1 0 6
37 บ้านนาสัก 2 0 0 2 3 3 2 0 8
38 วัดบ้านแขม 1 5 0 6 5 9 4 3 18
39 บ้านโป่งขวาก 1 4 0 5 7 0 1 3 8
40 บ้านเหล่า 1 3 2 6 13 10 4 4 27
41 อัสสัมชัญลำปาง 1 2 1 4 7 3 2 0 12
42 บ้านสบพลึง 1 2 1 4 3 3 4 1 10
43 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 1 2 4 7 0 1 1 8
44 บ้านจำปุย 1 1 2 4 3 2 1 0 6
45 สบมายสามัคคีวิทยา 1 1 0 2 8 4 2 1 14
46 บ้านนาแช่ 1 1 0 2 4 6 1 0 11
47 วัดสบจาง 1 1 0 2 4 1 1 0 6
48 ไตรภพวิทยา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
49 ประชาวิทย์ 1 0 1 2 2 1 2 1 5
50 บ้านทุ่งหก 1 0 0 1 5 3 4 1 12
51 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 0 1 2 1 1 1 4
52 บ้านท่าโทก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 ชุมชนบ้านทราย 1 0 0 1 1 2 1 2 4
54 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
55 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0 1 1 1 1 0 3
56 บ้านทรายมูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 แม่แป้นวิทยา 0 5 2 7 8 4 1 2 13
58 วัดทุ่งโจ้ 0 2 1 3 4 4 1 0 9
59 บ้านทาน 0 2 0 2 4 5 3 2 12
60 ลำปางวิทยา 0 1 3 4 6 0 1 0 7
61 วัดบ้านสัก 0 1 1 2 4 1 1 1 6
62 บ้านปันง้าว 0 1 1 2 1 2 0 0 3
63 บ้านปงวัง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
64 บ้านทุ่ง 0 1 0 1 3 1 2 0 6
65 บ้านสันทราย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
67 อรุโณทัย 0 1 0 1 1 0 2 1 3
68 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
69 ทุ่งฝางวิทยา 0 0 4 4 6 3 6 3 15
70 บ้านแม่เฟือง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
71 บ้านจำค่า 0 0 1 1 3 0 0 0 3
72 บ้านแม่จาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
73 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
75 วิชชานารี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
76 ชุมชนบ้านสันกำแพง 0 0 0 0 5 6 3 2 14
77 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0 0 3 1 0 1 4
78 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
79 บ้านแม่อาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
80 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 1 2 0 1 3
81 บ้านสบค่อม 0 0 0 0 1 1 2 2 4
82 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
83 บ้านหวด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
84 บ้านกาศเมฆ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านสัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 1 0 4 0 5
87 บ้านโทกหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 3 1
88 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านหลวงใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 วัดบ้านฮ่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 4 1 1 5
92 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 0 0 0 0 3 1 1 4
93 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 บ้านแม่กวัก 0 0 0 0 0 1 1 2 2
95 บ้านยางอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 บ้านทุ่งฝาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดท่าสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดบ้านแลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
102 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านวังตม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 217 175 144 536 706 338 201 126 1,245