สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 30 24 6 60 64 10 6 1 80
2 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 17 8 7 32 37 9 6 1 52
3 บ้านปงสนุก 13 14 9 36 49 10 5 3 64
4 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 10 7 17 34 32 26 11 4 69
5 กอรวกพิทยาสรรค์ 10 6 4 20 20 8 2 2 30
6 เมืองยาววิทยา 5 6 5 16 17 7 4 4 28
7 ไทยรัฐวิทยา 85 5 4 5 14 17 8 1 3 26
8 แม่ฮ่างวิทยา 5 1 10 16 19 1 2 2 22
9 มัธยมวิทยา 5 1 2 8 8 3 1 4 12
10 สบเมาะวิทยา 4 4 4 12 13 4 4 1 21
11 อนุบาลห้างฉัตร 4 2 3 9 14 9 10 5 33
12 บ้านอ้อน 4 2 2 8 15 6 3 3 24
13 บ้านแม่ตีบ 4 1 3 8 15 9 6 4 30
14 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 4 1 0 5 6 3 3 1 12
15 พิชัยวิทยา 3 5 0 8 11 5 1 2 17
16 ผาแดงวิทยา 3 3 1 7 10 2 1 0 13
17 บ้านบ่อห้อ 3 2 2 7 8 10 1 1 19
18 แม่ก๋งวิทยา 3 1 5 9 12 2 6 1 20
19 พินิจวิทยา 3 1 1 5 5 4 0 0 9
20 วอแก้ววิทยา 3 1 0 4 8 3 3 2 14
21 วัดน้ำโท้ง 3 0 0 3 5 2 2 1 9
22 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 2 6 3 11 11 12 6 4 29
23 สบป้าดวิทยา 2 4 5 11 10 8 4 4 22
24 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 2 3 1 6 9 4 4 0 17
25 บ้านแม่ส้าน 2 3 1 6 8 1 3 0 12
26 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 2 2 3 7 11 9 7 5 27
27 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 2 0 4 7 3 3 0 13
28 บ้านทุ่งกล้วย 2 1 0 3 5 2 0 0 7
29 ธงชัยวิทยา 2 0 2 4 8 9 4 4 21
30 บ้านหมากหัววัง 2 0 1 3 3 1 0 1 4
31 ดอนไชยวิทยา 2 0 0 2 5 0 1 0 6
32 บ้านนาสัก 2 0 0 2 3 3 2 0 8
33 บ้านโป่งขวาก 1 4 0 5 7 0 1 3 8
34 วัดบ้านแขม 1 3 0 4 4 8 4 3 16
35 อัสสัมชัญลำปาง 1 2 1 4 7 3 2 0 12
36 บ้านสบพลึง 1 2 1 4 3 3 4 1 10
37 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 1 2 4 7 0 1 1 8
38 บ้านจำปุย 1 1 2 4 3 2 1 0 6
39 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 1 1 1 3 7 3 1 2 11
40 วัดเสด็จ 1 1 1 3 4 1 0 1 5
41 บ้านนาแช่ 1 1 0 2 4 6 1 0 11
42 วัดสบจาง 1 1 0 2 4 1 1 0 6
43 ไตรภพวิทยา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
44 ประชาวิทย์ 1 0 1 2 2 1 2 1 5
45 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 1 2 3 1 2 6
46 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 0 0 1 2 1 1 1 4
47 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
48 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 0 0 1 1 1 1 0 3
49 บ้านทรายมูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 แม่แป้นวิทยา 0 5 2 7 8 4 1 2 13
51 บ้านเหล่า 0 3 2 5 12 10 4 4 26
52 วัดหลวงวิทยา 0 3 0 3 6 8 6 4 20
53 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 2 1 3 5 4 5 1 14
54 วัดทุ่งโจ้ 0 2 1 3 4 4 1 0 9
55 บ้านทาน 0 2 0 2 3 5 2 2 10
56 ลำปางวิทยา 0 1 3 4 6 0 1 0 7
57 วัดบ้านสัก 0 1 1 2 4 1 1 1 6
58 บ้านปันง้าว 0 1 1 2 1 2 0 0 3
59 บ้านทุ่ง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
60 บ้านสันทราย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
61 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
62 อรุโณทัย 0 1 0 1 1 0 2 1 3
63 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
64 ทุ่งฝางวิทยา 0 0 4 4 6 3 6 3 15
65 บ้านแม่เฟือง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
66 บ้านแม่จาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
67 บ้านจำค่า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
68 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
69 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
70 วิชชานารี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
71 ชุมชนบ้านสันกำแพง 0 0 0 0 5 6 3 2 14
72 บ้านทุ่งหก 0 0 0 0 4 3 3 1 10
73 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 3 3 2 1 8
74 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0 0 3 1 0 1 4
75 บ้านปงวัง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
76 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
77 บ้านแม่อาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
78 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 1 2 0 1 3
79 บ้านสบค่อม 0 0 0 0 1 1 2 2 4
80 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
81 บ้านหวด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
82 บ้านกาศเมฆ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 บ้านสัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 1 0 4 0 5
85 บ้านโทกหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 3 1
86 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านท่าโทก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านหลวงใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดบ้านฮ่อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 4 1 1 5
91 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 0 0 0 0 3 1 1 4
92 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 บ้านแม่กวัก 0 0 0 0 0 1 1 2 2
94 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 บ้านยางอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 บ้านทุ่งฝาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดท่าสี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดบ้านแลง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
102 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านวังตม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 180 157 133 470 633 322 194 118 1,149