สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 6 12 9
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 26 43 38
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 9 23 13
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 5 11 10
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 2 4 3
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 3 6 5
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 4 13 7
8 009 โรงเรียนต้นธงวิทยา 13 25 21
9 012 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 16 26 23
10 014 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 6 22 12
11 015 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 3 3 3
12 016 โรงเรียนนายางวิทยา 10 12 12
13 018 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 3 6 5
14 019 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 5 20 10
15 017 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง 0 0 0
16 022 โรงเรียนบ้านจอมปิง 0 0 0
17 024 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 2 11 4
18 023 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
19 033 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 8 11 10
20 034 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 11 55 24
21 032 โรงเรียนบ้านท่า 6 14 8
22 027 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 5 2
23 029 โรงเรียนบ้านท่าผา 5 15 9
24 030 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 4 6 5
25 026 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 3 9 6
26 031 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 0 0 0
27 028 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0 0 0
28 035 โรงเรียนบ้านนากวาง 1 2 2
29 037 โรงเรียนบ้านนาคต 4 7 6
30 038 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
31 039 โรงเรียนบ้านนาดู่ 0 0 0
32 040 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 1 2 2
33 041 โรงเรียนบ้านนาบง 1 1 1
34 042 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 2 2
35 036 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 6 18 10
36 043 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1 1 1
37 045 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 4 7 6
38 047 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 4 10 7
39 044 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 0 0 0
40 046 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 4 14 7
41 048 โรงเรียนบ้านบอม 4 10 7
42 049 โรงเรียนบ้านปงกา 0 0 0
43 050 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 8 23 15
44 051 โรงเรียนบ้านปางอ้า 7 16 10
45 052 โรงเรียนบ้านป่าตาล 7 12 12
46 054 โรงเรียนบ้านผาแมว 2 2 2
47 074 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 0 0 0
48 075 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
49 076 โรงเรียนบ้านวัฒนา 0 0 0
50 078 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 4 8 7
51 079 โรงเรียนบ้านสมัย 4 9 5
52 081 โรงเรียนบ้านสองแคว 2 2 2
53 080 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 2 4 3
54 082 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 3 5 5
55 083 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 2 2 2
56 084 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา 0 0 0
57 085 โรงเรียนบ้านสันหลวง 0 0 0
58 086 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 3 5 4
59 087 โรงเรียนบ้านสามขา 2 6 4
60 091 โรงเรียนบ้านหนอง 0 0 0
61 089 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 0 0 0
62 090 โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง 0 0 0
63 088 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 3 3
64 092 โรงเรียนบ้านหลวง 3 25 10
65 094 โรงเรียนบ้านหลุก 3 4 4
66 093 โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ 0 0 0
67 095 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 0 0 0
68 102 โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 6 11 9
69 101 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1 3 2
70 100 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 14 34 21
71 103 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 0 0 0
72 021 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 0 0 0
73 025 โรงเรียนบ้านเด่น 11 29 21
74 077 โรงเรียนบ้านเวียง 3 3 3
75 097 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 3 3
76 096 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 0 0 0
77 020 โรงเรียนบ้านแก่น 6 10 9
78 055 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 14 23 19
79 056 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 3 13 6
80 058 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 7 15 10
81 059 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
82 062 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 17 43 32
83 063 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 3 9 6
84 064 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 0 0 0
85 065 โรงเรียนบ้านแม่ปุง 0 0 0
86 066 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 0 0 0
87 067 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 11 15 15
88 071 โรงเรียนบ้านแม่วะ 0 0 0
89 070 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 1 1
90 072 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 3 5 5
91 073 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก 0 0 0
92 057 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 7 3
93 060 โรงเรียนบ้านแม่เติน 1 2 2
94 061 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ 0 0 0
95 068 โรงเรียนบ้านแม่เลียง 0 0 0
96 069 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 0 0 0
97 053 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 6 3
98 098 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
99 099 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 0 0 0
100 104 โรงเรียนปงหลวง 0 0 0
101 105 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 2 8 4
102 106 โรงเรียนป่าตันวิทยา 8 23 13
103 108 โรงเรียนผาปังวิทยา 23 51 34
104 115 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 14 36 24
105 116 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 19 41 33
106 117 โรงเรียนวังหินวิทยา 9 31 15
107 119 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 0 0 0
108 118 โรงเรียนวัดนาแก้ว 2 3 3
109 120 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 0 0 0
110 121 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 4 15 9
111 122 โรงเรียนวัดสาแล 4 14 7
112 123 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 4 4 4
113 124 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 20 32 25
114 126 โรงเรียนศาลาวิทยา 14 21 19
115 127 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1 1 1
116 128 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 22 47 32
117 134 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 9 20 15
118 135 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 6 14 10
119 133 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 23 35 33
120 141 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 10 21 16
121 137 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 47 107 81
122 138 โรงเรียนอนุบาลเถิน 16 73 33
123 142 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 34 117 65
124 139 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 17 28 24
125 140 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 17 27 24
126 145 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 0 0 0
127 011 โรงเรียนเถิน-ท่าผา 0 0 0
128 130 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 19 35 31
129 131 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 5 11 8
130 111 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 10 32 21
131 112 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 3 8 6
132 113 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 8 16 12
133 114 โรงเรียนแม่วะวิทยา 9 23 17
134 110 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 23 51 32
135 132 โรงเรียนแสลมวิทยา 8 21 12
136 010 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 1 2 2
137 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 2 6 3
138 136 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 7 9 8
139 008 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0
140 107 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 0 0
141 125 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 0 0
142 129 โรงเรียนสุนทรศึกษา 3 13 6
143 144 โรงเรียนอักษรศิลป์ 1 3 2
144 143 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 3 4 4
145 109 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ 0 0 0
รวม 770 1787 1236
3023

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]