เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอกวิทยา ผู้ดูแลระบบ  
2 นายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
3 นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก รองประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
4 นางจิตติมา ก๋าทอง ครูโรงเรียนวังพร้าววิทยา คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
5 นายประดิษฐ์ สุภาสอน ครูโรงเรียนอนุบาลแม่พริก คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
6 นายกิตติพงษ์ ถึงสุข ครูโรงเรียนบ้านเด่น คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
7 นายภูริช เกษม ครูโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
8 นางปราณี โนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
9 นางเบญญาภา จอร์จัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
10 นางสาวนภาเพ็ญ วงค์นันตา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
11 นางสาวนันท์นภัส สัตย์ซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
12 นางสาวกัญญ์ญาณัฐ มีธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
13 นางสาววัชรีย์ น้อยพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
14 นางสาวชนัญชิตา ต๊ะบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
15 นางสาวสุจิตรา ดวงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
16 นายโรมระพี ใจสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
17 นางสาวรัตติยา ใจเสาร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
18 นางสาวศจิภานันต์ พูลชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
19 นางสาววรรนิสา ไชยยานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
20 นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอกวิทยา กรรมการและเลขานุการบริหารข้อมูลจัดการเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
21 นายอัครา ทะนันไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
22 นางวิลาสินี ไชยคำ ครูโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
23 นางสาวศิริลักษ์ วงศ์รินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทะ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
24 นางเยาวลักษณ์ เกสรเกษรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
25 นางธวชินี มาหล้า ครูโรงเรียนบ้านแม่พริกบน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
26 นายสถิต ศรีรุวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
27 นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
28 นางศิริจันทร์ ใจเย็น ครูโรงเรียนบ้านวัฒนา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
29 นางอนงค์ พิชัยพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
30 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เติน ประธานกรรมการนักบินน้อย สพฐ.  
31 นายไพโรจน์ เสรีวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเวียง กรรมการนักบินน้อย สพฐ.  
32 นางพัชรียา ศรีธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วะเด่นชัย กรรมการและเลขานุการนักบินน้อย สพฐ.  
33 นางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
34 นางวงศ์วรรธน์ เป็งราชรอง ครูโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
35 นางรวิสรา บุญทาหอม ครูโรงเรียนบ้านปงกา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
36 นายบุญนพดล แก้วดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
37 นายนิวัฒน์ ปิงใจ ครูโรงเรียนบ้านดอนธรรม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
38 นายภาคภูมิ นำนนท์ ครูโรงเรียนนายางวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
39 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ประธานกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์  
40 นางนงลักษณ์ ต้นปลูก ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา กรรมการกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์  
41 นายธานี มณีจันทรา ครูโรงเรียนบ้านหลุก กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์  
42 นางสมจิตร ทองหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่า ประธานกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี  
43 นายธีรพล หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม กรรมการกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี  
44 นายชัชชัย เทพนามวงศ์ ครูโรงเรียนป่าตันวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี  
45 นางจันทร์เพ็ญ นาวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ประธานกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์  
46 นางสาวบัว ศวีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการกลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์  
47 นางอภิรดี พยับทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์  
48 นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
49 นางจิรพรรณ พิรัญวรเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
50 นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
51 นายจเร บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ประธารกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
52 นายอดุลย์ วังไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
53 นายปิยพงษ์ หมุดปิน ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
54 นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอกวิทยา ประธานกรรมการคอมพิวเตอร์  
55 นายบรรจง บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน กรรมการคอมพิวเตอร์  
56 นางจารุวรรณ กอบัว ครูโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา กรรมการและเลขานุการคอมพิวเตอร์  
57 นายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่น ประธานกรรมการหุ่นยนต์  
58 นายประดิษฐ์ สุภาสอน ครูโรงเรียนอนุบาลแม่พริก กรรมการหุ่นยนต์  
59 นายสุริยา ยศธิวงค์ ครูโรงเรียนสันโป่งวิทยา กรรมการและเลขานุการหุ่นยนต์  
60 นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ -งานประดิษฐ์  
61 นางสาวพัชรีย์ ศรีชัย ครูโรงเรียนบ้านเด่น กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ -งานประดิษฐ์  
62 นางสาวสาเรศ กันทะสร ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ -งานประดิษฐ์  
63 นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงกา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ -งานบ้าน  
64 นางปิยฉัตร เสียงดี ครูโรงเรียนนายางวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ -งานบ้าน  
65 นางสาวนภาพร แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแก่น กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ -งานบ้าน  
66 นางโยทณัฐ คำนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ประธานกรรมการปฐมวัย  
67 นางนิตธกา ปองรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหลุก กรรมการปฐมวัย  
68 นางพัชยา เครืออินต๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา กรรมการและเลขานุการปฐมวัย  
69 นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ภาษาไทย  
70 นางสาวสายใจ พรมปาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ภาษาไทย  
71 นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ไชยานนท์ ครูโรงเรียนเสริมขวาวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ภาษาไทย  
72 ดร.นภธร วิจิตรสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบ ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
73 นางสาวดอกไม้ ชัยมณี ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
74 นางสาวพิสมัย ชุมภู ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบ กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
75 นางสุทธิพร แก้วหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
76 นางรัตนา ลือเมือง ครูโรงเรียนบ้านเวียง กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
77 นางสาวบงกช สัจจะเดช ครูโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
78 นายวิเชียร เอี่ยวเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ศิลปะ  
79 นางสาวชุติภัทร เทพสุทะ ครูโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ศิลปะ  
80 นางชินภัค สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ศิลปะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]