สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 14 12 5 31 37 6 2 0 45
2 วังพร้าววิทยา 8 3 2 13 17 0 0 0 17
3 สันโป่งวิทยา 6 6 2 14 16 3 0 0 19
4 บ้านอ้อวิทยา 6 5 0 11 13 1 0 0 14
5 ผาปังวิทยา 5 6 3 14 13 4 0 0 17
6 แม่เชียงรายวิทยา 5 5 3 13 16 1 1 2 18
7 ห้วยแก้ววิทยา 5 4 5 14 14 2 1 0 17
8 ล้อมแรดวิทยา 5 3 5 13 9 3 2 0 14
9 แสลมวิทยา 5 1 0 6 6 1 0 0 7
10 บ้านแม่ตั๋ง 5 0 0 5 5 1 0 0 6
11 อนุบาลเสริมงาม 4 4 4 12 20 1 1 2 22
12 ทองทิพย์วิทยา 4 3 4 11 13 2 0 0 15
13 บ้านแม่ทะ 4 3 3 10 11 4 2 0 17
14 แม่ถอดวิทยา 4 2 0 6 6 1 0 0 7
15 บ้านปางอ้า 4 0 0 4 5 1 0 0 6
16 อนุบาลแม่พริก 3 4 4 11 11 3 0 0 14
17 อนุบาลเถิน 3 3 6 12 15 0 1 0 16
18 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3 2 1 6 6 0 0 0 6
19 บ้านปงแพ่ง 3 1 1 5 8 0 0 0 8
20 บ้านเด่น 3 1 1 5 5 1 1 0 7
21 แม่มอกวิทยา 3 1 0 4 4 1 0 0 5
22 ห้วยขี้นกวิทยา 3 0 2 5 6 2 1 0 9
23 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 0 1 4 4 0 0 0 4
24 บ้านท่าผา 3 0 0 3 4 1 0 0 5
25 ศรีลังกาวิทยา 2 4 2 8 7 9 0 1 16
26 บ้านแม่กัวะ 2 4 1 7 9 0 2 0 11
27 ศาลาวิทยา 2 3 2 7 8 3 1 1 12
28 ป่าตันวิทยา 2 3 2 7 5 2 1 0 8
29 เสริมขวาวิทยา 2 2 9 13 11 4 1 2 16
30 แม่วะวิทยา 2 2 2 6 7 1 1 0 9
31 บ้านป่าตาล 2 2 1 5 6 1 0 0 7
32 วัดหาดปู่ด้าย 2 2 0 4 4 0 0 0 4
33 บ้านทุ่งต๋ำ 2 1 3 6 6 2 0 0 8
34 เสริมซ้ายวิทยา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
35 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 4 0 1 0 5
36 นาบ้านไร่วิทยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 บ้านหลุก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
38 บ้านท่าเกวียน 2 0 1 3 3 0 0 0 3
39 บ้านน้ำโทก-หัวดง 2 0 1 3 2 0 2 0 4
40 นาครัวประชาสามัคคี 2 0 0 2 3 1 0 0 4
41 บ้านสองแคว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 ปางกุ่มวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 วังหินวิทยา 1 5 1 7 7 2 0 0 9
44 ชุมชนบ้านจัววิทยา 1 3 7 11 16 4 3 0 23
45 วัดสาแล 1 3 0 4 4 0 0 0 4
46 อนุบาลแม่ทะ 1 2 3 6 10 5 0 0 15
47 ต้นธงวิทยา 1 2 3 6 9 3 0 1 12
48 บ้านน้ำดิบ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
49 แม่พุหอรบวิทยา 1 2 0 3 3 0 0 0 3
50 บ้านแม่พริกบน 1 1 6 8 8 2 1 0 11
51 อนุบาลสบปราบ 1 1 2 4 8 1 0 0 9
52 วัดสบแม่ทำ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
53 ห้วยมะเกลือวิทยา 1 1 0 2 3 1 0 0 4
54 บ้านทุ่งขาม 1 1 0 2 2 2 1 0 5
55 บ้านกิ่วห้วยเบิก 1 1 0 2 2 0 0 1 2
56 บ้านผาแมว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 นายางวิทยา 1 0 2 3 6 3 0 0 9
58 บ้านหลวง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
59 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
60 บ้านสะพานหิน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 บ้านสามขา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านเหล่า 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านน้ำหลง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
65 ชุมชนบ้านท่าแหน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
66 บ้านท่า 1 0 0 1 2 3 0 0 5
67 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านนาโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านแม่เติน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 สบต๋ำวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านท่ามะเกว๋น 0 3 1 4 3 0 1 0 4
73 สุนทรศึกษา 0 3 0 3 3 0 0 0 3
74 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 0 2 3 5 5 0 0 0 5
75 บ้านเวียง 0 2 1 3 2 0 0 1 2
76 บ้านแก่น 0 2 0 2 6 0 0 0 6
77 บ้านสมัย 0 2 0 2 4 0 0 0 4
78 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 0 1 1 2 3 1 2 0 6
79 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
80 ชุมชนบ้านแม่ปุ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
81 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านนากวาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านนาต๋ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 วัดนาแก้ว 0 1 0 1 0 1 1 0 2
85 อักษรศิลป์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
86 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 0 3 3 3 3 1 1 7
87 กิ่วประชาวิทยา 0 0 2 2 4 1 1 0 6
88 บ้านศาลาสามัคคี 0 0 2 2 3 0 0 0 3
89 บ้านบอม 0 0 2 2 2 0 1 0 3
90 บ้านแม่ทาน 0 0 2 2 2 0 0 1 2
91 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
92 บ้านแม่หลง-สบจาง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
93 อ้อมอารีพิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
94 บ้านดอนธรรม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านสองแควใต้ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
96 บ้านหนองเตา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 ไตรมิตรสามัคคี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
98 บ้านนาคต 0 0 0 0 2 1 1 0 4
99 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 ชุมชนบ้านมั่ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านสะเลียมหวาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านนาบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านแม่วะเด่นชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 176 144 132 452 522 111 37 14 670