สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 16 12 5 33 39 6 2 0 47
2 อนุบาลเสริมงาม 8 8 5 21 29 2 1 2 32
3 ผาปังวิทยา 8 6 5 19 18 4 0 0 22
4 วังพร้าววิทยา 8 5 2 15 19 0 0 0 19
5 ห้วยแก้ววิทยา 7 6 6 19 20 2 1 0 23
6 แม่เชียงรายวิทยา 7 5 4 16 19 1 1 2 21
7 สันโป่งวิทยา 6 6 2 14 16 3 0 0 19
8 บ้านอ้อวิทยา 6 5 0 11 13 1 0 0 14
9 แสลมวิทยา 6 1 0 7 7 1 0 0 8
10 บ้านแม่ตั๋ง 6 0 0 6 6 1 0 0 7
11 อนุบาลแม่พริก 5 5 4 14 14 3 0 0 17
12 ล้อมแรดวิทยา 5 3 5 13 9 3 2 0 14
13 แม่ถอดวิทยา 5 3 0 8 8 1 0 0 9
14 บ้านเด่น 5 2 2 9 9 1 1 0 11
15 บ้านปางอ้า 5 0 0 5 5 2 0 0 7
16 ทองทิพย์วิทยา 4 3 4 11 14 2 0 0 16
17 บ้านแม่ทะ 4 3 3 10 11 4 2 0 17
18 แม่มอกวิทยา 4 2 0 6 7 1 0 0 8
19 อนุบาลเถิน 3 3 6 12 15 0 1 0 16
20 ศาลาวิทยา 3 3 2 8 9 3 1 1 13
21 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3 2 1 6 6 0 0 0 6
22 บ้านปงแพ่ง 3 1 1 5 8 0 0 0 8
23 ห้วยขี้นกวิทยา 3 0 2 5 6 2 1 0 9
24 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 0 1 4 4 0 0 0 4
25 นาครัวประชาสามัคคี 3 0 0 3 4 1 0 0 5
26 บ้านท่าผา 3 0 0 3 4 1 0 0 5
27 ชุมชนบ้านจัววิทยา 2 4 7 13 19 4 3 0 26
28 ศรีลังกาวิทยา 2 4 3 9 8 9 0 1 17
29 บ้านแม่กัวะ 2 4 2 8 12 0 2 0 14
30 เสริมขวาวิทยา 2 3 9 14 12 4 1 2 17
31 บ้านทุ่งต๋ำ 2 3 3 8 8 2 0 0 10
32 ป่าตันวิทยา 2 3 2 7 5 2 1 0 8
33 อนุบาลแม่ทะ 2 2 3 7 11 6 0 0 17
34 แม่วะวิทยา 2 2 2 6 7 1 1 0 9
35 บ้านป่าตาล 2 2 1 5 6 1 0 0 7
36 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 5 1 1 0 7
37 บ้านน้ำดิบ 2 2 0 4 4 0 0 0 4
38 วัดหาดปู่ด้าย 2 2 0 4 4 0 0 0 4
39 เสริมซ้ายวิทยา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
40 นาบ้านไร่วิทยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
41 บ้านหลุก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
42 นายางวิทยา 2 0 2 4 7 3 0 0 10
43 บ้านท่าเกวียน 2 0 1 3 3 0 0 0 3
44 บ้านสะพานหิน 2 0 1 3 3 0 0 0 3
45 บ้านน้ำโทก-หัวดง 2 0 1 3 2 0 2 0 4
46 บ้านสองแคว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 ปางกุ่มวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 วังหินวิทยา 1 5 1 7 7 2 0 0 9
49 วัดสาแล 1 3 0 4 4 0 0 0 4
50 ต้นธงวิทยา 1 2 3 6 9 3 0 1 12
51 บ้านทุ่งขาม 1 2 1 4 5 2 1 0 8
52 แม่พุหอรบวิทยา 1 2 0 3 3 0 0 0 3
53 บ้านแม่พริกบน 1 1 6 8 8 2 1 0 11
54 อนุบาลสบปราบ 1 1 2 4 8 2 0 0 10
55 วัดสบแม่ทำ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
56 ห้วยมะเกลือวิทยา 1 1 0 2 3 2 0 0 5
57 บ้านกิ่วห้วยเบิก 1 1 0 2 2 0 0 1 2
58 บ้านผาแมว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 ชุมชนบ้านท่าแหน 1 0 2 3 5 0 0 0 5
60 บ้านหลวง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
61 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
62 บ้านดอนธรรม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 บ้านสามขา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านเหล่า 1 0 1 2 2 0 0 0 2
65 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 1 2 2 0 0 0 2
66 บ้านท่า 1 0 0 1 3 3 0 0 6
67 บ้านน้ำหลง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
68 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านนาโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่เติน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 สบต๋ำวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านท่ามะเกว๋น 0 3 1 4 3 0 1 0 4
74 สุนทรศึกษา 0 3 0 3 3 0 0 0 3
75 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 0 2 3 5 5 0 0 0 5
76 บ้านเวียง 0 2 1 3 2 0 0 1 2
77 บ้านแก่น 0 2 0 2 6 0 0 0 6
78 บ้านสมัย 0 2 0 2 4 0 0 0 4
79 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 0 1 1 2 3 1 2 0 6
80 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองเตา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
82 ชุมชนบ้านแม่ปุ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
83 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านนากวาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านนาต๋ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดนาแก้ว 0 1 0 1 0 1 1 0 2
87 อักษรศิลป์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
88 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 0 4 4 4 3 1 1 8
89 บ้านศาลาสามัคคี 0 0 3 3 4 0 0 0 4
90 กิ่วประชาวิทยา 0 0 2 2 4 1 1 0 6
91 บ้านบอม 0 0 2 2 2 0 1 0 3
92 บ้านแม่ทาน 0 0 2 2 2 0 0 1 2
93 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
94 บ้านแม่หลง-สบจาง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
95 อ้อมอารีพิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
96 บ้านสองแควใต้ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
97 ไตรมิตรสามัคคี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
98 บ้านนาคต 0 0 0 0 2 1 1 0 4
99 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 ชุมชนบ้านมั่ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านสะเลียมหวาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านนาบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านแม่วะเด่นชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 206 163 145 514 591 117 37 14 745