แจ้งเรื่องคุณสมบัติคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 
- windows 8
- Office 2013
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ สพป.ลำปาง เขต 2
- windows 8
- Office 2013

**รายการที่ต้องใช้เสียง กรุณาเตรียมอุปกรณ์ลำโพงหรือหูฟังมาด้วย**

**โครงงานคอมพิวเตอร์ ให้ส่งเล่ม ในวันแข่งขัน**
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14:49 น.