เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางกนิษฐา สวยสด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุเทพ ทับบำรุง ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวจริยา ขัดแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางชวัญใจ ชะเอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางวรี สุขรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวปุณณาพัชญ์ ไชยนวรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ผู้ดูแลระบบ (Admin)
15 นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ผู้ดูแลระบบ (Admin)
16 นายณัฐพงค์ จริยธรรม ครูโรงเรียนบ้านขอ ผู้ดูแลระบบ (Admin)
17 นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน ผู้ดูแลระบบ (Admin)
18 นางสาวธัญชนก นามรมย์ ธุรการ ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
19 นางดวงเดือน จิตรกล้า ธุรการ ร.ร.ไผ่งามวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
20 นายวรพันธ์ วรรณศิริ ธุรการ ร.ร.ผาช่อวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
21 นางสาวนราทิพย์ ขัดแข็งแรง ธุรการ ร.ร.บ้านเปียงใจ ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
22 นางศุพันธณัฐ อุ๊ดปวง ธุรการ ร.ร.บ้านป่าเหว ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
23 นางกรณิการ พาดขุนทด ธุรการ ร.ร.บ้านต้นงุ้น ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
24 นางสาวมัทนา กาละ ธุรการ ร.ร.บ้านแพะ ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
25 นายเอกภพ เครือสุข ธุรการ ร.ร.ปลายนาวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
26 นางสาวอภิญญา ทิเก่ง ธุรการ รร.บ้านสบฟ้า ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
27 นางสาวมณฑิรา ถานะกอง ธุรการ รร.บ้านแม่ตา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
28 นายวีระพล เทพวงค์ ธุรการ รร.บ้านปงดอน ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
29 นางสาวชมพูนุช เครือวิเสน ธุรการ รร.ทุ่งคาวิทยา ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
30 นางศิริพร พนาพันธ์ ธุรการ รร.บ้านใหม่ผ้าขาว ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
31 นายยุทธชัย บุดดีคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับอำเภอ
32 นายสิทธิราช เตชะนอก ครูโรงเรียนบ้านหัวเมือง ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับอำเภอ
33 นางสาวน้ำฝน พงษ์กองเงิน ครูโรงเรียนบ้านเมืองตึง ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับอำเภอ
34 ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
35 นายธนกฤต ต๊ะพรมมา ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
36 นายสุรเนตร เดชบุรัมย์ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
37 นายอุดมศักดิ์ ฟังอารมณ์ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
38 นายอดิศักดิ์ ปลายนา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
39 นางอุดมลักษณ์ ธนาศักดิ์ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
40 นายกิติพันธ์ จอมธัญ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
41 นางสาวสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
42 นางมรกต จุมปาลี ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
43 นายรัฐกร ล่ำสวย ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
44 นายภูสิสสร กัลปสันติ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
45 นายภูสิสสร กัลปสันติ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
46 นางสาวพิมพิไล สว่างทิตย์ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
47 นายพรเทพ ขัดใหม่ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
48 นางสาวสุรีฉาย อินคำปัน ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
49 นางสาวจินตณัฐชา ธรรมชัย ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
50 นายปรเมศวร์ ปาสิงห์ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
51 นายจรรยาวุฒิ ลอยหา ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
52 นางสาววรรณวณิช ขัดจา ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
53 นายยศวัฒน์ แสงทองสัญญาบัติ ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
54 นายปฐมพงษ์ สัตย์จริง ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
55 นายดุลยวิทย์ เชียงส่ง ครูพิเศษสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
56 นางสาวศิริขวัญ กาไว เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
57 นางสาวพรพิมล เสียงเย็น เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
58 นางสาวณัฏฐณิชา ประธงชัย เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
59 นางสาวปฐมาวดี ปิมใจ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
60 นางสาวอริสา สวยฉลาด เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
61 นางสาวนิรชา ตากล้า เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
62 นางบัวเพชร ฟังอารมณ์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
63 นายอรุณศักดิ์ เครือทนุ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
64 นายคำปัน ปิมใจ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
65 นายประทวน รักชาติ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
66 นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
67 นายจรรยาวุฒิ ลอยหา นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
68 นายวีระพล ตาเร็ว นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
69 นางสาวพจนีย์ ปินใจกุล นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
70 นายชัญญา สมร่าง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางสาววิภาวี โภควนิช นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นายวีระพงษ์ การขยัน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นายพุทธชาติ รูปงาม นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นายปิ่นเพชร แก้วเสน่ห์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นายเรวิชญ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นายธนดล คนสุข นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางสาวพัชริดา รักบุตร นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นายทวีชัย หมายจริง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นายปริญญา หอมนวล นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นายรณพร มุงเมือง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นายวิษณุ ทองคำ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นายจักรรินทร์ บุญยืน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
83 นายฉัตรชัย ตระกูลพิทักษ์กิจ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
84 นายฐานันดร หลีกเลี่ยง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
85 นายเตชทัต มุงเมือง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
86 นายธรรพ์ธร อ่อนหวาน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
87 นายนพคุณ เป็นมูล นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
88 นายพีรดนย์ พุทธรักษ์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
89 นายพุฒิพงษ์เจ๊กจันทึก นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
90 นายภูริเดช หมอยา นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
91 นายศักดิภัทร อินพรม นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
92 นายศิริมงคล หมอยา นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
93 นายศุภกฤต วรรณารักษ์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
94 นายสหพันธ์ เป็นพวก นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
95 นายสหพันธ์ เป็นพวก นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
96 นายอชิตพล ดวงตั้ง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
97 นายอนิวัตติ์ หมอยา นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
98 นายธนกุล ปันยวง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
99 นายธนชาติ ปันยวง นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
100 นายธเนศ ปันดี นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
101 นายวินิทร บุญทวี นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
102 นายพชรพล บุญยืน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
103 นายสมเกียรติ ปงจันตา อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
104 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
105 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
106 นางกนิษฐา สวยสด ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
107 นายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
108 นายสุเทพ ทับบำรุง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
109 นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
110 นางสาวจริยา ขัดแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
111 นางชวัญใจ ชะเอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
112 นางวรี สุขรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
113 นายยันยงค์ สูงงาม ผอ.โรงเรียนบ้านแป้น ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
114 นายบุญมา ไชยเมืองชื่น ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
115 นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองตึง ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
116 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
117 นางสาวปุณณาพัชญ์ ไชยนวรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการดำเนินงาน
118 นายจักรวาล เขียวดี ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สุก ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
119 นางจันทร์ฉาย รูปงาม ครู โรงเรียนบ้านแป้น ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
120 นางรัชนีกร สมศักดิ์ ครู โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
121 นางสาวกานดา รู้เกณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
122 นายถาวร เกษณา ผอ. โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
123 นางมยุรีย์ บุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
124 นายวสันต์ เปี้ยปลูก ครู โรงเรียนบ้านไร่ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
125 นายธงชัย ทำนา ครู โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
126 นายวิภพ ไชยธรรม ผอ. โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
127 นายเเอกจิต แดนปัน ครุ โรงเรียนวังแก้ววิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
128 นายเกียรติพงษ์ รักมิตร ครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
129 นายสายัณห์ ใจแปง ครูโรงเรียนแจ้ซ้้อนวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
130 นายสาคร ทิพย์เนตร ผอ โรงเรียนวังแก้ววิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
131 นายสิทธิราช เตชะนอก ครูโรงเรียนบ้านหัวเมือง ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
132 นายสมัย บุญโสม ครูโรงเรียนบ้านวังมน ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
133 นายมนตรี ปัญญาเก่ง ครูโรงเรียนผ่าช่อวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
134 นางสมพิศ มานิตยกุล ผอ โรงเรียนบ้านถ้ำ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
135 นางสาวอรพินท์ ต้องใจ ครูโรงเรียนผ่าช่อวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
136 นางวาสนา คนเที่ยง ครูโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
137 นางนงคราญ รักเกียรติ ครูโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
138 นายวัชรพงษ์ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
139 นางชาลี พิทยาธำรงค์ ครูโรงเรียนบ้านวังใหม่ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
140 นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็น ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
141 นายวีระพงษ์ วงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
142 นายสมัย ดำรงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาไหม้ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
143 นายยงยุทธ์ เจนคิด ครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
144 นางวราภรณ์ หมดดี ครูโรงเรียนบ้านดอนไชย ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
145 นายนิคม จันทบ ครูโรงเรียนร่องเคาะวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
146 นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
147 นายอภิชาติ ติไชย ครูโรงเรียนบ้านปงถ้ำ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
148 นางแววนภา กลีบจำปี ครูโรงเรียนบ้านหนองนาว ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
149 นางสาวโชสิญาน์ วิเคียน ครูโรงเรียนบ้านกล้วย ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
150 นายเมธี อ้วนล้ำ ผอ.โรงเรียนบ้านปงถ้้ำ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
151 นายบัญชา แสงอรุณ ครูโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
152 นายสุพล ศักดิ์ดี ครูโรงเรียนบ้านม่วง ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
153 นายเสกสรร อิทธผล ครูโรงเรียนบ้านแม่เบิน ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
154 ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ กิติคำ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
155 นางวิไล คนฟู ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาใน ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
156 นางสุธาสินี กาวิชัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
157 นางสาวสกุลทอง ทองหล่อ ครูโรงเรียนบ้านขาม ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
158 นายชุมพร สวยสด ผอ.โรงเรียนวังทรายคำวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
159 นายชูศักดิ์ วงศ์ครองศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านปงดอน ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
160 นายอนันตชัย รู้มาก ครูโรงเรียนบ้านป่าเมี้ยง ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
161 นางนิตยา คำตา ครูโรงเรียนวังทรายคำวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
162 นายสมคิด สืบแจ้ ผอ.โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
163 นายเชวง คนเที่ยง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
164 นางพยอม กุญชร ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
165 นางประนอม ปันตา ครูโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
166 นางสุภา พูดงาม ผอ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
167 นางนิตยา วิ่งเร็ว ครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
168 นางนนทิยา นรสาร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ
169 นายจตุพล เบาใจ ครูโรงเรียนบ้้านใหม่พัฒนา ฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]