สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 38 9 2 0 49
2 อนุบาลวังเหนือ 36 3 3 2 42
3 แจ้คอนวิทยา 31 4 3 5 38
4 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 27 5 6 2 38
5 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 26 7 3 0 36
6 ผาช่อวิทยา 26 6 2 4 34
7 บ้านขอวิทยา 22 8 1 3 31
8 ร่องเคาะวิทยา 19 8 6 4 33
9 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 19 6 5 2 30
10 บ้านวังใหม่ 18 6 1 0 25
11 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 17 13 3 2 33
12 บ้านก่อ 16 4 0 2 20
13 บ้านกล้วย 16 2 0 0 18
14 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 15 5 3 1 23
15 บ้านแม่สุขวังเหนือ 15 4 0 0 19
16 วังทองวิทยา 15 2 2 1 19
17 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 14 8 1 3 23
18 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 14 7 3 2 24
19 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 14 5 3 3 22
20 ชุมชนบ้านใหม่ 14 3 1 1 18
21 บ้านห้วยก้อด 12 8 1 0 21
22 ชุมชนบ้านสา 12 3 0 4 15
23 บ้านวังโป่ง 10 4 0 1 14
24 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 10 2 2 6 14
25 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 9 2 4 2 15
26 บ้านแม่สุก 9 2 2 1 13
27 บ้านหนองนาว 8 5 3 2 16
28 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 8 4 2 1 14
29 บ้านเมืองตึง 8 4 1 1 13
30 บ้านดอนแก้ว 8 3 1 1 12
31 บ้านแป้น 8 1 1 1 10
32 บ้านใหม่เหล่ายาว 7 3 1 2 11
33 บ้านต้นงุ้น 7 1 0 1 8
34 บ้านสาแพะ 7 1 0 0 8
35 บ้านแพะ 6 8 2 0 16
36 บ้านสบฟ้า 6 4 0 1 10
37 บ้านแม่สง 6 2 0 0 8
38 บ้านน้ำจำ 6 1 2 0 9
39 บ้านสันมะเกลือ 6 0 0 0 6
40 บ้านศรีบุญเรือง 5 3 4 0 12
41 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 5 3 2 0 10
42 บ้านปงถ้ำ 5 3 1 0 9
43 บ้านทุ่งสะแกง 5 1 2 1 8
44 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 5 1 0 2 6
45 บ้านทุ่งฮ้าง 4 3 0 0 7
46 บ้านแม่สุขใน 4 2 1 1 7
47 บ้านใหม่พัฒนา 4 2 1 0 7
48 บ้านแม่แจ๋ม 4 2 1 0 7
49 บ้านขาม 4 2 0 0 6
50 บ้านทุ่ง 4 1 1 0 6
51 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 3 3 1 0 7
52 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 3 3 0 1 6
53 บ้านช่อฟ้า 3 3 0 0 6
54 บ้านทัพป่าเส้า 3 1 1 0 5
55 บ้านหัวทุ่ง 3 1 1 0 5
56 บ้านเลาสู 3 0 0 0 3
57 บ้านป่าเหมี้ยง 3 0 0 0 3
58 บ้านหัวเมือง 2 2 1 0 5
59 บ้านแม่พริก 2 1 0 2 3
60 บ้านวังมน 2 1 0 1 3
61 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 0 1 2
62 บ้านปางดะ 1 3 1 0 5
63 บ้านฮ่องลี่ 1 3 0 0 4
64 บ้านสบลี 1 1 0 0 2
65 บ้านทุ่งผึ้ง 1 1 0 0 2
66 บ้านไร่ 1 0 1 1 2
67 บ้านหัวฝาย 1 0 1 0 2
68 บ้านแม่เย็น 1 0 1 0 2
69 บ้านทุ่งฮี 0 2 1 1 3
70 บ้านเปียงใจ 0 0 1 0 1
รวม 650 221 93 72 964