สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 15 6 5 26 36 3 3 2 42
2 แจ้คอนวิทยา 15 6 3 24 31 4 3 5 38
3 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 14 8 3 25 26 7 3 0 36
4 อนุบาลแจ้ห่ม 10 6 15 31 38 9 2 0 49
5 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 8 10 5 23 27 5 6 2 38
6 ผาช่อวิทยา 8 9 5 22 26 6 2 4 34
7 วังทองวิทยา 8 4 4 16 15 2 2 1 19
8 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 8 2 6 16 17 13 3 2 33
9 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 7 4 5 16 19 6 5 2 30
10 ร่องเคาะวิทยา 5 10 6 21 19 8 6 4 33
11 บ้านขอวิทยา 5 7 4 16 22 8 1 3 31
12 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 5 3 3 11 14 5 3 3 22
13 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 5 3 1 9 14 7 3 2 24
14 บ้านก่อ 5 2 3 10 16 4 0 2 20
15 บ้านกล้วย 5 1 2 8 16 2 0 0 18
16 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 4 7 4 15 14 8 1 3 23
17 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 2 2 8 15 5 3 1 23
18 บ้านห้วยก้อด 4 1 3 8 12 8 1 0 21
19 บ้านต้นงุ้น 4 1 0 5 7 1 0 1 8
20 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 3 2 2 7 8 4 2 1 14
21 บ้านแม่สุขวังเหนือ 3 1 3 7 15 4 0 0 19
22 บ้านทุ่งสะแกง 3 1 1 5 5 1 2 1 8
23 ชุมชนบ้านสา 3 0 3 6 12 3 0 4 15
24 บ้านน้ำจำ 3 0 1 4 6 1 2 0 9
25 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 5 4 11 10 2 2 6 14
26 บ้านเมืองตึง 2 3 2 7 8 4 1 1 13
27 ชุมชนบ้านใหม่ 2 2 1 5 14 3 1 1 18
28 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 2 2 1 5 9 2 4 2 15
29 บ้านแม่สุขใน 2 2 1 5 4 2 1 1 7
30 บ้านแม่สุก 2 1 2 5 9 2 2 1 13
31 บ้านทัพป่าเส้า 2 1 0 3 3 1 1 0 5
32 บ้านเลาสู 2 1 0 3 3 0 0 0 3
33 บ้านดอนแก้ว 1 5 1 7 8 3 1 1 12
34 บ้านวังใหม่ 1 4 3 8 18 6 1 0 25
35 บ้านหนองนาว 1 2 2 5 8 5 3 2 16
36 บ้านสาแพะ 1 1 2 4 7 1 0 0 8
37 บ้านแม่สง 1 1 0 2 6 2 0 0 8
38 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1 1 0 2 5 1 0 2 6
39 บ้านทุ่งฮ้าง 1 1 0 2 4 3 0 0 7
40 บ้านขาม 1 1 0 2 4 2 0 0 6
41 บ้านป่าเหมี้ยง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านสบลี 1 1 0 2 1 1 0 0 2
43 บ้านสบฟ้า 1 0 2 3 6 4 0 1 10
44 บ้านปงถ้ำ 1 0 2 3 5 3 1 0 9
45 บ้านช่อฟ้า 1 0 1 2 3 3 0 0 6
46 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1 0 0 1 3 3 1 0 7
47 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
48 บ้านไร่ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
49 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
50 บ้านแม่เย็น 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 บ้านแป้น 0 3 3 6 8 1 1 1 10
52 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 3 1 4 7 3 1 2 11
53 บ้านวังโป่ง 0 2 5 7 10 4 0 1 14
54 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 0 2 4 2 1 0 7
55 บ้านหัวเมือง 0 2 0 2 2 2 1 0 5
56 บ้านทุ่ง 0 1 2 3 4 1 1 0 6
57 บ้านสันมะเกลือ 0 1 0 1 6 0 0 0 6
58 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1 5 3 4 0 12
59 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 1 5 3 2 0 10
60 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 0 1 0 1 3 3 0 1 6
61 บ้านวังมน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
62 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
63 บ้านแพะ 0 0 0 0 6 8 2 0 16
64 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
65 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 2 1 0 2 3
66 บ้านปางดะ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
67 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
68 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
69 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
70 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 188 149 125 462 650 221 93 72 964