งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนตัว ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอเพิ่มข้อมูล ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศ
โรงเรียนที่มีรายการเด็กเรียนร่วมฯ ชนะเลิศ 
ซึ่งเป็นตัวแทนระดับเขต ไปแข่งขันระดับชาติ ที่ จ.สุโขทัย
ให้ศึกษาเกณฑ์การตัดสินและเอกสารประกอบให้ถูกต้อง
ตามประเภทความพิการ 
เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเรียนและโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

ดาวน์โหลดเอกสารอธิบายได้ตาม Link นี้
https://sillapa.net/rule62/special-69.pdf


  ==============================

แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศ รายการดังต่อไปนี้
- ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันโครงงาน ทุกประเภท
- สิ่งประดิษฐ์ ทุกประเภท
- งานฝืมือ ทุกประเภท (ยกเว้นรายการที่เป็นของสด)
- งานศิลปะ (ทัศน์ศิลป์) ทุกประเภท 

ให้เก็บรักษาผลงานชนะเลิศให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
มีนโยบายส่งเสริมรายได้ที่เกิดขึ้นจากผลงานนักเรียน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทีมคณะกรรมการดำเนินงานฯ


  ====================================

รายการแข่งขันเรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในวันที่ 20 ก.ย. 2562 ดังต่อไปนี้ 

- วาดภาพโปรแกรม Paint นักเรียนบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
- วาดภาพโปรแกรม Paint นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
- วาดภาพโปรแกรม Paint นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
- วาดภาพโปรแกรม Paint นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

แจ้งขอเปลี่ยนมาใช้ห้อง Com อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ================================

ประกาศ
รางวัลชนะเลิศ ดังต่อไปนี้
- โครงงาน ทุกประเภท
- สิ่งประดิษฐ์ ทุกประเภท
- งานฝืมือ ทุกประเภท
- การแข่งขัน การงานอาชีพฯ ทุกประเภท

- รายการแปรรูปอาหาร
- รายการหนังสือเล่มเล็ก
- รายการยุวบรรณารักษ์
- รายการปฐมวัย ทั้ง 2 รายการ

- รายการงานศิลปะ (ทัศน์ศิลป์) ทุกประเภท (ลำดับที่ 1 - 3)

ให้นำผลงานขึ้นมาจัดนิทรรศการบนห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 
ได้ตั้งแต่ เวลานี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ :
- อาหารสดทุกประเภท (ไม่ต้องนำมาขึ้นมาแสดง)

- รายการอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏชื่อตามหัวข้อข้างบน  (ไม่ต้องจัดแสดง)


=================================
แจ้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน
ตามคำสั่ง สพป.ลำปาง 3 ที่ 192/2562 ทุกท่าน
ให้มาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารอำนวยการ ด้วยครับ


===================================
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ย้ายเวทีข้างร้านกาแฟ 
==> งานอาคารสถานที่ (หลังเวทีเดิม)
ประกาศ การย้ายห้องแข่งขัน
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 เวลา 09.00 - 12.00 น.
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 เวลา 13.00 - 16.00 น.
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 เวลา 13.00 - 16.00 น.
          เดิมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ห้อง 1405 ==> เป็นห้อง 1305

ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-6 เวลา 09.00 - 12.00 น.
แกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 เวลา 09.00 -12.00 น.
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 เวลา 09.00 - 12.00 น.
          เดิมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ห้อง 1305 ==> เป็นห้อง 1405

ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากจาม พกพร่อง ป.1-6 เวลา 09.00 - 12.00 น.
การร้อยมาลัยดอกไม้สด พกพร่อง ป.1-6 เวลา 09.00 - 12.00 น.
          เดิมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ห้อง 1305 ==> เป็นห้องพักครูชั้น 3 (ตรงบันได)

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.1-3 เวลา 13.00 - 16.00 น.
          เดิมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ห้อง 1303 ==> เป็นห้อง 1304

คณิตคิดเร็ว ป.1-3 เวลา 09.00 - 12.00 น.
คณิตคิดเร็ว ป.4-6 เวลา 09.00 - 12.00 น.
คณิตคิดเร็ว ม.1-3 เวลา 13.00 - 16.00 น.
          เดิมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ห้อง 1304 ==> เป็นห้อง 1302

หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 เวลา 09.00 - 16.00 น.
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 เวลา 09.00 - 16.00 น.
          เดิมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ห้อง 1302 ==> เป็นอาคารปฏิบัติการไฟฟ้าชั้น 2 ห้อง E1202

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 เวลา 09.00 - 12.00 น.
          เดิมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ห้อง 1301 ==> เป็นอาคารปฏิบัติการไฟฟ้าชั้น 2 ห้อง E1201

แปรรูปอาหาร ป.4-6 เวลา 09.00 - 12.00 น.
แปรรูปอาหาร ม.1-3 เวลา 09.00 - 12.00 น.
          เดิมอาคารอำนวยการชั้น 2 ==> เป็นโรงอาหาร ให้นำปลั๊กพ่วงมาด้วย
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


      - หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573                ดาวน์โหลด
      - ประกาศการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน           ดาวน์โหลด

 
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
แจ้งขั้นตอนการขอเปลี่ยนตัว ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอเพิ่มข้อมูล ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน ให้ปฏิบัติดังนี้
- เอกสาร sp-001 หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- เอกสาร sp-002 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
- เอกสาร sp-003 หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
- เอกสาร sp-004 หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
- เอกสาร sp-005 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน
- เอกสาร sp-006 หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน
      1. โรงเรียนทำหนังสือตามเอกสารฯ นำส่งที่กองอำนวยการ
          เพื่อให้ประธานศูนย์การแข่งขัน อนุญาต
      2. โรงเรียนนำหนังสือที่ได้รับอนุญาตแล้ว ไปแสดงต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมนั้นๆ
          เพื่อรายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
แจ้งเรื่องการสละสิทธิ์
 
   หากโรงเรียนไม่สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยเหตุผลใดๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
   ==> ให้โรงเรียนทำหนังสือราชการแจ้งสละสิทธิ์มายัง สพป.ลำปาง เขต 3 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562
   ==> สพป.ลำปาง เขต 3 จะทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 5 มาแข่งขันแทน
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 10-11 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  11 ก.ย. 2562 เวลา 18.00 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ 13 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  13 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 19-20 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
ห้องคอม 1
Intel core i5 3.00 GHz
RAM : 4.0 GB
OS : Window 10 64 bit
Microsoft office 2013 English only
ห้องคอม 2 
Intel core i5 3.20 GHz
RAM : 4.0 GB
OS : Window 8.1 64 bit
Microsoft office 2010 English only
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12:55 น.

รายการแข่งขันที่ต้องนำอุปกรณ์มาจากโรงเรียน
   
1. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ให้นำนาฬิกาจับเวลาแบบ
        เปลี่ยนสลับหรือโทรศัพท์มือถือพร้อมให้โหลดแอพ Swith Toggle หรือ
        Chess clock ทุกเกม
    2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
    3. การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้นำกระดานรองวาด มาเอง
    4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:34 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 70
จำนวนทีม 1,077
จำนวนนักเรียน 2,215
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,618
จำนวนกรรมการ 794
ครู+นักเรียน 3,833
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,627
ประกาศผลแล้ว 189/271 (69.74%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 13
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 13
เดือนที่แล้ว 13
ปีนี้ 1,140
ทั้งหมด 127,591