สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงนันทชา  ดีนาน
 
1. นางสุภาพร  ทองใบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงวินัสรินทร์  เตชะภู
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงบุณญานุช​  ทีปต์ธนโชติ
 
1. นางสาวอรสา   เมืองมอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงเสาวรส  เงินงาม
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ชาอินทร์
 
1. นางสาวพชรมน   คำวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงณปภัช   สิวะโพนงาม
 
1. นางสาวปัทมา   ก๋าเร็ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชาลิสา  โชตวัน
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักชาติ
 
1. นางสาวมยุรี   รินศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงปวริศรา  ลัม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดวงขำ
 
1. นางสาวดวงใจ  จันทิมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตับไหว
 
1. นางรัตนา  สิงหกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  หมอยา
 
1. นางวิชชุดา  อาวรณ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงอวิกา  ต่อสนิท
 
1. นางสุภาพร  ทองใบ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดีเพียร
 
1. นางจันทร์ธฺิลา  สุจริต
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   องอาจ
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงรุจิพร  บุญศรี
 
1. นายวุฒิชัย  ต้องใจ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กหญิงสวิชญา  จำแม่น
 
1. นางมยุรี  รินศรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  งามพิง
 
1. นางพยอม  กุญชร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  แดงประเสริฐ์
 
1. นายอำนาจ  ใจยาบุตร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วาวแวว
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงศศิฤทัย  ณ เชียงใหม
 
1. นางสังวาลย์  เจนคิด
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   วันไว
 
1. นางจอมขวัญ   ศรชัยยืน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สายอุด
 
1. นางรัชนีกร   สมศักดิ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กชายประชิตพล  วังแง่
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วังแง่
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี   ใจหมั้น
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงศิวลักษณ์  สอนน้อย
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร    ฤดีเปรมปรีดา
 
1. นางผกามาศ  มณีจักร์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงยาง  แป้ง
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  คณาโรจน์
 
1. นางพิฐชญาณ์  ทองใบ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายสุรพงษ์   วงค์เทพ
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สังเกตุ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุดมดัน
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงสุภาพร  ประสม
 
1. นางสาวปวริศา  นรสาร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญแก้ว
 
1. นายประพจน์   ขันแก้ว
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก่นทอง
 
1. นายศกุนต์  คุณยศยิ่ง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาสำราญ
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงอิศริญา   เนวะลา
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  เวียงย่างกุ้ง
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   ปินใจกุล
 
1. นายประพจน์   ขันแก้ว
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงน้องนาน  ตาเงิน
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพวงค์
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  พานแก้ว
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุดาพันท์   วันเปี้ย
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงจรัสพร   แต้มดื่ม
 
1. นายประพจน์   ขันแก้ว
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงพิชชาภา   สินทิพย์
 
1. นางรัตนา  สิงหกูล
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายภาคิน  พูดตรง
 
1. นางชนัตกมล  แต้มคม
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เป็นเอก
 
1. นางสาวมยุรี   รินศรี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  ชัยมงคล
 
1. นางปัทมาพร  แก้วเทพ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำสิงห์
 
1. นางสาวณิชานาฎ  แข็งแรง
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงอภิญญา  วิลาวัลย์
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ธนะสี
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวญาดา  ตัวขยัน
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองเนียม
 
1. นางอนงค์  ศศิวิมลฤทธิ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงปุญญาพร   หน้าใหญ่
 
1. นางทัศนียา   จำอินถา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงสาทิดา   ผิวสูตร
 
1. นายบัญชา   แสงอรุณ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กชายจิรายุ  ใจมา
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายแทนคุณ  ปัญญาคำ
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กหญิงสิริยากร  หน้าชื่น
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนาญยา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงธาราวดี  ทำว่อง
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงวทันยา  พงษ์ทวีกุล
 
1. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงพนิตา  เกี๋ยงแหลม
 
1. นางนฤทัย  ก๋าวี
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงกัลยาณี   แก้วคำฟู
 
1. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงศิราพร  เทศมณี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รังษีสกรณ์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงศิรินภา  ยิ้มคำต่อ
 
1. นางอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา   โกวฤทธิ์
 
1. นางประนอม   พรมรัมย์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงกำไร   โคตรทะนา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   วงค์รักษ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กำลังเก่ง
 
1. นางเหรียญทอง  เนตรสว่าง
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงนิพรรณพร   ทะจิต
 
1. นางทัศนียา  จำอินถา
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงประวีณา  คำมูล
 
1. นางปิยะภัทร์  ไชยยา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชมภู
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  มธุสรสวรรค์
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงอารัณญา  หลงลืม
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  นันติ
 
1. นางผกามาศ  มณีจักร์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทัศนา
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  ยามดีเลิศ
 
1. นายกรัณย์กร  บุญภา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนคำ
 
1. นางสาวสุลิศา  หลีกเลี่ยง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ทองสุขเกษม
 
1. นางสุพัตรา  สุพลพิชิต
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายณฐชนนท์  ขัดจา
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณื
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กชายวชิรวิทย์   คุณมี
 
1. นางสมพร  ตั้งตัว
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำยวง
 
1. นางรัตนา  สิงหกูล
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แปซา
 
1. นางสาวโอบอ้อม  ตัวละมูล
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ฝั้นคำ
 
1. นางสุจินดา  ก๋าชุ่ม
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงโสพิชญา   ฉายแสงเดือน
 
1. นางสาวมยุรา    รัญจวน
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงชุติมดี   มะทะโจทย์
 
1. นางนลินาสน์   กระทาง
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงพิชชานันท์   สุวรรณรงค์
 
1. นายถนอม   โยมงาม
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจยัง
 
1. นางยุพราศรี  ใจคำ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชุติญาดา  กล้าดี
 
1. นางจีรานันท์  กล้าจริง
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงชญานุช  ลืมไธสง
 
1. นางชนัตกมล  แต้มคม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายศรัณวุฒิ  พูดตรง
 
1. นางสาวโอบอ้อม  ตัวละมูล
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดัดงอน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนาญยา
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัชพล  ซอแบก
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงกุสุมา  ชาญฉลาด
 
1. นางนฤทัย  ก๋าวี
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายณัฐกิตต์   เป็นแผ่น
 
1. นางสุกัญญา   อุตมีมั่ง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงพฤกษาชล  มะโนชัย
 
1. นางสาวปัทมา  ก๋าเร็ว
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กชายจตุรงค์  เมล์ทาง
 
1. นางพาณี  ยศวิทยากุล
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงพัฒนียา   สิทธิพาณิชย์
 
1. นางสาวมยุรา   รัญจวน
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 9 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แว่นแก้ว
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ระวังกาย
 
1. นางสาวณิชานาฎ  แข็งแรง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงค์สาสาย
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61.66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงชนากานต์   ตาติ๊บ
 
1. นางอรทัย   โคตรศรีหา
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชมภู
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา   ดาพนม
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรีติกานต์  มณีวรรณ
 
1. นางสาวจิราพร  ธรรมลังกา
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคประเสริฐ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ขัติปัญญา
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
2. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงธิฏินันทรา  สยอง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  มัดทุ
 
1. นางนฤทัย  ก๋าวี
2. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงปวริศา  จานเก่า
2. เด็กหญิงวิราพร   เสียงหลีก
 
1. นางพิมลพรรณ  อุทัยหิรัญทวี
2. นางเจริญรัตน์  สร้อยสุวรรณ
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ผิวงาม
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  งามพิง
 
1. นางสุดคนึง  ปกปิด
2. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงธนิสรา  วงค์สิงห์
2. เด็กหญิงวิลาศินี  ศรีเจริญ
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสาวโอบอ้อม  ตัวละมูล
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำปั่น  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  วรรณารักษ์
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
2. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงสุนิชตา  รูปดี
 
1. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
2. นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงพันธ์ชพร   พรมพีระ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   วงค์ฟูฟาน
 
1. นางสาวเบญจมาศ   รังษีสกรณ์
2. นางนิภาพร    ขัติศรี
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ศรีอุดวงศ์
2. เด็กหญิงเจริญรัตน์   พวงเพชร
 
1. นางสังวาลย์  เจนคิด
2. นางสาวปัทมาพร  แก้วเทพ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงพีรยา  จำเดิม
2. เด็กหญิงอังคณา  หน้าใหญ่
 
1. นางจินตนา  ตุลาสืบ
2. นางสาวนิตยา  ป้องกัน
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงรัตนากร   ใจอินทร์
2. เด็กหญิงอังคณา    เฉลิมวีระเกียรติ
 
1. นายพงศกร    จานุวี
2. นางศิริลักษณ์   ไปเร็ว
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายมนตรีรัตน์   แปดเหลี่ยม
2. เด็กชายอาทิตย์    มีใย
 
1. นางณะระยอง  เจดีย์ยอด
2. นายพุฑฒิรักษ์  พัฒนะพรหม
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. นางสาวพิราอร  แก้วก้อน
2. เด็กหญิงเมธิญา  ตานาคา
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายภัทร  วงศ์หาริมาตย์
2. เด็กชายอภิเดช  ใจหมั้น
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
2. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา   พันกะราช
2. เด็กหญิงอริศรา   เกี๋ยงแหลม
 
1. นายประพจน์   ขันแก้ว
2. นางวริศรา   แก้วแพร่
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
2. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นางสาวกรรณิการ์  ธิวงศ์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  เหมี้ยงหอม
2. เด็กชายอัตรคุปต์  สายทอง
 
1. นายกรัณย์กร  บุญภา
2. นางสาวจิราพร  ธรรมลังกา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยวนตา
2. เด็กชายธนกฤต  ตานาคา
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   กำลังแรง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีโพธา
 
1. นายสุรชัย   สิทธิชุม
2. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ใจบุญ
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84.19 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงวรรนิภา  เต็มแบบ
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ชวดรัมย์
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางสาวเบญจพร  เทวะประทีป
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.78 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชนันธร   มิ่งเชื้อ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทะ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ธนะสี
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.17 ทอง 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายทิชากร  อินทิยศ
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  ตาเป็ง
 
1. นางนิระมล  เทือกมนต์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81.63 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อนรับ
2. เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงงาม
 
1. นางสาวฐิติวรดา  จันทร์แมน
2. นางสุชัญญา  ต้อนรับ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78.73 เงิน 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วรรณารักษ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แสงชราศรี
 
1. นางสาวธิดาพร  สารขัด
2. นางสาวอัญชลี  ปันดี
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78.47 เงิน 9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายธนากร  ใจหาญ
2. เด็กชายพีรัชชัย  จันทรัตน์
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปินใจกุล
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69.51 ทองแดง 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เครือแก้ว
2. เด็กชายพศิน  ของมี
 
1. นายพงศกร  จานุวี
2. นางสาวภัทรมน   สวยแท้
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68.83 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เยินยุบ
2. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสาร
 
1. นายอำนาจ  ใจยาบุตร
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 61.13 ทองแดง 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เงินขาว
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   จะมัง
 
1. นางลำดวน   คชาปัญญา
2. นางเหรียญทอง    เนตรสว่าง
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงปริณดา  แก้วก้อน
2. เด็กหญิงสิรินาฎ  ตันโกย
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา  ตาลี
2. เด็กหญิงรัตนา  จันทร์เสาร์
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. นายพิทวัส   จันทะกันยา
2. นายพุฒิพงษ์   รักษาสัตย์
 
1. นายประพจน์   ขันแก้ว
2. นางสาวปัทมาพร  แก้วเทพ
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงสาริสา  การเพียร
 
1. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายตระกูล  ตระกูลสมบัติ
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายปภังกร  ไชยวัง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ชุ่มเมืองเย็น
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เยตา
 
1. นางสาวกัลยา  แก้วประภา
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายอภิโชค  จำปาวงษ์
 
1. นางสาวสมหญิง  มะโนคำ
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายติณณภพ    ใจศิล
 
1. นางสาวรุจิรา   สุริยา
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านก่อ    
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงวรัทยา  ฟังเพราะ
 
1. นางสาวชุตินันท์  ปี่หย่า
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อยู่เย็น
 
1. นายสุทธิพงษ์  เหรียญทอง
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กชายธนพล  พวงมาลัย
 
1. นายสุพล  ศักดิ์ดี
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วิงวอน
 
1. นางสมพร  ตั้งตัว
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงดรันต์รัตน์  ชัยอนุวัต
 
1. นายคณิต  คนคม
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายชยานันต์  ศรีขัติ
 
1. นายอาทิตย์  มาคุณ
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงสุชัญญา  มัดทุ
 
1. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจศรีแก้ว
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีวิไชย
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายโสภณ  สุรแสง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายอรรถนนท์  แก้วขัด
 
1. นายคณิต  คนคม
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายพีรดนย์  ขัดสี
 
1. นายสมัย  บุญโสม
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงณญาดา  จำศักดิ์
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายณัฐรัฐ  คงสมบัติ
 
1. นางเบญจวรรณ  บุญนำมา
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงปนิดา   จวนสาง
 
1. นางสาวสนธยา   จารุทรรศน์
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กชายธนกร   ถาแก้ว
 
1. นายสุพล   ศักดิ์ดี
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายณัฐนันท์   มุสิกสาร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทองใบ
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายปัณวรรธ   ปินใจกุล
 
1. นางพนิดา   ประสม
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  มัชชะ
 
1. นางสาวพัชรี  ทีเก่ง
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร   สวยสด
 
1. นางนิตยา  คำตา
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิดา  สุวรรณวลัย
 
1. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายวิทยาธร   สอนเวียง
 
1. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
163 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ไหวคิด
2. เด็กหญิงลลิดา  กันไว
3. เด็กหญิงอนัญญา  อินทะวาส
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
164 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พาติกรรม
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อุดมธนาพงษ์
3. เด็กหญิงอังคณา  ลีลาศีลธรรม
 
1. นายสุริยา  ประเสริฐไทย
2. นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี
 
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   จันสุ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สัตย์มาก
3. เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร   กันทะวงค์
 
1. นางสาวภัทรศยา    ล่ำใหญ่
2. นายนัฐชัย    ใจเขม็ง
 
166 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  สีอุดร
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  มุงเมือง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  กุญชร
 
1. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
2. นายธงชัย  ทำนา
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กชายชัยอนันต์  โชคดี
2. เด็กหญิงธัญสุดา  โชคดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วันไว
 
1. นางสาวอรอุษา  กิตติภักดีกุล
2. นายอินจันทร์  กองจินา
 
168 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ประสม
2. เด็กหญิงธนพร   สุขสบาย
3. เด็กหญิงนันท์นภัสภรณ์   สิทธิธรรม
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
 
169 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนาวงษ์
2. เด็กหญิงบุษศญาพร  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  คิดว่อง
 
1. นางสาวสุดาพร  ติ๊บปาละ
2. นางสาวณิชาวรณัฐ  ใจยัง
 
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงจิตติมา  วงษ์ดี
3. เด็กชายดนุวัต  ปองดอง
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สมนึก
2. เด็กหญิงธิวารัตน์   เบียผะ
3. เด็กหญิงศิริพร  เกษศิริ
 
1. นางวิจิตรา  ฤาชา
2. นางสาวจันทนิภา  ใจบุญ
 
172 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกันยาวีร์   ต้นโชค
2. เด็กชายปริยากร   ลาภเกิด
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   สวยสอาด
 
1. นางสาวภัทรศยา    ล่ำใหญ่
2. นายนัฐชัย    ใจเขม็ง
 
173 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงพัฒนียา  สิทธิพาณิชย์
2. เด็กหญิงรัฐมณฑ์วรรณ  แปดเหลี่ยม
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เตวิชัย
 
1. นายธีรวัฒน์  ชูวงค์เจริญกุล
2. นางสาวนนทิชา  หวานแหลม
 
174 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมื่นคำปา
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์เทพ
3. เด็กหญิงปิยะกุล  เมืองปัญโญ
 
1. นางสาวมณทิรา  โตลำมะ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
 
175 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คิดดี
2. เด็กหญิงณัฐชมน  ติดชัย
3. เด็กชายฤทธิไกร  ใจยัง
 
1. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
176 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงกันติศา  มุงเมือง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ปลุกใจ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ไวที
 
1. นางสาววรรณวนัช  เมฆอุตส่าห์
2. นายธีระยุทธ  วางใจ
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยุรี
2. เด็กชายดรัณภพ  สมงอน
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายพีร์วาทิน  แต้มเก่ง
2. เด็กชายภานุพงษ์  ใจกันทา
 
1. นางกรรณิการ์  ธิคม
2. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายสมควร  กลั่นกลอน
2. เด็กชายอัษฏาวุธ   มีมานะ
 
1. นางสาวภัทรศยา    ล่ำใหญ่
2. นายนัฐชัย    ใจเขม็ง
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงปาลิฉัตร  จิตรใจ
2. เด็กชายวัชรินทร์  กูลพรม
 
1. นางสาวสกุลตรา  ปันสุภะ
2. นางสาวเกวริน  จินดาจักร์
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทิยะ
2. เด็กชายเดชา  อินนา
 
1. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
2. นางสาวมยุรี   รินศรี
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อวดคล่อง
2. เด็กหญิงธีราพร  ชุ่มชา
 
1. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กหญิงญาณากร  กันยา
2. เด็กหญิงปริชาติ  สวยฉลาด
 
1. นายชนิสร  สายแปง
2. นางรัตตนา  ราหุรักษ์
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  เกิดผล
2. เด็กชายสถิตย์โชค  ตั้งเชิง
 
1. นางสุณิสา  ระวังใจ
2. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  หวังชนะ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์ษา
 
1. นางกรรณิการ์  ธิคม
2. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายสุรชัย   เซมา
 
1. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงสโรชินี  กุลชนะพิไล
 
1. นายสมบัติ  กัลยา
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายอนาวิน  ศรีจันทร์
 
1. นายคณิต  คนคม
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายอริยพล  รักมิตร
 
1. นางสาวสมหญิง  มะโนคำ
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายชนาธิป  สมจันทรา
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงกชพรรณ   ชาวพิมาย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายเศรษฐวุฒิ   ทามัน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงค์ขัติยะ
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ประมาณ
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายปิยพร  ธรรมมิกชน
 
1. นางสาวดายิน  คิดอ่าน
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กชายชินทัช  ธีรฉัตรสิริ
 
1. ว่าที่ร้อยโทก้องพายัพ  กลับโต
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กชายชินภัทร   พูดฉลาด
 
1. นางสาวนฤชา   สมฟอง
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงพิชญาณี  ชีนาวุธ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายวัชระกร   บุญลอด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แหลมจริง
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงฌาณิภัค   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสิริจรรยา    สุรินทร์
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายกัลป์ชนะ  ณัฏฐากร
 
1. นางสาวปาณิสรา   ทาโน
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ต้อนรับ
 
1. นางอุทุมพร  คำเขียว
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงทิพยดา  พลชา
 
1. นายสมบัติ  กัลยา
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   เทนเกาะ
 
1. นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายณัฐดนัย  ต่อปัญญา
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงสุดธิดา  เคล้าเครือ
 
1. นางสาวพัชราพร  มณีวรรณ์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กชายนรินทร์   หน่อโอย
 
1. ว่าที่ร้อยโทก้องพายัพ  กลับโต
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์    สุจริต
 
1. นางณะระยอง   เจดีย์ยอด
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายภูรินทร์  ต้อนรับ
 
1. นายคณิต  คนคม
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  เกิดผล
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐกรณ์  จิตดา
 
1. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายทรงพร  สารขัด
 
1. นางสาวพัชรี  ทีเก่ง
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายนราธิป  อินต๊ะงาม
 
1. นางนิตยา  คำตา
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. นายกฤษกร  อินแฝง
 
1. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายวุฒินัน  ใจหมั้น
 
1. นายธงชัย  ทำนา
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  มียันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี   ทารักษ์
 
1. นางพนิดา   ประสม
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายบูรพัทธ์  บุญเรือง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แหลมจริง
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
2. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงวิภาวินี  สมงอน
2. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์อุทัย
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
2. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ไม่ยาก
2. เด็กชายทักษ์ดนัย   อาชญา
 
1. นายนัฐชัย    ใจเขม็ง
2. นางสาวภัทรศยา    ล่ำใหญ่
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายจตุภูมิ  ซ้ายหนองขาม
2. เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์ศรีดี
 
1. นางสาวกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงทาริกา  การเก่ง
2. เด็กหญิงนภัสสร  เยียดยัด
 
1. นางนิระมล  เทือกมนต์
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายปัญญา   จันตะมะ
2. เด็กชายวิริทธิ์พล   สรวงทอง
 
1. นายคณิต   คนคม
2. นางสาวปัทมา   ก๋าเร็ว
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แสงจันทร์
2. เด็กชายศราราม  ยิ้มเยื้อน
 
1. นายนิรวิทย์  นันตาพรม
2. นายนิติศาสตร์  หมื่นแก้ว
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กหญิงประกายเพชร  พานทอง
2. เด็กชายมนทิรา  ช่างซอ
 
1. นายชนิสร  สายแปง
2. นางสุพัชรีย์  แหลมคม
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงปริศนา  หมั่นดี
2. เด็กชายวรัญญู  ขัติปัญญา
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
2. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  กำลังมาก
2. เด็กชายอรรถพงศ์  ลืมตัว
 
1. นางสาวพัชราพร  มณีวรรณ์
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายนาวิน  กันทาวงค์
2. เด็กชายสิทธิพร  เมืองว้อง
 
1. นายวสันต์  เปี้ยปลูก
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็นวงศ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญแก้ว
 
1. นางพนิดา   ประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กชายยศวินท์  สายพงษ์น้อย
 
1. นางสาวพัชราพร  มณีวรรณ์
2. นางสาวสุทธินี  ศรีใจสถาน
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วงศ์บุญตัน
2. เด็กชายอนันต์  เจ้าเล่ห์ดี
 
1. นางสาวพัชรี  ทีเก่ง
2. นางกรรณิการ์  ธิคม
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายธนาทิป  สายแปง
2. เด็กชายพิพัฒน์  จัดคล่อง
 
1. นายวีระพล  เทพวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จริยา
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินท์  แห่กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  พันศรี
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อนุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงมุกรวีย์  สุขชาวนา
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงนิชาดา  ซองดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายนัทธวัฒน์   มัดทุ
 
1. นายนัฐชัย    ใจเขม็ง
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กชายรัฐกฤษ  เลียลา
 
1. นางอังสุมารินทร์  นามเมือง
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ตานาคา
 
1. นางสาวสกุลตรา  ปันสุภะ
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ประสาร
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธนากร  วงค์ชมภู
 
1. นางสาวพัชราพร  มณีวรรณ์
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี   สายแปง
 
1. นางสาวณัฐวิภา    ทองใบ
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายอนุสิทธิ์   ล่ำแรง
 
1. นางสาวสมหญิง  มะโนคำ
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กหญิงปภาพิชญ์  ประพฤติ
 
1. นางสาวธิดาพร  สารขัด
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายกรรวี   ดูงาม
 
1. นางสาวสุกัลยา    ต้อนรับ
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จรรยา
 
1. นางสาวศุทธินี  ศรีใจสถาน
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสายสวรรค์   สายบัวพัตร์
 
1. นางนิตยา  คำตา
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายพิชชากร  บุญยืน
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงศุภธิดา  อินทะวาส
 
1. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายปัณวรรธ  ปินใจกุล
 
1. นางพนิดา  ประสม
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายพิพัฒน์  จัดคร่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายพชรพล   ชำนาญ
 
1. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายปกรณ์   ไกยราช
 
1. นางสาวกัลยา  แก้วประภา
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 26.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กชายวัชรกร  ณัฐศตนนท์
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กชายประวันวิทย์   งามสม
 
1. นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 24.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คิดทำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทีเก่ง
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงภูริชญา  ผลสุด
 
1. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงปริศนา  หมั่นดี
 
1. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายชุติภาส  โชคกุลนัน
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ไทยใหม่
 
1. นายนัฐชัย    ใจเขม็ง
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงเวียน
 
1. นางสาวสนธยา  จารุทรรศน์
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายวริทธินันท์   สัตย์มาก
 
1. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงอริสดา  ยศบุรุษ
 
1. นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เชิงเร็ว
 
1. นางสาวอรทัย  นวธีร์ชัย
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปันดี
2. เด็กชายธนกฤต  หน้านวล
3. เด็กชายมาวิน  ชินกลาง
 
1. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
2. นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายธนธรณ์  ติดชัย
2. เด็กชายพีรดนย์  ขัดสี
3. เด็กหญิงลีลาวดี  อวดลาภ
 
1. นายสมัย  บุญโสม
2. นางสาวนุชนาฏ  จอมแสนปิง
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐญา  ปันจภักดี
2. เด็กหญิงธัญญาพร  น่าดู
3. เด็กชายปรเมษฐ์  มีซอง
 
1. นางอาภรณ์  บุญญฤทธิ์
2. นางอังคนางค์  เลือลา
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ดีโต
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แมะบ้าน
3. เด็กหญิงไอยวริญท์  แสงยาอรุณ
 
1. นายสายัณห์  ใจแปง
2. นางปาจรีย์  เค็มมาก
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  หมั้นเที่ยง
2. เด็กหญิงรัชนก  รู้เจน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รู้เพียร
 
1. นางสาวกัลยา  ต้อนรับ
2. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายชินกฤต  ปิจติ
2. เด็กชายปิยพัทธ์  พงษ์ชัยภูมิ
3. เด็กชายภูวเดช  นาคเอี่ยม
 
1. นางณิชกมล  คิดอ่าน
2. นางสาวสุภาณี  ตามวงค์
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงณญาดา​  อยู่เป็นสุข
2. เด็กหญิงธนกมล​  ทิพย์​บุญทา
3. เด็กหญิงพนัชกร​  อิ่มอำไภย
 
1. นางสาวอรษา  ขาวอ้วน
2. นางจีรานันท์  กล้าจริง
 
274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงพัชรพร   วังทูล
2. เด็กหญิงสมิตา    ไวที
3. เด็กหญิงแววประกาย   อภิละ
 
1. นางสาวน้ำฝน   พงษ์กองเงิน
2. นางสาวอรพรรณ   คิดอ่าน
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายกฤติเกษม  ปิงแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรลภา   คำปวน
3. เด็กหญิงวรรณวิษา   หมั่นทำ
 
1. นางเพ็ญศรี  แหลมคม
 
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปินใจกุล
2. เด็กชายจิระศักดิ์   ใจอ่อน
3. เด็กหญิงยศวดี   คำมูล
 
1. นางสาวกมลชนก   วิวัฒน์พัฒนวงค์
2. นางสาวจีราภัสร์    ใจเย็น
 
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงกัญจนาพร   กุมภาพันธ์
2. เด็กชายนครินทร์   ดินสอ
3. เด็กหญิงสุภัชญา   พลลาภ
 
1. นางนิระมล   เทือกมนต์
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.75 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิง รัฐมนต์วรรณ  แปดเหลี่ยม
2. เด็กหญิงอนงนภัส  ตันตา
3. เด็กชายอภิชาติ  อภิรักษ์วงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  ชูวงค์เจริญกุล
2. นางสาวนนทิชา  หวานแหลม
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. นางสาวธัญชนก  คิดอ่าน
2. เด็กชายธีระเทพ  ประทุม
3. นายผไทภูมิ  อวดมูล
 
1. นายอักครชัย  ทองเขียว
2. นายเจริญกิจ  คิดสวย
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงจรัสพร   แต้มดื่ม
2. เด็กหญิงณัฐฏธิดา   ละมูล
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์   ปินใจกุล
 
1. นางสาวพัชรา   รสหอม
2. นางพัชณี   วงศ์ธิมา
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  คงธนพิศาล
2. เด็กหญิงปาลีรัตน์  มูลละคร
3. เด็กชายวิทยาธร   สอนเวียง
 
1. นายประสิทธิ์   ก๋าแก้ว
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  วิเชียรดี
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เสรีสิทธิ์ฤทธิ์กุล
2. เด็กชายมนัสนันท์  ไปเร็ว
3. เด็กหญิงสิริยากร  เสียงดี
 
1. นายสายัณห์  ใจแปง
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   จินราช
2. เด็กชายธนาวัฒน์   มีใจ
3. เด็กหญิงอมาวดี   สูงขาว
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เพชรสุก
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.75 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายปรินทร  แม่นยำ
2. เด็กหญิงภัครธิญาดา  เกิดกูล
3. เด็กหญิงศุภิษฐา  ปากหวาน
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  นนทมาลย์
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงประดับดาว  ชาติเงี้ยว
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช   ฟังเพลิน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   จินจำ
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.75 เข้าร่วม 8 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวดี  สมคิด
2. เด็กหญิงปนัสยา  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มีธรรม
 
1. นายเชิดชัย  ปันดี
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายณตฤณ  คำธิติอัศวกุล
2. เด็กชายภูดิส  มิ่งขวัญ
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายวราเมท  ประเทิง
2. เด็กชายวีรภัทร  มูลธิ
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นายนิวัฒน์  ศรีขัติ
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายปรมินทร์  ปิติทาโน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ตั้งตรง
 
1. นางสาวลาวรรณ  โลมากุล
2. นายเจษฎา  ทาจิตต์
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายชัยชนะพล  ต้อนรับ
2. เด็กชายพรชนก  ทิสม
 
1. นายธีระพล  สุภาพ
2. นายกิตติศักดิ์  ตั้งตรง
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กชายธนกร  หมายจริง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทิพาคำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์  ซองดี
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กหญิงปาณทมาศ  ปะทันยะ
2. เด็กชายพัชรพล  หลีกเลี่ยง
 
1. นางสุดคนึง  ปกปิด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิสา  หน้าผ่อง
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายภูริพัทฒ์  ลาภเกิด
2. เด็กชายศิวัช  บุญยืน
 
1. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
2. นางสาวรุจิรา  อักษร
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายชยณัฐ   ประสาร
2. เด็กชายณัฏฐพัชร์  ไพจิตรกุญชร
 
1. นางสาวอันชณิดา   จุ่มคำมูล
2. นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายฉัตรดนัย    เต็มใจ
2. เด็กชายติวานนท์    วงค์สมุทร
 
1. นางอุดมศิลป์   คนเที่ยง
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายอาชวิน  พงศ์ธัญวลัย
 
1. นางสาวอันธิกา  จักรบุญมา
2. นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  จ้อยภูเขียว
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เนตรสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์   ก๋าแก้ว
2. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายคำ  ตาเงิน
2. เด็กชายพงศภัค  คุณจอน
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นายวีรพงษ์  กันไว
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายธนศักดิ์   ภัคดี
2. เด็กชายศรายุทธ  สุเตจ๊ะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา
2. นางสาวอันชณิดา   จุ่มคำมูล
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายกิตติกร   ทาสิงห์คำ
2. เด็กชายธีระพีฒน์   มั่นแม่น
 
1. นายกิตติศักดิ์   ตั้งตรง
2. นายธีระพล   สุภาพ
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายอภิยุต  ยาง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ยาง
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นางสาวมยุรี   รินศรี
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายปฏิพล  ลีลาศีลธรรม
2. เด็กชายโกวิทย์  ลีลาศีลธรรม
 
1. นายสุริยา  ประเสริฐไทย
2. นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กชายชยางกูร   เป็นปึก
2. เด็กชายนฤนาท   ทองคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา    ต้นกลาง
2. นางสาวนิตยา   แสงสุวรรณ์
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายจารุทัศน์   ยาสมุทร
2. เด็กชายทัตพล   พัฒนเจริญ
 
1. นายสุทธิศักดิ์   ใจคม
2. นายวิชัย   คิดอ่าน
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายชินกฤต  ต่อสวย
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  กันอยู่
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กชายวัชรพล  ปลาสิงห์
2. เด็กชายวิชัย  แปงด๋อ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
2. นางสาวมัทนา  ภูคาสวรรค์
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธนกานต์  จานเก่า
2. เด็กชายอดิสร  ร้องสาคร
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
2. นายสุทิน  การเพียร
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายจารุพงศ์  กระทุ่ม
2. เด็กชายอนุชา  ไชยวัง
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กชายณัฐภัทร  ฐิติจิรสกุล
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวอันธิกา  จักรบุญมา
2. นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กชายธนกร  เครืออินตา
2. เด็กชายปิติภัทร  จิลิน
 
1. นายตรัย  กาไว
2. นายสิงห์ทอง  จำอินถา
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายพันธวัช  โวหาร
2. เด็กชายวีรภัทร  เวียนวัน
 
1. นายประสิทธิ์   ก๋าแก้ว
2. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กชายชินกฤต   ฟังเย็น
2. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์    ป้องนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา   ต้นกลาง
2. นางสาวชนิดา   มีชื่อ
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายกฤษดา  สยอง
2. เด็กชายพงษ์พันธ์   ยอมใจอยู่
 
1. นายสมัย  บุญโสม
2. นางสาวนุชนาฏ  จอมแสนปิง
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายดนัย   เกิดสติ
2. เด็กชายไกรวิชญ์    หน่อแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์   ปงลังกา
2. นางสาวอันชณิดา   จุ่มคำมูล
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายรังสิมันต์  นาคม
2. เด็กชายสหรัฐ  สัมปัตติรัตน์
 
1. นางสาวพีรญา  ใจเอื้อ
2. นางนฤทัย  ก๋าวี
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกฤติเดช  เหย่าสกุล
2. เด็กชายคมชาญ  ใจเย็น
 
1. นางสาวณิชาวรณัฐ  ใจยัง
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายพบพริษฐ์  ตามชื่อ
2. เด็กชายรุจนโรจน์  ล่ำแรง
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
2. นางสาวจิรายุ  จิตกล้า
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  อึงอือ
2. เด็กชายพีรภัทร  เลียงหลีก
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
2. นายสุทิน  การเพียร
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงพรพธู  วงค์ลอดแก้ว
2. เด็กชายศุทธวีร์  รู้เกณฑ์
 
1. นายศราวุฒิ  บุญมาคำ
2. นายณัฐชนน  ตรัสสุภาพ
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ประทุม
2. เด็กชายวัชรวิทย์  นวลคำ
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายธวัลวิทย์   เป็งขวัญ
2. เด็กชายพงศกร   พูดฉลาด
 
1. นางสาวพัชรา   รสหอม
2. นายพฤทธิกร   คำสิบ
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  แม่นยำ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหรียญทอง
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
2. นายศราวุธ  เสโลห์
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายนพณัฐ  วิไลย
2. เด็กชายภานุรุจ  ขาเข้า
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นายกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  มูลชนะ
2. เด็กชายวรรณเฉลิม  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
2. นายแสวง  กระทาง
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายอนุชิต  แรงทน
2. เด็กชายอัตรคุปต์  สายทอง
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
2. นายศราวุธ  เสโลห์
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงธัญวลัย  วงค์ษา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ลาภเกิด
 
1. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
2. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปาระมีแจ้
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คืดว่อง
3. เด็กหญิงวาเศรษฐี  หมั่นดี
 
1. นางณิชกมล  คิดอ่าน
2. นางสาวสุภาณี  ตามวงค์
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงธัญพิชา   ทองมั้น
2. เด็กหญิงปุณณภา   สิตังนันท์
3. เด็กหญิงไพลิน   ภูมิสถาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช    เปลวทอง
2. นายเกียรติพงษ์    รักมิตร
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กชายชินกฤต   มีใจดี
2. เด็กหญิงณิชากร  พิชัย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ซองดี
 
1. นางสาวศศิญา  คำติ๊บ
2. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงธนัสถา  วงค์ใจคำ
2. เด็กหญิงรัตมณี  เฒ่าฝั้น
3. เด็กชายวีระนันท์  เป็งขวัญ
 
1. นางสาวนนทิชา  หวานแหลม
2. นายธีรวัฒน์  ชูวงค์เจริญกุล
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงญานิศา  ไวที
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  วางโต
3. เด็กหญิงลักษิกา  วางโต
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปากหวาน
2. นางอังสุมารินทร์  นามเมือง
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อ๊อดเดช
2. เด็กหญิงธนวรรณ   มุ่งตรง
3. เด็กหญิงปิยธิดา   เจ้าเล่ห์ดี
 
1. นางนงนุช  วงษ์ปาน
2. นางสาวเจนจิรา  ศิริจันทร์
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายชฤทธิพร  สุดวอน
2. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสาร
3. เด็กหญิงสิริยากร  แดงประเสริฐ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ชุ่มเมืองเย็น
2. นายพลภัทร  คำลือ
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายกานพงษ์  สุวิมล
2. เด็กชายภานุพงศ์  เกิดผล
3. เด็กชายสิวายุ  วงค์สิงห์
 
1. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
2. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพะ    
336 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จรรยา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  กลิ่นฟุ้ง
3. เด็กหญิงพิมพ์ภัสตรา  กามาด
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางสาวพรกนก  สุชาวดีพร
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   แฟงเมือง
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   เรือนเฟย
3. เด็กหญิงอุมากร   วงศ์ทาแก้ว
 
1. นายนพดล   ใจมา
2. นายวสุรัตน์   บุตรปะสะ
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชลกร    ประทันยะ
2. เด็กหญิงชลพรรษ    อภิวงค์
3. เด็กหญิงวนิดา   หอมแก่นจันทร์
 
1. นายเกียรติพงษ์    รักมิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช    เปลวทอง
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พลายแก้ว
2. เด็กหญิงสุภารัตน์   พลายแก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา   เกี๋ยงแหลม
 
1. นางสาวพัชรา   รสหอม
2. นายประพจน์   ขันแก้ว
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายปุณณวิชญ์  โยมงาม
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  หลีกเลี่ยง
 
1. นายณัฐนันท์  คงธนพินิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิสา  หน้าผ่อง
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  กลิ่นชิด
2. เด็กชายสรวิศิษฐ์  แต้มฉลาด
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางสาวพรกนก  สุชาวดีพร
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐญา  ปันจภักดี
2. เด็กชายปรเมษฐ์  มีซอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
2. นางอังคนางค์  เลือลา
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.99 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงพีรดา  จำเดิม
2. เด็กหญิงอังคณา  หน้าใหญ่
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ปงลังกา
2. นางสาวอันชณิดา   จุ่มคำมูล
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.99 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงกัลยวรรณ์  รักบุตร
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สืบประสิทธิ์
 
1. นางสาวดาราลักษณ์  เป็นผล
2. นายสิทธิราช  เตชะนอก
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อวดเขตต์
2. เด็กหญิงสุภัสสณ์  ดิลกนันทิภาคย์
 
1. นางสาวณิชาวรณัฐ  ใจยัง
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  หลักมั่น
2. เด็กหญิงพัชรกร  ซองดี
 
1. นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
2. นายแสวง  กระทาง
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  มียันต์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประสม
 
1. นายวีระพล  เทพวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  ไชยเจริญ
2. เด็กชายนภินทรภัทร  เต็กกุ่ย
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางสาวพรกนก  สุชาวดีพร
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงญาณิศา   สายแปง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    หวานดี
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   ทองใบ
4. เด็กหญิงธนารีย์   กามาด
5. เด็กหญิงภัคฐณัฏ  มีมาก
 
1. นางธนิดา    ใหญ่ผล
2. นางรัตนาพร    ปันดี
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงคำแรง  -
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทียมสิงห์
3. เด็กหญิงญาธิกา  ยะมาลา
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  นาวา
5. เด็กหญิงอาภัสรา  คิดอ่าน
 
1. นางสายสวาท  มณีเวียง
2. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงปภัชญา   อ่ำเจริญ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สัตย์ต่อชาติ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   ตามัน
4. เด็กหญิงวรัทยา   ฟังเพราะ
5. เด็กหญิงอริสา   วงเวียน
 
1. นางอัปสร  สุรินทร์โท
2. นางสาวชลพิชา  ณ ลำปาง
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงญาดา    ตาแสง
2. เด็กหญิงปานรวีณ์   พัฒนดำรงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญาพร  นามวงศ์
4. เด็กหญิงยุวรินทร์   แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงรพีพร   สายเครือมอย
 
1. นางชาลี   พิทยาธำรง
2. นางสาวอมินตรา   ไชยวัง
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงธีนิตา  เพชรบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ปินใจกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  เปลี่ยวญาติ
4. เด็กหญิงอภิชญา  กูลชัย
5. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วมะลิ
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
2. นางรุ่งทิวา  ศรีหาบุญมา
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงกฤติมา   คำอ้าย
2. เด็กชายประวันวิทย์   งามสม
3. เด็กหญิงปรางวรินทร์  สมยา
4. เด็กหญิงฟ้าลดา  เอื้อแท้
5. เด็กชายวชิรวิทย์  คุณมี
 
1. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
2. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กหญิงกริศฐา  หงษ์คอย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เป็นบุญ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ประดับ
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  หวานแหลม
5. เด็กหญิงวริศรา  เป่าพิษ
 
1. นางสาวพัชนีย์  ตาสุวรรณ์
2. นางสาวกาญจนา  จะตุนัน
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชัยคำ
2. เด็กหญิงชุติมดี  มะทะโจทย์
3. เด็กหญิงธันวาพร  การเพียร
4. เด็กหญิงภาณุสรณ์  ขอบุญช่วย
5. เด็กหญิงสุพิชญา  จำธรรม
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   จินตะนา
2. เด็กหญิงมินทิรา    สีมา
3. เด็กชายศุภนัย   สีโวย
4. เด็กหญิงสุวิชาดา   วิจิรัมย์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ขยาย
 
1. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงปาลิดา  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงปิยพร  ธรรมมิกชน
3. เด็กชายวงศกร  แปดนัด
4. เด็กชายวงศกร  เยินยุบ
5. เด็กหญิงศิรินทรา  ทรัพย์โสภณ
 
1. นายณัฐชนน  ตรัสสุภาพ
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อวดเขตต์
2. เด็กหญิงรุจิรา  วงค์พันตา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญารอบรู้
4. เด็กหญิงสุภัสสณ์  ดิลกนันทิภาคย์
5. เด็กหญิงเทวิกา  พันตามน
 
1. นางสายสวาท  มณีเวียง
2. นายเชวง  คนเที่ยง
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงทรรศิการ์  ธรรมมาศ
2. เด็กหญิงนริษา  โคตรพัฒน์
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  มุงเมือง
4. เด็กหญิงปิยภา  มณีรัตนาเจริญกุล
5. เด็กหญิงลดามณี  ขันคำ
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวฉัตรฤดี  พัยชะอุน
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญจนพร   กำลังกล้า
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปินัน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    มีธรรม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   วันตัน
5. เด็กหญิงสุภัสสร   บุญเตี่ยม
 
1. นางธนิดา    ใหญ่ผล
2. นางรัตนาพร    ปันดี
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรคณิตนนท์
2. เด็กหญิงวรัญญา   ตาแก้ว
3. เด็กหญิงวันนา  ตาสัง
4. เด็กหญิงสวรส   ตะยะแซด
5. เด็กหญิงเอ่ยมุง   พัดแดง
 
1. นางอมลรุจี   ใจดี
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ต่อสวย
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สมงาม
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์บูรณ์
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  อวดใหญ่
5. เด็กหญิงวิชญาดา  กลิ่นอบ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงกุลนัดดา   ไวสติ
2. เด็กหญิงดวงหทัย   สวยฉลาด
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   หน้างาม
4. เด็กหญิงอัมพวัน  พิมพ์ภู
5. เด็กหญิงแพรวา   เอมสอาด
 
1. นางอัปสร  สุรินทร์โท
2. นางสาวชลพิชา  ณ ลำปาง
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงพิชญาฎา   เป็นต้น
2. เด็กหญิงวรัณญา  นาละออง
3. เด็กหญิงศศิประภา  บุญถนอม
4. เด็กหญิงอภิชญา  สัตย์ต่อชาติ
5. เด็กหญิงอริสยา   ยศบุรุษ
 
1. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
2. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ขยันทำ
2. เด็กหญิงศศิรดา  น่ารัก
3. เด็กหญิงสิดาพร  กลิ่นฟ้ง
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  อดเหนียว
5. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีชัย
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
2. นางธัญลักษณ์  ปินใจกุล
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กหญิงกนกวรรรณ  ศรีสุนาครัว
2. เด็กหญิงธัญสุดา  โชคดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วันไว
4. เด็กหญิงรัญชิดา  เป็นบุญ
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ละเมิด
 
1. นางสาวแคทลียา  สุวรรณตรีวัฒน์
2. นางสาวอรอุษา  กิตติภักดีกุล
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  เกิดผล
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
5. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายศุภชัย  พิสสมัย
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ดาราวรรณรัศมี
2. เด็กชายจักริน  หลงลืม
3. เด็กชายนิธินันท์  คำแปน
4. เด็กหญิงปณิดา  เกิดโต
5. เด็กชายสุทธิภัทร  ปัญญามูล
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นางสาวฉัตรฤดี  พัยชะอุน
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากูลต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำเพ็ชร
3. เด็กชายธนกฤต  มุ่งเมิน
4. เด็กชายนราวิชญ์  อินลวง
5. เด็กชายพงศกานต์  สุริย์วงศ์
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริธรรม
2. เด็กหญิงธนัญชนก  การเพียร
3. เด็กชายพลพล  เลือลา
4. เด็กชายภาวิต  อวดห้าว
5. เด็กหญิงศิราพัชร  การเพียร
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงทักษอร  อ้วนใหญ่
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  แนบพุดชา
3. เด็กหญิงธัญกร  สุนันสา
4. เด็กหญิงปานระพี  ราญรอน
5. เด็กหญิงรัชนี  สติปัญญา
 
1. นางธัญภัส  อรุณรัตน์
2. นางสาวมยุรี  สะสาง
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  มุขดา
2. เด็กหญิงชญาพร   กระจาย
3. เด็กหญิงดารากร  กำลังแข็ง
4. เด็กชายธนดล   สุทธิพรมณีวัฒน์
5. เด็กหญิงพิภาพร  เปลี่ยนเดช
 
1. นายพุฑฒิรักษ์  พัฒนะพรหม
2. นายธิติวุฒิ  เสาร่อน
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   องอาจ
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ไขลำเมา
3. เด็กหญิงนภัสสร   จริยะมา
4. เด็กชายปุญพัฒน์   ชมภูศรี
5. เด็กหญิงพิมยาดา   คำปวน
 
1. นายเกียรติพงษ์    รักมิตร
2. นางรัตนาพร    ปันดี
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ลืมหลง
2. เด็กหญิงญานิศา   ใจหมั้น
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ใจหมั้น
4. เด็กหญิงปณิชา   เครือเพลา
5. เด็กหญิงพิมพกานต์   ไทยใหม่
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
2. นายพล  กันทหล้า
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กันสิทธิ์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาปินตา
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์   คำสาร
4. เด็กชายอิสรานุวัต    ตากล้า
5. เด็กชายเอกราช    ทำเล็ก
 
1. นางสาวประกายทิพย์   ธรรมวงค์
2. นางเยาวรัตน์    เลิศพิพัฒน์กุล
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กชายจัสติน  วิลเลี่ยมคริสต์เตียนสัน
2. เด็กชายธนกฤษ  รูปงาม
3. เด็กชายนพธีรา  สีตาแก้ว
4. เด็กหญิงพรรษชล  เป็นมูล
5. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมอินถา
 
1. นายจุลพงศ์  วงษารัตน์
2. นางณิชชาธนภา  อินปั๋น
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ก๋าทอง
2. เด็กหญิงวรัณญา  นาละออง
3. เด็กหญิงศศิประภา  บุญถนอม
4. เด็กหญิงสุธาสินี  วงศ์เหมย
5. เด็กชายอัครวิน  อวดห้าว
 
1. นางสาวอิสยา  บุตรตา
2. นางสาววรรนิศา  งามสม
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงปจิญานัน  มีธรรม
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีกลิ่น
3. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  มียันต์
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  จัดสวย
 
1. นางสาวปวริศา  นรสาร
2. นายยุทธชัย   บุดดีคำ
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
2. เด็กชายปฏิภาณ  ยนต์วงค์
3. เด็กชายพลัง  ทำสุข
4. เด็กชายวิธวินท์  ดีมาก
5. เด็กชายสราวุฒิ  ดีมาก
 
1. นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
2. นายอุดม  แหลมจริง
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำสิงห์
 
1. นางสาวปราณปริยา  กูลแผ่น
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายอริญชัย   สุขบาล
 
1. นางธนิดา    ใหญ่ผล
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงปานรวีณ์  พัฒนดำรงค์ฤทธิ์
 
1. นางชาลี  พิทยาธำรง
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.65 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพุทธารักษา  หลักฐาน
 
1. นางบุณฑริกา  จรลังกา
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงจริญพร   คงธนพรสกุล
 
1. นางธัญภัส   อรุณรัตน์
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงวิลาสินี   เชื้อกาวิน
 
1. นางสาวเจนจิรา  ศิริจันทร์
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ไกรษรรักษ์
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวปราณปริยา  กูลแผ่น
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   มีธรรม
 
1. นางรัตนาพร    ปันดี
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  การซื่อ
 
1. นางสาวจันจิรา  สยอง
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.32 ทอง 5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  คิดอ่าน
 
1. นางสาวฉัตรฤดี  พัยชะอุน
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.31 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ตาแสง
 
1. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.32 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงปิยะกุล   เมืองปัญโญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชื่อหลาย
 
1. นางสาววารุณี   ธรรมขันท์
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.65 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วหนองยาง
 
1. นางบุณฑริกา  จรลังกา
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   จันต๊ะหล้า
 
1. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ปานกัน
2. เด็กชายศุกลภัทร   อาทิตยนันท์
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
2. นางณัฐกานต์   แข็งแรง
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ใจคำ
2. เด็กชายกีรติร์  วรรณรักษ์
 
1. นางวาสนา  คนเที่ยง
2. นางรัตติกา  สมันจิตร์
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายจารุวิทย์   จำยาม
2. เด็กหญิงณภัสสร  ประกอบศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  หาญจักรแก้ว
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงธัญชนก   คนหลัก
2. เด็กชายพัชรพล   ติดชัย
 
1. นางสายสวาท   มณีเวียง
2. นางสาวพชรวรรณ  กันยะมี
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงพันณพัสรา  จิตใหญ่
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  คำลือ
 
1. นางสมพร  ตั้งตัว
2. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงภาวินี  แรงจริง
2. เด็กชายเอกนาวินทร์  ต้องจิตต์
 
1. นางสาวยุพา  สิริอำนวยศักดิ์
2. นางสาวเบญจมาพร  เปอร์ทอง
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กหญิงณธิดา  แจ่มใส
2. เด็กชายบุญยกร  บุญเฉื่อย
 
1. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
2. นางสุดคนึง  ปกปิด
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายธัญญากร  มุ่งคิด
2. เด็กหญิงสิริยากร  มะทะจิตร์
 
1. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองจิรายุ
2. นางสกุลทอง  ทองหล่อ
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายนันธพงษ์  ยะคำปลูก
2. เด็กหญิงพิชญา  คุณารูป
 
1. นางสาววารุณี   ธรรมขันท์
2. นางสาววิสุทธิณี  ดินดำ
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงปาลิดา    ตองติดรัมย์
2. เด็กชายรวีโรจน์   พลเสน
 
1. นางสาวดายิน   คิดอ่าน
2. นางสาวเมทินี    ลับแล
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงปารัฉัตร  หนาดคำ
2. เด็กชายสุพี  ยอบเย้า
 
1. นางพยอม  โกสุโท
2. นางสาวมยุรา  รัญจวน
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำสิงห์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ตั้งตรง
 
1. นางสาวปราณปริยา  กูลแผ่น
2. นางเบญจวรรณ  บุญนำมา
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงธนัชญา    พรมชัย
2. เด็กชายนิชคุณ  นาคม
 
1. นางลัดดาวัลย์  หาญจักรแก้ว
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  คนเก่ง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  แสนคำปัน
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  นนทมาลย์
2. นางสาวสุพิทยา  สิงห์คำ
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายจิรธาดา  วังที
2. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
 
1. นางวาสนา  คนเที่ยง
2. นางบุณฑริกา  จรลังกา
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงปราณปรียา    เรืองพิพัฒน์พันธุ์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  หน้านวล
 
1. นางณัฐกานต์   แข็งแรง
2. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายปุณณวิชญ์  โยมงาม
2. เด็กหญิงมุกตะวัน  สัตย์มาก
 
1. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
2. นางสุดคนึง  ปกปิด
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ตั้งตรง
2. เด็กชายษมาวีร์  สมศักดิ์
 
1. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
2. นางสาวศรีเพ็ญ  ตันอุตม์
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กชายประชิตพล   วังแง่
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   วังแง่
2. นางสาวกานดา   สมบัติ
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปันดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  จินตาคำ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
2. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายศิรภพ  เสรีวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอริสา  ดีโต
 
1. นางการะเกตุ  ไวสติ
2. นางประนอม  ปันตา
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เข่งปลา
2. เด็กชายศศิรวัฒน์  เจวิตา
 
1. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองจิรายุ
2. นางสาวจริยาพร  อนุ
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายวรากรณ์  มุงเมือง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  กุญชร
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธีรา   สรสิทธิ์
2. เด็กชายอลงกรณ์   สมพมิตร
 
1. นางประนอม   พรมรัมย์
2. นางปานแก้ว   แก้วจันทร์หล้า
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วิลัย
2. เด็กชายศุภกร  สวัสดิ์ศรี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  นนทมาลย์
2. นางสาวสาวิตรี  วงค์อ้ายตาล
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  งามขำ
2. เด็กหญิงปานไพลิน  โพธิ์ศร๊
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นางสาวกรรณิการ์  ธิวงศ์
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ลืมหลง
2. เด็กชายภัทร   วงศ์หาริมาตย์
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สยอง
2. เด็กชายพัชรพล  ฤทธิไตรภพ
 
1. นางการะเกตุ  ไวสติ
2. นางประนอม  ปันตา
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงค์ษา
2. เด็กชายมังกร  ดีมาก
 
1. นายอุดม  แหลมจริง
2. นายศุภชัย  พิสสมัย
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    สิงห์พันธ์ุม่วง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปินตายศ
3. เด็กหญิงนฤสรณ์    ไพศรี
4. เด็กหญิงปิ่นมณี   ละเมิด
5. เด็กหญิงพฤกษาชล    มะโนชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กำลังเก่ง
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์   ขัดหนูวงค์
8. เด็กหญิงสุนิสา   โตลำมะ
9. เด็กหญิงอฑิฏฒิยา    รุ่งเรืองไชยนันท์
10. เด็กหญิงอรพิมพ์   อุตสาห์
 
1. นางสาวปัทมา   ก๋าเร็ว
2. นางสาวศิริวรรณ   ตันกุระ
3. นางดวงพิกุล  หวานแหลม
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรคณิตนนท์
2. เด็กหญิงปภาดา  ตาเงิน
3. เด็กหญิงปานรวีณ์  พัฒนดำรงค์ฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิชญาพร   นามวงศ์
5. เด็กหญิงยุวรินทร์  แซ่จ๋าว
6. เด็กหญิงรพีพร  สายเครือมอย
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  เพ็งโสดา
8. เด็กหญิงวรัญญา  ตาแก้ว
9. เด็กหญิงวันนา  ตาสัง
10. เด็กหญิงอรพรรณ   โดมไพรวัลย์
 
1. นางชาลี  พิทยาธำรง
2. นางภัณฑิรา  ใจบุญ
3. นางพิม  นามวงศ์
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจันทมณี   หวานเกิน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   จตุพรจรัส
3. เด็กหญิงธนาภรณ์   วันสัมพันธ์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก   กลิ่นมาก
5. เด็กหญิงพรนิภา   เริ่มสุข
6. เด็กหญิงพัชรินทร์   มีสัตย์
7. เด็กหญิงวรกาญจน์   อัครปิยไพศาล
8. เด็กหญิงอภิชญา   ประมาณ
9. เด็กหญิงอรนุช   แสงเรือน
10. เด็กหญิงอิสริยา   ประมาณ
 
1. นางรัตนาพร    ปันดี
2. นางธนิดา    ใหญ่ผล
3. นายชัยยะ   ศิรินุช
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ถาน้อย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ต๊ะคำวัน
3. เด็กหญิงกัณฐิรัตน์   ศรียานะ
4. เด็กหญิงจิตติมา   วงษ์ดี
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   สีอุตร
6. เด็กหญิงณัฐมล   สีอุดร
7. เด็กหญิงธัญสินี   จำปี
8. เด็กหญิงธิดารัศมิ์  แอแตะ
9. เด็กหญิงอรปรียา   กุญชร
10. เด็กหญิงแพทธริน  หลีกเลี่ยง
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
2. นายธงชัย  ทำนา
3. นายภาคิน  เกษณา
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เครือแก้ว
2. เด็กหญิงฉันชนก   กำลังไว
3. เด็กหญิงณญาดา    คำภิโร
4. เด็กหญิงธมลวรรณ   โปทะลา
5. เด็กหญิงภัคคพร   มานะศิริมันต์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา   ใหม่พรม
7. เด็กหญิงรัตนากร   ใจอินทร์
8. เด็กหญิงศรัณญา   คงเจริญ
9. เด็กหญิงศุภสุตา    กำลังไว
10. เด็กหญิงอังคณา   เฉลิมวีระเกียรติ
 
1. นายพงศกร   จานุวี
2. นางสาวภัทรมน  สวยแท้
3. นางสาวอาริดา  เต็มสมุทร
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันคำ
2. เด็กหญิงชนกนาถ  มั่งมูล
3. เด็กหญิงชนิดาภา  วางหลัก
4. เด็กหญิงญาณิศา  ซองดี
5. เด็กหญิงฑิตยา  ตาลาโมนี่
6. เด็กหญิงนรากรณ์  พรหมมาศ
7. เด็กหญิงนัทชา  กลิ่นชู
8. เด็กหญิงลักษิกา  วิเศษโชตินาคิน
9. เด็กหญิงอรัตชญา  มะโน
10. เด็กหญิงอุษามณี  จิตต์มุง
 
1. นางชโลทร   ปงลังกา
2. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสียงกว้าง
3. นางสาวอัมพรพรรณ  ก้อนคำ
 
432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กชายจารุเดช  เป็นพวก
2. เด็กหญิงชลดา  สมทรง
3. เด็กชายณัฐนันท์  งามสุข
4. เด็กหญิงนภัสสร  ประดับ
5. เด็กชายพัสกร  แคล้วคลาด
6. เด็กชายภิรวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
7. เด็กชายรัฐศาสตร์  แหลมกล้า
8. เด็กหญิงวิภาดา  ทูพิมาย
9. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  ไวสติ
10. เด็กหญิงอติกานต์  สุดหอม
 
1. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
2. นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
3. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
 
433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คันธา
2. เด็กชายคมกฤต  ปองดอง
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  จำแม่น
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาญชัย
5. เด็กหญิงพลอยปภัส  เมืองพุทธา
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ประกอบศิลป์
7. เด็กชายวชิรธร  ชมภู
8. เด็กชายอนิภัทร  นันทิ
9. เด็กหญิงอภิชญา  ตุ่นเครือ
10. เด็กชายแทนคุณ  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวแสงดาว  งามพิง
2. นางสาวอรษา  ขาวอ้วน
3. นางสาวอนัญญา  เสนาบุญ
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เยียดยัด
2. เด็กหญิงจุฬาภา  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  คงครบ
4. เด็กหญิงณปภา  ทามา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โกวฤทธิ์
6. เด็กหญิงทิพย์เกษร  โกวฤทธิ์
7. เด็กหญิงธาริกา  สุดจำ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุนทร
9. เด็กชายธิติกร  การดี
10. เด็กหญิงอรพิมล  ไชยทองศรี
 
1. นางเพลินพิศ  รัตนโชติกุล
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายกฤษดา  สยอง
2. เด็กชายธนธรณ์  ติดชัย
3. เด็กหญิงนรมน  อวดดี
4. เด็กชายพงษ์พันธ์  ยอมใจอยู่
5. เด็กชายพัทธพล  บุญชู
6. เด็กชายพีรดนย์  ขัดสี
7. เด็กชายภัทราพร  วงศ์บุญมา
8. เด็กหญิงรวิวรรณ  แสงมาศ
9. เด็กหญิงลีลาวดี  อวดลาภ
10. เด็กชายสิทธิพล  คุ้มวงษ์ดี
 
1. นางวิภารัตน์  สรรเสริญ
2. นายสมัย  บุญโสม
3. นางสาวสุพิชชา  เตชะธิ
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีมุ่ย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดผล
4. เด็กหญิงชิตาภา  วงค์สิงห์
5. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
6. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
7. เด็กหญิงพัฒรินทรฺ์  แก้วปิง
8. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามแข็ง
10. เด็กหญิงแพรวขวัญ  ทาเหล็ก
 
1. นายชยันต์  ตื้อใจมา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
3. นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายกฤษฎา    จำกัด
2. เด็กหญิงชนากานต์   รังหัน
3. เด็กชายชฤทธิพร สุ  สุดวอน
4. เด็กหญิงณฐมล   มาลัย
5. เด็กชายธนกิฤตา   ชื่อหลาย
6. เด็กชายธฤษณุ   ชื่อหลาย
7. เด็กหญิงบัณฑิตา   สูงงาม
8. เด็กชายพีรภัทร   รักเพื่อน
 
1. นางสาวพิมชนก   ชุ่มเมืองเย็น
2. นายวรวุฒิ    แหลมคม
3. นายอำนาจ   ใจยาบุตร
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชาทุม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โลมากุล
 
1. นางสุกัญญา  อุตมีมั่ง
2. นายชูชีพ  วงค์ครองศักดิ์
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงพัธธิรา   ชัยชนะวารินกุล
2. เด็กหญิงอุษาสิริ   จุ่มคำมูล
 
1. นายปกครอง   เทพสิงห์
2. นายนพดล   ใจมา
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายชญานนท์  ทีเร็ว
2. เด็กชายพีรพงษ์  จันทร์หอม
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
2. นางสาวจิรายุ  จิตกล้า
 
441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมื่นคำปา
2. เด็กชายอติเทพ  ขำคม
 
1. นางสาวศุภมาส  ศรีสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
 
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  การซื่อ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  มัดทุ
 
1. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
2. นางนฤทัย  ก๋าวี
 
443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กชายธนกร  ถาแก้ว
2. เด็กชายภูมิภัทร  จานุวี
 
1. นายสุพล  ศักดิ์ดี
2. นางสาวภัทรมน  สวยแท้
 
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมั่นหา
2. เด็กหญิงปทิตตา  ดวงแก้ว
 
1. นายสุทิน  การเพียร
 
445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายจิรัฐ  ขาวนวล
2. เด็กหญิงศศิรดา   น่ารัก
 
1. นางสาวจีราภัสร์   ใจเย็น
 
446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงพิชญา    บุญเกียง
 
1. นางศิริพร    มณฑาทอง
2. นางปรียาภรณ์    กัลปสันติ
 
447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ก๋าเร็ว
2. เด็กหญิงสุธิดา  จะนิ
 
1. นายนันทิพัฒน์  แรงอด
2. นางยุพร  มูลฟอง
 
448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กชายปิยพนธ์  กันทา
2. เด็กชายศุภกฤต  จันตะมะ
 
1. นายกรกต  วางใจ
 
449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   การร้อน
2. เด็กหญิงคีตราภัทร์   ป้องสม
 
1. นางทัศนีย์   พุทธสอน
2. นายเอกภพ   เครือสุข
 
450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   บุญมาวงค์
2. เด็กหญิงรัตน์ติญาพร   ศิรินากุล
 
1. นายการะเกตุ  ไวสติ
2. นายวรวรรณ   วรรณารักษ์
 
451 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เนื้ออุ่น
2. นางสาวปภาวดี  มีกระจิต
 
1. นายสุทธิเกียรติ  พุ่มแก้ว
 
452 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไวที
2. เด็กหญิงอริสรา  สิงหกุล
 
1. นายธีระยุทธ   วางใจ
 
453 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายพงษ์ภินิจ  เสียงหาญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แม่นยำ
 
1. นายศราวุธ  เสโลห์
2. นายสุทธิพันธ์ุ  สุภานันท์
 
454 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   จันทร์ตา
2. เด็กหญิงธนพร   สุขสบาย
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
2. นายภาคิน  เกษณา
 
455 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  พันกะราช
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ผิวเหลือง
 
1. นายสมเพชร  ศรีชุม
2. นายผจญ  พิชิตสันต์
 
456 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายธันยวิชญ์   แก้วมา
2. เด็กชายสุธัส   นันตาพรม
 
1. นายฉันทพัฒน์  จานเก่า
 
457 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พานแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล  พินันชัย
 
1. นายพรชัย  เชื้อเขียว
2. นางสาววชิรา  อานนท์
 
458 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ใสยิ่ง
2. เด็กหญิงเกตศิลิน  มียันต์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงเกวลี  ลืมหลง
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  กาบทันทา
 
1. นางสุมาลี  นำมา
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงศุภิสรา   เกื้อเกิน
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายด็กชายธาราธาร   แก้วสีโวย
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  งามราศรี
 
1. นางสาวจิตต์พิชชา  จริยา
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ปลาสิงห์
 
1. นางสาวสุรีย์พร    จำชาติ
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริชา  อ้วนขาว
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74.33 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ติดไชย
 
1. นางสาววารุณี  ศรีสวัสดิ์
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายอภินันท์  บุญยืน
 
1. นางสาววลัยรัติ  วสุสันห์
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กชายเทพทัต  ธีรสมบัติ
 
1. นางสาวเทียนสว่าง  ศรีหมื่น
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70.66 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายกันตภณ    จิตโต
 
1. นายธนาวัฒน์    ไชยเครื่อง
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายนพเก้า  นพคุณ
 
1. นางสาวลำพัน  จอมฟอง
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงพนิตา  เกี๋ยงแหลม
 
1. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงพิชญากร  มาลา
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายภูวนัย  ช่วงนิสัย
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  งามสอน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จำชาติ
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กชายยสินทร  พวงมาลัย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงศรัณพร   สอนฉิ่ม
 
1. นายณัชชานันท์   สามสี
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มีครู
 
1. นายลิขิต  พรมสวณา
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์   ใจหมั้น
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายวิสุทธิ์   แสงอรุณ
 
1. นางสร้อย  หมุดดี
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ปิยะนัน
 
1. นางสาวธัญนิชา   รวยถาวรกิจ
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พันธุ์ธนวงศ์
 
1. นางสาววลัยรัติ  วสุสันห์
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงสิดาพร  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสุภาพ  พูดตรง
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอธิปบดินทร์  จันทร์ต๊ะผง
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายพัทยาธร  แย้มศรี
 
1. นางพิมพ์ผกา  สันจันตา
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงอลิศา  แสงคำ
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทนดี
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงปรายฝน  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  แสนต๊ะ
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงรวิสรา  รูปทอง
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุญยืน
 
1. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กชายอดิชาต  อ้างอิง
 
1. นางเบญจมาศ  ไชยวงค์
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีวิชัย
 
1. นางสังวาลย์  ศรีชุม
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทิเก่ง
 
1. นายคมกฤษ  ชัยยศ
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองเขียว
 
1. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงปาณิตศา   นำเวียง
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เยินยุบ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายสรชัช  วางโต
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงบุญรักษา    ศิริกำเนิด
 
1. นางอโนทัย    เมล์ทาง
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายกิตตินันท์  เป็งขวัญ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงอนันตรา    สารจันทร์
 
1. นายนเรศ   สมป่าสัก
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญสมร  ลือดี
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สมปาก
 
1. นางสาวรุ่งศศิภา  ศรีสัตตบุตร
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  บวบหอม
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วชมภู
 
1. นางณิชชาธนภา  อินปั๋น
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   นิลนาค
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กชายปภาวินท์  งามสม
 
1. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงอังคณา  เฉลิมวีระเกียรติ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กชายศรุธ  แจ้คำ
 
1. นางบุษกร  ไชยชนะ
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงทิพานัน  บริสุทธิ์
 
1. นางสุกัญญา  อุตมีมั่ง
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงเพ็ญพัชชา   คร่องไหม
 
1. นางรัชฎาภรณ์   ชัยชนะ
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายชนาภัทร  ปินตา
 
1. นางสาววลัยรัติ  วสุสันห์
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เยินยุบ
 
1. นายอำนาจ  ใจยาบุตร
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซ่สุ
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วางใจ
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายสุรชัช  ขัติศรี
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกีรณา  อัญญาธิวัฒน์
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  จำปาหอม
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดวงตั้ง
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  กลิ่นชิด
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  นาควงค์
 
1. นางพิมพ์ผกา  สันจันตา
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไวที
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสียงกึก
 
1. นางพิมพ์ผกา  สันจันตา
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงปจิญานัน  มีธรรม
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84.34 ทอง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงบุดสี  สุริยวงศ์
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ตานาคา
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75.33 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอัครพล  แก้วอินต๊ะ
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71.33 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญยืน
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   แอแตะ
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณวลัย
 
1. นายเรศ  สมป่าสัก
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ลาภเกิด
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงนิติพร  แก้วก้อน
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงลภัสรดา   ละมูล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   ปินตา
 
1. นางสิริจรรยา    สุรินทร์
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงคำพิภาค  ตาติ๊บ
2. เด็กชายเธียรวิชญ์  ตาซาว
 
1. นางพิม  นามวงศ์
2. นางภัณฑิรา  ใจบุญ
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วทุ่น
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  ทุ่งยาง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
2. นางพรทิพย์  มัชชะ
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  เกิดผล
2. เด็กหญิงประกายดาว  บุญยืน
 
1. นางสาวรุจิรา  อักษร
2. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงกุลนิดา    อนนท์
2. เด็กหญิงดลภิญญ์  บัวตูม
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
2. นางสาวเมธินี  บัวบน
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปนุจา
2. เด็กหญิงมินดารัตน์  วงค์เวียน
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
2. นางพิฐชญาณ์  ทองใบ
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายชยธร  ศิริ
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สมมุติ
 
1. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
2. นายสมพร  ท้าวอุดม
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  สีงุ้ม
2. เด็กชายวีรภัทร  สมนึก
 
1. นางสาวมัลลิกา  ดำรงค์
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายนภัสพล  ติดไชย
2. เด็กชายอนุชิต  นวลแก้ว
 
1. นางสาววารุณี  ศรีสวัสดิ์
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงปวีสุดา  วางเชิง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ใจยัง
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  แท้สูงเนิน
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกิยาพร   ต้อนรับ
2. เด็กหญิงนิราวดี   วรทองหลาง
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสิริจรรยา    สุรินทร์
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กหญิงยุพเรศ  มีเลข
2. เด็กหญิงสิริยากร  หน้าชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  ต้นกลาง
2. นางสาวนิตยา  แสงสุวรรณ์
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  โชคผ่องพรรณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  คร่องไหม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
2. นางพรทิพย์  มัชชะ
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงวทันยา  พงษ์ทวีกุล
2. เด็กชายสุริยา  มุงเมือง
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางสาวพิมพ์ผกา   ทะนันไชยก๋า
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงณิชารีย์    คำกุณา
2. เด็กหญิงวิลาสีนี   วงศ์ใหญ่
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
2. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คนเที่ยง
2. เด็กหญิงรินลักษณ์  คิดดี
 
1. นางสายสวาท  มณีเวียง
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายกันตพล  จันทำ
2. เด็กชายธนพัฒน์  ขัดสายะ
 
1. นางสาวมัลลิกา  ดำรงค์
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงณัฐชมน  ติดชัย
2. เด็กหญิงวิภาวินี  สมงอน
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวอุทุมภรณ์  คนโต
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงจรัสพร  แต้มดื่ม
2. เด็กหญิงเมธาวี   ทารักษ์
 
1. นางพนิดา   ประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญดา   ตั้งทวีเกียรติ
2. เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนจิตร์
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงชิตาภา  วงค์สิงห์
2. เด็กหญิงธิติยา  ยนต์วงค์
 
1. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
2. นางดวงเดือน  จิตรกล้า
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  หน่อคำ
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แม่นยำ
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ไกรษรรักษ์
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78.34 เงิน 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายศุภกร   วังเสาร์
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74.67 เงิน 5 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ใสยิ่ง
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายอนุชิต  แก้วก้อน
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุญสูง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ไวสติ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วสีโวย
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  นิตยวัน
2. เด็กชายพิฐธนะดล  โยมงาม
3. เด็กหญิงศกลรัตน์  ปัญญาดี
 
1. นางสาวสุกุนทอง  ต้องรักชาติ
2. นางลำไพ  เป็นคุณ
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงบุตรวารินทร์  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงวิชุดา  มูลสิติ
3. เด็กหญิงสาริตา  ลาปา
 
1. นางสาวจิตต์พิชชา  จริยา
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงดุสิตา  อินกุล
2. เด็กหญิงพรชนก  ห่านใต้
3. เด็กหญิงอาณันชา  ปาวงค์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ฟังเย็น
2. นางสาวสุภาวิณี  ยอดหล้า
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงมะลิ  ทองคำ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ตานาคา
3. เด็กหญิงอลิสา  อธินา
 
1. นางชาลี  พิทยาธำรง
2. นางสาวพิมพ์ผกา   ทะนันไชยก๋า
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายทศวร  ดวงเนตร
2. เด็กชายรังสิมา  ลอยนอก
3. เด็กหญิงศิรินยาพร  วัตนะวิศัลย์
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงกัลย์ลภัส  จันทร์คง
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ขยันดี
 
1. นายธนาวัฒน์  ไชยเครื่อง
2. นางสาวรัตชญาภรณ์  แสนตา
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธีรดนย์  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กชายศักรินทร์  หมดดี
3. เด็กชายสรวิศิษฐ์  แต้มฉลาด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายชยากร  คร่องไหม
2. เด็กหญิงปภัสสร  เจริญนวกุล
3. เด็กชายพัชรพล  ผลจันทร์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงจิรัญชญา  คำลือ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สุขพรม
3. เด็กชายณฐวัฒน์  การักษ์
 
1. นางสาวอิสยา  บุตรตา
2. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงชาญธาดา   วิไลย
2. เด็กชายภัสกร   ต้องใจ
3. เด็กชายเทพวรินทร์  โคตรคำตา
 
1. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
2. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กชายชัยธวัช   สุทำแปง
2. เด็กชายธีร์ธวัช    ยะทิพย์
3. เด็กชายรัชชานนท์  วันจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา   จะตุนัน
2. นางสาวพัชนีย์   ตาสุวรรณ์
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงคะนึงนิจ  ชัยคำ
2. เด็กหญิงปวีธิดา  วางเชิง
3. เด็กชายฟิล์มรณัฐ  ใจบุญ
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวอุทุมภรณ์  คนโต
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วคำฟู
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันเวช
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถาพร
 
1. นางสาวชไมพร  วังงอน
2. นางสาวณัฐเกศ  เสรีสวัสดิ์
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายกัลยกฤต  ติ๊บดี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สุทธิพรมณีวัฒน์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมดวง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ฟังเย็น
2. นางสาวสุภาวิณี  ยอดหล้า
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงธัญสิริ  วังที
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  ลืมหลง
3. เด็กหญิงสิริยากร  สออนรัมย์
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กหญิงณปภัสร์  งามสม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สินสุข
3. เด็กชายเพรชกรณ์  สมทรง
 
1. นางสาวพรศิริ  สมร่าง
2. นายสุเชาว์  ไวสติ
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิติพร  พอใจ
2. เด็กหญิงวิญาดา  เสวิกา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตั้งเพียร
 
1. นางวาสนา  ต๊ะมะโน
2. นางนวลสวาท  นันตระกูล
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จอกแก้ว
2. เด็กชายวรพล  พรมทา
3. เด็กชายสุรชัย  เพียรภาค
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
2. นางสาวสุดาพร  ตันรักษ์
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   ธีรภัทรตระกูล
2. เด็กหญิงมธุมนัส   อะนนท์
3. เด็กชายยุพลเดช   แสนท้าว
 
1. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
2. นางสาวเมธินี  บัวบน
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายณัฐพล   รักชาติ
2. เด็กชายสุขเกษม  รูปงาม
3. เด็กชายเทวินทร์  จิตต่อ
 
1. นางสาวสุกุนทอง  ต้องรักชาติ
2. นางสาวจิรายุ  จิตกล้า
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กชายธีระภัทร์  สดใสน๊ะ
2. เด็กชายศุภกร  ตามจิตต์
3. เด็กหญิงไอยวริญท์  ปินตา
 
1. นายนิพนธ์  แหลมคม
2. นางเบญจมาศ  ไชยวงค์
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เปลี่ยวญาติ
2. เด็กหญิงสิรารมย์   ตาคำ
3. เด็กชายเจษฎา   อัดจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์   วรรณารักษ์
2. นางรัชฎาภรณ์   ชัยชนะ
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  กำลังมาก
2. เด็กชายกรกรต  แต้มฉลาด
3. เด็กชายภาณุกร  คณาโรจน์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  งามขำ
2. เด็กหญิงปทิตตา  จรรยา
3. เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนจิตร์
 
1. นายประสิทธิ์   ก๋าแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ตันรักษ์
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  พันกะราช
2. เด็กหญิงปิยะพร   ทิพยสุวรรณ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์   รักษาสัตย์
 
1. นางพนิดา   ประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คัชมุข
2. เด็กหญิงครองสิริ  ปันยอด
3. เด็กหญิงชนิษฐา  คงธนปารมี
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  เชื้อสีเป็ง
5. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่หุ่น
6. เด็กหญิงวุฒธิณี  แสงคำ
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นายเชิดชัย  ปันดี
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายคณาฐิป  อุริตวี
2. เด็กชายชินวัตร  อุบลวัด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กองสา
4. เด็กชายรัชชานนท์  รัตนโกสินทร์
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  วิเชียรดี
3. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัชพล    ซอแบก
 
1. นายนัทธ์นรงค์   กันทะเสน
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กชายสัญญากร  เอาบุญ
 
1. นางสาวมยุรา  รัญจวน
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจยัง
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายทิชากร  อินทิยศ
 
1. นายนคร  แก้วจันทร์หล้า
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กชายเอกราช  ทำเล็ก
 
1. นางสาวชนัญญา  พีระภัทชะยากร
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายธเนศ  นามสุข
 
1. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายธนศวร  มณีวรรณ
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายขจรศักดิ์  รูปงาม
 
1. นางสาวอนัญญา  เสนาบุญ
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายทิวไผ่ทอง  มูลทุ่ง
 
1. นายผจญ  พิชิตสันต์
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายธนวัฒน์   เจ้าเล่ห์ดี
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายธนวัต  แสงคำ
 
1. นางชาลี   พิทยาธำรง
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กชายปริพัฒน์  กาศรี
 
1. นางสาวมลชนก  วัฒนาเจริญกูร
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายสรวิศ  เจนใจ
 
1. นางสาวเจนจีรา  งามเริง
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายศุภกร   ยงศ์พันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายศิรภัส  แต้มฉลาด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.3 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย   ธวัชชัย ครองจริง
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เกิดกูล
 
1. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงภัคคพร   มานะศิริมันต์
 
1. นายพงศกร  จานุวี
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สูงงาม
 
1. นางโสภา  ช่อชมภู
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
 
1. นางวัชรี   เมืองยศ
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงอังคณา   ใจดี
 
1. นายทนงศักดิ์  สูงขาว
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงวรรณรินทร์  ใจชื่น
 
1. นางศุพันธณัฐ  อุ๊ดปวง
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงเมธาวี   ศรีชัย
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ไหวพินิจ
 
1. นางสาวพชรมน   คำวงค์
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.3 ทอง 8 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงวริษศา  วงค์บุญตัน
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงสวรส  ตะยะแซด
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงคณัสนันท์   อินทรีอาจ
 
1. นางนงคราญ   รักเกียรติ
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐทยา  หน่อคำ
 
1. นายชยันต์  ตื้อใจมา
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.3 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กหญิงรุจิรา  จันต๊ะพรม
 
1. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตาเผือ
 
1. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แรงจริง
 
1. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสตรา  กามาด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   น่าดู
 
1. นายจิรภัทร   วังที
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงครองสิริ  ปันยอด
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา   ดาพนม
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ละมูล
 
1. นางจินตนา   ไหวพริบ
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีกลิ่น
 
1. นางสาวมณฑิรา  ถานะกอง
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์น้ำโจ้
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัชพล  ซอแบก
 
1. นางสาวโชสิญาณ์  วิเคียน
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายทิชากร  อินทิยศ
 
1. นายนคร  แก้วจันทร์หล้า
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายณัฐพล  ประกอบการ
 
1. นายยงยุทธ์  เจนคิด
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธนากร  วงค์ชมภู
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายธนวัต  แสงคำ
 
1. นางชาลี  พิทยาธำรง
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กชายวชิรวิทย์    เตวิชัย
 
1. นางสาวพยอม   โกสุโท
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  บูรณ์เครือ
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์   ทอดทิ้ง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สูงขาว
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายปกรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายเทวินทร์  จิตต่อ
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ   มีธรรม
 
1. นายผจญ   พิชิตสันต์
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายกฤษกร  จิตต์ถือ
 
1. นางสาวอุทุมภรณ์    คนโต
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์   อินทรีอาจ
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ปัญญามูล
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จรรยา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์บูรณ์
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1. เด็กหญิงธิติมา  ทองทา
 
1. นางจำนงค์  ศิริประยงค์
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กหญิงธัญลักษ์  ศรีชัย
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงเพชรกะรัต   สัตย์ต่อชาติ
 
1. นางสาวชุตินันท์  ปี่หย่า
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีชัย
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ปินใจกุล
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงสุภัชญา  พลลาภ
 
1. นางสุพัตรา  สุพลพิชิต
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สูงงาม
 
1. นางโสภา  ช่อชมภู
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพนิตา  ยองเพ็ชร์
 
1. นางอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา   จำรัสศรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์   สุรภักดี
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เสียงเล็ก
 
1. นางวัชรี  เมืองยศ
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงสวรส  ตะยะแซด
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซองดี
 
1. นายอดิศักดิ์  รันทด
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แรงจริง
 
1. นายธีระยุทธ  วางใจ
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ละมูล
 
1. นางจินตนา   ไหวพริบ
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสตรา  กามาด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กองสา
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงครองสิริ  ปันยอด
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  นันติ
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  เกิดผล
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์   แต้มคู
 
1. นางสาวธัญนิชา   รวยถาวรกิจ
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายวชิระ  ธีรพุทธิ
 
1. นายชัยวัฒน์  จันตะมะ
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำแสน
 
1. นายคณิต  คนคม
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายธิติ  ต้องใจ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ศิริจันทร์
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายณัฐนันท์   มุสิกสาร
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายพงศภัค  คุณจอน
 
1. นายวีรพงษ์  กันไว
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายฐิติชานนฑ์  มีฉลาด
 
1. นายศราวุธ  เจมิวัง
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายทวีคูณ  มียันต์
 
1. นางสุวิมล   คันธวังอินทร์
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายเมธัส  คำเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สูงขาว
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขตกัน
 
1. นางสาวมัทนา  ภูคาสวรรค์
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอธิป  แก้วมา
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายธันยวิชญ์   แก้วมา
 
1. นางแสงเดือน   อินต๊ะงาม
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายศุภกร   ยงค์พันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จรรยา
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงวริษศา  วงค์บุญตัน
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงภัคคพร  มานะศิริมันต์
 
1. นายพงศกร  จานุวี
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   จุ่มใจ
 
1. นางสาวธัญนิชา   รวยถาวรกิจ
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ทิพย์พิทักษ์
 
1. นางณิชชาธนภา  อินปั๋น
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงธนกมล​  ทิพย์​บุญทา
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณารักษ์
 
1. นางสาวรัตติกาล   อกกว้าง
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ถาวร
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายอังคณา  ใจดี
 
1. นางสาวเมธินี   บัวบน
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อวดเขตต์
 
1. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงอรพริญญา  ฤทธิไตรภพ
 
1. นางอำภา  ราชสีห์
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เป็นบุญ
 
1. นางสาวแคทลียา   สุวรรณตรีวัฒน์
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสตรา  กามาด
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แรงจริง
 
1. นางไอย์ศิกา  อุดร
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดาราวรรณรัศมี
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ละมูล
 
1. นางจินตนา   ไหวพริบ
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรรณิษา   มณี
 
1. นางแสงเดือน  อินต๊ะงาม
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  ยามดีเลิศ
 
1. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัชพล   ซอแบก
 
1. นางสาวนุสรา  บรรพตคีรีไพร
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายปองคุณ  วงหาแก้ว
 
1. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายวีรกร  กันชัยยา
 
1. นายณัฐชนน  ตรัสสุภาพ
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ชัยริมกวง
 
1. นายเอกภพ  เครือสุข
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายคมกฤต  ปองดอง
 
1. นางสาวอรษา  ขาวอ้วน
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายธนวัต  แสงคำ
 
1. นางชาลี  พิทยาธำรง
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กชายอนุวรรตน์  อภิรักษ์วงศ์
 
1. นางพยอม  โกสุโท
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายธีระ  นามสุข
 
1. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายณัฏพงษ์  มานะศิลป์
 
1. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายระภีภัทร  อินต๊ะ
 
1. นางนาถธิดา  ปัญญาคม
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กชายปภาวิน  งามสม
 
1. นางนริศรา  พันโสดา
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายธนธรณ์   ติดชัย
 
1. นายสมัย  บุญโสม
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายศุภกร   ยงศ์พันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายศิรภัส  แต้มฉลาด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ปัญญามูล
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  รัตนโกสินทร์
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สูงงาม
 
1. นางโสภา  ช่อชมภู
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงภัคคพร   มานะศิริมันต์
 
1. นายพงศกร  จานุวี
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงเพชรกะรัต  สัตย์ต่อชาติ
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงอริสา   โพธิ์ทอง
 
1. นายเทวิน  คิดอ่าน
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงสวรส  ตะยะแซด
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงเมธาวี   ศรีชัย
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1. เด็กหญิงณัฐทนิชา  ทองทา
 
1. นายอนันตชัย  รู้มาก
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงศิรินภา  ยิ้มคำต่อ
 
1. นางอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ทิพย์พิทักษ์
 
1. นายจุลพงศ์  วงษารัตน์
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
 
1. นางวัชรี  เมืองยศ
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงเทวิกา  พันตามน
 
1. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงรัฐมนฑ์วรรณ   แปดเหลี่ยม
 
1. นางสาวมยุรา   รัญจวน
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตลำมะ
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แรงจริง
 
1. นางสาวชาลินี  หอมนาน
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงครองสิริ  ปันยอด
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา   มากูลต๊ะ
 
1. นางสาวเจนจีรา  งามเริง
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จตุมา
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรีติกานต์  มณีวรรณ
 
1. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงปจิญานัน  มีธรรม
 
1. นางสาวมณฑิรา  ถานะกอง
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  อินตานวล
2. เด็กชายธนพล  ขันตี
3. เด็กชายวิชยพัฒน์  เครือเทพ
4. เด็กชายวีรภัทร  จ้อยภูเขียว
5. เด็กชายสรศักดิ์  กันไว
6. เด็กชายสุภาษิต  รัตนโกสินทร์
7. เด็กชายสุรชัย  เพียรภาค
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เนตวุวรรณ์
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  วิเชียรดี
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีโวย
3. เด็กหญิงกิติยากร  เกตุมรรค
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
5. เด็กหญิงจรรยา  สิทธิกุล
6. เด็กหญิงจารุพิชญา  ทะดอนชัย
7. เด็กหญิงจิรัชยา  น้อยปวง
8. เด็กหญิงจิรานุช  เสาร์ฝั้น
9. เด็กหญิงณัชชา  อวดเร็ว
10. เด็กหญิงดวงมณี  จิตรแหลม
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาคำ
12. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุริยาวงค์
13. เด็กหญิงธัญสิริ  วังที
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินต๊ะใจ
15. เด็กหญิงนฤมล  ว่าง่าย
16. เด็กหญิงนันทิกานต์  จัดคร่อง
17. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปัญญา
19. เด็กหญิงปาริตา  เต็มจิตร์
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนบูลย์สิริ
21. เด็กหญิงพรกนก  อินต๊ะนี
22. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
23. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
24. เด็กหญิงพัชราพร  วงค์ชมภู
25. เด็กหญิงพัชราพร  สิทธิบาล
26. เด็กหญิงพิชชานันท์  วรมิตร
27. เด็กหญิงภัคจิรา  จันตะมะ
28. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีตนทิพย์
29. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยนิลพันธุ์
30. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
31. เด็กหญิงวรัชยา  ใจคม
32. เด็กหญิงวริศรา  อวดผล
33. เด็กหญิงวริษฐา  ปะสังติโย
34. เด็กหญิงวิชญาดา  ตานาคา
35. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เสียงเล็ก
36. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ตานาคา
37. เด็กหญิงอรณรินทร์  ปัญญาวิชัย
38. เด็กหญิงอินธิตา  แสนอุบล
39. เด็กหญิงเขมิสรา  ขันหยุด
40. เด็กหญิงเอมมิกา  ทายงาม
 
1. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
2. นายมนตรี  ธิแก้ว
3. นายศรเพชร  มุขดี
4. นางวาสนา  คนเที่ยง
5. นางวัชรี  เมืองยศ
6. นางณิชกมล  คิดอ่าน
7. นางรัตติกา  สมันจิตร์
8. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายชวิน  เสนารักษ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุนันทะพงศ์
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายสหยุทธ  เชื้อกุลชาติ
 
1. นายนคร  แก้วจันทร์หล้า
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงเพชรกะรัต   สัตย์ต่อชาติ
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพนิตา  ยองเพ็ชร์
 
1. นางสาวลาวรรณ  โลมากุล
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายรังสิมันต์  ลอยนอก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นพคุณ
 
1. นางสุพัตรา  สุพลพิชิต
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงอัมพวัน   พิมพ์ภู
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวณิชานาฎ  แข็งแรง
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายณัฐพล  หลักคำ
 
1. นายบุญปั๋น  ยอดดี
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายธีรภัทร  อวดห้าว
 
1. นายชัยวัฒน์  จันตะมะ
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายนครินทร์  ดินสอ
 
1. นางนิระมล  เทือกมนต์
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หล้าอินเชื้อ
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายวีรภาพ  หน่อโอย
 
1. นายชัยวัฒน์  จันตะมะ
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ต้อนรับ
 
1. นายบุญปั๋น  ยอดดี
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
748 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  เสรีสวัสดิ์
3. เด็กชายบูรพัทธ์  บุญเรือง
4. เด็กชายปรีชยพล  ทานุสาร
5. เด็กชายปวรปรัชญ์  ลืมหลง
6. เด็กชายปัณณทัต  อ้วนล่ำ
7. เด็กหญิงพีรชญา  ใจชื่นวรศร
8. เด็กชายวิศรุต  อยู่อิ่ม
9. เด็กหญิงศิรญา  สูญปั้ง
10. เด็กหญิงอรกัญญา  ชวดรัมย์
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางวัชรี  เมืองยศ
3. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
749 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขียวยะสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  หน้างาม
3. เด็กชายธนภัทร  ทำสุข
4. เด็กหญิงนริศรา  หมอยา
5. เด็กชายนินเรวัต  สีสด
6. เด็กหญิงวรัญญา  ทาเหล็ก
7. เด็กชายศุกลวัฒน์  ดีมาก
8. เด็กชายสัญญา  กันทะหล้า
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
3. นางศุภพร  ทิศใหม่
 
750 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
3. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
4. เด็กชายธนกฤต  ก๋าเขียว
5. เด็กชายปฏิภาณ  ยนต์วงค์
6. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
7. เด็กหญิงพิมณรัตน์  ลาภเกิด
8. เด็กชายยศพัฒน์  วงค์สิงห์
9. เด็กชายสิทธิชัย  วงค์สิงห์
10. เด็กชายอภิรักษ์  ดีมาก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
3. นางศุภพร  ทิศใหม่
 
751 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญาคม
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  ใจมั่น
3. เด็กหญิงพิชญานัน  จอมบุญ
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงอังศุมาลี  แสนสีดา
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
3. นางอรสา  ใจไหว
 
752 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สุนะเสน
2. เด็กชายธนาธิป   รูปสูง
3. เด็กชายนพดล   คนเที่ยง
4. เด็กชายยศพนธ์    มีเมล์
5. เด็กชายวิชยานนท์   วงค์ธิมา
 
1. นายทนงศักดิ์  สูงขาว
2. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
 
753 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  สมตา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิลน้อย
3. เด็กชายปภาวิน  ปัญญาดี
4. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงวรรณิกา  กันธวงษา
 
1. นายกรัณย์กร  บุญภา
2. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
754 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงวรัณญา  นาละออง
2. เด็กชายอัครวิน  อวดห้าว
 
1. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
2. นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
 
755 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คิดทำ
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
756 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงนภาภัทร  ขัติศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทิมัน
 
757 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงอุษณิษา   สวยฉลาด
 
1. นางณัฐกานต์   แข็งแรง
 
758 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กชายกฤษณกันท์   กาสัน
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  มาลา
 
759 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงภูริชญา  ผลสุด
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
 
760 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชุติญาดา    กล้าดี
 
1. นางแววนภา   กลีบจำปี
 
761 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิลาลัย  เกิดผล
 
1. นางสาวรุจิรา  อักษร
 
762 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาสกุล
 
1. นางสาวนาตญา  เคร่งครัด
 
763 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  เข็มทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ป้องกัน
 
764 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงวรัชยา  คำตา
 
1. นางสาวมัลลิกา  ดำรงค์
 
765 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สารพัฒน์
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
766 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ประสม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่
 
767 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงสุชัญญา   มัดทุ
 
1. นางสาวจันจิรา   สยอง
 
768 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายรฐนนท์    รักมิตร
 
1. นางสุวิมล   คันธวังอินทร์
 
769 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายภาคิน  บุดดาวงค์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
770 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงฑิตยา  ตาลาโมนี่
 
1. นายอภิชาติ  ติไชย
 
771 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  มิสละ
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
772 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กชายนพรุจ  วังงอน
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  มาลา
 
773 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงสุธาสินี    วงศ์เหมย
 
1. นางมณีวรรณ   กมลคุรุสกุล
 
774 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิภา  หลีกดี
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
775 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชื่อหลาย
 
1. นางสาวนิตยา  ป้องกัน
 
776 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายธีรภัทร  พลถาวร
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันตะมะ
 
777 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 12 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงนิรุชา  สว่างถาวรกุล
 
1. นายนาวี  แก้วมา
 
778 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ตา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่
 
779 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กองสา
 
1. นายนาวี  แก้วมา
 
780 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไชยยา
 
1. MissTwinkie  Capalihan
 
781 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายทิวไผ่ทอง    มูลทุ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
782 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงญินณิศา รีสส์   สตอลลาร์ด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา     ตากัน
 
783 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แซ่จ๋าว
 
1. นางอารีรัตน์   ไชยวงค์
 
784 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มุงเมือง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่
 
785 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฤทธิ์วงค์
 
1. นางสาวมยุรี  สะสาง
 
786 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนิพัทธา   ไชยหาทับ
 
1. นางสาวพชรวรรณ  กันยะมี
 
787 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญธรรมนุก
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
788 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายณัฐพล   หลักคำ
 
1. นางสาวนิตยา   ป้องกัน
 
789 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงมนัญชยา    วิชา
 
1. นางสาวเมธินี  บัวบน
 
790 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธนากร  วงค์ชมภู
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
791 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายปิยังกูร  เกตุรูป
 
1. นางสาวสุภาพร  อินอ่อน
 
792 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตลำมะ
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
793 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาธร   ทวีท้าว
 
1. นางแสงเดือน  อินต๊ะงาม
 
794 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
795 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายคณาฐิป  อุริตวี
 
1. นายนาวี  แก้วมา
 
796 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายศิริราช  ยามเลย
 
1. นางนิภาพร  ขัติศรี
 
797 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพร  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
798 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  สีทา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ปลุกใจ
3. เด็กชายธีรยุทธ  จานเก่า
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แรงจริง
5. เด็กชายศุภกฤต  ทนายมา
 
1. นางไอย์ศิกา  อุดร
2. นายศกุนต์  คุณยศยิ่ง
 
799 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงญานิศา  มลสุ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
800 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดี
2. เด็กชายภูมิพิทักษ์  เสียงหาญ
 
1. นางไอย์ศิกา  อุดร
2. นางสาวเบญจมาพร  เปอร์ทอง
 
801 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  วงศ์ประภัสสร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ประเสริฐลาภ
 
1. นายนาวี  แก้วมา
2. นางสาวจิตต์พิชชา  จริยา
 
802 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายธนวุฒิ   สายแปง
2. เด็กหญิงนนท์ริยา   โยมงาม
 
1. นางสุกัญญา   อุตมีมั่ง
2. นายชูชีพ   วงค์ครองศักดิ์
 
803 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  โชคดี
2. เด็กชายอรรถพล  พวงมาลัย
 
1. นางสาวแคทลียา  สุวรรณตรีวัฒน์
2. นางสาวอรอุษา  กิตติภักดีกุล
 
804 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายณัฐนันท์    มุสิกสาร
2. เด็กหญิงพชัญธิดา  มีธรรม
 
1. นางสาวธัญชนก    รักฝูง
2. นางแววนภา    กลีบจำปี
 
805 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงปิญาอร  วางโต
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ชมชื่น
 
1. นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
 
806 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จตุพรจรัส
2. เด็กชายธนกฤต   จิตหาญ
 
1. นางสาวรัตติกาล   อกกว้าง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา     ตากัน
 
807 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายจิรบดี  มีข้าว
2. เด็กชายณัฐวัศ  ลับแล
 
1. นางนิระมล  เทือกมนต์
 
808 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายปรวีร์   หลักจริง
2. เด็กชายปรเมศวร์   ไกยราช
 
1. นางอมรรัตน์  ปงลังกา
2. นางสาวอรพรรณ  คิดอ่าน
 
809 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กหญิงวริศรา  ทุมจารย์
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  ต้อนรับ
 
1. นายอำนาจ  ใจยาบุตร
 
810 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงคันธรส    ไม้รัง
2. เด็กหญิงอริญา    สารภักดิ์
 
1. นายพันธุวัฒน์   คิดงาม
 
811 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นางสาวณัฐจริยา  วางใจ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจอินตา
 
1. นางไอย์ศิกา  อุดร
2. นางสาวเบญจมาพร  เปอร์ทอง
 
812 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงภรทิวา  อินใส
2. เด็กหญิงสุมาลี  สืบสาย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  หลักมั่น
2. นางสาวสิริภา  เขมานุวงศ์
 
813 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   สูงขาว
2. เด็กหญิงวรรณิษา   มณี
 
1. นางแสงเดือน  อินต๊ะงาม
 
814 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประสม
2. เด็กชายภัทรภูมิ   กลิ่นหอม
 
1. นางสาวเจนจีรา  งามเริง
2. นางสาวพลอยไพลิน  งามพิง
 
815 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายอรรถโกวิทย์  ยะด้วง
2. เด็กชายอลงกรณ์  กุสุโท
 
1. นางสาวธันญารัตน์  จิตแหลม
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทิมัน
 
816 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กชายกรชวัล  วางใจ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทำมา
3. เด็กชายณภัทรธาวิน  ซองดี
4. เด็กชายนฤพนธ์  ซองดี
5. เด็กหญิงภัทรธิตา  มั่งมูล
6. เด็กชายยุ่นหม่อง  ปู่ยิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์  ซองดี
2. นางสาวชุติกาญจน์  ซองดี
3. นางชโลทร   ปงลังกา
 
817 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายชยพล  รักสกุลสุขเกษม
2. เด็กหญิงนันทิชา  มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงภัทราพร  หวานแหลม
4. เด็กชายรัชกฤช  จันทะกุล
5. เด็กชายวทัญญู  พิชยโยธากุล
6. เด็กชายไพศาล  หวานแหลม
 
1. นายบุญธรรม  ฤดีอนุสรณ์
2. นางสาวปิยะดา  นาสี
3. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
 
818 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนกฤต  คนเที่ยง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขัดใส
3. เด็กชายธนากร  ใจตรง
4. เด็กชายปฐพี  ลิม
5. เด็กชายวิชคุณ  แสงอรุณ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ณ มงคล
 
1. นายสุทธิพงษ์  เหรียญทอง
2. นายเชวง  คนเที่ยง
3. นางสาวสุดาพร  ติ๊บปาละ
 
819 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายพงษ์ณพัฒน์  วรรณารักษ์
2. เด็กชายรังสฤษดิ์  อัคควรรณโณ
3. เด็กชายวุฒิชัย  มีกลิ่น
4. เด็กชายศรัณย์  เวียงใจ
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปิ่นทอง
6. เด็กชายอนิวัตดิ์  วงศ์ชัยวะ
 
1. นางปรียาภรณ์  กัลปสันติ
2. นางศิริพร  มณฑาทอง
3. นายชัยยะ  ศิรินุช
 
820 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์   ท่าดี
2. เด็กชายคุณานนท์  จันทร์เฟื่อง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปากหวาน
4. เด็กชายทรงสิทธิ์  พิมนิวาส
5. เด็กหญิงนราธิป  ทำเพียร
6. เด็กชายภูมิภัทร  อภิชัยพรไพศาล
 
1. นายบุญธรรม  หาญจักรแก้ว
 
821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พนานพคุณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณวลัย
4. เด็กชายธรรมะ  ฤทธิไตรภพ
5. เด็กหญิงรุจรี  ลีลาศีลธรรม
6. เด็กชายเจตน์  แสงยาอรุณ
 
1. นายทวี  รัญจวน
2. นายพงษ์ไสว  ใจศีลธรรม
3. นายสุริยา  ประเสริฐไทย
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กชายชโนเพชร  ไชยก้ง
2. เด็กชายณัฐดนัย  ลืมนัด
3. เด็กชายทชธรรม  เป็นบุญ
4. เด็กชายปิยทัช  ธิคม
5. เด็กชายพีระพัฒน์  เครื่องใจ
6. เด็กชายสรยุทธ  ใจช่วย
 
1. นางสาวภัทรมน  สวยแท้
2. นายพงศกร  จานุวี
3. นางสาวอาริดา  เต็มสมุทร
 
823 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ยิ้มเยื้อน
2. เด็กชายณัฐชนน  ธิมาชัย
3. เด็กชายทักษดนย์  บัวเทศ
4. เด็กชายธนโชติ  โรจน์ทรรศนีย์
5. เด็กชายนพรัตน์  แสนหน่อ
6. เด็กชายปุญวัจน์  คำปราตัน
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
3. นางสาวจิตต์พิชชา  จริยา
 
824 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1. เด็กหญิงกนกลดา  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงชาลิสา  คำลือสาย
3. เด็กชายทศพล  ไทยใหม่
4. เด็กหญิงทักษอร  รักเหล่า
5. เด็กหญิงนภัสสร  กองสุข
6. เด็กหญิงพุทธิปภา  ชมเชย
 
1. นางสาวปวีณา  ทารักษ์
2. นางเกศินี   เรืองพิพัฒนพันธุ์
3. นางสาวนราทิพย์  ขัดแข็งแรง
 
825 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายกตัญญู  จำยาม
2. เด็กชายธนกร  สารคุณ
3. เด็กหญิงบุญญาพร  สมงอน
4. เด็กชายพงศกร  จันหอม
5. เด็กชายศศิพงศ์  ทาเกิด
6. เด็กชายศุภวิชญ์  โชคภักดี
 
1. นายเพ็ญภาค  สถาพรศรีสวัสดิ์
2. นางนลินาสน์  กระทาง
3. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
826 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกันธิชา  ยนต์วงค์
2. เด็กหญิงจิระนันท์  ลาภมาก
3. เด็กหญิงชัชฎาพรรณ  อ่อนหวาน
4. เด็กหญิงณัฐพัชร์  เป็นกล
5. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุมา
6. เด็กหญิงวิชญาดา  กาละ
 
1. นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ
2. นายศุภชัย  พิสสมัย
3. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
827 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายดนัย  นูทอง
2. เด็กชายธนดล  จันทร์ลีลา
3. เด็กชายนาวิน  กันทาวงค์
4. เด็กชายปฏิพล  แสงคำ
5. เด็กชายวุฒิกร  สุวิล
6. เด็กชายศุภกานต์  ชัยนิพันธ์
 
1. นางสาวชาลินี  เชื้อนันไชย
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุญยืน
2. เด็กชายธิติพันธ์  หมอยา
3. เด็กชายพลพิพัฒน์  ลาภเกิด
4. เด็กชายพีรณัฐ  ตั้งเชิง
5. เด็กชายภูมิกฤฏิ์  แสนปัญญา
6. เด็กชายมงคลศักดิ์  ลาภมาก
 
1. นายเศกสรรค์  อิทธิผล
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
3. นายลิขิต  ระวังใจ
 
829 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายจิรายุ  วรรณารักษ์
2. เด็กชายชินบุตร  ปลุกเสก
3. เด็กหญิงปุณยาพร  สุมา
4. เด็กชายภาสกร  อาวรณ์
5. เด็กหญิงรุจิรา  จันต๊ะพรม
6. เด็กหญิงเปรมสิณี  จิตรหาญ
 
1. นายจรินทร์  คงทรัพย์
2. นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
 
830 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายจารุพงศ์  ปานุภาพ
2. เด็กชายธีรภัทร  มุงเมิน
3. เด็กชายนราธิป  เชิงคร่อง
4. เด็กชายภาณุพงค์  สมงอน
5. เด็กชายวีรพงศ์  ยศโชติ
6. เด็กชายศุภกฤต  สมดี
 
1. นายเพ็ญภาค  สถาพรศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  นวธีร์ชัย
3. นางสาวชุติมดี  เป็นอัน
 
831 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  ลีรัตน์
2. เด็กชายทรงกิตติพล  กิตติศัพท์โตมร
3. เด็กชายพัฒนายุ  กิตติศัพท์โตมร
4. เด็กชายวัชริด  คงธนพิสูจน์
5. เด็กชายวิภพ  เนตรสุวรรณ์
6. เด็กชายศักดิ์ดา  เสนาสุนทร
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
3. นายประสิทธิ์   ก๋าแก้ว
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายคณิศร  อินทะศร
2. เด็กชายชนะศักดิ์  ดีงาม
3. เด็กชายดัสกร  หัวใจคง
4. เด็กชายทรงพล  จิตต์ถือ
5. เด็กหญิงธัญยาพร  แก้วมา
6. เด็กชายธีรสิทธิ์  เม็ดดี
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
3. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
 
833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กชายกลวิชร   ฟองแก้ว
2. เด็กชายธนวัตน์    อุปปิง
3. เด็กชายธนโชค   ยะเวียง
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   จันทร์เก่า
5. เด็กชายวสุพล   จิตต์มุง
6. เด็กชายวีรภาพ   แหลมมาก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์  ซองดี
2. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสียงกว้าง
 
834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกรกมล   เป็งมาวงค์
2. เด็กชายกฤติเดช  เหย่าสกุล
3. เด็กชายคมชาญ  เย็นใจ
4. เด็กชายชยานัญ  คนเที่ยง
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงค์อดทำ
6. เด็กชายพีรวิชญ์  ดู่สอน
 
1. นางสาวสุดาพร  ติ๊บปาละ
2. นายสุทธิพงษ์  เหรียญทอง
3. นายเชวง   คนเที่ยง
 
835 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายกิตตินันท์  อัญญาธิวัฒน์
2. เด็กชายกุลภัสสร์  แซ่ลี
3. เด็กชายคัมภีร์  ลีลาศีลธรรม
4. เด็กชายนากามูระ  วงศ์ไชยพศ
5. เด็กชายอนุพงษ์  ฤทธิไตรภพ
6. เด็กชายอภินันท์  ลีลาศีลธรรม
 
1. นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี
2. นายทวี  รัญจวน
3. นายพงษ์ไสว  ใจศีลธรรม
 
836 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมศรี
2. นายธนากร  ผันผาย
3. เด็กชายธีรพัช  บุญยศ
4. เด็กชายธีร์ธวัช  ดงดอน
5. เด็กชายพัทยาธร  แย้มศรี
6. เด็กชายอนุชิต  แรงทน
7. เด็กชายเจษฏา  คัดศรี
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหรียญทอง
 
1. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
2. นายสุทธิพันธ์ุ  สุภานันท์
3. นายศราวุธ  เสโลห์
 
837 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชลกร    ประทันยะ
2. เด็กหญิงชลพรรษ    อภิวงค์
3. เด็กหญิงฌาณิภัค  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงณัฐริกา   ไขลำเมา
5. เด็กหญิงธาราวดี  ทำว่อง
6. เด็กหญิงประภัสสร  บุญโนนแต้
7. เด็กหญิงพิชญา   บุญเกียง
8. เด็กหญิงวนิดา   หอมแก่นจันทร์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทะ
10. เด็กหญิงไพลิน   ภูมิสถาน
 
1. นายเกียรติพงษ์    รักมิตร
2. นางสาวภัทรศยา    ล่ำใหญ่
3. นางรัตนาพร    ปันดี
 
838 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี   ใจหมั้น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สัตย์มาก
3. เด็กหญิงปภาวดี   งามพิง
4. เด็กหญิงประดับดาว   ชาติเงี้ยว
5. เด็กชายภัทร   วงศ์หาริมาตย์
6. เด็กหญิงวนิดา   อินรุ่ง
7. เด็กหญิงวรรณิษา   ดาพนม
8. เด็กชายวุฒินัน   ใจหมั้น
9. เด็กชายอภิรักณ์   ใจหมั้น
10. เด็กชายอภิเดช   ใจหมั้น
 
1. นายภาณุวัฒน์   วรพิทย์เบญจา
2. นายธงชัย  ทำนา
3. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
839 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา   ชาติเงี้ยว
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช   ฟังเพลิน
3. เด็กหญิงสุดาพันท์   วันเปี้ย
4. เด็กหญิงสุภัสสร   สายพรหม
5. เด็กหญิงอิศริญา   เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
840 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพีรชญา  ใจชื่นวรศร
2. เด็กหญิงวรรนิภา  เต็มแบบ
3. เด็กหญิงศิรญา  สูญปั้ง
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางผ่องงพรรณ  จูงาม
 
841 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  สกุลบุญญาธิการ
2. เด็กหญิงนิรดา  เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ฤทธิไตรภพ
 
1. นางสาวกานดา  รู้เกณฑ์
2. นางสาวคนึงนิตย์  พันมะโน
 
842 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  กามาด
2. เด็กชายฉัตรดนัย  เหมือนวงษ์ธรรม
3. เด็กหญิงปภาวดี   เสียงดี
 
1. นางปาจรีย์  เค็มมาก
2. นางการะเกตุ  ไวสติ
 
843 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธุวดารา   แก้วอุ๊ด
2. เด็กหญิงปิยะอร   มูลนาวงค์
3. เด็กชายวรเวช   สูตรเลข
 
1. นางสังวาลย์  เจนคิด
2. นายประพจน์   ขันแก้ว
 
844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  สวยสด
2. เด็กหญิงชุติกาญน์  ปองดอง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เนื้ออุ่น
 
1. นางรวิกา  ใจไหว
2. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
 
845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงธมนต์ชิตา   จัดสวย
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ไปเร็ว
3. เด็กหญิงลักษณ์นารา   แข็งแรง
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
2. นายสุวรรณา  เขียวดี
 
846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงดวงกมล  เรือลา
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทามัน
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์   แซ่ล้อ
 
1. นางวิจิตรา  ฤาชา
2. นายอินทร  เหลี่ยมตระกูล
 
847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงปุณิกา  สวัสดี
2. เด็กหญิงพนัชกร​  อิ่มอำไภย
3. เด็กหญิงภัทรฉัตร​  อยู่เป็นสุข
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางกิตติพร  บุญเตี่ยม
 
848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงพรทิพา  จำยาม
3. เด็กหญิงลนากานต์  การเพียร
 
1. นางสาวอรทัย  นวธีร์ชัย
2. นางสาวนิตยา  โกวฤทธิ์
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงทิพาพร  นิกาแก้ว
2. เด็กหญิงบุญยานุช  อมรเดชาวิวัฒน์
3. เด็กชายพุทธพงษ์  คุณละ
 
1. นางการะเกตุ  ไวสติ
2. นางปาจรีย์  เค็มมาก
 
850 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงจรัสพร   แต้มดื่ม
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์   ปินใจกุล
3. เด็กหญิงสุพรรษา   นิลน้ำเพชร
 
1. นายประพจน์   ขันแก้ว
2. นางสังวาลย์   เจนคิด
 
851 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขันธิมา
2. เด็กชายบวรวิชญ์  สมคิด
3. เด็กหญิงบุษยากร  ผิวขาว
 
1. นางสาวฉัตรฤดี  พัยชะอุน
2. นางสาวปิยะวดี  คำหมื่นกุล
 
852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี   ใจหมั้น
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   แสนคำ
3. เด็กชายสรายุทธ  กล้าเหล็ก
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
853 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มีธรรม
2. เด็กหญิงบุญญาพร  กลีบจำปี
3. เด็กหญิงปรียาดา  กล้าจริง
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวณัฐกานต์  เป็นมูล
 
854 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพรชนก  ทองยะ
2. เด็กหญิงพีรภาว์  นิ่มวุ่น
3. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วรุ่งเรือง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ธนะสี
2. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
855 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำสิงห์
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  บุตรสุวรรณ
 
1. นางสาวณิชานาฎ  แข็งแรง
2. นางอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
856 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพบพร  ปลื้มกมล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สระแก้ว
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
857 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงชนัญญา    บุญรักษา
2. เด็กหญิงภัคจิรา   มีทรง
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
858 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อวดห้าว
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ด้วงหิรัญ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
2. นางสาวมณทิรา  โตลำมะ
 
859 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   หนูวิไล
2. เด็กหญิงณีรนุช   ปากหวาน
 
1. นางสาวจันทนิภา    ใจบุญ
 
860 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ไม้หอม
2. เด็กหญิงธันยพร  พูลกสิกร
 
1. นางสาวศิรภา  จิตกล้า
2. นางสาวนาตญา  เคร่งครัด
 
861 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายณัฐศักดิ์   พนาพันธุ์
2. เด็กชายธนกฤต    วีระวงษ์
 
1. นางสาวพรศิริ    สมร่าง
2. นายสุเชาว์   ไวสติ
 
862 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เอื้อแท้
2. เด็กหญิงธัญชนก  อ้ายสุทธิ
 
1. นางสาวอิสยา  บุตรตา
2. นางสาววรรนิศา  งามสม
 
863 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นรี  ตุระวรรณ
2. เด็กหญิงสิริกร  สังข์ทอง
 
1. นายรัชพล  บุตรเล็ก
2. นายสามารถ  ลีลาศีลธรรม
 
864 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายชยพล    หมดดี
2. เด็กชายณัฐภูมิ    บุญเชียง
 
1. นายณัฐพงศ์   จริยธรรม
2. นางสาวรุจิรา    สุริยา
 
865 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คำใบ
2. เด็กหญิงนันท์นภัทร  จะมัง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
2. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
866 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ทองสุขเกษม
2. เด็กหญิงนิชาดา  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ดำรงค์
 
867 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายธนาทิป  สายแปง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  จัดสวย
 
1. นายยุทธชัย   บุดดีคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
868 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายธนวัต  คิดอ่าน
2. เด็กชายสุรชัช  ขัติศรี
3. เด็กชายเจษฎา  กันทะมี
 
1. นางสุธาสินี  กาวิชัย
 
869 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงพรพิมล   ใจการ
2. เด็กหญิงพิชญากร  มาลา
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
870 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายศักรินทร์  แก้วคำแสน
2. เด็กชายสิรวิชย์  นามปวน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
2. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
871 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ก๋าขัติ
2. เด็กหญิงพัชรี  สีทอง
 
1. นางหนึ่งฤทัย   อวดห้าว
2. นางสาวมณทิรา   โตลำมะ
 
872 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นวลตา
2. เด็กหญิงพรรณวรท  อินยศ
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
873 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายณฐกร  ทิมัน
2. เด็กชายธนภัทร  ใจยัง
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
 
874 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงพันณิตา  จ้าวเจษฎา
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  สอนน้อย
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
 
875 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดีมาก
2. เด็กชายสิทธิชัย  วงค์สิงห์
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
2. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
876 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก่นทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  แรงจริง
 
1. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
2. นายทัศธนพล  ไวที
 
877 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จินราช
2. เด็กหญิงวรรณิษา  มณี
 
1. นายนิธิชาญ  ประมาณ
 
878 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายนันธวัฒน์   หมายจริง
2. เด็กชายสรวิศ   เจนใจ
 
1. นายภาณุวัฒน์   วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
879 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ชัยชนะ
2. เด็กชายอานนท์  เล่ห์รักษ์
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ผ่องใส
2. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
880 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐดนัย   ชัยเมือง
2. เด็กชายสิริยากร   เองเดียว
 
1. นายนิธิชาญ  ประมาณ
 
881 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์   ทารักษ์
2. เด็กชายธวัลวิทย์   เป็งขวัญ
 
1. นายพฤทธิกร   คำสิบ
2. นางสายรุ้ง   สอนรัมย์
 
882 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายฉัตรดนัย  โลมากุล
2. เด็กชายนครินทร์  รักฝูง
 
1. นายยุทธชัย   บุดดีคำ
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง
 
883 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายทยากร  แซ่ลี
2. เด็กชายอนันต์  รักบุตร
 
1. นายรัชพล  บุตรเล็ก
2. นายสามารถ  ลีลาศีลธรรม
 
884 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายทัศพล  ใจบุญ
2. เด็กชายปิติชัย  กุดโอภาส
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
885 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายธิติสรณ์   ยอดใจ
2. เด็กชายภัทรคุณ   คนฟู
 
1. นายวีระพล  เทพวงค์
2. นายยุทธชัย   บุดดีคำ
 
886 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายณัฏฐภัทร   น่ารัก
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   การะพิงค์
 
1. นายกนก    รักมิตร
2. นางสาวรัตชญาภรณ์   แสนตา
 
887 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายปริวัตร  คงธนปัญญาวงศ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เพ็งโสดา
 
1. นายกฤษณะ  ปองดอง
2. นายชรินทร์  จัดคร่อง
 
888 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  สวยสด
2. เด็กชายธีรภัทร  พรมสาร
 
1. นายปรัชญา  นภีตะภัฎ
 
889 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายพิชญุตม์  เกิดมูล
2. เด็กชายไกรฤกษ์   พิมลพันธ์
 
1. นางอุทุมพร   พูลประสิทธิ์
2. นางณิชกมล    คิดอ่าน
 
890 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร   ชัยนันต๊ะ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   พลงาม
 
1. นางสายรุ้ง   สอนรัมย์
2. นายพฤทธิกร   คำสิบ
 
891 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงพิจิตรา   ก๋าทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี   วงศ์เหมย
 
1. นางสาววรรนิศา    งามสม
2. นางสาวอิสยา   บุตรตา
 
892 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สัตย์มาก
2. เด็กหญิงวนิดา   อินรุ่ง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
893 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายพิทวัส   จันทะกันยา
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   รักษาสัตย์
 
1. นายพฤทธิกร   คำสิบ
2. นางสายรุ้ง   สอนรัมย์
 
894 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงปวิตรา   สุรายรัมย์
2. เด็กชายปวีณ์กร   สมนึก
 
1. นายพฤทธิกร   คำสิบ
2. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
 
895 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายฐิติชานนฑ์  มีฉลาด
2. เด็กหญิงธัญลักษ์  ศรีชัย
 
1. นางสาวจิรายุ  จิตกล้า
2. นางสาวสุกุนทอง  ต้องรักชาติ
 
896 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงปรารถนา  อินคำนุ
2. เด็กชายวีระพล  บุญสูง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
2. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
897 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พันมะโน
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  เบ้าทองหล่อ
 
1. นางชาลินี  เบ้าทองหล่อ
2. นางสาวเพียงผกา  ต่างใจ
 
898 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายชนาธิป  ปาละลี
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ใจเร็ว
 
1. นางสกุลทอง  ทองหล่อ
2. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
 
899 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงพิชญากร   มาลา
2. เด็กหญิงมนัญชยา   วิชา
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางสาวเมธินี  บัวบน
 
900 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายกฤษกร    ท่างาม
2. เด็กชายสิทธิพล    โคนิเส็ง
 
1. นายสิทธิราช   เตชะนอก
2. นางสาวจุฑาทิพย์   ต้อนรับ
 
901 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายบูรภัทร   ตันชะ
2. เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์    สุยะอ้าย
 
1. นายกนก    รักมิตร
2. นางสาวรัตชญาภรณ์   แสนตา
 
902 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายปภพ   ตาเงิน
2. เด็กชายศุภฤกษ์    เพ็งโสดา
 
1. นายกฤษณะ  ปองดอง
2. นายชรินทร์  จัดคร่อง
 
903 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  แสงบุญเรือง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  จำหลัก
 
1. นางแววดาว  ขัดธะสีมา
2. นางสาวธัญนันท์  ประสาน
 
904 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณัฐกมล   ลักษณา
2. เด็กชายณัฐพล   แรงจริง
 
1. นางสาวจันทนิภา  ใจบุญ
 
905 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป    ตั้งเชิง
2. เด็กชายอภิชัย    จำเดิม
 
1. นายลิขิต    ระวังใจ
2. นายวรวิทย์   โคตรศรีหา
 
906 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   ปินใจกุล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   กันไวย์
 
1. นายพฤทธิกร   คำสิบ
2. นางสายรุ้ง   สอนรัมย์
 
907 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิชา  สุขสมแดน
2. เด็กชายฐิติรัตน์  ศิริโม้
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
 
908 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงสุวัจนี   กัลป์จารุวัจน์
2. เด็กชายเมธัส  คำเขียว
 
1. นายกิตติพงศ์  อวดห้าว
2. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
 
909 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงธนดา  แต้มดี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  การักษ์
 
1. นางสาววรรนิศา  งามสม
2. นางสาวอิสยา  บุตรตา
 
910 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กชายณัฐรัฐ  อุตวงศ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อุดหนุน
 
1. นายศรีคุ้ม  บุญมา
2. นายชนิสร  สายแปง
 
911 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาปินตา
2. เด็กชายอิสรานุวัต  ตากล้า
 
1. นางสาวชนัญญา  พีระภัทชะยากร
2. นางกรณิการ  พาดขุนทด
 
912 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  กลิ่นชิด
2. เด็กชายเชาวรัตน์  กลิ่นชิด
 
1. นายณัฐพงศ์  จริยธรรม
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
913 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  หมั้นเที่ยง
2. เด็กชายอรรถนนท์  แก้วขัด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
2. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
914 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันไว
2. เด็กหญิงลักขิกา  อ่อนจิตร์
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
915 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงวรัชญา  การดี
2. เด็กหญิงสโรชา  ฟองสม
 
1. นายณัฐพงศ์  จริยธรรม
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
916 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กชายกรวินทร์  ติ๊บน้อย
2. เด็กชายวิเชียร  รัตนวงค์
3. เด็กชายอธิราช  บัวเกตุ
 
1. นายสังเวียน  คำเปล
 
917 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วมูล
2. เด็กชายสิทธิกร  หวานหอม
3. เด็กหญิงเขมนิจ  หวานหอม
 
1. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
2. นายวีระชน  ทายดี
 
918 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายชินาธร  สารขัด
2. เด็กชายภัทรดนัย  ยะมงคล
3. เด็กชายอนุพงษ์  ใจกันทา
 
1. นายปรัชญา  นภีตะภัฎ
 
919 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายธีรภัทร  พลถาวร
2. เด็กชายพัทธพล  บุญชู
3. เด็กชายศราวุฒิ  สดใส
 
1. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
2. นายวีระชน  ทายดี
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธนภัทร  มีธรรม
2. เด็กชายศุภชัย  กลิ่นหอม
3. เด็กชายอัฉราวุฒิ  เหล็กแก้ว
 
1. นายนพดล  รูปงาม
2. นางปิยะภัทร์  ไชยยา
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายกิตติภัทร   ประกัน
2. เด็กชายณภัทร   เสียงหาญ
3. เด็กชายพงศกร   คำหอม
 
1. นายกิตติพงศ์  อวดห้าว
2. นางสาวเบญจมาศ  สูงขาว
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายจิรภัทร  ทิยะ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทารักษ์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  รักสัตย์
 
1. นายยงยุทธ์  เจนคิด
2. นายชัยยะ   ศิรินุช
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายพสธร  ลีลาศีลธรรม
2. เด็กหญิงภาวินี  สุวรรณวลัย
3. เด็กชายวงศกร  สุวรรณวลัย
 
1. นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี
2. นายสุรชาติ  ชมภูสืบ
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายชินกร   ย่างจา
2. เด็กชายพงศธร  ทานะขันธ์
3. เด็กชายศิรศักดิ์   กุญชร
 
1. นายพล  กันทหล้า
2. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงณัฐญา  ยืดยาด
2. เด็กชายเจษฎา  อัดจันทึก
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ขันธิมา
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ท่าคล่อง
3. เด็กชายอลงกรณ์   ซองดี
 
1. นายทอง  เข็มทอง
2. นางสาวเจนจิรา  ศิริจันทร์
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  อวดคล่อง
2. เด็กชายพงศภัค  หมื่นคำปา
3. เด็กชายศุภณัฐ  กระทาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
2. นางสาวศุภมาส  ศรสุข
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายบรรณวัตร  จำธรรม
2. เด็กชายวัฒชรพงษ์  เชิงคร่อง
3. เด็กชายศุภกฤต  จินจำ
 
1. นายณัฐศักดิ์  ขาวอ่อน
2. นายเพ็ญภาค  สถาพรศรีสวัสดิ์
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ใจยาบุตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  คำมุงเมือง
3. เด็กชายศุภกิจ  มอมขุนทด
 
1. นายจิรศักดิ์  สุจริต
2. นายวรวรรณ   วรรณารักษ์
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมศรี
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ดงดอน
3. เด็กชายธีร์พัช  บุญยศ
 
1. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
2. นายสุทธิพันธ์ุ  สุภานันท์
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์   มณีชัย
2. เด็กชายสมบูรณ์   แสตะติ
3. เด็กชายเขมินทร์   กุญชร
 
1. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
2. นายพล  กันทหล้า
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุปจันทร์โท
2. เด็กชายธีรพงษ์  ทารักษ์
3. เด็กชายสุทธิพจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ยาง
2. เด็กหญิงมาริสา  ยาง
3. เด็กชายสหรัฐ  ยาง
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
934 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เปรมปรีดา
2. เด็กชายธนกร  เพชรตรีทอง
3. เด็กหญิงอารียา  วัฒนาศักดิ์ดำรง
 
1. นายจักริน  สิงห์กันทา
2. นางอุทุมพร  คำเขียว
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  วางฐาน
2. เด็กชายปฏิวัติ  ปานุภาพ
3. เด็กชายปุณณพัฒน์  กลั่นเนียม
 
1. นางวราภรณ์  จันตะมะ
2. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายธนาธรณ์  อ่อนหวาน
2. เด็กชายธีรโชติ  บุญยืน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ดีมาก
 
1. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
2. นายลิขิต  ระวังใจ
 
937 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงค์สาสาย
2. เด็กหญิงธัญรดา   มีกระจิตร
3. เด็กหญิงปนัสยา   ด้วงทรง
4. เด็กหญิงพรทิพา   แรงจริง
5. เด็กหญิงรัตติกาล   มีกระจิต
6. เด็กหญิงโสภิตรา   อยู่สุข
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
2. นางสุภาพร   ทองใบ
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  ทรายสมุทร
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทรายสมุทร
3. เด็กหญิงผกามาศ  อักษร
4. เด็กหญิงพิชชาภา  โรจน์ทรรศนีย์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ก๋าซ้อน
6. เด็กชายสุรบดินทร์  โสลา
 
1. นายนาวี  แก้วมา
2. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
3. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  คันซอ
3. เด็กหญิงรุจิรา  จันต๊ะพรม
4. เด็กหญิงสุนิชตา  รูปดี
5. เด็กหญิงสุพรรณ  วงศ์สุวภาพ
6. เด็กหญิงเปรมสิณี  จิตรหาญ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
2. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงกวินตรา  วงศ์โท๊ะ
2. เด็กหญิงกัญจนาพร  กุมภาพันธ์
3. เด็กหญิงทาริกา  การเก่ง
4. เด็กหญิงพัทธ์ทีรา  เชื้อดวงขาว
5. เด็กหญิงอังคนา  ลุขมาตย์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  อำพราง
 
1. นางสาวชลลดา  แอบอุ่น
2. นางนัยนา  เครือสุข
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  รักวงค์
2. เด็กหญิงชัญญากานต์  แจ่มศิลา
3. เด็กหญิงน้ำปั่น  วงศ์ษา
4. เด็กหญิงพัณณิตา  วรรณารักษ์
5. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  พรมบ้านสังข์
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีสะอาด
 
1. นางแสงจันทร์  เสืออุดม
2. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงกัณทิรากรณ์  จริยา
2. เด็กหญิงบุณยานุช  อวดห้าว
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  การเพียร
4. เด็กหญิงวาสนา  การเพียร
5. เด็กหญิงสายสวรรค์  คำพา
6. เด็กหญิงอาธิติญา  อวดห้าว
 
1. นางสาวนิตยา  โกวฤทธิ์
2. นางนลินาสน์  กระทาง
3. นายณัฐศักดิ์  ขาวอ่อน
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  คงธนพิศาล
2. นางสาวปานไพลิน  โพธิ์ศร๊
3. นางสาวพิชญา  มธุสรสวรรค์
4. นายวรชาติ  พรมทา
5. นายวิทยาธร   สอนเวียง
6. นางสาวเกวลิน  สุวรรณสนธิ์
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นายสมพร  ท้าวอุดม
3. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
944 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1. เด็กหญิงจิราภา  แรงอด
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงปาลิตา  จันทรแดง
 
1. นายชลทิตย์  คนเที่ยง
2. นายธีรพัฒน์  ลามเกษร
 
945 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ผิวงาม
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  จันทรา
3. เด็กหญิงเกตวริน  ทวีวัฒน์
 
1. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
2. นางสุดคนึง  ปกปิด
 
946 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงกัณทิรากรณ์  จริยา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  การเพียร
3. เด็กหญิงอาธิติญา  อวดห้าว
 
1. นายณัฐศักดิ์  ขาวอ่อน
2. นางนลินาสน์  กระทาง
 
947 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงกมลกานต์   ทิยะ
2. เด็กชายธัชพล  ตั้งมั่นพาณิชย์กุล
3. เด็กหญิงพัชริดา    เครือวงค์
 
1. นางอมรรัตน์  ปงลังกา
2. นางสาวอรสา  เมืองมอง
 
948 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วทิพย์
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ทำทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
2. นางสาวมณทิรา  โตลำมะ
 
949 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  อัดแอ
2. เด็กชายธนภัทร   สุวรรณดี
3. เด็กหญิงอดิลักษณ์   แอเสีย
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
2. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
 
950 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีกลิ่น
2. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  มียันต์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ประสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
2. นางสาวมณฑิรา  ถานะกอง
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วมูล
2. เด็กชายสิริมงคล  อวดดี
3. เด็กหญิงเขมนิจ  หวานหอม
 
1. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
2. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปวงรังษี
2. เด็กหญิงสิรินดา  วงค์สิงห์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญยืน
 
1. นางวิชชุดา  อาวรณ์
2. นางศุภพร  ทิศใหม่
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงวรัชยา  คิดอ่าน
3. เด็กชายอัครพนธ์  อวดเขต
 
1. นายพรชัย  เชื้อเขียว
2. นางสาวเฟื่องลดา  วรรณเลิศ
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงฐิติกา  จะคา
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ป้องสม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ถาเป็นบุญ
 
1. นางคำเพียร  ไชยสาร
2. นางสาวพรวิสาข์  จันทรบุญมาวงศ์
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินจันทร์
2. เด็กหญิงธิรดา  วางโต
3. เด็กชายภูมิรพี  สายธิ
 
1. นายบุญธรรม  ฤดีอนุสรณ์
2. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองจิรายุ
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ต้อนรับ
2. เด็กหญิงพีรยา  จำเดิม
3. เด็กชายรพีภัทร  เขื่อนเพชร
 
1. นางจินตนา  ตุลาสืบ
2. นางสาววารุณี   ธรรมขันท์
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐการณ์   จิตรบาล
2. เด็กหญิงหทัยชนก   การไว
3. เด็กหญิงอินทิรา   บุญดี
 
1. นายสุกิจ   สิงห์ขร
2. นางสาวพัชรา   รสหอม
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปลายฝน  ดำดี
2. เด็กชายปองคุณ  วงหาแก้ว
3. เด็กชายสุภกิจ  มาไว
 
1. นายเชวง  คนเที่ยง
2. นายสุทธิพงษ์  เหรียญทอง
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  มโนรมย์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เต็มแบบ
3. เด็กหญิงรัชนีพร  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุดรัก
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนำมา
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  เสรีวงศ์สวัสดิ์
 
1. นายจิรศักดิ์  สุจริต
2. นายวรวรรณ   วรรณารักษ์
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดผล
2. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
3. เด็กหญิงพัฒรินทรฺ์  แก้วปิง
 
1. นางวิชชุดา  อาวรณ์
2. นางศุภพร  ทิศใหม่
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  ขันเวท
2. เด็กหญิงวรัญญา  คิดมี
3. เด็กหญิงวาริสรา  ท้าวก๋าหลง
 
1. นายพรชัย  เชื้อเขียว
2. นายธวัช  โพทวี
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แม่นยำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิมเสน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แม่นยำ
 
1. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
2. นายศราวุธ  เสโลห์
 
964 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ไขโคตร
2. เด็กหญิงรุ่งรุจี  บัวระพา
3. เด็กชายวัชพล  มะโนรี
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
965 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงบุณยานุช  อวดห้าว
2. เด็กหญิงวาสนา  การเพียร
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  คำพา
 
1. นางนลินาสน์  กระทาง
2. นายณัฐศักดิ์  ขาวอ่อน
 
966 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา   ชาติเงี้ยว
2. เด็กหญิงวรรณิดา   หน้าผ่อง
3. เด็กหญิงอรปรียา   มากูลต๊ะ
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวศศิวิมล  ประสม
 
967 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขัดศรี
2. เด็กหญิงทรรศวรรณ  เกื้อเกิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทีเต๊ะ
 
1. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
2. นางสาวจรรยารักษ์  ผ่องใส
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เยินยุบ
2. เด็กชายศรัญญา  แก้วสาร
3. เด็กหญิงสิริยากร  แดงประเสริฐ
 
1. นายพลภัทร  คำลือ
2. นายวรวุฒิ  แหลมคม
 
969 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายกรานจะนะ  อินใส
2. เด็กหญิงนาทิพย์  ตาตัน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตาแสง
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
970 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โยนิจ
2. เด็กหญิงพิชญาภัทร์  เมล์ทาง
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  คิดงาม
 
1. นางสาวศุภมาส  ศรีสุข
2. นายลิขิต  พรมสวณา
 
971 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงชญาดา  ว่าง่าย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรคุณธรรม
3. เด็กหญิงธัญรดา  จันธนู
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาณี  ตามวงค์
 
972 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงทักษิณา  มุ่งคิด
2. เด็กชายนรินทร  ศรีมี
3. เด็กหญิงวันวิภา  ผลดี
 
1. นางสาวกุลอุมา  คนเที่ยง
2. นางสาวญาดา  ตัวขยัน
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  ชัยคำ
2. เด็กหญิงปิ่นอัปสร  วังท่า
3. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  แก้วประภา
 
1. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
2. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ดวงตั้ง
3. เด็กชายอนิภพ  หน่อนาค
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายนันทวัฒน์   มีศรี
2. เด็กหญิงวีสวัสดิ์   โทลา
3. เด็กชายเจริญชัย   ติ๊บทะวงค์
 
1. นางนิตยา  คำตา
2. นางสาวนงคราญ   สีโวย
 
976 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แคล้วคลาด
2. เด็กหญิงลักษิกา  อุดมสุข
3. เด็กหญิงอภิชญา  สัตย์ต่อชาติ
 
1. นางมณีวรรณ  กมลคุรุสกุล
2. นางสาววรรนิศา  งามสม
 
977 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พันตาคม
2. เด็กหญิงบัณธีรา  แหลมดี
3. เด็กหญิงสุมิตา  กุลประสงค์
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางสาวสนธยา  จารุทรรศน์
 
978 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ฉัตรมาก
3. เด็กหญิงธัญชนิต  ใจยัง
 
1. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
2. นางสาวอุทุมภรณ์  คนโต
 
979 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกิตติพร  แสนกันทา
2. เด็กหญิงชนาภัทร  พัชรินทร์
3. เด็กหญิงศรินญา  ตามวงค์
 
1. นางณิชกมล  คิดอ่าน
2. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ขัดแข็งแรง
2. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วผล
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไหวคิด
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุวรรณจันทรา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  จตุมา
 
1. นางสาววราภรณ์  ฟองศักดิ์
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
982 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่แจ๋ว
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่ซั่น
3. เด็กหญิงเสาวรีย์  อามอ
 
1. นายวีรยุทธ  เสือส่าน
2. นางสาวอันธิกา  จักรบุญมา
 
983 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ไวที
2. เด็กหญิงธนพร   คำเขียว
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ขันคำ
 
1. นางเจริญรัตน์   สร้อยสุวรรณ
2. นางพิมลพรรณ  อุทัยหิรัญทวี
 
984 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงธารธารา  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงพรรณปพร  คำศรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันมะโน
 
1. นางสาวภัณฑิรา  จอมวงศ์
2. นายสัมปทาน  พาติกรรม
 
985 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงกชกร  ยาง
2. เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนอนันตวงษ์
3. เด็กหญิงมิณฑิตา  ปู่เที่ยง
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ไหวคิด
2. นางสาวอำภาพร  ศรีจันทร์
 
986 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร   แสงคำ
2. เด็กชายวรธันย์  แสงคำ
3. เด็กหญิงเปมิกา  นำนนท์
 
1. นางจารุณี  มุงเมือง
2. นางสาวพลอยไพลิน  งามพิง
 
987 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เย็นอุรา
2. เด็กชายนนท์นภัสร์  เป็นปึก
3. เด็กหญิงรินญาดา  พุ่มเมือง
 
1. นางสาวชนิดา  มีชื่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  ต้นกลาง
 
988 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายชนกชนม์  อนุ
2. เด็กชายฐปณนันท์  เป็นวงค์
3. เด็กหญิงแพรไพลิน  ป่วนปั่น
 
1. นางสาวนุสรา   บรรพตคีรีไพร
 
989 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงธิดาพรรณ    อยู่สุข
2. เด็กชายรัชชานนท์   พิพัฒน์ธิติพร
3. เด็กหญิงรัญชิดา  คงขยัน
 
1. นางจีรวรรณ   เครือสบจาง
2. นางสาวเบญจาพร    ชุ่มเชื้อ
 
990 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐนนท์   คนเที่ยง
2. เด็กชายพีรพล  วงค์อดทำ
3. เด็กชายพุทธิพร  นาวา
 
1. นางสาวณฐิตา   จงลาภใหญ่
2. นางนนทิยา  นรสาร
 
991 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงคำน้อย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงยอย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  นายพลู
 
1. นางสาวศิราพรรณ  เรือนใส
2. นางสาวกุลอุมา  คนเที่ยง
 
992 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สันแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร   กุมภัณฑ์
3. เด็กชายบวรรัตน์  สมผิว
 
1. นางวิสิฏฐ์ฐา  บุตรกระจ่าง
2. นางสาวกรกนก  วงค์กุลบริรักษ์
 
993 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา   การดี
2. เด็กชายพงศกร   เชื้อคำ
3. เด็กชายรัชชานนท์   คำเร็ว
 
1. นางพิฐชญาณ์   ทองใบ
2. นางสาววลัยพร   พรมจินา
 
994 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายธนกฤต   แก้วประภา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา   ทามัน
3. เด็กหญิงวรรณผกา   สุมะหิงพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  อ้วนใหญ่
2. นางคนามาส  อวดห้าว
 
995 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงวรรณรท  อินยศ
2. เด็กหญิงสุภัชญา  ทองสุข
3. เด็กชายไชยพัฒน์  ติดไชย
 
1. นางอริสา  แดนปัน
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
996 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัลยกร  ณัฎฐพล
2. เด็กหญิงธนาภา  วิจิตรจรัสแสง
3. เด็กหญิงอารดา  เซมา
 
1. นางสาวปภัสสร  การหมั่น
2. นางสุมิตรา  เจริญพันธ์
 
997 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เป็นมูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   ไชยยา
3. เด็กชายวิชชากร   ห้องพ่วง
 
1. นางสาวอนัญญา  เสนาบุญ
2. นางสาวแสงดาว  งามพิง
 
998 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิง ภัทรวดี   ทิมัน
2. เด็กหญิงณฐมณ   สุดหอม
3. เด็กหญิงพรนับพัน   จันทิมา
 
1. นางสายชล  สมศักดิ์
2. นางฤทัย  วางโต
 
999 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายปัณณธร   อดเหนียว
2. เด็กชายมัติรัฐ   ต้นแก้ว
3. เด็กหญิงศิรภา   วงค์คมใน
 
1. นายณัฐนันท์   คงธนพินิต
2. นางภัทราภรณ์   แหลมจริง
 
1000 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงคำอิง  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงฐิดาพร  ปอด๋อ
3. เด็กหญิงยอ  แซมหลาย
 
1. นางสาวศิราพรรณ  เรือนใส
2. นางสาวสุรีย์พร   จำชาติ
 
1001 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 6 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   นาคำ
2. เด็กหญิงอภัยชนก   ยงยุทธ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เที่ยงมิตร
 
1. นางสาวอัญชลี   ติไชย
2. นางนฤมล   อุตมะ
 
1002 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงณภัสวรรณ  อินทนนท์
2. เด็กหญิงวนิทรา  ประทุม
3. เด็กหญิงวิชญาพร   ศรีมาลัย
 
1. นางสาวณฐิตา  จงลาภใหญ่
2. นางนนทิยา  นรสาร
 
1003 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เหินศรี
2. เด็กหญิงนิพาดา  สารขาว
3. เด็กหญิงวีราวรรณ  ปรองดอง
 
1. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
2. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
 
1004 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงวนิดา  ปานเนาว์
2. เด็กชายศรศิลา  กฤติยาโรจสิริ
3. เด็กชายเสลาลักษณ์  กลิ่นสด
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ตันกุระ
2. นายศิริชัย  จิตชุ่ม
 
1005 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงกวินท์รฉัตร  กองหมี
2. เด็กหญิงจิณณพัต  รักเพื่อน
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  หมั่นงาน
 
1. นางสาวสุวรรณี  สีสุวรรณ์
2. นางสาวกรกนก  วงค์กุลบริรักษ์
 
1006 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   แสนต่อ
2. เด็กชายรัชชานนท์   ตะมลภาพ
3. เด็กชายไอศูรย์   สิงห์เวียง
 
1. นางพิฐชญาณ์    ทองใบ
2. นางสาววลัยพร   พรมจินา
 
1007 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงวัชรวลี  พานธงรักษ์
2. เด็กชายสิรภัทร  ราหุรักษ์
3. เด็กหญิงอารียา  แลเซอะ
 
1. นางสาววารุณี   ธรรมขันท์
2. นางสาววิสุทธิณี  ดินดำ
 
1008 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาปินตา
 
1. นางสาวชนัญญา  พีระภัทชะยากร
 
1009 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ตาวงศ์
 
1. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
1010 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แซ่โซ่ง
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
1011 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สามสี
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
1012 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงลิตา  สีแสด
 
1. นางสาวประกายทิพย์  ธรรมวงค์
 
1013 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กชายคมกฤษ  ทะจิต
2. เด็กหญิงไพลิน  ติ๊บดี
 
1. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
2. นางชฎา  วงศ์ปันติ
 
1014 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายธนกฤษ  จะมัง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ศุภศร
 
1. นางฐานิตา  พรหมมา
2. นางดวงพิกุล  หวานแหลม
 
1015 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายภูวิทย์  วิงวอน
 
1. นางสาวพรศิริ  สมร่าง
 
1016 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงปัทมล  คนไว
 
1. นายศิริชัย  จิตชุ่ม
 
1017 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนกร  เพชรตรีทอง
 
1. นางอุทุมพร  คำเขียว
 
1018 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจะดะ  จะหยี
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
1019 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พย๋า
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
1020 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงญาณิศา   อวดคร่อง
 
1. นางรัชฎาภรณ์   ชัยชนะ
 
1021 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กชายจิลาวุฒิ   เพชรศิลาพันธุ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แหลมมาก
 
1022 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  พิมเสน
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
 
1023 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายเบญจพล   คนเที่ยง
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
1024 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กชายเอกราช  ทำเล็ก
 
1. นางสาวชนัญญา  พีระภัทชะยากร
 
1025 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายคณิศร  อ้วนดี
 
1. นางสาวปัทมา  ก๋าเร็ว
 
1026 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  อ้วนสูง
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
1027 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญชุม
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
1028 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายนพรัตน์  มิ่งมิตรวัน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทองใบ
 
1029 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายภูวดล  เป็นคุณ
 
1. นางสาวชลพิชา  ณ ลำปาง
 
1030 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชราภา   ทะระมา
 
1. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
1031 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงนัตนรี  มีกลิ่น
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
1032 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  คณาโรจน์
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
1033 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. นางสาวธนัชญา  พานแก้ว
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
1034 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายกฤชกร  ทำว่อง
 
1. นายประพจน์  ขันแก้ว
 
1035 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไทยใหม่
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
 
1036 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายสิทธิชัย   อัครยศจิรสิน
 
1. นายกิตติพงศ์   อวดห้าว
 
1037 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายชานนท์  เขียวนาค
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
 
1038 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพรรณ  เอื้อจริง
 
1. นางสาวอินทิรา  โกสุโท
 
1039 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายกรวิทย์   เชิงคร่อง
 
1. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
1040 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงพัชจิรา  ใจวัง
 
1. นางสาวนฤชา  สมฟอง
 
1041 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  อัดแอ
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
 
1042 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1. เด็กชายอดิเทพ  ยะสุรินทร์
 
1. นายอนันตชัย  รู้มาก
 
1043 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  จำรัสศรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
1044 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายธนพัฒน์   สายแปง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ทองใบ
 
1045 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายศราวุฒิ   พันธ์ยาง
 
1. นางเจริญรัตน์  สร้อยสุวรรณ
 
1046 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.3 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายณัฐ  ตาตัน
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
1047 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุวรรณวลัย
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
1048 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายศิรภัส  แต้มฉลาด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
1049 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำมะฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
1050 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธีรณัฐ  โกทิตย์
2. เด็กชายประทักษ์  ศิริศิลป์
 
1. นายสุทิน  การเพียร
2. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
 
1051 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา   อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์   ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
1052 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงนันทิชา  มูฮำหมัด
2. เด็กชายรพีภัทร   ต้อนรับ
 
1. นางสาวทัศนีย์    กองสิน
2. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองจิรายุ
 
1053 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศกุลบริรักษ์
2. เด็กหญิงศุภสุตา  กำลังไว
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
2. นางสาวอาริดา  เต็มสมุทร
 
1054 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายวรพล  พูลหอม
2. เด็กชายวรวิทย์  พูลหอม
 
1. นางเมธินี  สุทธิพรมณีวัฒน์
2. นางสาวสุภาวิณี  ยอดหล้า
 
1055 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายปฏิภาณ  เป่าพิษ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   เป็นแรง
 
1. นางสาวชลพิชา  ณ ลำปาง
2. นางสาวชุตินันท์  ปี่หย่า
 
1056 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายกฤษฎา  โชคดี
2. เด็กชายธนโชติ  เสียงดัง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
2. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
1057 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงพิธุนิภา   ยอดแก้ว
2. เด็กชายภูมิเจตน์   ลังกาชัย
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
1058 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวิชญ์พล  ดุจดีแก้ว
2. เด็กชายวีรวุฒิ  กิ่งมาลา
 
1. นายกฤษณะ  ปองดอง
2. นางเจนวรินญ์  มุงเมือง
 
1059 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายจิรายุ  จิตรธนสุริยะกุล
2. เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีเสน
 
1. นายสุเชาว์  ไวสติ
2. นางสาวพรศิริ  สมร่าง
 
1060 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายพีรพล  อยู่ทัพ
2. เด็กชายวีระพันธ์  ถุงทอง
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
2. นางพาริณี  แก้วนำ
 
1061 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร  มุ่งตรง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  วัฒนานิมิตร
 
1. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
2. นางสาวชาลินี  หอมนาน
 
1062 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายกล้าหาญ  บุญทวี
2. เด็กชายคณิศร  แต้มคู
 
1. นายพฤทธิกร  คำสิบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
1063 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนราพร  ก๋าเครือ
2. เด็กหญิงสายธาร  ปิงวัง
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
2. นางพาริณี  แก้วนำ
 
1064 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  กลิ่นชิด
2. เด็กชายยศวินท์  สายพงษ์น้อย
 
1. นายณัฐพงศ์  จริยธรรม
2. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
1065 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุม
2. เด็กชายณัฐวิทย์  วิลัย
3. เด็กชายสุธินนท์  ประทุม
 
1. นายพรชัย  เชื้อเขียว
2. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
 
1066 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายภูสิทธิ์  ภูบุญคง
2. เด็กหญิงวาเศรษฐี  อ่อนหวาน
3. เด็กชายสรยุทธ  สีสด
 
1. นางวิชชุดา  อาวรณ์
2. นางศุภพร  ทิศใหม่
 
1067 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงคุณัญญา   สุเตจ๊ะ
2. เด็กชายธนภัทร   ปงลังกา
3. เด็กชายธรรมดนย์   ศรีชัย
 
1. นายสิงห์ทอง   จำอินถา
2. นางชฎา  วงศ์ปันติ
 
1068 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายพลเทพ  คงธนพิรุฬ
2. เด็กชายสมศักดิ์  คงธนปรารถนา
3. เด็กชายเอกพล  ตาแสง
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
1069 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงณัฐกาญน์  เรืองบุรพ
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  จะมัง
3. เด็กหญิงอทิตยา  ใจจอมกุล
 
1. นางสาวปัทมา  ก๋าเร็ว
2. นายศิริชัย  จิตชุ่ม
 
1070 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา   มูลทุ่ง
2. เด็กชายพิพัฒน์   มีธรรม
3. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
2. นายประพจน์  ขันแก้ว
 
1071 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายจักรภพ  ยืดยาด
2. เด็กชายธวัชชัย  ธรรมวิศิษฐ์
3. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  มังกรปั้นเงิน
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
1072 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายศุภณัฐ  สมนึก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายเจนณรงค์  พงษ์เสน่ห์
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
 
1073 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  มาเสริฐ
2. เด็กชายสรวิศ  ยามเลย
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  ศรีขัติ
 
1. นายเจริญกิจ  คิดสวย
2. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
 
1074 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  แปดเหลี่ยม
2. เด็กชายศรันย์ชัย  ยะสิทธิ์
3. เด็กชายศุภกานต์  รักบุตร
 
1. นางสาวอินทิรา  โกสุโท
2. นางประนอม  ปันตา
 
1075 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายธนากร  อย่าเก่ง
2. เด็กชายนภดล  ศรีจา
3. เด็กชายสิริพงษ์  โชครวย
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
 
1076 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  เปนุจา
2. เด็กหญิงพรสุภัค  เชื้อคำ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ธนากรธเนศ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  แสนต๊ะ
2. นางพิฐชญาณ์  ทองใบ
 
1077 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงธนัสถา  คงธนมณีโรจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หวลอารมณ์
3. เด็กหญิงสิริญทรา  อยู่สบาย
 
1. นางยุพิน  หงษ์สามสิบสอง
2. นางกรณิการ  พาดขุนทด