สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำภิมุข 0 0 0
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 11 32 19
3 005 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 15 35 21
4 006 โรงเรียนตำบลริมปิง 40 98 65
5 017 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 1 10 3
6 018 โรงเรียนบ้านกองงาม 3 6 6
7 019 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น 0 0 0
8 020 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 13 7
9 021 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 4 13 8
10 022 โรงเรียนบ้านดงสารภี 9 10 10
11 023 โรงเรียนบ้านดอนตอง 5 8 7
12 025 โรงเรียนบ้านดอยคำ 12 28 20
13 024 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 5 40 14
14 026 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 3 3
15 027 โรงเรียนบ้านทากู่ 0 0 0
16 029 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 2 2 2
17 031 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 11 21 17
18 030 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 5 14 9
19 032 โรงเรียนบ้านทาสองท่า 0 0 0
20 028 โรงเรียนบ้านท่าตุ้ม 0 0 0
21 034 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 11 27 19
22 037 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 35 60 49
23 035 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 0 0 0
24 036 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 0 0 0
25 038 โรงเรียนบ้านป่าซาง 13 19 18
26 039 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 6 5
27 040 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 0 0 0
28 041 โรงเรียนบ้านป่าเลา 19 38 30
29 042 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 0 0 0
30 043 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 1 3 2
31 044 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 1 3 2
32 045 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 5 9 7
33 047 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 7 26 16
34 048 โรงเรียนบ้านมะกอก 0 0 0
35 049 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 14 21 17
36 050 โรงเรียนบ้านร่องช้าง 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 11 26 17
38 053 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 2 4 3
39 055 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 3 2
40 056 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 5 21 10
41 057 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 11 17 14
42 058 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 10 15 14
43 059 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 1 1 1
44 060 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 2 4 3
46 062 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 11 36 19
47 063 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 0 0 0
48 066 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 19 52 34
49 067 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 7 4
50 068 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 8 5
51 069 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 0 0 0
52 070 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 8 24 17
53 071 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 0 0 0
54 064 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 36 58 51
55 065 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 32 57 47
56 072 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 0 0 0
57 073 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 4 6 6
58 076 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 21 28 26
59 077 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 0 0 0
60 074 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 19 35 28
61 075 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 0 0 0
62 080 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 26 45 38
63 054 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 0 0 0
64 078 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 5 23 9
65 079 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 10 24 16
66 081 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 8 24 15
67 082 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 6 9 8
68 033 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 7 7
69 046 โรงเรียนบ้านโป่งรู 8 14 12
70 052 โรงเรียนบ้านไร่ดง 18 29 28
71 087 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 11 49 24
72 091 โรงเรียนวัดกู่เส้า 6 9 8
73 092 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 22 42 32
74 094 โรงเรียนวัดชัยสถาน 2 4 3
75 095 โรงเรียนวัดช้างค้ำ 2 2 2
76 096 โรงเรียนวัดต้นโชค 3 4 4
77 097 โรงเรียนวัดทากาศ 8 13 12
78 098 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 3 3 3
79 099 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 8 12 11
80 100 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 13 21 18
81 101 โรงเรียนวัดน้ำพุ 7 12 10
82 102 โรงเรียนวัดบ่อโจง 0 0 0
83 103 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 24 49 30
84 105 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 2 2
85 106 โรงเรียนวัดบ้านธิ 7 11 10
86 107 โรงเรียนวัดบ้านม้า 7 13 12
87 110 โรงเรียนวัดบ้านหวาย 0 0 0
88 108 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 8 15 12
89 111 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 4 6 6
90 104 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 5 9 7
91 109 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
92 112 โรงเรียนวัดประตูป่า 0 0 0
93 115 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 36 69 53
94 114 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 0 0 0
95 116 โรงเรียนวัดป่าบุก 0 0 0
96 117 โรงเรียนวัดป่ายาง 1 2 2
97 118 โรงเรียนวัดป่าสัก 19 37 30
98 113 โรงเรียนวัดป่าแดด 3 24 8
99 119 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 2 3 3
100 120 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 9 26 15
101 121 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 0 0 0
102 122 โรงเรียนวัดสะแล่ง 0 0 0
103 123 โรงเรียนวัดสันคะยอม 12 21 18
104 124 โรงเรียนวัดสันต้นธง 11 16 13
105 125 โรงเรียนวัดสันทราย 11 23 18
106 126 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 12 21 18
107 127 โรงเรียนวัดสันมะกรูด 0 0 0
108 128 โรงเรียนวัดหนองซิว 7 11 7
109 129 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 3 11 6
110 130 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 3 3 3
111 131 โรงเรียนวัดหนองเหียง 0 0 0
112 132 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 5 11 9
113 133 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 0 0 0
114 135 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 13 31 19
115 136 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 1 1 1
116 093 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด 0 0 0
117 134 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 4 6 5
118 145 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 59 151 101
119 144 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 21 62 35
120 003 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 3 5 3
121 004 โรงเรียนดรุณพัฒนา 11 22 19
122 015 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 5 5
123 016 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 3 16 6
124 085 โรงเรียนมงคลวิทยา 1 8 3
125 086 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 10 18 11
126 088 โรงเรียนละอองทิพย์ 0 0 0
127 089 โรงเรียนลำพูนพัฒนา 0 0 0
128 137 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร 0 0 0
129 138 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน 0 0 0
130 139 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา 0 0 0
131 142 โรงเรียนอนุบาลบุญระวี 0 0 0
132 141 โรงเรียนอนุบาลบ้านทา 0 0 0
133 143 โรงเรียนอนุบาลแพรวพรรณ 0 0 0
134 147 โรงเรียนอรพินพิทยา 20 57 36
135 090 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 3 4 4
136 083 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 10 20 15
137 084 โรงเรียนใบบุญลำพูน 24 69 40
138 146 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 0 0 0
139 140 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 0 0 0
140 010 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 2 6 4
141 007 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 7 49 17
142 008 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 2 4 3
143 009 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 9 13 10
144 011 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 20 40 26
145 012 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 6 11 8
146 013 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1 1 1
147 014 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 0 0 0
รวม 1029 2275 1591
3866

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร.053 003 551 ต่อ 122,123Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]