เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ระหว่างวันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภัทษร คำแหง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
2 นางพนมรัก นันพนัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
3 นางพลอยพรรณ อุดมเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
4 นางวารุณี วรรธนะภูติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
5 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นายสุชาติ บินมาอน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
8 นางสาวปพิชญา ยะบุญธง เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดลำพูน ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร.053 003 551 ต่อ 122,123Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]