แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกประเภท ทุกระดับชั้น ขอให้จัดส่งเล่มโครงงาน จำนวน 3 เล่ม ภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ทุกระดับชั้น ทางคณะกรรมการฯ จะเตรียมกระดาษคำตอบไว้ให้
3. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP รายการที่ 23-24 ใช้เวอร์ชั่น 5 กำหนดแข่งขัน ภาคเช้าพร้อมกันทั้งสองช่วงชั้น
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14:26 น.