แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
รายการที่ 199 การประกวดโครงงานอาชีพ ชั้น ป.4 - ป.6 ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันฯ จัดส่งเอกสารรายงาน 5 บท พร้อมแผ่น CD อย่างละ 5 ชุด ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อคณะกรรมการฯ จะรับไปอ่าน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 08:59 น.