แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการที่ 55 โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 - ม.3 ขอให้จัดส่งเล่มโครงงาน จำนวน 3 เล่ม ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น.