แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
รายการที่ 12 - 13 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1 - ป.6 และชั้น ม.1 - ม.3 กำหนดแข่งขันวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหัวข้อการแข่งขัน 3 หัวข้อ ได้แก่
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเพณีไทย
3. ยาเสพติด
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 09:02 น.