แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและประเภทสิ่งประดิษฐ์ รายการที่ 37 - 40 ทุกช่วงชั้น ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันฯ จัดส่งรูปเล่มโครงาน จำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการฯ ต่อไป
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 13:32 น.