สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 29 52 42
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 13 18 16
3 006 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 13 29 18
4 008 โรงเรียนบ้านดง 12 35 20
5 007 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 2 26 8
6 009 โรงเรียนบ้านดอนมูล 6 15 7
7 010 โรงเรียนบ้านดอยแดน 7 14 8
8 011 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 33 54 51
9 014 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 3 5 5
10 015 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 8 22 15
11 012 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 10 5
12 016 โรงเรียนบ้านนากลาง 0 0 0
13 017 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 1 1
14 018 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 1 1 1
15 019 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 12 21 20
16 021 โรงเรียนบ้านปวง 14 29 20
17 020 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 17 40 27
18 024 โรงเรียนบ้านปาง 12 22 20
19 023 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 5 4
20 022 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 4 4
21 025 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 9 25 16
22 028 โรงเรียนบ้านป่าพลู 2 4 3
23 030 โรงเรียนบ้านผาต้าย 2 2 2
24 031 โรงเรียนบ้านผาลาด 11 15 14
25 033 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 21 57 32
26 032 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 8 13 10
27 047 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 12 30 20
28 048 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 4 7 5
29 049 โรงเรียนบ้านวังมน 1 1 1
30 050 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 4 7 6
31 052 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 7 30 14
32 051 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 2 13 4
33 053 โรงเรียนบ้านสันวิไล 3 7 4
34 054 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 26 43 39
35 055 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 2 1
36 056 โรงเรียนบ้านหนองสูน 12 15 15
37 057 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 6 18 9
38 058 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 10 28 18
39 074 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 21 44 30
40 059 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 10 23 16
41 060 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 0 0 0
42 061 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 107 338 195
43 063 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 2 4 3
44 064 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 14 8
45 065 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 0 0 0
46 069 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 5 4
47 070 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 21 36 27
48 072 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 9 13 10
49 071 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 2 4 3
50 062 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 3 7 4
51 067 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 9 28 18
52 073 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 10 3
53 066 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
54 068 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 8 8
55 078 โรงเรียนบ้านฮั่ว 6 9 7
56 077 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 6 7 7
57 075 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 0 0 0
58 076 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 11 16 14
59 034 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 2 3 3
60 037 โรงเรียนบ้านแม่บอน 2 3 3
61 040 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 4 13 7
62 038 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 23 44 32
63 039 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 6 20 12
64 041 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 6 14 9
65 043 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 10 7
66 035 โรงเรียนบ้านแม่เทย 41 79 53
67 036 โรงเรียนบ้านแม่แนต 2 6 4
68 042 โรงเรียนบ้านแม่แสม 7 15 12
69 029 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 6 10 8
70 079 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1 3 2
71 081 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 7 9 8
72 045 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 16 30 26
73 046 โรงเรียนบ้านไม้สลี 17 32 26
74 082 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 17 24 20
75 083 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 5 10 6
76 084 โรงเรียนวัดร้องธาร 1 2 2
77 085 โรงเรียนวัดวังสะแกง 2 4 3
78 086 โรงเรียนวัดวังหลวง 10 20 16
79 087 โรงเรียนวัดหนองยวง 10 20 15
80 088 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 24 50 36
81 091 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 14 48 27
82 005 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 2 4 2
83 001 โรงเรียนจิรพิทยา 10 19 10
84 080 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 12 40 18
85 089 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 0 0 0
86 090 โรงเรียนอนุบาลลี้ 0 0 0
87 093 โรงเรียนอัยยสิริ 18 34 27
88 026 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 0 0 0
89 027 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 0 0 0
90 004 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 0 0 0
รวม 824 1852 1256
3108

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]