สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 83 16 6 0 105
2 บ้านแม่เทย 31 6 2 0 39
3 บ้านต้นผึ้ง 23 4 5 1 32
4 สามัคคีศรีวิชัย 23 1 0 0 24
5 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 22 6 0 0 28
6 บ้านม่วงสามปี 21 0 0 0 21
7 บ้านห้วยหละ 15 4 1 0 20
8 อัยยสิริ 15 3 0 0 18
9 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 15 1 1 0 17
10 บ้านหนองปลาสะวาย 14 4 4 1 22
11 บ้านแม่ป้อก 13 5 3 0 21
12 อนุบาลวังดิน 13 1 0 0 14
13 บ้านก้อจัดสรร 11 1 0 1 12
14 บ้านดง 11 1 0 0 12
15 บ้านไม้สลี 10 5 2 0 17
16 บ้านไม้ตะเคียน 10 4 1 0 15
17 บ้านเหล่ายาว 10 1 0 0 11
18 บ้านหล่ายท่า 10 0 0 0 10
19 บ้านหนองสูน 9 3 0 0 12
20 ชุมชนบ้านแม่ตืน 9 2 1 1 12
21 บ้านหัวยปันจ๊อย 8 9 2 1 19
22 บ้านปาง 8 2 2 0 12
23 บ้านผาลาด 8 2 1 0 11
24 บ้านปวง 7 6 1 0 14
25 บ้านโฮ่งวิทยา 7 4 0 0 11
26 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 7 3 2 0 12
27 บ้านห้วยกาน 7 3 0 0 10
28 บ้านป่าจี้ 7 2 0 0 9
29 บ้านแม่แสม 7 0 0 0 7
30 บ้านสันปูเลย 7 0 0 0 7
31 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 6 4 1 0 11
32 บ้านห้วยห้า 6 3 0 0 9
33 วัดหนองยวง 6 2 2 0 10
34 บ้านม่วงโตน 6 2 0 0 8
35 บ้านล้องเครือกวาว 5 4 2 1 11
36 วัดวังหลวง 5 2 2 1 9
37 บ้านทุ่งหัวช้าง 5 2 1 0 8
38 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 5 2 0 0 7
39 บ้านห้วยไร่ 5 1 0 0 6
40 บ้านฮ่อมต้อ 5 1 0 0 6
41 บ้านโป่งแดง 5 1 0 0 6
42 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
43 จิรพิทยา 4 4 2 0 10
44 บ้านแม่ป้อกใน 4 2 0 0 6
45 บ้านดอนมูล 4 2 0 0 6
46 บ้านหนองหลัก 4 1 1 0 6
47 บ้านแม่ปันเดง 4 0 0 0 4
48 บ้านห้วยแพ่ง 3 6 0 0 9
49 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 3 1 0 0 4
50 บ้านศรีเตี้ย 3 1 0 0 4
51 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 3 1 0 0 4
52 บ้านป่าคา 3 0 0 0 3
53 บ้านดอยแดน 2 4 1 0 7
54 บ้านฮั่ว 2 3 1 0 6
55 บ้านแม่ลาน 2 2 1 0 5
56 บ้านห้วยบง 2 2 0 0 4
57 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 1 0 0 3
58 บ้านห้วยแทง 2 1 0 0 3
59 บ้านดงสักงาม 2 0 0 0 2
60 บ้านผาต้าย 2 0 0 0 2
61 บ้านแม่บอน 2 0 0 0 2
62 บ้านปางส้าน 2 0 0 0 2
63 บ้านป่าพลู 2 0 0 0 2
64 ไทยรัฐวิทยา 48 2 0 0 0 2
65 บ้านท่าช้าง 1 3 0 0 4
66 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 2 0 0 3
67 บ้านสันวิไล 1 2 0 0 3
68 บ้านสันป่าสัก 1 1 0 0 2
69 บ้านแม่กองวะ 1 0 1 0 2
70 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 0 1 0 2
71 บ้านห้วยแหน 1 0 0 0 1
72 วัดร้องธาร 1 0 0 0 1
73 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 0 0 0 1
74 บ้านวังมน 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยห้าง 0 2 0 0 2
76 บ้านแม่แนต 0 1 1 0 2
77 วัดวังสะแกง 0 1 0 1 1
78 บ้านนาเลี่ยง 0 1 0 0 1
79 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 1 0 0 1
80 บ้านนาทราย 0 0 0 1 0
รวม 574 168 51 9 793