สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 36 20 17 73 73 15 6 0 94
2 บ้านม่วงสามปี 12 6 1 19 21 0 0 0 21
3 บ้านแม่เทย 11 7 6 24 27 6 2 0 35
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 10 4 6 20 19 6 0 0 25
5 อัยยสิริ 8 5 2 15 15 3 0 0 18
6 สามัคคีศรีวิชัย 7 6 6 19 21 1 0 0 22
7 อนุบาลวังดิน 7 3 0 10 10 1 0 0 11
8 บ้านต้นผึ้ง 6 4 7 17 21 4 5 1 30
9 บ้านหล่ายท่า 6 0 1 7 9 0 0 0 9
10 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 5 1 11 14 1 1 0 16
11 บ้านห้วยหละ 5 3 1 9 15 4 1 0 20
12 บ้านก้อจัดสรร 4 3 4 11 11 1 0 1 12
13 บ้านไม้สลี 3 3 1 7 7 5 2 0 14
14 บ้านปวง 3 2 4 9 6 5 1 0 12
15 บ้านแม่ป้อก 3 2 2 7 8 5 3 0 16
16 บ้านดง 3 2 2 7 8 1 0 0 9
17 บ้านเหล่ายาว 3 2 1 6 9 1 0 0 10
18 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 2 5 1 8 7 3 2 0 12
19 บ้านปาง 2 2 2 6 8 2 2 0 12
20 บ้านห้วยไร่ 2 2 0 4 5 1 0 0 6
21 บ้านฮ่อมต้อ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
22 บ้านหัวยปันจ๊อย 2 0 1 3 5 7 2 1 14
23 บ้านหนองสูน 2 0 1 3 5 3 0 0 8
24 บ้านป่าคา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านไม้ตะเคียน 1 6 2 9 10 4 1 0 15
26 บ้านโฮ่งวิทยา 1 5 3 9 7 4 0 0 11
27 บ้านสันปูเลย 1 4 1 6 7 0 0 0 7
28 วัดวังหลวง 1 3 0 4 5 2 2 1 9
29 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 0 4 5 0 0 0 5
30 บ้านแม่ปันเดง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
31 บ้านหนองปลาสะวาย 1 1 4 6 9 4 4 1 17
32 บ้านม่วงโตน 1 1 3 5 6 2 0 0 8
33 บ้านห้วยกาน 1 1 2 4 7 3 0 0 10
34 บ้านห้วยห้า 1 1 2 4 5 3 0 0 8
35 บ้านล้องเครือกวาว 1 1 2 4 4 4 2 1 10
36 จิรพิทยา 1 1 1 3 4 4 2 0 10
37 วัดหนองยวง 1 1 1 3 3 2 2 0 7
38 บ้านแม่ลาน 1 1 1 3 2 2 1 0 5
39 บ้านดงสักงาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านผาลาด 1 0 3 4 5 2 0 0 7
41 บ้านห้วยแพ่ง 1 0 2 3 3 5 0 0 8
42 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 2 3 3 2 0 0 5
43 บ้านปางส้าน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
44 บ้านแม่แสม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
45 บ้านป่าพลู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
46 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
47 บ้านผาต้าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดร้องธาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านหนองหลัก 0 3 1 4 4 1 1 0 6
51 บ้านป่าจี้ 0 3 0 3 3 1 0 0 4
52 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 0 2 1 3 5 4 1 0 10
53 บ้านทุ่งหัวช้าง 0 2 1 3 3 2 1 0 6
54 ชุมชนบ้านแม่ตืน 0 1 2 3 6 2 1 1 9
55 บ้านดอนมูล 0 1 1 2 3 2 0 0 5
56 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
57 ไทยรัฐวิทยา 48 0 1 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านท่าช้าง 0 1 1 2 1 3 0 0 4
59 บ้านศรีเตี้ย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านฮั่ว 0 1 0 1 2 3 1 0 6
61 บ้านสันป่าสัก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านแม่กองวะ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
63 บ้านแม่บอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านโป่งแดง 0 0 2 2 4 1 0 0 5
65 บ้านห้วยบง 0 0 2 2 2 2 0 0 4
66 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
67 บ้านดอยแดน 0 0 1 1 2 4 0 0 6
68 บ้านสันวิไล 0 0 1 1 1 2 0 0 3
69 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
70 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่แนต 0 0 1 1 0 1 1 0 2
72 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
73 บ้านห้วยแทง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
74 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยห้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
76 วัดวังสะแกง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
77 บ้านนาเลี่ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 171 139 117 427 491 160 49 9 700