สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 42 22 20 84 83 16 6 0 105
2 บ้านแม่เทย 13 8 7 28 31 6 2 0 39
3 บ้านม่วงสามปี 12 6 1 19 21 0 0 0 21
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 12 5 6 23 22 6 0 0 28
5 อนุบาลวังดิน 10 3 0 13 13 1 0 0 14
6 สามัคคีศรีวิชัย 8 6 6 20 23 1 0 0 24
7 อัยยสิริ 8 5 2 15 15 3 0 0 18
8 บ้านแม่ป้อก 7 2 3 12 13 5 3 0 21
9 บ้านหล่ายท่า 7 0 1 8 10 0 0 0 10
10 บ้านต้นผึ้ง 6 5 8 19 23 4 5 1 32
11 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 5 1 11 15 1 1 0 17
12 บ้านห้วยหละ 5 3 1 9 15 4 1 0 20
13 บ้านก้อจัดสรร 4 3 4 11 11 1 0 1 12
14 บ้านปวง 4 3 4 11 7 6 1 0 14
15 บ้านดง 4 3 2 9 11 1 0 0 12
16 บ้านไม้สลี 4 3 2 9 10 5 2 0 17
17 บ้านป่าจี้ 3 4 0 7 7 2 0 0 9
18 บ้านหนองปลาสะวาย 3 3 4 10 14 4 4 1 22
19 บ้านหนองสูน 3 2 2 7 9 3 0 0 12
20 บ้านหัวยปันจ๊อย 3 2 2 7 8 9 2 1 19
21 บ้านเหล่ายาว 3 2 1 6 10 1 0 0 11
22 บ้านป่าคา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 2 5 1 8 7 3 2 0 12
24 บ้านปาง 2 2 2 6 8 2 2 0 12
25 บ้านแม่แสม 2 2 1 5 7 0 0 0 7
26 บ้านห้วยไร่ 2 2 0 4 5 1 0 0 6
27 บ้านห้วยห้า 2 1 2 5 6 3 0 0 9
28 บ้านล้องเครือกวาว 2 1 2 5 5 4 2 1 11
29 วัดหนองยวง 2 1 1 4 6 2 2 0 10
30 บ้านฮ่อมต้อ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
31 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
32 บ้านไม้ตะเคียน 1 6 2 9 10 4 1 0 15
33 บ้านโฮ่งวิทยา 1 5 3 9 7 4 0 0 11
34 บ้านสันปูเลย 1 4 1 6 7 0 0 0 7
35 วัดวังหลวง 1 3 0 4 5 2 2 1 9
36 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 0 4 5 0 0 0 5
37 บ้านแม่ปันเดง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
38 บ้านผาลาด 1 1 3 5 8 2 1 0 11
39 บ้านม่วงโตน 1 1 3 5 6 2 0 0 8
40 ชุมชนบ้านแม่ตืน 1 1 2 4 9 2 1 1 12
41 บ้านห้วยกาน 1 1 2 4 7 3 0 0 10
42 จิรพิทยา 1 1 1 3 4 4 2 0 10
43 บ้านแม่ลาน 1 1 1 3 2 2 1 0 5
44 บ้านดงสักงาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านผาต้าย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านแม่บอน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 3 4 4 2 0 0 6
48 บ้านโป่งแดง 1 0 2 3 5 1 0 0 6
49 บ้านห้วยแพ่ง 1 0 2 3 3 6 0 0 9
50 บ้านปางส้าน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
51 บ้านป่าพลู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
53 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 วัดร้องธาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 0 3 1 4 6 4 1 0 11
56 บ้านทุ่งหัวช้าง 0 3 1 4 5 2 1 0 8
57 บ้านหนองหลัก 0 3 1 4 4 1 1 0 6
58 บ้านดอนมูล 0 1 1 2 4 2 0 0 6
59 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
60 บ้านดอยแดน 0 1 1 2 2 4 1 0 7
61 ไทยรัฐวิทยา 48 0 1 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านท่าช้าง 0 1 1 2 1 3 0 0 4
63 บ้านศรีเตี้ย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านฮั่ว 0 1 0 1 2 3 1 0 6
65 บ้านสันป่าสัก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านแม่กองวะ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
67 บ้านห้วยบง 0 0 2 2 2 2 0 0 4
68 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
69 บ้านสันวิไล 0 0 1 1 1 2 0 0 3
70 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
71 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านแม่แนต 0 0 1 1 0 1 1 0 2
73 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
74 บ้านห้วยแทง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
75 บ้านวังมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยห้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
77 วัดวังสะแกง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
78 บ้านนาเลี่ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 210 160 128 498 574 168 51 9 793