สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 2 4 4
2 004 โรงเรียนขุนยวม 26 51 44
3 009 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 31 67 47
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 5 16 5
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 27 55 43
6 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 18 48 28
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 25 40 32
8 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 15 31 22
9 020 โรงเรียนบ้านกลาง 3 8 3
10 021 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 6 15 12
11 022 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 2 5 3
12 026 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 11 23 16
13 027 โรงเรียนบ้านคาหาน 5 13 7
14 028 โรงเรียนบ้านคำสุข 5 9 5
15 029 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 6 25 13
16 030 โรงเรียนบ้านซอแบะ 4 16 8
17 032 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 5 9 8
18 031 โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 0 0 0
19 033 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 30 68 50
20 036 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 4 4 4
21 038 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 22 44 35
22 039 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 8 16 14
23 037 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 15 26 23
24 035 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 8 16 13
25 034 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 13 21 18
26 041 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 2 3 3
27 042 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 2 2 2
28 044 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 14 34 26
29 154 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 0 0 0
30 043 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 5 10 8
31 045 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 2 2
32 047 โรงเรียนบ้านน้ำริน 3 5 5
33 048 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 6 19 11
34 050 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 4 16 9
35 049 โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 6 9 9
36 046 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 4 5 5
37 052 โรงเรียนบ้านปางคาม 20 62 38
38 054 โรงเรียนบ้านปางตอง 23 64 41
39 055 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 1 3 2
40 056 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 2 8 4
41 057 โรงเรียนบ้านปางแปก 5 15 10
42 058 โรงเรียนบ้านป่ายาง 7 13 12
43 059 โรงเรียนบ้านป่าลาน 30 58 42
44 061 โรงเรียนบ้านผามอน 0 0 0
45 062 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 6 14 10
46 063 โรงเรียนบ้านพัฒนา 5 11 8
47 065 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 5 9 8
48 088 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 3 5 4
49 089 โรงเรียนบ้านรักไทย 16 47 26
50 090 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 2 6 4
51 091 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 12 28 20
52 093 โรงเรียนบ้านสบป่อง 7 13 9
53 095 โรงเรียนบ้านสบสอย 0 0 0
54 096 โรงเรียนบ้านสบสา 0 0 0
55 094 โรงเรียนบ้านสบแพม 2 2 2
56 098 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 8 11 10
57 099 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 19 43 28
58 100 โรงเรียนบ้านหมอแปง 8 19 13
59 122 โรงเรียนบ้านหว่าโน 3 6 5
60 123 โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 1 3 1
61 151 โรงเรียนบ้านหัวปอน 0 0 0
62 125 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 4 7 7
63 101 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 8 12 11
64 103 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 4 12 8
65 102 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 0 0
66 106 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1 2 1
67 107 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 6 5
68 108 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 4 6 5
69 109 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 16 37 23
70 110 โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 1 3 2
71 114 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 20 16
72 115 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 5 11 7
73 116 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 7 15 12
74 117 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 2 7 4
75 119 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 2 9 5
76 104 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 5 15 7
77 118 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 10 25 15
78 121 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 18 76 32
79 120 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 3 8 6
80 112 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 2 2
81 113 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 1 1 1
82 066 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 41 73 59
83 067 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 0 0 0
84 092 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 15 28 21
85 024 โรงเรียนบ้านแกงหอม 1 1 1
86 023 โรงเรียนบ้านแกงหอม (สาขาบ้านม้ง) 3 7 5
87 025 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 4 7 5
88 064 โรงเรียนบ้านแพมบก 0 0 0
89 068 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 7 15 12
90 071 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 6 9 6
91 073 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 8 14 13
92 074 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 22 46 34
93 075 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 21 34 27
94 076 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 6 10 9
95 077 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 3 9 6
96 078 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 6 15 10
97 079 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 1 1 1
98 080 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 1 1
99 082 โรงเรียนบ้านแม่ออ 3 4 4
100 083 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 0 0 0
101 085 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 6 14 11
102 084 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 9 13 12
103 081 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 19 35 29
104 072 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 1 3 2
105 069 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 3 3 3
106 070 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 6 10 8
107 060 โรงเรียนบ้านโป่งสา 21 35 32
108 051 โรงเรียนบ้านในสอย 19 46 26
109 128 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 2 2
110 126 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 6 13 11
111 127 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 1 3 2
112 040 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 1 1
113 086 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 0 0 0
114 087 โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 0 0 0
115 155 โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 6 10 8
116 130 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 7 18 11
117 131 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 17 46 27
118 136 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 4 4
119 137 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 11 21 18
120 140 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 7 9 8
121 141 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 14 28 22
122 144 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 64 144 103
123 145 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 36 81 57
124 146 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 4 13 8
125 148 โรงเรียนอนุบาลเมืองบ้านป่าปุ๊ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 0 0 0
126 147 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 20 49 33
127 005 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 23 59 36
128 006 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 13 27 21
129 007 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 1 5 2
130 008 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 9 17 16
131 139 โรงเรียนเสรีวิทยา 18 37 32
132 019 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 26 42 37
133 133 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 12 29 17
134 129 โรงเรียนพุทธเกษตร 4 26 10
135 138 โรงเรียนสิริอัมพร 20 39 23
136 142 โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี 0 0 0
137 143 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 12 20 13
138 003 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 21 54 33
139 153 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 0 0 0
140 132 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 3 14 6
141 134 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 5 11 7
142 152 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง 0 0 0
143 002 โรงเรียน ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยโปงเลา 0 0 0
144 135 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุนพิบูลนครินทร์ 0 0 0
145 149 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 3 9 5
146 018 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0
147 017 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 7 16 10
รวม 1242 2729 1923
4652

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ โทร 085-6272562
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]