เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางพุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวเสาวลักษณ์ วุฒิอุปถัมป์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
4 นางสาวธนาภา มูลลา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
5 นายวรัญญู วิไลกุล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
6 นางกนกพร ทวิชากรสีทอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
7 นางสาวจารุวรรณ ไชยวิฑูรย์ พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
8 นางสาวสิริภรณ์ ฤกษ์ถนอมศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
9 นางสาวสุวิมล สุนันต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
10 นายพิเชษฐ กันทาหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
11 นางสาวเมธาพร บุญเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
12 นางเจญจิรา พันธ์น้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
13 นางปิยะมาศ คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
14 นางตวงรัตน์ ถาวร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
15 นางสุภาภรณ์ รัตนังค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
16 นางสาวนฤมล เขียวมูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
17 นางพรธิภา เรือนคำฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
18 นางปวีย์ธิดา เฉลิมภูมิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
19 นางสาวนภัสพร คำใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
20 นางสาวกชนิภา คำมาสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
21 นายวัชระ อรัญภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
22 นางสาวชลีพร อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
23 นางแสงเดือน พิศไหว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
24 นางอรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
25 นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
26 นางนงคราญ บัวระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
27 นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
28 นางเอมอร รัตนเพ็ญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
29 นางวรรณพร เรียงไรสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการและจัดทำเอกสาร
30 นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
31 นายไกรสร สิงหนาท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
32 นายวรภัทร ศักดิ์วรางกูล ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.๔ คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
33 นายศรุติ วงศ์อินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
34 นางธีรธิดา พรหมมาแบน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
35 นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
36 นางสาวกาญจนา นะนอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ) คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
37 นางผ่องใส สายปัญญา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
38 นายปริญญา เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นฟ้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
39 นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่อง ครูโรงเรียนบ้านสบป่อง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
40 นางสาวฐิดาพร นนทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสบป่อง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
41 นางสาวพรสวัสดิ์ สองแคว ครูโรงเรียนบ้านสบป่อง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
42 นางพัชราภรณ์ วิมาลัย ครูโรงเรียนบ้านในสอย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
43 นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์ ครูโรงเรียนบ้านในสอย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
44 นางสาวดวงพร ทิพกนก ครูโรงเรียนบ้านในสอย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
45 นางสาวกิ่งกาญจน์ กาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านในสอย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
46 นางสาวปุญญิศา รัตตะรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
47 นางสาวชัชรีย์ วงศ์นิ้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
48 นางกนกพร กิติเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
49 นายปิ่นเทพ กิติเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
50 นางสาวนฤทัย ปิชัยนะ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
51 นางสาวอรารัตน์ ก้อนจำปา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
52 นางสาวศญาพร สุวรรณดี ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
53 นายบรรเจิด ถาบุญเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
54 นางสาวหยาดพิรุณ วิไลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยผา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
55 นางสาวจันทร์เพ็ญ ขจรพรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ปิง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในกลุ่มสาระ
56 นางกมลลักษณ์ หน่อเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
57 นางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
58 นางสาวศรีเพ็ญ สมเขื่อน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
59 นางสาวประภาพรรณ มุมตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
60 นางทรงศรี บุบผาเพชร นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
61 นางสาวสุจินดา ธีรธารา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
62 นางสาวศรีพนา ไพรขจรเกียรติ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
63 นางสาวเสาวณิช ตระกูลพัดทอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
64 นางวันทนี ใสสว่าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
65 นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
66 นายอานนท์ ชินสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.๔ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
67 นายโกวิทย์ แจ่มจันทร์ ช่างปูน ช.๔ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
68 นายสุทัศน์ เทพรัตน์ พนักงานธุรการ ส ๔ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
69 นายมานพ ใจบุญ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.๓ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
70 นายไพฑูรย์ มณีรัตน์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.๓ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
71 นายนรินทร์ ไชยวงศ์ พนักงานขับเครื่อง ช ๒ คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
72 นางศรีธร ปัญญาเจริญยิ่ง พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
73 นางสุรพร วิทยาดีมาก พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
74 นายเตือน บุญจิตร เจ้าหน้าที่เวรยาม คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
75 นายสมชาย ปัญญาเจริญยิ่ง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดสถานที่และฝ่ายยานพาหนะ
76 นางปาณิสรา ทิมินกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการควบคุมดูแลระบบ Admin
77 นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการควบคุมดูแลระบบ Admin
78 นายชิสาพัชร์ จรูญปัญญามณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยผา คณะกรรมการควบคุมดูแลระบบ Admin
79 นางอารีย์ วิเชอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่๒๙) คณะกรรมการควบคุมดูแลระบบ Admin
80 นางสุภาณี ก้องพนาไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู คณะกรรมการควบคุมดูแลระบบ Admin

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์ โทร 085-6272562
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]