ข้อมูลสถานที่พัก/ร้านอาหาร/ร้ายขายของที่ระลึก/การเดินทาง ในจังหวัดสุโขทัย
https://drive.google.com/file/d/1f_vrkjy2dz6F_ahCxjLLB6SqgFTD0CAH/view?usp=sharing
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14:18 น.