ประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันคอมพิวเตอร์
ประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันคอมพิวเตอร์
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันมาถึงห้องแข่งขันก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อติดตั้งโปรแกรม หาก รร.ใดมาช้าหลังจากเรียกเข้าห้องและติดตั้งโปรแกรมไม่เสร็จก่อนเวลาแข่งขัน สามารถติดตั้งโปรแกรมต่อได้ แต่จะไม่ทดเวลาการแข่งขันให้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
  2. นักเรียนเป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้แข่งขันเอง และไม่อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมเข้าห้องแข่งขัน ยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาขณะติดตั้งและกรรมการเป็นผู้อนุญาตเท่านั้น
  3. ติดตั้งโปรแกรมได้ตามปกติ เพราะปลดล็อคโปรแกรมล็อคเครื่องให้แล้ว
  4. ให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กรรมการเตรียมให้เท่านั้น (ปล. มีหูฟังให้ แต่ให้โรงเรียนเตรียมไมค์มาเอง หากต้องใช้)
  5. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานที่เตรียมให้ (ปล.ติดตั้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลงเองได้)
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง E-Classroom
Windows 7 Pro   64bit Windows 7 Pro   64bit
CPU  3.3 GHz CPU  2.5 GHz
RAM 4 Gb RAM 2 Gb
Display Card  On Board Display Card  On Board
Photoshop CS5 Photoshop CS5
Microsoft Office 2010  Thai Microsoft Office 2010  Thai
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21 น.