::sp-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสุรศรี จงอนุรักษ์ไพรโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวรองประธานกรรมการ
3. นายสาทิส เอื้องขจรไกลโรงเรียนบ้านทีฮือลือกรรมการ
4. นางสาวเกษรินทร์ คณาสวรรค์โรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
5. นางอรุณี พิมพ์ใจประภาโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายภูวดล มณีวรณ์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พร ณวรรณติ๊บโรงเรียนบ้านละอูบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ศิลาชาญโรงเรียนบ้านปู่แก้วกรรมการ
4. นางสาวณัฐวดี ดีสมโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ตระกูลแก้วโรงเรียนบ้านแม่นาจางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสยามล เพียรงานโรงเรียนบ้านห้วยโผรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา ไชยสูตรโรงเรียนบ้านแม่ลามากรรมการ
4. นางวนาลี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
5. นางศิริพร ธิติชัชวาลโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษิณา พิทักษ์โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายกวิน เป๊กตีปินโรงเรียนบ้านแม่โถรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิวารี ใจมาดีโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
4. นางสาวทักษ์วรัตน์ ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าดกรรมการ
5. นายวรุต บุญชุมโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา สุวรรณลพโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีษ์ อุปวงศิลป์โรงเรียนล่องแพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
4. นางสาวปทุมพร ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกกรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา เชี่ยวชาญพฤกษาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางราณี ถาทวีโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ ษมาจิตรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นกรรมการ
3. นางกันยา เฟื่องถิ่นฐานโรงเรียนบ้านกองแปใต้กรรมการ
4. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ พลศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
6. นางสาวสาลิณี บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ก๋อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรีพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
3. นางแสงทอง ฟองลอยโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางพิศวาส อินทรัตน์โรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุขสมหวังโรงเรียนบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิภา เอกชัยเสถียรโรงเรียนบ้านหัวลารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา เมืองแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางสุพรรณี กันหม่องโรงเรียนบ้านกะริคีกรรมการ
5. นายสุรพรชัย คำใจโรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคาประธานกรรมการ
2. นางสมฤทัย วงค์คีรีโรงเรียนบ้านแม่แลบรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐศาสตร์ ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ หยกอาภาศิริโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวรัตติการณ์ ไชยวรรณวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาธิตา กัณนิกาโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกันธิชา วงศ์ษาโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร พิตราภรณ์โรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการ
4. นางสาวชใบพร ปราโมทย์โรงเรียนบ้านฟักทองกรรมการ
5. นายวิเชียร ใต้ตาโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยประธานกรรมการ
2. นางพรฉวี ธิทะโรงเรียนบ้านแม่โถรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา ปินตาคำโรงเรียนบ้านสบเมยกรรมการ
4. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางรำพึง มโนศักดิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางนาตญา จันเสนโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สลีอ่อนโรงเรียนบ้านเลโคะรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. นางสาวสายสุดา ตาบังโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวพัชราพร กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยวอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งรองประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร บงกชวิจิตรรุ่งโรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
4. นางดาวรรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวคัคนางค์ สิทธิวังโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรำพึง มโนศักดิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยพร บุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
4. นางสาวจรรยา สุธรรมโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนิกนันท์ ปัญญาคำโรงเรียนบ้านแม่สุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวฟ้าหงษ์ ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธุ์ กาวรรณโรงเรียนบ้านโพซอรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงศ์ กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยปลากั้งกรรมการ
4. นายภูวดล มณีวรณ์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางสาวณัฐริณี คนอยู่โรงเรียนบ้านละอูบกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายชรินทร์ อยู่ไทยโรงเรียนสบเมยประธานกรรมการ
2. นายอนุชา บุญทาวงค์โรงเรียนบ้านแม่ก๋อนกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ พูลธวัชโรงเรียนป่าโปงกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา โพธิยะโรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา อินต๊ะวิชัยโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา โพธิยะโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา มาชื่นโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายวิทยา วงค์ตาโรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการ
4. นางสาวพรศิริ มังกรอัศวกุลโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนสบเมยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร รัตนะวนาโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางปรานี ประสมทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางจันทร์ ขันธ์ศรีโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
5. นางสาวสุภัตรา จันแก้วโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางนุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคุณโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นางผกามาศ ปิ่นประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางนุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคุณ โรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นางผกามาศ ปิ่นประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหทัยวัลลภ์ อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านซิวาเดอกรรมการ
4. นางเกตุสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหทัยวัลลภ์ อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านซิวาเดอกรรมการ
4. นางเกตุสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นายรพิน มณีถิ่นสกุลโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร รัตนะวนาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร รัตนะวนาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นายรพิน มณีถิ่นสกุลโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเสกสรรค์ ศรีพานิชโรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ใจวังโลกโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการ
3. นายณัฐนันท์ ประพันธ์วัลย์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ อยู่ไทยโรงเรียนสบเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา วงค์บุญโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ บุญเรื่องโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางศิรินทร์ ตาคำวันโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เจริญยศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
3. นางโสมสราริน ผิวนวลโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา อินต๊ะวิชัยโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นางสาวสุภัตรา จันแก้วโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการ
5. นางสาวพิชามญช์ นิธิชนะเจริญพรโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
6. นางจันจิรา ศรีบุศย์โรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
7. นางศุภลักษ์ ปินตาโรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
8. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชามญชุ์ นิธิชนะเจริญพรโรงเรียนแม่โถกรรมการ
4. นางจันจิรา ศรีบุศย์โรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา อินต๊ะวิชัยโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
6. นางสาวสุภัตรา จันแก้วโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการ
7. นางศุภลักษ์ ปินตาโรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
8. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ อยู่ไทยโรงเรียนสบเมยกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา น้อยสกุลโรงเรียนบ้านป่าโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ อยู่ไทยโรงเรียนสบเมยกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา น้อยสกุลโรงเรียนบ้านป่าโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัทมา วรรณโกฏโรงเรียนบ้านกอมูเดอกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ บุญลือโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
4. นางสาวสุวิภา ดวงใจโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายสยาม ดรจารี โรงเรียนบ้านแม่เกาะกรรมการ
3. นางเกตุสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัตรา จันแก้วโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการ
3. นางภรพิชญา นิธิศดำรงโรงเรียนบ้านอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่งวันครู)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เดชไพรพนาโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ สมวิสัตย์โรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ชมภูแก้วโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
5. นางสาวปรัศนีใจ กุนนะโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤนาท วัฒนวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวินิจโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ดวงดีโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี เทียนแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
6. นางสาวดนิตา ดีเพียรโรงเรียนบ้านพะมอลอกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์โรงเรียนบ้านป่าแก่ประธานกรรมการ
2. นายนาท ไกวัลส่องรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางจิริสุดา ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
4. นายทวี เทียมคีรีโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายปกรณ์ คงแก้วโรงเรียนบ้านดงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ พูลธวัชโรงเรียนบ้านป่าโปงกรรมการ
3. นายธนพันธ์ จันทร์หงษ์โรงเรียนบ้านห้วยวอกกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ผาติศิลปกิจโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายสากล ชนะบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ประธานกรรมการ
2. นายประวัติศาสตร์ กันป้อโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ น้อยสกุลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วงศ์คีรีโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
5. นายเจตรินทร์ ตันคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
6. นางสาวปัญจมาพร ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่งโรงเรียนชุมขนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ใจคงอยู่โรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางสาววริยา ทาทะลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นางสาวบุญยวีร์ คงความดีโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ประธานกรรมการ
2. นายพีรกร สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่แพหลวงกรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ บุญนักโรงเรียนบ้านอุมโละเหนือกรรมการ
5. นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวิราวรรณ์ มีศรีโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ฟ้าอร่ามศรีโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
3. นางสาวนันทวิกา บุญเมืองโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ คำปันโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เชิงสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสุธินันท์ จันตาโลกโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
3. นางจีรภา แก้ววงศ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรพต ฉัตรคำโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณัชชา โพธิ์ดีโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางชิดชไม พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
3. นางสาวณัฐรดา ปิ่นประยูรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธีรดา สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านแม่กองแปประธานกรรมการ
2. นางสรินยา ผไทรัตนตรัยโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวจิตราวดี เร่งถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวดวงดาว เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวอรชา ทองประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นายนรินทร์ ปันจาโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
4. นายรณชัย เรืองแดงโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ ประดิษฐ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ บุญนักโรงเรียนบ้านอุมโละเหนือกรรมการ
4. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อินมาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา วงศ์อ้ายโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางปราจิน สายฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
3. นางสาวสุธิตรา ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
4. นางสาววรัญญาพร ฝั้นเต่ยโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ ธนชัยสิทธิกุลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไกรลาศ รบชนะโรงเรียนบ้านแม่อุมพายประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ คชไพรโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ องอาจโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
4. นางสาวเรณู เก่งธีรปกรณ์โรงเรียนบ้านซิวาเดอกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ประจักษ์พนาโรงเรียนบ้านดูลาเปอร์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลัดดา งอกงามโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาริกา สุยะโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทักษ์วรัตน์ ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยกองก๊าดกรรมการ
4. นางชลิตา วรวัฒน์กุลชัยโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล คงประหยัดโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรค์ มาลาวิลัยโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ เกิดมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายนิรัติศรัย ตระกูลรุ่งอำไพโรงเรียนบ้านแม่นางจางกรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา จันทร์ละโรงเรียนแม่สะลาบกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ทิศรีไชยโรงเรียนบ้านแม่อุ๊มป๊อกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ขำเลิศโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นางอรพินท์ ใจเจริญโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
4. นายณภัทร ขันนาโพธิ์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
5. นายอภิชัย กันทาหอมโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายยนต์ ชัยชนะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายดำรงเดช วงศ์ละม่อมโรงเรียนรัตนประทีบวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา งอกงามโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
6. นางสุดา เกรียงไกรรุ่งโรงเรียนบ้านป่าโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายธนาคม นะกาลังโรงเรียนรัตนประทีบวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ มาลาวิลัยโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นายอาทิตย์ จีรยุทธนาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
6. นางจรรยา ปองผาติพรโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระอธิการอัษดิน วิสุทฺธิจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี หมอกคำจันข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายร.ต.อ.สุรพล สะอาดถิ่นสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงกรรมการ
5. พระอิทธิรัฐ คำมูลวัดห้วยทรายใต้กรรมการ
6. นางสาววรรษมน สวาสดิ์ญาติโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล สะอาดถิ่นสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงกรรมการ
4. นายสรวิศ มหาสิงห์โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นายอรรถพล จันคำโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการ
6. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
7. นางสาววรรษมน สวาสดิ์ญาติโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล สะอาดถิ่นสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงกรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นายอรรถพล จันคำโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการ
6. นายสรวิศ มหาสิงห์โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
7. นางสาววรรษมน สวาสดิ์ญาติโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา วิริยภาพโรงเรียนบ้านแม่นาจางรองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ ดลสิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซิวาเดอกรรมการ
4. นางสาวนชวรรณ คำคุณโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายสุวศิลป์ อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุปรีชา ษมาชัยเรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา ชัยชนะไพรโรงเรียนบ้านห้วยห้ารองประธานกรรมการ
3. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานกรรมการ
4. นายสิทธิชัย บงกชวิจิตรรุ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางเขมิกา อยู่อินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการ
6. นางสาวภานุมาศ วงศ์สายโรงเรียนบ้านต้นงื้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพนมไพร ใจขัดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้อมจิต ก้อนเขื่อนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายบรรเจิด สังขีดโรงเรียนบ้านแม่นาจางกรรมการ
4. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางสาวนชวรรณ คำคุณโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
6. นางสาวนารี ดารารัตติกาลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก คำเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง วันครู 2504ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ภักดิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
4. นางสาวนันทพร มหาวงศ์โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
5. นางวรินทร์ญา รุจิกรณ์เสถียรโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางธนาพร มั่นอ่าวโรงเรียนอนุุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายรัตนพล บุญงามโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
3. นางสาวจารุณี แสนดั่งใจโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวิทวัส เจริญศรีพรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุริน กันชนะโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
3. นางสาวรัศมิ์ลภัส กัลยาณเลิศโรงเรียนบ้านผาเยอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวริศรา หลักบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
2. นางกันต์กนิษฐ์ พิจอมบุตรโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร เขียวมูลโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระอธิการอัษดิน วิสุทฺธิจิตฺโตวัดศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนบ้านห้วยโผรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถชาติ หินแปงโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการ
4. นายณภัทร ขันนาโพธิ์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 10กรรมการ
5. นายไชยวุฒิ พุทธวัตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เขื่อนขวาโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ปณต ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่กองคารองประธานกรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ โรจนเกียรติคุณโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายปิยะชน โพธิยะโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
5. นางสาวรังสิมา พิกุลงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ เขียวมูลโรงเรียนบ้านแม่นาจางประธานกรรมการ
2. นายสนั่น หลักรอดโรงเรียนบ้านแม่ก๋อนกรรมการ
3. นายภัทรชัย ประสาตเขตกรโรงเรียนบ้านแม่อุมลองกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศินา ฮองโยงโรงเรียนบ้านซิวาเดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายรักเกียรติ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านแม่งะประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งกรรมการ
3. นายยุทธนา ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
4. นายองอาจ สารคำโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายนพพร อินสีลอยโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายรักเกียรติ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านแม่งะประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งกรรมการ
3. นายนพพร อินสีลอยโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
4. นายยุทธนา ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณโรงเรียนบ้านแม่แลบประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
3. นายณัฐพล มณีธรโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เยี๊ยะสูงเนินโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายมานพ สุดสวยวนาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายภควัฒน์ สุปินโนโรงเรียนบ้านคะปวงประธานกรรมการ
2. นายวิสัน จันทร์วันโรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวณัฐกิตต์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่ตอละกรรมการ
4. นายทินกร สาธิพาโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงทิพย์ จิตแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุรพล พจมานเลิศพรโรงเรียนห้วยไก่ป่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี แสนดั่งใจโรงเรียนบ้านแม่เงารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านแม่กองแปกรรมการ
5. นางสาวเจียรนัย เลิศบุญกุศลโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุรพล พจมานเลิศพรโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี แสนดั่งใจโรงเรียนบ้านแม่เงารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านแม่กองแปกรรมการ
5. นางสาวเจียรนัย เลิศบุญกุศลโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พจมานเลิศพรโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี แสนดั่งใจโรงเรียนบ้านแม่เงารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านแม่กองแปกรรมการ
5. นางสาวเจียรนัย เลิศบุญกุศลโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางปรียา จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัฐ ชูสังข์โรงเรียนบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางอนุสรา จอมทองโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ขวัญคีรีโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุรินแก้วโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางปรียา จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัฐ ชูสังข์โรงเรียนบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางอนุสรา จอมทองโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ขวัญคีรีโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุรินแก้วโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปรียา จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัฐ ชูสังข์โรงเรียนบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางอนุสรา จอมทองโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ขวัญคีรีโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุรินแก้วโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอัครัช สิปปนันท์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวังโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายวัชระ หยาดทองคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอัครัช สิปปนันท์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวังโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายวัชระ หยาดทองคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายภูวดล มณีวรณ์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชกานต์ วงศ์ละม่อมโรงเรียนรัตนประทีบวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ธิวงษ์โรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
4. นางสาวณัฐชญา ปวงคำคงโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายภูวดล มณีวรณ์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางณิชกานต์ วงศ์ละม่อมโรงเรียนรัตนประทีบวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ธิวงษ์โรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
4. นางสาวณัฐชญา ปวงคำคงโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย คอนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายมนัส แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางสาวศิริลีกษณ์ ตระกูลแก้วโรงเรียนบ้านแม่นาจางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอัครัช สิปปนันท์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ บุญปราบโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวังโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายวัชระ หยาดทองคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพัฒนมงคล กำจัดโรงเรียนบ้านแม่ออกประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย คอนผึ้งกรรมการ
3. นายกิตต์ติพัชญ์ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพัฒนมงคล กำจัดโรงเรียนบ้านแม่ออกประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย คอนผึ้งกรรมการ
3. นายกิตต์ติพัชญ์ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย คอนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายพัฒนมงคล กำจัดโรงเรียนบ้านแม่ออกกรรมการ
3. นายกิตต์ติพัชญ์ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศุภัฏฏไชย เดียวสกุลโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร อินทสิทธิ์เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
4. นายทวีเดช ฌานชีวินโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสยาม เรืองสุกใสโรงเรียนล่องแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนบ้านอมพายรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
4. นายสุธี นันทะศรีโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านเลโคะประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
5. นายสง่า เทียนชัยพนาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยศกร บุญวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์ คำมาลาโรงเรียนบ้านส้มป่อยรองประธานกรรมการ
3. นายวรุต บุญชุมโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
4. นายสง่า เทียนชัยพนาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสิตญา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ กุณต๊ะคำโรงเรียนบ้านเครอะบอกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นายสุธี นันทะศรีโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยศกร บุญวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพนม คำอ้ายโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพรชัย คำใจโรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการ
4. นางชณัฐณิชา เอกราชโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะประธานกรรมการ
2. นางอรท้ย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้กรรมการ
3. นางสาวจำเรียง พลนาโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
4. นายบรรพต ฉัตรคำโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกูป๊ะประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิกา กิจเมืองผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอัยยุบ วงค์อิสลามโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
4. นายณรินทร์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงษ์ ใจวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ฮุประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญจมาพร ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
4. นางสาวปาณิศา เภตราโรงเรียนบ้านแม่และกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยากรรมการ
3. นายกวิน เป็กตีปินโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสาววิยะดา ดำรงค์เมืองโรงเรียนบ้านแม่สะแมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ งอกงามโรงเรียนบ้านแม่สะแมงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปวงคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ภัสสรวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
4. นางบุษบา พลกุลวัฒน์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
5. นายอภิเดช ใจธรรมโมโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ งอกงามโรงเรียนบ้านแม่สะแมงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะรองประธานกรรมการ
3. นายเจตรินชัย เจริญเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
4. นางสาวชไมพร เตโชเดชทวีโรงเรียนบ้านหัวแม่โถกรรมการ
5. นางนภัสวรรณ อินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ งอกงามโรงเรียนบ้านแม่สะแมงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปวงคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ ภัสสรวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
4. นางบุษบา พลกุลวัฒน์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิเดช ใจธรรมโมโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ งอกงามโรงเรียนบ้านแม่สะแมงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะรองประธานกรรมการ
3. นายเจตรินชัย เจริญเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
4. นางสาวชไมพร เตโชเดชทวีโรงเรียนบ้านหัวแม่โถกรรมการ
5. นางนภัสวรรณ อินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นายชลชาติ กิคติลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
3. นายรณชัย เรืองแดงโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
4. นายบรรพต ฉัตรคำโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ใจวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ฮุประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิกา กิจเมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวศุทธินี ถาวรโรงเรียนบ้านแม่อุมพายกรรมการ
4. นายทวีเดช ฌานชีวินโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นายชลชาติ กิคติลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภคมน นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายพศิน จินดารัตน์โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ใจวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ฮุประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิกา กิจเมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายทวีเดช ฌานชีวินโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภัฏฏไชย เดียวสกุลโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร อินทสิทธิ์เทศบาลตำบลแม่ยวมกรรมการ
4. นายทวีเดช ฌานชีวินโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือประธานกรรมการ
2. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายยศกร พันธุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายยศกร พันธุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวเจียรนัย เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือประธานกรรมการ
2. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายยศกร พันธุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือประธานกรรมการ
2. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายยศกร พันธุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือประธานกรรมการ
2. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายยศกร พันธุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี เยาวโสภาโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง วันครู 2504รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ ดีขุนทดโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง วันครู 2504กรรมการ
4. นางสาวสุนทรี เยาวโสภาโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ ดีขุนทดโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ดีขุนทดโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง วันครู 2504รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี เยาวโสภาโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางจิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัยโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ ภัสสรวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
3. นายจีรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา วิมาลาโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
5. นางนวพรรษ จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ งอกงามโรงเรียนบ้านแม่สะแมงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตริกา คำสิงห์โรงเรียนบ้านสบเมยกรรมการ
3. นางสาวพัชรี แก่นเจิงโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
4. นางสุจิน สุทนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวธิติฐพร กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนบ้านกอมูเดอกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ ทองประดิษฐ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ใจมณีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน หยกถาวรวงค์โรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
3. นายนคร ถนัดใจธรรมโรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการ
4. นางนฤมล สุปินโนโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจตุพร อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีวันชื่นโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา สว่างนภาโรงเรียนบ้านป่าโปงกรรมการ
4. นายธชย ชาญวิริยะโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
5. นายวรพงศ์ บงกชกุสุมาลย์โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยากรรมการ
6. นางดวงเดือน รักเมืองไพรโรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาทุ่งรวงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ศรี วงค์วงค์โรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชารี ขงเขตครามโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา แก้วบุรีย์โรงเรียนบ้านแม่นาจางกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี พรมปัญโญโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ปวงคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี อุดมดอนโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
4. นางสาวนริศรา จันทร์คำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวชลินทรา ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
6. นางนัทนพัฒน์ มารศรีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน สิทธิประภาโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสุมิตรา พนาพงศ์ไพรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ อินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย ธาราทิพย์ไพรโรงเรียนไท่จง (เทศบาล3)ประธานกรรมการ
2. นายกัลปพฤกษ์ ปัญญาโรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย ธาราทิพย์ไพรโรงเรียนไท่จง (เทศบาล3)ประธานกรรมการ
2. นายกัลปพฤกษ์ ปัญญาโรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพีระยุทธิ์ นงค์ยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นายภูวนาถ ปัญญาโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
3. นายธนภัทร สิริวิจิตรกุลโรงเรียนพระบาทห้วยผึ้งกรรมการ
4. นายธนทัต เพียรวิทย์โรงเรียนชุมขนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นายสัญญณันท์ วรรณคำโรงเรียนชุมขนแม่ลาศึกษากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สายฝั้นโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
7. นายสมเกียรติ เรือนตื้อโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการ
8. นายสุทธิพงษ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
9. นายผดุงศิลป์ สิริศิลป์มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
10. นางดวงรัตน์ สายสวาทโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายทรงกรด วิชชโลกาโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณประธานกรรมการ
2. นายประจญ สิงหนาทผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
4. นายนภศูล สมวิสัตย์โรงเรียนบ้านแม่และกรรมการ
5. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
6. นายภัทรมงคล สีดาวโรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
7. นายไชยวุฒิ พุทธวัตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
9. นายดอนชัย สุธาโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
10. นายศตวรรษ กาละโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
11. นายดำรง ปันทวังโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
12. นายจิรพัส ปันดิษโรงเรียนบ้านแม่แพหลวงกรรมการ
13. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านอุมป๊อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดำรง ปันทวังโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
3. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนบ้านสบเมยกรรมการ
4. นายจิรพัส ปันดิษโรงเรียนแม่แพหลวงกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
7. นายภูวนาถ ปัญญาโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
9. นายประสิทธิ์ สายฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
10. นายศตวรรษ กาละโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
11. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางรัชนี กาวิโรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวสถลัฐชนันท์ โอภาสฐิติยศสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุดธิดา โตสุวรรณสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางสาวศันสนี แตะยาสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
5. นายพนมไพร ใจขัดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายพนมไพร ใจขัดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
2. นางสาวสถลัฐชนันท์ โอภาสฐิติยศสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา เมืองมูลสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางรัชนี กาวิโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
5. นางสาวศันสนี แตะยาสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงสมร อินต๊ะสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวณี คงแก้วสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นายเสกสรรค์ เสาแดนโรงเรียนบ้านพะมอลอกรรมการ
5. นายฉันท์ชนก ศรีใวโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปรียา จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางนาตญา จันเสนโรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร ใจแสนโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการ
5. นายอนิรุจน์ ขัตติยะโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ เครืองามโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวไพลิน ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อเฟื้อ กุลพรมโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สลีอ่อนโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
5. นางสาวนฤมล คุ้มครองโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าดกรรมการ
6. นางสาวณัฐริณี คนอยู่โรงเรียนบ้านละอูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อภิวงศ์์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมพูโรงเรียนบ้านห้วยกองมูลรองประธานกรรมการ
3. นางดาวรรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
5. นางสุภาวดี คงแก้วสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
6. นายนันทภพ อมรใฝ่นิจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางดาวรรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี คงแก้วสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
5. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมพูโรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
6. นายนันทภพ อมรใฝ่นิจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธนพล หมั่นสกุลโรงเรียนบ้านแม่กะไนประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
3. นางสาววาสนา เราเท่าโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายธนะสิทธิ์ มูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่ก๋อนกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ สิริวิจิตรกุลโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล สุติราชโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
4. นางสาวธีรดา ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล สุติราชโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
4. นางสาวธีรดา ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล สุติราชโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายธนกฤต โอบอ้อมโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนสารโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนบ้านเสาหินประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ อ ภิวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนาโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายสุกานดา ประยูรโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการ
3. นางปิยพร ศิริเทพโรงเรียนบ้านสบเมยกรรมการ
4. นายศิวกร เชื้อหมอโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรชัย ช่างแต่งโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย แสงทองนภารุ่งโรงเรียนบ้านแม่ตอละกรรมการ
3. นางสุกานดา ประยูรโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ชนาภัทรกูลชา ชนาภัทรกูลชา โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่แพประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ มหาสิงห์โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นายสุพันธ์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนบ้านฟักทองกรรมการ
5. นางสาวดนิตา ดีเพียรโรงเรียนพะมอลอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนบ้านเสาหินประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(วันครู)ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศิลป์ สิริขวัญมิ่งขวัญโรงเรียนบ้านแม่เงาสาขาบ้านกองอูมกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ ชนาภัทรกูลชาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. นางปนัดดา กันทาหอมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศิวกร เชื้อหมอโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นางสาวเพราพิมล ป้องเมือง โรงเรียนบ้านซิวาเดอกรรมการ
3. นางวีรยา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวดนิตา ดีเพียรโรงเรียนบ้านพะมอลอกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(วันครู)ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศิลป์ สิริขวัญมิ่งขวัญโรงเรียนบ้านแม่เงาสาขาบ้านกองอูมกรรมการ
3. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(วันครู)ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศิลป์ สิริขวัญมิ่งขวัญโรงเรียนบ้านแม่เงาสาขาบ้านกองอูมกรรมการ
3. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ทองแก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ อุดมสมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีบุศย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ทองแก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ อุดมสมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีบุศย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ แปงมูลโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ รัตนรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฟ้าสดใดโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
5. นายศุภชัย ศรีบุศย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แปงมูลโรงเรียนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ รัตนรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฟ้าสดใดโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
5. นายศุภชัย ศรีบุศย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายดำรง ปันทวังโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฟ้าสดใดโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
3. นายอลงกต จูด้วงโรงเรียนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 10กรรมการ
4. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นายสามารถ ยงศรีมงคลชัยโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายดำรง ปันทวังโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฟ้าสดใดโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอลงกต จูด้วงโรงเรียนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 10กรรมการ
5. นายชินดนัย ติวรรณะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
6. นายสามารถ ยงศรีมงคลชัยโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายภควัฒน์ หนูพรหมโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการ
3. นายสุรพรชัย คำใจโรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายภควัฒน์ หนูพรหมโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการ
3. นายบุญชัย ธรรมขันโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือกรรมการ
4. นายกิตต์นิพัทธ์ ไชยวังนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สพป.มส.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางคำนึง แก้วมูลโรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
4. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางคำนึง แก้วมูลโรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
4. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายศิวสันต์ สิงหะหล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ฟองตาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นายสมพจน์ เลิศตระกูลโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
5. นางวรฌิมา ธนวัตน์ทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ฟองตาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรมโรงเรียนบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
4. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
5. นายนชวนนท์ สุนทรสุขโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
6. นางสาวทิพย์วรรณ เทพวงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรมโรงเรียนบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
4. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ เทพวงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ใจน้อยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวลียาวัลย์ กวีคุณานนท์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.มส.2กรรมการ
5. นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ สอนสอาดผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ใจน้อยโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวลียาวัลย์ กวีคุณานนท์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.มส.2กรรมการ
5. นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางระริน เงินแก๊งโรงเรียนบ้านกองก๋อยประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลียาวัลย์ กวีคุณานนท์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.มส.2กรรมการ
4. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางระริน เงินแก๊งโรงเรียนบ้านกองก๋อยประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลียาวัลย์ กวีคุณานนท์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.มส.2กรรมการ
4. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สิทธิหาญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการ
4. นางสาวคัคนางค์ สิทธิวังโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการ
3. นางสาววาสนา สิทธิหาญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวคัคนางค์ สิทธิวังโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัชรี แก้วปราณีโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร อินทวงษ์โรงเรียนบ้านแม่สามแลบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรพร ปู่เงินโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
4. นางสาวพรธิดา แสนทาโจโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวนุชลี ริมชัยกวงโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
6. นางสาวจารุณี ศรีสัตย์มงคลโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการ
7. นางกัณชลีย์ มโนธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภัทรา คุณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านกองแปใต้ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยากรณ์ ประวังโรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
4. นางสาวแสงทอง ไผทเสริมบุญโรงเรียนบ่านบุญเลอกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์นภา คำภีระโรงเรียนบ้านแม่สุกรรมการ
6. นางสุทธิพร เขียวมูลโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
4. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
5. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
4. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
5. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเดชาวัฒน์ วงษ์ภูธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางขวัญธัญธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านขุนแม่ควนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
2. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายปรีชา สอนมาลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางวิธิดา มูลศรีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
5. นายวรพงศ์ บงกชกุสุมาลย์โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายปรีชา สอนมาลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางวิธิดา มูลศรีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
5. นายวรพงศ์ บงกชกุสุมาลย์โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยากรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ศักดิ์ ขันนาโพธิ์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์10ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสมร ฮองโยงโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ คงแก้วโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
4. นางประพิศ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวปริศรา วิริยะภาพโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ศักดิ์ ขันนาโพธิ์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์10ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสมร ฮองโยงโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ คงแก้วโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
4. นางประพิศ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวปริศรา วิริยะภาพโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ศักดิ์ ขันนาโพธิ์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์10ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสมร ฮองโยงโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ คงแก้วโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
4. นางประพิศ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางสาวปริศรา วิริยะภาพโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นายทิวา เงินทองประกายโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ (บ้านห้วยยาก)กรรมการ
4. นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นายทิวา เงินทองประกายโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ (บ้านห้วยยาก)กรรมการ
4. นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นายทิวา เงินทองประกายโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ (บ้านห้วยยาก)กรรมการ
4. นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นายทิวา เงินทองประกายโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ (บ้านห้วยยาก)กรรมการ
4. นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นายทิวา เงินทองประกายโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ (บ้านห้วยยาก)กรรมการ
4. นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นายทิวา เงินทองประกายโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ (บ้านห้วยยาก)กรรมการ
4. นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปพิชญา ขจรงามยิ่งโรงเรียนบ้านอมลานประธานกรรมการ
2. นายยุทธพร ระวังการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นายทิวา เงินทองประกายโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ (บ้านห้วยยาก)กรรมการ
4. นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติวิลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติวิลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติวิลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติวิลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติวิลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติวิลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิ่นทอง แสนเมืองมาโรงเรียนบ้านแม่ลามาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นายชลชาติ กิตติวิลาวัณย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
4. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
4. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
4. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
4. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
4. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นายวสันต์ สิงหะหล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
5. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ฟองตาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ สิงหะหล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ฟองตาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภสร จันทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
5. นายประชัน แสนใจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภสร จันทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
5. นายประชัน แสนใจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภสร จันทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
5. นายประชัน แสนใจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภสร จันทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุณี ธรรมาจิตต์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
5. นายประชัน แสนใจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิซริน หะซันโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
2. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา กรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภูโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะกรรมการ
5. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิซริน หะซันโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา กรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภูโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิซริน หะซันโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
2. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา กรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภูโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะกรรมการ
5. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิซริน หะซันโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา กรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภูโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภสร จันทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุณีย์ ธรรมาจิตต์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
5. นายประชัน แสนใจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภสร จันทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุณีย์ ธรรมาจิตต์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
5. นายประชัน แสนใจสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]