สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 37 66 51
2 009 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 18 40 31
3 010 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 25 91 44
4 011 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 13 50 25
5 012 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 19 41 24
6 013 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 8 4
7 016 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 11 15 10
8 017 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 7 18 11
9 018 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 18 29 21
10 019 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 15 22 17
11 020 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 7 7 7
12 021 โรงเรียนบ้านกะริคี 5 8 7
13 025 โรงเรียนบ้านขุนวง 1 1 1
14 024 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 3 5 5
15 022 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 8 16 12
17 026 โรงเรียนบ้านคะปวง 4 13 6
18 028 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 7 12 11
19 029 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 50 83 72
20 030 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 0 0 0
21 031 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 22 45 34
22 032 โรงเรียนบ้านดงกู่ 5 7 6
23 033 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1 1 1
24 034 โรงเรียนบ้านดอยงาม 8 10 8
25 035 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 2 3 2
26 036 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 4 11 8
27 038 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 6 11 9
28 037 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 2 12 4
29 039 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 4 13 8
30 043 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 4 5 4
31 044 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 3 5 3
32 045 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 2 4 3
33 040 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 10 18 13
34 041 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 11 17 14
35 042 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 16 36 22
36 046 โรงเรียนบ้านนาดอย 11 13 12
37 047 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 4 11 8
38 052 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 1 2 1
39 050 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 10 16 15
40 051 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 3 6 4
41 048 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 3 6 5
42 049 โรงเรียนบ้านป่าโปง 1 1 1
43 054 โรงเรียนบ้านผาเยอ 18 38 23
44 053 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 14 10
45 055 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 1 3 2
46 056 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 0 0 0
47 059 โรงเรียนบ้านฟักทอง 4 7 6
48 122 โรงเรียนบ้านละอูบ 34 66 40
49 125 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 1 3 2
50 127 โรงเรียนบ้านสบหาร 2 12 4
51 126 โรงเรียนบ้านสบเมย 17 57 35
52 129 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 12 11
53 130 โรงเรียนบ้านสาม 3 3 3
54 131 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 3 4 3
55 128 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 16 55 23
56 133 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 9 9 9
57 165 โรงเรียนบ้านหัวลา 2 3 3
58 164 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 5 13 9
59 134 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 4 5 4
60 135 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 4 2
61 139 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 2 2 2
62 137 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 3 3 3
63 138 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 2 3 2
64 136 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1 2 2
65 140 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 23 38 33
66 141 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 7 7
67 145 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 20 16
68 146 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 6 8 7
69 147 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 9 12 10
70 148 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 2 2 2
71 149 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 19 27 26
72 150 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 32 70 49
73 153 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 3 13 7
74 152 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 23 13
75 155 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 22 49 33
76 156 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 22 53 30
77 157 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 7 13 9
78 158 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 3 5 4
79 159 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 2 4 3
80 160 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 26 46 39
81 163 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 7 11 9
82 162 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 0 0 0
83 144 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 15 12
84 161 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 15 24 22
85 151 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 18 45 26
86 143 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 4 6 5
87 142 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 4 6 5
88 154 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 4 15 7
89 166 โรงเรียนบ้านอมพาย 12 32 21
90 168 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 18 27 24
91 167 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 3 2 2
92 169 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 3 13 5
93 027 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 0 0 0
94 123 โรงเรียนบ้านเลโคะ 33 50 41
95 124 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 4 7 4
96 132 โรงเรียนบ้านเสาหิน 7 17 12
97 057 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 34 72 49
98 061 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0
99 060 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 0 0 0
100 062 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 2 2 2
101 063 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 2 4 3
102 065 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1 1 1
103 064 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 19 33 25
104 068 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 16 31 27
105 069 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 2 2 2
106 071 โรงเรียนบ้านแม่งะ 0 0 0
107 073 โรงเรียนบ้านแม่จอ 1 3 2
108 075 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 18 46 29
109 074 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 5 13 9
110 078 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 6 9 9
111 077 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 8 14 12
112 076 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 15 20 20
113 082 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1 1 1
114 083 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 6 9 9
115 084 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 6 20 12
116 085 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
117 086 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 5 8 6
118 087 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 3 3 3
119 091 โรงเรียนบ้านแม่ละ 5 5 5
120 092 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 3 6 5
121 093 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 3 7 4
122 094 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 8 10 9
123 095 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 7 15 10
124 098 โรงเรียนบ้านแม่สวด 24 48 37
125 099 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1 1 1
126 100 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 4 10 5
127 101 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 3 3 3
128 102 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
129 103 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 0
130 104 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1 2 1
131 107 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1 1 1
132 106 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 0 0 0
133 105 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 8 10 10
134 108 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 4 16 8
135 109 โรงเรียนบ้านแม่สุ 17 38 28
136 110 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 14 22 18
137 111 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 10 2
138 112 โรงเรียนบ้านแม่หาร 5 13 9
139 113 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 3 5 4
140 114 โรงเรียนบ้านแม่ออก 2 3 3
141 115 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 8 16 10
142 116 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 6 15 8
143 117 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 5 16 9
144 118 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 0 0 0
145 119 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
146 120 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 2 4 3
147 067 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 2 2 2
148 066 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 3 3 3
149 072 โรงเรียนบ้านแม่เงา 9 20 12
150 079 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 10 16 10
151 070 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 1 3 2
152 089 โรงเรียนบ้านแม่แพ 7 11 8
153 088 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 8 10 10
154 090 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 2 2 2
155 096 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 13 21 15
156 097 โรงเรียนบ้านแม่และ 9 13 11
157 081 โรงเรียนบ้านแม่โถ 30 59 40
158 080 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 7 10 10
159 058 โรงเรียนบ้านโพซอ 18 43 27
160 121 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 17 34 24
161 170 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 3 12 5
162 173 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 3 6 6
163 177 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 1 1
164 176 โรงเรียนล่องแพวิทยา 13 34 24
165 178 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 16 24 23
166 179 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 10 23 16
167 187 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 23 39 31
168 185 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 7 15 8
169 186 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 9 14 9
170 188 โรงเรียนอุมโละ สาขาล่องแพวิทยา 0 0 0
171 007 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 7 12 10
172 171 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 24 31 27
173 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 31 74 43
174 180 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 3 2
175 184 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 0 0 0
176 172 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 26 44 39
177 181 โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 0 0
178 182 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 4 11 7
179 183 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 3 2
180 014 โรงเรียนไท่จง 18 28 21
181 174 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 8 18 12
182 001 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0
183 003 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0
184 004 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0
185 006 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านวาทู 0 0 0
186 005 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0
187 002 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0
188 175 โรงเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านตูน 0 0 0
รวม 1494 2962 2101
5063

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ICT เบอร์โทร 064-5529535
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]