สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 31 9 4 3 44
2 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 26 6 4 0 36
3 บ้านละอูบ 18 7 4 3 29
4 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 17 3 4 3 24
5 บ้านแพะพิทยา 15 7 5 3 27
6 ชุมชนแม่ลาศึกษา 15 7 1 2 23
7 บ้านห้วยสิงห์ 15 2 2 1 19
8 บ้านแม่สวด 14 5 2 1 21
9 ไท่จง 14 3 1 0 18
10 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 13 4 1 1 18
11 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 12 6 6 2 24
12 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 12 6 0 3 18
13 บ้านห้วยโผ 12 0 3 3 15
14 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 11 4 9 3 24
15 บ้านห้วยแห้ง 11 1 1 2 13
16 บ้านเลโคะ 10 12 5 5 27
17 บ้านแม่โถ 10 9 6 3 25
18 บ้านห้วยห้า 10 6 8 2 24
19 ชุมชนบ้านผาผ่า 10 5 3 0 18
20 บ้านซิวาเดอ 10 4 4 3 18
21 บ้านแม่จ๊าง 10 4 2 1 16
22 บ้านห้วยกุ้ง 9 8 2 3 19
23 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 8 7 4 4 19
24 บ้านห้วยวอก 8 4 2 3 14
25 ล่องแพวิทยา 8 4 1 0 13
26 บ้านไร่วิทยา 8 3 4 2 15
27 ดอนชัยวิทยา 8 3 1 1 12
28 บ้านห้วยทราย 8 0 1 0 9
29 บ้านกองแปใต้ 7 5 3 0 15
30 บ้านท่าสองแคว 7 4 5 0 16
31 บ้านผาเยอ 7 4 2 4 13
32 บ้านกลอเซโล 7 2 1 0 10
33 บ้านโพซอ 6 7 3 0 16
34 บ้านกองก๋อย 6 7 2 0 15
35 บ้านแม่ก๋อน 6 5 4 3 15
36 บ้านสบเมย 6 4 5 0 15
37 บ้านแม่สุ 6 3 5 2 14
38 บ้านนาดอย 6 3 0 1 9
39 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 6 2 0 1 8
40 บ้านจอซิเดอเหนือ 6 0 1 0 7
41 บ้านแม่ตอละ 6 0 0 0 6
42 บ้านแม่ต้อบใต้ 5 6 3 1 14
43 บ้านท่าผาปุ้ม 5 4 2 0 11
44 บ้านอมพาย 5 3 4 0 12
45 บ้านท่าตาฝั่ง 5 3 1 1 9
46 บ้านป่าหมาก 5 2 1 1 8
47 สังวาลย์วิทยา 5 2 0 2 7
48 บ้านแม่แพน้อย 5 2 0 1 7
49 บ้านเสาหิน 5 2 0 0 7
50 บ้านแม่หลุย 5 1 5 2 11
51 บ้านต้นงิ้ว 5 0 1 0 6
52 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 4 7 3 2 14
53 บ้านแม่ขีด 4 3 5 4 12
54 บ้านแม่ออกเหนือ 4 3 1 0 8
55 บ้านแม่ลาย 4 3 1 0 8
56 บ้านสันติสุข 4 2 2 1 8
57 บ้านดอยงาม 4 2 2 0 8
58 อนุบาลแม่ลาน้อย 4 2 0 1 6
59 บ้านแม่อุมพาย 4 1 0 0 5
60 บ้านบุญเลอ 4 0 0 0 4
61 บ้านอุมดาเหนือ 3 9 1 1 13
62 บ้านห้วยผึ้ง 3 7 5 1 15
63 บ้านส้มป่อย 3 7 4 0 14
64 บ้านแม่แลบ 3 6 2 2 11
65 บ้านห้วยเดื่อ 3 5 1 0 9
66 บ้านแม่และ 3 3 3 0 9
67 บ้านแม่เตี๋ย 3 3 2 2 8
68 บ้านห้วยม่วง 3 3 1 2 7
69 บ้านแม่อุมป๊อก 3 2 1 0 6
70 บ้านแม่ลิด 3 2 1 0 6
71 บ้านห้วยหมากหนุน 3 2 1 0 6
72 บ้านผาแดงหลวง 3 2 0 0 5
73 บ้านกอกหลวง 3 2 0 0 5
74 บ้านแม่เงา 3 1 2 1 6
75 บ้านทะโลงเหนือ 3 0 1 0 4
76 บ้านแม่นาจางเหนือ 3 0 1 0 4
77 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 3 0 0 0 3
78 บ้านแม่ต้อบเหนือ 2 5 1 0 8
79 บ้านขุนแม่ลา 2 3 2 1 7
80 บ้านห้วยปลากั้ง 2 3 1 3 6
81 บ้านแม่หาร 2 3 0 0 5
82 บ้านแม่แพ 2 2 2 1 6
83 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 2 2 1 2 5
84 บ้านแม่สะแมง 2 2 1 0 5
85 บ้านหัวแม่โถ 2 2 0 0 4
86 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 2 1 2 2 5
87 บ้านคะปวง 2 1 1 0 4
88 บ้านแม่สวรรค์หลวง 2 1 1 0 4
89 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 1 0 0 3
90 บ้านห้วยไม้ซาง 2 1 0 0 3
91 บ้านแม่ลาผาไหว 2 1 0 0 3
92 บ้านดงกู่ 2 0 3 0 5
93 บ้านป่าแก่ 2 0 1 0 3
94 บ้านแม่แพหลวง 2 0 0 0 2
95 บ้านทุ่งแพม 2 0 0 0 2
96 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองม่วน 1 5 2 0 8
98 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 3 4 0 8
99 บ้านกะริคี 1 3 0 0 4
100 บ้านแม่สามแลบ 1 3 0 0 4
101 บ้านแม่โถใต้ 1 2 4 0 7
102 บ้านกอมูเดอ 1 2 3 1 6
103 บ้านห้วยน้ำใส 1 2 2 1 5
104 บ้านแม่นาจาง 1 2 1 1 4
105 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1 2 0 1 3
106 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1 2 0 1 3
107 บ้านห้วยหมูพิทยา 1 2 0 0 3
108 บ้านห้วยมะกอก 1 2 0 0 3
109 รัตนประทีปวิทยา 1 2 0 0 3
110 บ้านแม่ละ 1 2 0 0 3
111 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 1 1 2 2 4
112 บ้านแม่ปาง 1 1 1 2 3
113 บ้านขุนวงเหนือ 1 1 1 0 3
114 บ้านห้วยห้อม 1 1 0 0 2
115 บ้านแม่กองแป 1 1 0 0 2
116 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 1 1 0 0 2
117 บ้านเวฬุวัน 1 0 2 1 3
118 บ้านทีฮือลือ 1 0 2 0 3
119 บ้านสุดห้วยนา 1 0 2 0 3
120 บ้านแม่อมลาน 1 0 2 0 3
121 บ้านฟักทอง 1 0 1 1 2
122 บ้านแม่ปุ๋น 1 0 1 1 2
123 บ้านสบหาร 1 0 1 0 2
124 บ้านห้วยกองก้าด 1 0 1 0 2
125 บ้านแม่ออก 1 0 1 0 2
126 บ้านแม่ลามา 1 0 0 1 1
127 บ้านแม่สะกั๊วะ 1 0 0 1 1
128 บ้านแม่หาด 1 0 0 0 1
129 อนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0 0 1
130 บ้านแม่ฮุ 1 0 0 0 1
131 บ้านห้วยกองเป๊าะ 1 0 0 0 1
132 บ้านอุมดาใต้ 1 0 0 0 1
133 บ้านศรีมูลเมือง 1 0 0 0 1
134 บ้านแม่จอ 1 0 0 0 1
135 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 0 0 0 1
136 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 0 0 0 1
137 บ้านทิยาเพอ 0 3 1 0 4
138 บ้านห้วยไก่ป่า 0 3 1 0 4
139 บ้านสาม 0 3 0 0 3
140 บ้านห้วยกระต่าย 0 2 2 0 4
141 บ้านป่าหมากวิทยา 0 2 1 0 3
142 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 2 0 1 2
143 บ้านห้วยกองมูล 0 2 0 0 2
144 บ้านหัวลา 0 2 0 0 2
145 บ้านแม่กองคา 0 2 0 0 2
146 บ้านดูลาเปอร 0 1 2 1 3
147 บ้านห้วยปางผาง 0 1 1 0 2
148 บ้านแม่คะตวน 0 1 1 0 2
149 บ้านแม่เกาะ 0 1 1 0 2
150 บ้านแม่ทะลุ 0 1 0 0 1
151 บ้านดอยเลี่ยม 0 1 0 0 1
152 บ้านแม่แคะ 0 1 0 0 1
153 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 2 1 2
154 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 2 0 2
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 1 1 1
156 บ้านปู่แก้ว 0 0 1 0 1
157 บ้านป่าโปง 0 0 1 0 1
158 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 1 0 1
159 บ้านแม่กะไน 0 0 1 0 1
160 บ้านแม่สะลาบ 0 0 1 0 1
161 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 1 0 1
162 บ้านขุนวง 0 0 0 1 0
163 บ้านดงใหม่ 0 0 0 1 0
164 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 1 0
รวม 650 383 248 123 1,281