สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 17 11 2 30 25 6 2 0 33
2 บ้านห้วยสิงห์ 11 0 3 14 15 2 2 1 19
3 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 6 7 4 17 26 6 3 3 35
4 บ้านแพะพิทยา 6 4 1 11 15 7 5 3 27
5 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 6 2 4 12 13 1 3 3 17
6 บ้านแม่จ๊าง 6 1 2 9 10 4 2 1 16
7 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 6 0 0 6 9 4 0 3 13
8 บ้านละอูบ 5 4 3 12 17 7 4 3 28
9 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 4 5 4 13 13 4 1 1 18
10 บ้านแม่โถ 4 3 0 7 10 9 6 3 25
11 บ้านห้วยแห้ง 4 3 0 7 10 1 1 2 12
12 ชุมชนแม่ลาศึกษา 4 2 4 10 15 7 1 2 23
13 บ้านห้วยโผ 4 2 2 8 12 0 3 3 15
14 บ้านอมพาย 4 1 0 5 5 3 4 0 12
15 ไท่จง 3 4 4 11 14 3 1 0 18
16 บ้านแม่สวด 3 3 3 9 9 5 2 1 16
17 บ้านซิวาเดอ 3 3 1 7 10 4 4 3 18
18 ชุมชนบ้านผาผ่า 3 3 1 7 8 4 3 0 15
19 บ้านแม่ก๋อน 3 2 0 5 6 4 3 3 13
20 บ้านโพซอ 3 2 0 5 5 7 3 0 15
21 สังวาลย์วิทยา 3 2 0 5 5 2 0 2 7
22 บ้านแม่ตอละ 3 1 1 5 6 0 0 0 6
23 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 2 3 6 11 12 6 6 2 24
24 บ้านเลโคะ 2 3 5 10 10 12 5 5 27
25 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 2 3 3 8 8 7 4 4 19
26 บ้านไร่วิทยา 2 3 3 8 8 3 4 2 15
27 บ้านท่าสองแคว 2 3 3 8 6 3 4 0 13
28 ดอนชัยวิทยา 2 2 2 6 8 2 1 1 11
29 บ้านผาเยอ 2 2 1 5 7 4 2 4 13
30 อนุบาลแม่ลาน้อย 2 2 0 4 4 2 0 1 6
31 บ้านห้วยทราย 2 1 1 4 8 0 1 0 9
32 บ้านห้วยวอก 2 1 1 4 7 4 2 3 13
33 ล่องแพวิทยา 2 1 1 4 7 4 1 0 12
34 บ้านแม่หลุย 2 1 1 4 5 1 5 2 11
35 บ้านห้วยห้า 2 0 2 4 10 6 8 2 24
36 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 2 0 1 3 4 1 0 1 5
37 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 1 5 0 6 11 4 9 3 24
38 บ้านกองแปใต้ 1 2 2 5 6 5 3 0 14
39 บ้านนาดอย 1 2 0 3 5 3 0 1 8
40 บ้านท่าตาฝั่ง 1 1 4 6 5 3 1 1 9
41 บ้านแม่แพน้อย 1 1 3 5 5 2 0 1 7
42 บ้านแม่แลบ 1 1 2 4 3 6 2 2 11
43 บ้านแม่เงา 1 1 1 3 3 1 2 1 6
44 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 1 0 2 4 7 3 2 14
45 บ้านแม่ขีด 1 1 0 2 3 3 5 4 11
46 บ้านห้วยม่วง 1 1 0 2 3 3 1 2 7
47 บ้านส้มป่อย 1 1 0 2 2 7 4 0 13
48 บ้านเสาหิน 1 0 2 3 4 2 0 0 6
49 บ้านท่าผาปุ้ม 1 0 1 2 5 4 2 0 11
50 บ้านสบเมย 1 0 1 2 3 3 5 0 11
51 บ้านสันติสุข 1 0 0 1 4 2 2 1 8
52 บ้านแม่และ 1 0 0 1 3 3 3 0 9
53 บ้านผาแดงหลวง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
54 บ้านบุญเลอ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านแม่หาร 1 0 0 1 2 3 0 0 5
56 บ้านแม่สะแมง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
57 บ้านป่าแก่ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
58 บ้านทุ่งแพม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านแม่หาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 อนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านแม่อุมพาย 0 3 1 4 4 1 0 0 5
63 บ้านห้วยกุ้ง 0 2 3 5 9 8 2 3 19
64 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 2 0 2 6 0 1 0 7
65 บ้านกลอเซโล 0 2 0 2 4 1 1 0 6
66 บ้านห้วยไม้ซาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
67 บ้านป่าหมาก 0 1 3 4 4 2 1 1 7
68 บ้านแม่สุ 0 1 2 3 5 3 5 2 13
69 บ้านกองก๋อย 0 1 1 2 4 4 1 0 9
70 บ้านทะโลงเหนือ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
71 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
72 บ้านอุมดาเหนือ 0 1 1 2 2 8 0 1 10
73 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 0 1 1 2 2 2 1 2 5
74 บ้านคะปวง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
75 บ้านต้นงิ้ว 0 1 0 1 5 0 1 0 6
76 บ้านแม่ลาย 0 1 0 1 4 3 1 0 8
77 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1 3 7 5 1 15
78 บ้านแม่เตี๋ย 0 1 0 1 3 3 2 2 8
79 บ้านแม่ออกเหนือ 0 1 0 1 3 3 1 0 7
80 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 3 1 2 0 6
81 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 0 1 2 5 1 0 8
82 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านกะริคี 0 1 0 1 1 3 0 0 4
84 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 1 2 2 1 5
85 บ้านแม่นาจาง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
86 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
87 บ้านแม่ปาง 0 1 0 1 1 1 1 2 3
88 บ้านห้วยห้อม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านทีฮือลือ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
90 บ้านสบหาร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
91 บ้านแม่ฮุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านทิยาเพอ 0 1 0 1 0 3 1 0 4
93 บ้านห้วยไก่ป่า 0 1 0 1 0 3 1 0 4
94 บ้านห้วยกองมูล 0 1 0 1 0 1 0 0 1
95 บ้านแม่ต้อบใต้ 0 0 2 2 4 3 3 1 10
96 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 0 2 2 3 0 1 0 4
97 บ้านแม่แพ 0 0 2 2 2 2 2 1 6
98 บ้านแม่กองแป 0 0 2 2 1 1 0 0 2
99 บ้านแม่ลิด 0 0 1 1 3 2 1 0 6
100 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
101 บ้านห้วยมะกอก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
102 รัตนประทีปวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
103 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
104 บ้านฟักทอง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
105 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
108 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
109 บ้านขุนแม่ลา 0 0 0 0 2 3 2 1 7
110 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 0 0 2 3 1 3 6
111 บ้านกอกหลวง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
112 บ้านหัวแม่โถ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
113 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 2 0 3 0 5
115 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
116 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 1 5 2 0 8
117 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
118 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
119 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
120 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
121 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
123 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
124 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
126 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
127 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 1 0 1 1 2
128 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 บ้านแม่ออก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านแม่ลามา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 บ้านอุมดาใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านสาม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
139 บ้านห้วยกระต่าย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
140 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
141 บ้านแม่กองคา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
143 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
147 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านหัวลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านแม่แคะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
151 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 0 0 0 0 0 2 0 2
152 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
153 บ้านปู่แก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านขุนวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 164 146 117 427 592 348 236 123 1,176