สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 18 11 3 32 26 6 4 0 36
2 บ้านห้วยสิงห์ 11 0 3 14 15 2 2 1 19
3 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 10 11 4 25 31 9 4 3 44
4 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 10 3 5 18 17 3 4 3 24
5 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 8 0 1 9 12 6 0 3 18
6 บ้านแม่สวด 6 4 4 14 14 5 2 1 21
7 บ้านแพะพิทยา 6 4 1 11 15 7 5 3 27
8 บ้านแม่จ๊าง 6 1 2 9 10 4 2 1 16
9 บ้านละอูบ 5 5 3 13 18 7 4 3 29
10 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 4 5 4 13 13 4 1 1 18
11 บ้านห้วยแห้ง 4 3 1 8 11 1 1 2 13
12 บ้านแม่โถ 4 3 0 7 10 9 6 3 25
13 ชุมชนแม่ลาศึกษา 4 2 4 10 15 7 1 2 23
14 บ้านห้วยโผ 4 2 2 8 12 0 3 3 15
15 บ้านโพซอ 4 2 0 6 6 7 3 0 16
16 บ้านอมพาย 4 1 0 5 5 3 4 0 12
17 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 0 1 5 6 2 0 1 8
18 ไท่จง 3 4 4 11 14 3 1 0 18
19 ชุมชนบ้านผาผ่า 3 4 2 9 10 5 3 0 18
20 บ้านซิวาเดอ 3 3 1 7 10 4 4 3 18
21 บ้านแม่ก๋อน 3 2 0 5 6 5 4 3 15
22 สังวาลย์วิทยา 3 2 0 5 5 2 0 2 7
23 บ้านห้วยวอก 3 1 1 5 8 4 2 3 14
24 บ้านแม่ตอละ 3 1 1 5 6 0 0 0 6
25 บ้านท่าสองแคว 2 4 3 9 7 4 5 0 16
26 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 2 3 6 11 12 6 6 2 24
27 บ้านเลโคะ 2 3 5 10 10 12 5 5 27
28 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 2 3 3 8 8 7 4 4 19
29 บ้านไร่วิทยา 2 3 3 8 8 3 4 2 15
30 ดอนชัยวิทยา 2 2 2 6 8 3 1 1 12
31 บ้านกองแปใต้ 2 2 2 6 7 5 3 0 15
32 บ้านผาเยอ 2 2 1 5 7 4 2 4 13
33 บ้านกลอเซโล 2 2 1 5 7 2 1 0 10
34 บ้านสบเมย 2 2 1 5 6 4 5 0 15
35 อนุบาลแม่ลาน้อย 2 2 0 4 4 2 0 1 6
36 ล่องแพวิทยา 2 1 2 5 8 4 1 0 13
37 บ้านห้วยทราย 2 1 1 4 8 0 1 0 9
38 บ้านแม่หลุย 2 1 1 4 5 1 5 2 11
39 บ้านห้วยห้า 2 0 2 4 10 6 8 2 24
40 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
41 บ้านแม่แพหลวง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 1 5 0 6 11 4 9 3 24
43 บ้านนาดอย 1 3 0 4 6 3 0 1 9
44 บ้านท่าตาฝั่ง 1 1 4 6 5 3 1 1 9
45 บ้านป่าหมาก 1 1 3 5 5 2 1 1 8
46 บ้านแม่แพน้อย 1 1 3 5 5 2 0 1 7
47 บ้านแม่แลบ 1 1 2 4 3 6 2 2 11
48 บ้านกองก๋อย 1 1 1 3 6 7 2 0 15
49 บ้านอุมดาเหนือ 1 1 1 3 3 9 1 1 13
50 บ้านส้มป่อย 1 1 1 3 3 7 4 0 14
51 บ้านแม่เงา 1 1 1 3 3 1 2 1 6
52 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 1 1 3 1 3 4 0 8
53 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 1 0 2 4 7 3 2 14
54 บ้านแม่ขีด 1 1 0 2 4 3 5 4 12
55 บ้านแม่ออกเหนือ 1 1 0 2 4 3 1 0 8
56 บ้านบุญเลอ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
57 บ้านห้วยม่วง 1 1 0 2 3 3 1 2 7
58 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 0 2 3 5 6 3 1 14
59 บ้านเสาหิน 1 0 2 3 5 2 0 0 7
60 บ้านท่าผาปุ้ม 1 0 1 2 5 4 2 0 11
61 บ้านสันติสุข 1 0 0 1 4 2 2 1 8
62 บ้านแม่และ 1 0 0 1 3 3 3 0 9
63 บ้านผาแดงหลวง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
64 บ้านแม่หาร 1 0 0 1 2 3 0 0 5
65 บ้านแม่สะแมง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
66 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 0 0 1 2 1 2 2 5
67 บ้านป่าแก่ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
68 บ้านทุ่งแพม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านแม่หาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 อนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่อุมพาย 0 3 1 4 4 1 0 0 5
72 บ้านห้วยกุ้ง 0 2 3 5 9 8 2 3 19
73 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 2 0 2 6 0 1 0 7
74 บ้านดอยงาม 0 2 0 2 4 2 2 0 8
75 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 0 2 3 5 1 0 9
76 บ้านห้วยไม้ซาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
77 บ้านแม่สุ 0 1 2 3 6 3 5 2 14
78 บ้านแม่อุมป๊อก 0 1 1 2 3 2 1 0 6
79 บ้านทะโลงเหนือ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
80 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
81 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 0 1 1 2 2 2 1 2 5
82 บ้านคะปวง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
83 บ้านต้นงิ้ว 0 1 0 1 5 0 1 0 6
84 บ้านแม่ลาย 0 1 0 1 4 3 1 0 8
85 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1 3 7 5 1 15
86 บ้านแม่เตี๋ย 0 1 0 1 3 3 2 2 8
87 บ้านกอกหลวง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
88 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านกะริคี 0 1 0 1 1 3 0 0 4
90 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 1 2 2 1 5
91 บ้านแม่นาจาง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
92 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
93 บ้านแม่ปาง 0 1 0 1 1 1 1 2 3
94 บ้านห้วยห้อม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านทีฮือลือ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
96 บ้านสบหาร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
97 บ้านแม่ฮุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านทิยาเพอ 0 1 0 1 0 3 1 0 4
99 บ้านห้วยไก่ป่า 0 1 0 1 0 3 1 0 4
100 บ้านห้วยกองมูล 0 1 0 1 0 2 0 0 2
101 บ้านแม่ทะลุ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
102 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 0 2 2 3 0 1 0 4
103 บ้านแม่แพ 0 0 2 2 2 2 2 1 6
104 บ้านแม่กองแป 0 0 2 2 1 1 0 0 2
105 บ้านแม่ลิด 0 0 1 1 3 2 1 0 6
106 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 0 1 1 2 5 1 0 8
107 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
108 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
109 บ้านห้วยมะกอก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
110 รัตนประทีปวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
111 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
112 บ้านฟักทอง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
113 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
114 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
115 บ้านขุนแม่ลา 0 0 0 0 2 3 2 1 7
116 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 0 0 2 3 1 3 6
117 บ้านหัวแม่โถ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
118 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 2 0 3 0 5
120 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 1 5 2 0 8
121 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
122 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
123 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
124 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
125 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
127 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
129 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
130 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
131 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 1 0 1 1 2
132 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 บ้านแม่ออก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
134 บ้านแม่ลามา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 บ้านอุมดาใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านสาม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
142 บ้านห้วยกระต่าย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
143 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
144 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
145 บ้านหัวลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านแม่กองคา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
148 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านแม่แคะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
154 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
156 บ้านปู่แก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านขุนวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 165 128 489 650 383 248 123 1,281