สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กหญิงนนทพร  เตชญานัท
 
1. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เอ็มชลวิทย์
 
1. นางสาวจิรนันท์  เจริญศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิน  นันตาคำ
 
1. นางจรรยา  สุธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงปรารถนา  มาโนชเสถียร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เสนาคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ช่อพันธุ์ไม้
 
1. นางยุพิน  กันหม่อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายซอเดเกลอ  -
 
1. นางสาวทัศนีย์  ห้วยเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกะริคี 1. เด็กหญิงเขมนิจ  วรวรรณถาวร
 
1. นางจันจิรา  กวินสิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พนาไพร
 
1. นางเอื้อเฟื้อ  กูลพรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงพิตาพร   สามิตสิงขร
 
1. นางสาวเสาวณีย์  โพธิ์คุ้มภัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   อิทธิสิริศักดิ์
 
1. นางเทียมจันทร์  ยั่งยืน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร   ตรีสุคนธา
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงจิตนา   นิ่มนวลชีพ
 
1. นางชลิดา   วรวัฒน์กุลชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กชายวงศกร  ศรีจรัสพร
 
1. นายปรีชา  ศรีสุพัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิงห์สูตร
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงบัญฑิตา   หลักรอด
 
1. นางพรฉวี  ธิทะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงพนาพรรณ  ศิริอางค์
 
1. นางธวัลยา  จันทิมา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1. เด็กหญิงจิตรทิวา   ซิโน
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรบรรจง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ประสงค์พนา
 
1. นางสาวสุพรรษา  เงาใส
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านฟักทอง 1. เด็กหญิงนราภัณฑ์  พรเมธีกุล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ก้อนกุณฑล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงพุทธิพร  ดำรงธรรมคุณ
 
1. นางสาวอารุณี  ธาราอำไพ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงนัทนันท์  สุเสถียรจรัส
 
1. นางสาวทักษิณา  พิทักษ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทรคราส
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กหญิงนภาพร  จรุงพนาลัย
 
1. นางสาวสุนทรีลักษณ์   เผ่าซื่อสัตย์วาจา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายสราวุฒิ  เจตนาดำรง
 
1. นางสาวณัฐวดี  ดีสม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ทวีแก้วทอง
 
1. นายอนิรุจน์   ขัตติยะ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางวนาลี  แสงจันทร์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กหญิงศิริจันทร์  ครธมชาติ
 
1. นางสาวมุกดา  ผาติประภาวงศ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงอารยา  อารมณ์สมมิตร
 
1. นางสาวทักษิณา  พิทักษ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  รจนกุล
 
1. นางราณี  ถาทวี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สันติไพร
 
1. นางเพ็ญศรี  เมฆบุญเขต
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ชื่นชัยชนะ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ   นิธิสมบัติสถิต
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  เรืองรองสกุล
 
1. นางสาวฟ้าหงษ์  ธรรมขันธ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจิรัศยา  ลำยองยุคลธร
 
1. นางพินกมล  สังข์ทอง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายจอแอะคือ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนพดล  เพ็ญศิริ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิริสถาพรไชย
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ว่องไว
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   บุญชูฤทธิ์
 
1. นางพรฉวี  ธิทะ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงมณีภา  อิทธิพลจันทร์
 
1. นายปาณิศา  เภตภ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงนิชดา  เนตรภัสสร
 
1. นางสาวพัชราพร  กองแก้ว
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายพะลือลือ  -
 
1. นางสาวจีราพร  คงโอบอ้อมอารี
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงจิราพร   ธาราคำรณ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   เทพวงค์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชนนกิตติภพ
 
1. นางพัฒนาภรณ์  บุญสุทธิ์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กชายพชรพล  จตุรพรศิริกุล
 
1. นายปรีชา  ศรีสุพัฒน์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสพร  สุดสวยบุษบา
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงอังคณา   รุ่งนภาแจ่มใส
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ดีเพียร
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. นายธีรพงศ์   สิริเมธีตระกูล
 
1. นางสาวสิวารี   ใจมาดี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  ชวอรุณศรีโสภา
 
1. นางอ้อมฤทัย  พรชัยโรจน์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงปารวี  กุญชรชนะศึก
 
1. นางสาวจินตนา  เกิดมงคล
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงอภิสรา  กิจค้ำจุนโชค
 
1. นางสาวณัฎฐิณี   คนอยู่
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ชาญถิ่นพัฒนา
 
1. นางนรรัตน์  ยาใจ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงพิมพา  สง่าพงศ์รัตนมาศ
 
1. นางสาวจริยา   อาจองกุล
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงนิยภรณ์  บุญชูสกุลเกียรติ
 
1. นางนาตญา  จันแสน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต่อบือ
 
1. นางสาวเรณู  เก่งธีระปกรณ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายพสิษฐ์   คีรีเขตสงบ
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงอรนุช  พิรุฬห์พนม
 
1. นายพิพัฒน์  ทองปินตา
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงจันทร์จรา  ไพรผาสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ครองสวัสดื์พร
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงสุทธิพร  วงศ์รัตนไพร
 
1. นางสาวทิวาพร  พรมโกน
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงศวิตา  ชวาลกิจดำรง
 
1. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชาแดนไกวัล
 
1. นางวาสนา  แก้วใส
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุธาเจริญใจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   พลศรีสวัสดิ์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงณัฐธกมล  คุณคำ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำปัน
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   จะบอ
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สีไผ่แดง
 
1. นางอ้อมฤทัย  พรชัยโรจน์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงนิชดา  ทวีความเจริญ
 
1. นางวิไลลักษณ์  หยกอาภาสิริ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงชนธิดา   จุมพุธ
 
1. นางจันทรัตน์   สุสิริโรจน์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายอภิรักษ์  ชัชวาลโภคา
 
1. นางสาวอมรา  วอบือ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงทิวาพร  ธำรงค์ศักดิ์สงวน
 
1. นายอัยยุบ  วงศ์อิสลลาม
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายอติกันต์  ใฝ่มิตรจิต
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปันอ้าย
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงรัตนา  กัญญาพินิจ
 
1. นางสาวจรณพรรณ  เจริญเตี่ยมเปี่ยม
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงจรรยา  ใฝ่มิตรจิต
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปันอ้าย
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อมรใฝ่ดารา
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำปัน
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บวรเกษตร
 
1. นายพรชัย  สุนภาสถาพร
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุรภา   กระจ่างวุฒิเวช
 
1. นางสาววลัยพร  บุญศรี
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สุดโสภาชงโค
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงอมราพร  ปัญญามีคุณสูง
 
1. นางอังคณา  เมืองแก้ว
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงจันจิรา  มั่งมีน้ำใจ
 
1. นางวิไลลักษณ์  หยกอาภาสิริ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายพงษธร  บุญเป็ง
 
1. นางนาตญา  จันแสน
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ฌานประสิทธิ์ผล
 
1. นางสาววรัญญา  อุ่นเรือน
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงนรกมล  คงอาภาพร
 
1. นางสาวแก้วตา  เชียงแก้ว
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงสุภัสรา  สีสะคราญ
 
1. นางนงนุช  กรรณิกา
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร   ปิยะพงษ์พร
 
1. นางสาวศิริพร  นำเปี้ย
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  งามเจริญ
 
1. นางกนกพร  อารินเป็ง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงปณิตา  ปกรณ์ประภาพ
 
1. นางแสงทอง  ฟองลอย
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กสิธัญญาหาร
 
1. นางสาวอัมพร  กลิ่่นรสทิพย์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงชญานี  ไชยสถิตวานิชกุล
 
1. นางรวีกานต์  ไพรชญา
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงวรดา  ปัญญาภิษัชเลิศ
 
1. นางกันยา  เฟื่องถิ่นฐาน
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงปริศนา  ค้ำชูคงคา
 
1. นายกวิน  เป็กตีปิน
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.8 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงวรัญญา  เอกจันทร์
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิชาใฝ่ศึกษา
 
1. นางสาวปนัดดา  โพธิ์สุวรรณ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กหญิงมาลินี   -
 
1. นางสาวลัดดา   สุพงศ์พันธุ์นิธิ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ไกรเลิศธนา
 
1. นายวิเชียร  ใต้ตา
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุประวีณ์  ไผทรัตนตรัย
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  เพชรลำเนา
 
1. นายธนาพศิษฐ์  สุกศิริเมธีกุล
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ถาวรไพรพิทักษ์
 
1. นายวรพจน์  พิชิตปฐพี
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทิวพนา
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ปองเพชรพร
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.8 เงิน 18 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงอชิรญา  ไพรพิสุทธิ์
 
1. นางสาวบุญญาดา  ศรีส่อง
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงปานิสรา   ประจิตติสุบิน
 
1. นางสาวพชรรัชต์   มั่นอ่าว
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงยุพารัตน์   สุริยเปล่งแสง
 
1. นางรัชฎาภรณ์   คำปัน
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์   ษมาจิตสวยงาม
 
1. นางสาวพินกมล  สังข์ทอง
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จอปี
 
1. นายวิเชียร  ใต้ตา
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ชวลิตรธนทรัพย์
 
1. นายธนทัต  เพียรวิทย์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เกื้อกูลมูลนิธิ
 
1. นางสาวพัชราพร  กองแก้ว
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  โกทู
 
1. นางราณี  ถาทวี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ค้ำชูพนาดร
 
1. นางสาวพุดตาล  ชุ่มชื้น
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1. เด็กหญิงสุวณี  แย้มสถิต
 
1. นางสาวภัทรนันท์  ศรีบุญรุ่งโรจน์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กหญิงอภิญญา  สาต๊ะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิงขรบรรจง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงณปภา  ชวคุณธรรม
 
1. นางอนุชิตา  คำมาสาร
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บงกชวณิชกุล
 
1. นางกรรณิการ์  ประจักษ์พนา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 1. เด็กชายณัฐสิทธ์  เรือนหอม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทองประดิษฐ์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   คุณงามพร้อม
 
1. นายเสริมเกียรติ   ดวงทิพย์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าโปง 1. เด็กหญิงสรัลดา  ดวงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  สุนทรหล้า
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขเสริมสุขรุ่ง
 
1. นางสาวจีรวรรณ    ษมาจิตรุ่งโรจน์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงชริศา  พิมพ์ใจนวล
 
1. นายอุกฤษฏ์   ไชยมาลี
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงปภาวี  ปัญญาภิษัชเลิศ
 
1. นางเบญญาภา  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงดรุณี  ศึกษาพงศ์พันธ์ุ
 
1. นางสยามล  เพียรงาน
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  วังมัน
 
1. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. นางสาวพรณลักษณ์  คงคาพิสุทธิ์
 
1. นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจใฝ่สันติ
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงมลฤดี  ไพรคุ้มครอง
 
1. นางนาตญา  จันแสน
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงอภิชญา  บวรเกษตร
 
1. นายพรชัย  สุนภาสถาพร
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นางสาวอารตี  ชนาปิติ
 
1. นางสาวทิวาพร  พรมโกน
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. นางสาวสุภัสสร  แซ่เท้า
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอื้องฟ้าไพรวัลย์
 
1. นางวาสนา  แก้วใส
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณฐมน  วิชชโลกา
 
1. นางสุพร  นิลประยูร
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คีรีสุขสันต์
 
1. นางสาวกีฬาภรณ์  เลิศดำเนิน
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คำมาเกี๋ยง
 
1. นางดาวรรณ์  ยาวิชัย
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงรัญณ์รชา  ทองประดิษฐ์
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงกิตติญา   สว่างชัยพร
 
1. นางธวัลยา  จันทิมา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงธยานี  สิริสถาพรไชย
 
1. นายจิรพงศ์  กำแพงแก้ว
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงเขมมิกา  กันทรบรมสุข
 
1. นางอนุชิตา  คำมาสาร
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงรุจลดา  โกฎิมูล
 
1. นางอารีย์  มินมุนินท์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต้นโพธิ์
 
1. นางสิตญา  ปันทะวัง
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 1. เด็กหญิงสิราภัทร  ถาเมือง
 
1. นางละออ  คงความเลิศ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โคตรธุวานนท์
 
1. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจิราภา  กิจค้ำจุนโชค
 
1. นางสาวพรชุลี  โชคกิตติพงษ์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงกชมน  ฐาติสกรชัยสกุล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จงสถาพรพิพัฒน์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กชายสุทธินันท์   สิริประเสริฐคีรี
 
1. นางสาวเกษร  บงกชวิจิตรรุ่ง
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงพรรษชล  คีรีสุวรรณเขต
 
1. นางอำภา  สุภะมาตรา
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายศรัณยู   พิมานประไพ
 
1. นางสาวนฤมล   งามรัตน์อำไพ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  เลิศสุขสมสกุล
 
1. นายณัฐวิทย์  คำซาว
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   สกุลวงษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  มะโนรา
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงอรจิรา  จตุธรรมกวิน
 
1. นางอุทุมพร  สะอาดรักธรรม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงเอริกา  จัทรานพเก้า
 
1. นางพัชรินทร์  สืบสายแปง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านฟักทอง 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ชุลีกรมงคล
 
1. นางสาวชใบพร  ปราโมทย์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงวรัทยา  วรากรสมบูรณ์
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงเขมินทร์   ไพรสุวรรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีธร
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทรัพย์สุวรรณ์
 
1. นางสาวโฉมศรี  บงกชกุสุมาลย์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงชามาวีร์   สุภาวรรณ
 
1. นางอุบลวรรณ  วรสาร
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีพัฒนาพรรักษ์
 
1. นางวรรณรัฐ  ชูสังข์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กหญิงกัญญานุช   เชษฐ์นิรันดร์
 
1. นางสาวมลฤดี  มั่นใน
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กหญิงหน่อแอะสโน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงจิตสุภา   มานพชัย
 
1. นางสาวทองแก้ว  น้ำใจธาร
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ขยันใหญ่ยิ่ง
 
1. นางสาวอมรา  วอบือ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงคณิตา  รักถิ่นทอง
 
1. นางสยามล  เพียรงาน
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิจวรรณศิลป์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  คณาสวรรค์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จตุพรถาวรสกุล
 
1. นางสาวณัฐฐา  กันทา
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงญาโณทัย  งามจารุศศิธร
 
1. นางสาวจินตนา  เกิดมงคล
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ครองเชิดชู
 
1. นางยุวธิดา  ช่วยเกิด
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงธิดาพร  ไพรสำราญรุ่ง
 
1. นางสาวกีฬาภรณ์  เลิศดำเนิน
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ใฝ่เจริญมิตร
 
1. นางอรุณี  จันเป็ง
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 1. เด็กหญิงสุนิตา  ชลาวิไล
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงกวินตรา  ศิริ
 
1. นางยุพิน  กาใจ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1. เด็กหญิงอาภาพร  พุ่มพิพัฒน์พนา
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรบรรจง
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายกิตติกร  หระทู
 
1. นางรำพึง  มโนศักดิ์
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงนันฑิตา  ทิพย์มัง
 
1. นางสาวอมรา  วอบือ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายปัญจพล  เป็นแสงงาม
 
1. นางภรณ์ทิพย์  คำปัน
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. นางสาวปิยวรรณ  เอี่ยมแสงธรรม
 
1. นางสมฤทัย  วงศ์คีรี
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงกนกนิดา   พสวัตกุล
 
1. นายสันติ  ทรัพย์สิน
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธานิยาธาม
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  ผาติพรสมบัติ
 
1. นางนาตญา  จันแสน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงปานนดา   สิริวนารักษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อมรประสาน
 
1. นางสาวณัฐวดี  ศรีวิชัย
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ไผ่พฤกษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใฝ่ใจกิตติ
 
1. นางเอมอร  วงค์คำ
2. นางนาตญา  จันแสน
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงสุนากูล   เละทู
2. เด็กชายสุรชาติ  กาทู
 
1. นางสาวเกษร  บงกชวิจิตรรุ่ง
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายอานัส  ษมาจิตเลิศ
2. เด็กหญิงเสาวรัตน์  ผาติพรพิชิต
 
1. นางสาวณัฐวดี  ดีสม
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วารีสกุล
2. เด็กหญิงอรณิชา  ประจักษ์เมธี
 
1. นางสาวอมรา  วอบือ
2. นางสาวบุญญาดา  ศรีส่อง
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายจิรโชติ   คีรีสินสมุทร
2. เด็กชายศราวุฒิ   วุฒิไกรอนันต์
 
1. นางสาวพชรรัชต์   มั่นอ่าว
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงธัญญาพร  เฟื่องฟูพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  เบญจคีรี
 
1. นางรำพึง  มโนศักดิ์
2. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กหญิงปานไพลิน   กิ่งแก้วเพชร
2. เด็กหญิงศศินิภา  เชิงพนาดร
 
1. นางศิริกานต์  คำซาว
2. นางสาวกัณชพร   ถาวรเกษมฤดี
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงกันติชา   ศรีไพบูลย์พร
2. เด็กหญิงเฟรนซี่  วงศ์แพทย์เสถียร
 
1. นายกวิน  เป็กตีปิน
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงประกายดาว  จิตใสสะอาด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริโยธา
 
1. นางสาวนิภา  เพียงไพรชม
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงสุนันทา  ใจภูมิ
2. เด็กหญิงอรสินี  ฌานอร่าม
 
1. นางสาวณัชชา  สุริยะวงค์
2. นางสาวพัชราภรณ์  อรุณโรจน์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงนงนภัส  ผาติวัฒนลาภ
2. เด็กหญิงแคทรีน  ชัยมงคลธรรม
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางวาสนา  เราเท่า
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัญญาชนก
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ชีวสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
2. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงทัณฑิกา   ใฝ่การงานสูง
2. เด็กหญิงเบญจมาส    จำปา
 
1. นางสาวสายสุดา   ตาบัง
2. นางสาวชนากานต์   เอกจันทร์
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   ลานอก
2. เด็กหญิงเขมิกา   ดรุณชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายวิทวัส  เลาจาง
2. เด็กหญิงสุมาลี  ทรายภูรี
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
2. นางสาวจินตนา  เกิดมงคล
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. นางสาวนิวาริน  คงคาพิสุทธิ์
2. นางสาวพิมพิศา  ขยันใหญ่ยิ่ง
 
1. นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย
2. นางสาวพลอยญาดา  แจ้งใจ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญาฤทธิ์รงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปริเยศกานน
 
1. นางวาสนา  แก้วใส
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายภูมิภัทร  คงสุขสม
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุเนติโกวิท
 
1. นางจันทรัตน์  สุสิริโรจน์
2. นางสาวจริยา   อาจองกุล
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายภาคภูมิ   จันทรคราส
2. เด็กชายสุธินันท์  คำแปง
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางสาวนิภา  เพียงไพรชม
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  มงคล
2. เด็กหญิงเกสรา  ชื่นชัยชนะ
 
1. นางรำพึง  มโนศักดิ์
2. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงคาสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงทันชนก  งามจารุเกรียงไกร
 
1. นายเสริม  สีทา
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงวิรดา  โชติเกษตรกูล
2. เด็กหญิงอนุธิดา  วงค์ฤดีเจิรญกุล
 
1. นางสาวกนิกนันต์  ปัญญาคำ
2. นางสาวพิมพ์นภา  คำภีระ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชีวภัทรภิญโญ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ชีวภัทรภิญโญ
 
1. นางสาวชลิตดา  ศิริธรรม
2. นางวิไลลักษณ์  หยกอาภาสิริ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายจิรายุทธ  คงส่องแสง
2. เด็กชายปณชัย  พัฒนาหฤทัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  พิศฎางค์
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงกุลจิรา  หทัยทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐชาริณีย์  สถิตสุนทร
 
1. นางสาวไม้หวาน  กันทะวัง
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์   พาวี
2. เด็กหญิงโศรดา   เลิศพิจารณ์นิติ
 
1. นางสาวศิริพร  นำเปี้ย
2. นางสาวจิตราภรณ์  อุนจะนำ
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงบุลภรณ์   บรมบรรพตกุล
2. เด็กหญิงอรสินี   ธาราคำรณ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   เทพวงค์
2. นางสาวกนกวรรณ  พลศรีสวัสดิ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ผาติมงคลบุญ
2. เด็กชายพัสกร  ศรีพร
 
1. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
2. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงณิชกมล  โอฬารธนกิจ
2. เด็กหญิงสโรชา  ตางแกปิน
 
1. นางสาวณัชชา  สุริยะวงค์
2. นายวีรชน  กมลศรี
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กชายกิตติคุณ  บวรเกษตร
2. เด็กชายเฉลิม  แสวงเสริมศิริ
 
1. นางศิริกานต์  คำซาว
2. นางสาวกัณชพร   ถาวรเกษมฤดี
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐพัชร์   หน่วยอินต๊ะ
2. เด็กชายทัศพงษ์   ปันติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   ณ น่าน
2. นางสาวพิมพ์ชนก   สุคนธ์ไพศาล
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงณีรนุช  อมรใฝ่ทรงกิจ
2. เด็กหญิงวาลี  อำนวยรัตน์พร
 
1. นางสาวจีราพร  คงโอบอ้อมอารี
2. นางสาวณัฐฐา  กันทา
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายชนากานต์  เพ็ญเพชรศักดิ์
2. เด็กชายดิดี  วนาลัยวิมาน
 
1. นายนพดล  เพ็ญศิริ
2. นางสาวกัญจนา  ปินตาคำ
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงปพิชญา   มูลคำ
2. เด็กหญิงพนารัตน์    ผิวทอง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   ณ น่าน
2. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยงธนสารกุล
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  งามจารุเกรียงไกร
 
1. นางสาวณัฎฐิณี   คนอยู่
2. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมขันธ์
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงนงนุช  มหาวงศ์
2. นางสาวสุนิศา  สุทัศนาจร
 
1. นางรำพึง  มโนศักดิ์
2. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. นางสาวศิรินันท์   กาทู
2. นางสาวสุทธิดา   จรุงพนาลี
 
1. นางสาวศิริพร  นำเปี้ย
2. นางสาวจิตราภรณ์  อุนจะนำ
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงสุธิดา   ทวีนิธิพร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เสน่ห์วิจิตร
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   เทพวงค์
2. นางสาวกนกวรรณ  พลศรีสวัสดิ์
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายวรภพ  สุขแดนทอง
 
1. นายสุรศักดิ์   นกแล
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอซาเกโดะมุย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอนุชา  บุญทาวงค์
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใฝ่หางาน
 
1. นางสาวโฉมศรี  บงกชกุสุมาลย์
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลุบลไพบูลย์
 
1. นางดวงดาว   เจริญเต็มเปี่ยม
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงศรารัตน์  สุริยกานต์พรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงภาวิไล  คุณการกิจ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  สิทธิน้อย
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ฟ้าอร่ามศรี
 
1. นางอำภา  สุภะมาตรา
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงเซเซ  -
 
1. นายอิสระพงษ์  คำทาง
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 1. เด็กหญิงณัชชา  ธาราผดุง
 
1. นางกันต์สินี   ทองประดิษฐ์
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ซอนเสน
 
1. นางโสมสราริน  ผิวนวล
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงกญจนพร  หยกสินพูนทวี
 
1. นางสาวกรรณิกา  เดชไพรพนา
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปกรณ์ประกาย
 
1. นางสาวสุภาพร  ทิพเนตรบังอร
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   นวลศักดิ์ศรี
 
1. นายวุฒิพงษ์   สกุลประกายพร
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายชาลี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมภพ  เกรียงไกรรุ่ง
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ
 
1. นางสุกัลยา  วงค์บุญ
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงวรนุช  ผดุงผกามาศ
 
1. นายกิตติภูมิ  มโนกุลชัย
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กชายวรกันต์  ไพรพนาพันธ์
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีสัตย์มงคล
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วคำ
 
1. นางณิชา   งามสง่า
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงเอวิกา   ไกวัลแสงวิจิตร
 
1. นายวุฒิพงษ์   สกุลประกายพร
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ปองเลิศผล
 
1. นายเสกสรร  ศรีพานิช
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองรัตน์
 
1. นางสุเพ็ญ  วงค์เทพ
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายพาเด  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอนุชา  บุญทาวงค์
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 1. เด็กชายสรวิศ   ละบอย
 
1. นายวีระ  กล้าพันธุ์ดี
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1. เด็กชายรัชนนท์  จันต๊ะ
 
1. นางสาวณิชกมล  นันทประเสริฐสุข
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายเจษฎา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสุภลักษณ์  อินทสิทธิ์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ประวิทยาไทย
 
1. นางสาวกรรณิกา  เดชไพรพนา
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงอาริยา  คงกิจมั่นเลิศ
 
1. นายสมบูรณ์  เชวงกิจไพศาล
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์พิมพา    หยกสิริบุตร
 
1. นางสาวพรรณิภา   มณีธร
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1. เด็กชายธนพล   อมรใฝ่โชคดี
 
1. นางสุรินทร    ปะนันทา
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กหญิงภัทรภา  กระยาหงัน
 
1. นางปัทมา  วรรณโกฐ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายอภิชาติ  จตุพรถาวรสกุล
 
1. นายสมภพ  เกรียงไกรรุ่ง
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กชายมโหฬาร  จำเริญชลาลัย
 
1. นายอนิรุจ  คำรณคงคา
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ๋ษา
 
1. นางสาวสุภัตรา  จันแก้ว
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันตา
 
1. นายทัศน์พล  ราตรีเสน่ห์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงณิชา  จักราศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ตะวังทัน
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงฤษดา   เนียมโภคสกุล
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายสราวุธ  ษมาจิตเลิศ
 
1. นางสาวสโรชา  ดวงทิพย์
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายธีรเดช   กมลสูงสุด
 
1. นางสาวพิชามญช์  นิธิชนะเจริญพร
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงศิวพร  รจนาผาสุก
 
1. นางจันทร์วิภา  ขันธ์ศรี
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กชายสุพจน์  ผู้รักธรรมชาติ
 
1. นายธนภัทร  ขันนาโพธิ์
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงอรทัย  พวงทอง
 
1. นางสาวอังค์วรา  ศรีวิชัยมา
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  ษมาจิตตรูญ
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
252 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงจิรประภา  สมบัติเชื้อ
2. เด็กหญิงณิชานันท์  มีสุขไพร
3. เด็กชายประภากร  ธิติทรัพย์ยืนยง
 
1. นางสาวเจนจิรา  เจริญยศ
2. นายทวุธ  วงค์วงค์
 
253 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงญาโณทัย  งามจารุศศิธร
2. เด็กหญิงศุภาพิชย์  ดำรงมิตรไมตรี
3. เด็กหญิงแพรวา  จตุรงค์คีรี
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
2. นายเพิ่มศักดิ์  สวรรค์โปรด
 
254 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงดนัย   ลั่นอากาศ
2. นางสาวนิภา   งานทวีคูณ
3. เด็กหญิงพรพรรณ   นันทไพรวัลย์
 
1. นางสาวสุทธราภัทร์   จิตสว่าง
2. นางศิริลักษณ์   เรือนมั่งมี
 
255 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงปภาวดี  วชิรกุลวงค์
2. เด็กหญิงปุณฑริกา  ประชาชาติมติ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  รัตนธรรมพร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกตุ
2. นางกรกนก  มณีวรรณ์
 
256 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ตระกูลครรชิต
2. เด็กหญิงศุภรัตน์   คำน้อย
3. เด็กหญิงอชิรญา   ปัญญา
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์   วงศ์เทพ
2. นางสาวยุพดี   อินต๊ะกอก
 
257 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  ชนะบูรณ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขสมหวัง
3. เด็กหญิงอวิกา  มงคลวิไล
 
1. นางศุมารินทร์   ไชยประโคม
2. นางฐิติพร  ไหวดี
 
258 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา   นิธิพฤติกุลธร
2. เด็กหญิงวรนุช   ชัยเจริญรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงเบญวรรณ   ชำนาญคีรี
 
1. นางสาวภคมล   นนท์ศรี
2. นางทองสุข   ดีสมประสงค์
 
259 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มรกตกันทร
2. เด็กหญิงทิพปภา  สิริวีระนันท์
3. เด็กหญิงพรธิรา  ตุ้ยตามพันธุ์
 
1. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์
2. นางสาววิภา  เจริญเล็ก
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์พงษ์
2. เด็กชายอัศจรรย์   ทูตศิริ
 
1. นางณัชชา   โพธิ์ดี
2. นางนารี  เปพาทย์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายธีราเมธ  ภูธรักษ์
2. เด็กชายวรัญญู  วุฒิเจริญ
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงคริสเห่มู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ฟองคำ
 
1. นางอัมพร  อินตาวงษ์
2. นางสุภาพร  รัตนะวนา
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายธนกร  เจตนาดำรง
2. เด็กหญิงแอน  ไม่มีชือสกุล
 
1. นายสุเมฆ  วีระ
2. นายกิตติพงศ์  แป้นเขียว
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายกรชวัล   อิทธิคมเมธา
2. เด็กหญิงลลิตา   วลีคม
 
1. นางณัชชา   โพธิ์ดี
2. นางนารี  เปพาทย์
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงมลฤดี  ไพรคุ้มครอง
2. เด็กหญิงแคทรีน  ชัยมงคลธรรม
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายประพันธ์  วัฒนจิรารัตน์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ธีรภาพเสถียร
 
1. นางสุภาพร  รัตนะวนา
2. นางสาวเพ็ญนภา  อินสาร
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายอนุสรณ์  มณีนิติกร
2. เด็กชายเคบิมู  -
 
1. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุษบาศรีไสว
 
1. นางสาวสายใจ  กูลโภชนา
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายวีรพล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสุภลักษณ์  อินทสิทธิ์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายสิลวานัส  รุ่งสว่างสาธิต
 
1. นางสุริน   กันชนะ
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายดาแบละ  พิชิตไมตรี
 
1. นายอนุชา  บุญทาวงค์
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กชายปุณณริชย์   ชีวไพรคีรี
 
1. นางพิชารี  ขงเขตคราม
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายสิงวัฒ   ผกามาศสุธี
 
1. นางรุ่งทิพย์  ใจวังโลก
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ขวัญศรัทธา
 
1. นายชีวานนท์  ศรีศักดิ์สกุลดี
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงมีนา  -
 
1. นายสิรวิชญ์  มะโนธรรม
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ซอนเสน
 
1. นางโสมสราริน  ผิวนวล
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1. เด็กหญิงศุภดา  สิริวนาชัย
 
1. นายยุทธิชัย  สว่างนภา
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายวิศรุต  หยกอาภาสิริ
 
1. นายอภิวัฒน์  อภิวงค์งาม
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านขุนวง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เจนท่องไพร
 
1. นายประยุทธ  บุญยืน
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปู๋กว๋าง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วบุรีย์
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กชายจันทกานต์  รินคำ
 
1. นางนงนุช  กรรณิกา
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไกวัลส่องรัศมี
 
1. นางสาวปิยธิดา  อาภรณ์ไพร
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงนริญญา  พิทักษ์ชาวดอย
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบุญเรือง
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กชายพรสวรรค์  บวรเกษตร
 
1. นายวรพจน์  พิชิตปฐพี
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ส่วนที่เหมาะ
 
1. นางสาวสุภัทรศยา   พรรณสุข
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายสุรเดช  วัฒนะมิ่งเมือง
 
1. นางสาวปัญจมาพร  ปัญญา
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหิน 1. เด็กชายวงศกรณ์  คุณากรพิริยะกุล
 
1. นางสาวภาวิณี  ต้ออาษา
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายนิรุต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายสิรภพ  โสตถิสาร
 
1. นางสังวาลย์  ใจมาดี
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กชายจักษณา  จรุงคงคา
 
1. นายชาญชัย  จันทร์ทิพย์
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายน้ำพุ  รุ่งสว่างสาธิต
 
1. นางจันจิรา  ศรีบุศย์
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายสุธิราช  กวีก้องสกุลนภา
 
1. นางสาวเสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายพสธร  ต้อยตระกูล
 
1. นางยลดา  นามเรือง
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายรณชัย  อัมพรธารา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศักดาบูรณกุล
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงจริยา   พรหมส่องแสง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ใจวังโลก
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภณิชารีย์  ณ น่าน
 
1. นางน้ำผึ้ง  วงศ์สุพรรณ
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายมงคล  เฒ่าตระกุล
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายโพเด  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอลงกรณ์  บุญลือ
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายเบนยามิน  ยงธนสารกุล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ณ วรรณติ๊บ
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงปภานัน  เกรียงไกรผลบุญ
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบุญเรือง
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาณิชย์สมบูรณ์
 
1. นางชนกพร  ปาลามา
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กชายสุทธิ  ดนุพลชายชาญ
 
1. นางสาวอโรชา  นะที
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายอัครวินท์   ศรีพันธ์วาณิชโชติ
 
1. นายประพิณ  มะโนธรรม
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุหลาบสวรรค์
 
1. นายสมบูรณ์  เชวงกิจไพศาล
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุษบาศรีไสว
 
1. นางสาวสโรชา  ดวงทิพย์
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นายอดิศร  ขจรพงษ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวอังค์วรา  ศรีวิชัยมา
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   สกุลประภากุล
 
1. นางศันสนีย์  สมบูรณ์
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายกานต์  สิงหนาท
 
1. นางจันจิรา  ศรีบุศย์
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงฤษดา   เนียมโภคสกุล
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จรุงพนา
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ก่อสร้างสกุล
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายวิชาญ  มณีพืช
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศักดาบูรณกุล
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. นายสรวัฒน์   จินดาชนะกิจ
 
1. นายสุรศักดิ์  รอดบน
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงสุนิตา  หัวใจทอง
 
1. นางจันทร์วิภา  ขันธ์ศรี
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ธำรงศักดิ์สงวน
 
1. นางสาววิภา  เจริญเล็ก
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงสุกัญญา   กวางเนตร
 
1. นางสาวพรศิริ   มังกรอัศวกุล
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญชู
 
1. นางพรนรินทร์  มะโนคำ
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงชนิดา  ก่อกู้เกียรติคุณ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สวรรค์โปรด
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายกัญษลักษณ์   สง่าวุฒิเลิศ
2. เด็กชายนพรัตน์   ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นางสาวขนิษฐา   อินต๊ะวิชัย
2. นางสาวชิดชนก    ต้าวเต็บ
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายบุญยกร   บุญวัฒน์
2. เด็กชายวรปรัชญ์   ปูนมาก
 
1. นางน้ำผึ้ง   วงค์สุพรรณ
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 1. เด็กชายบุณยากร   สนิทดวงดาว
2. เด็กหญิงปารุดา   แบะทู
 
1. นางสาวศิรินทรา  ขุนยาง
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายณัฐพล  โสตถิสาร
2. เด็กชายสมรักษ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางบุณยวีร์  คงความดี
2. นางสังวาลย์  ใจมาดี
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กชายพิภพ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายฤทธิชัย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ  ศรีธิ
2. นางสาวอาทิตยา  ฉลองมโน
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  -
2. นายณัฐวุฒิ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
2. นางสาวเกศินี  วิธุระ
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายสันภพ  เกษมภูสกุล
2. เด็กชายสุทัศน์  พนมไพร
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สวรรค์โปรด
2. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายตนุภัทร  กองมณี
2. เด็กชายเจษฏากร  ตังแก
 
1. นายสัตรา  วงค์อินทร์
2. นางณิชา  งามสง่า
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายรณชัย  อัมพรธารา
2. เด็กชายสราวุฒิ  ไทยผดุงศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศักดาบูรณกุล
2. นางณัษญา   จำปีศรีโสภา
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเงเล่อทู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอลงกรณ์  บุญลือ
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายพาวา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเชอโซ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอนุชา  บุญทาวงค์
2. นายสมศักดิ์  ช่วยเกิด
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายชยพล  จันตา
2. เด็กชายสุภัคธรรม  รุ้งประนมกร
 
1. นายเสริม  สีทา
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1. เด็กชายกรวิชญ์  แดนดงสณฑ์
2. เด็กชายนันทภพ  กรกัญญา
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  คำแดง
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงชญานิศ  รักษากานน
2. เด็กหญิงรักษิณา  ชีวินวนารักษ์
 
1. นายชิษณุชา  มวลจันทร์
2. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายดีเลิศ   ศิวกรศิลป์
2. เด็กชายอนุสรณ์   ขจรกิตติกุล
 
1. นางสาวยุวดี  ทรายกนกธารา
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชาติชาย   แก้วเตี๊ยะ
2. เด็กชายอนุภัทร   ลุงกุย
 
1. นางสาวขนิษฐา    อินต๊ะวิชัย
2. นางสาวชิดชนก   ต้าวเต็บ
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงปณิตา  รัตนาสีทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พื้นภูมิสยาม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศักดาบูรณกุล
2. นางเบญจวรรณ  ทองชัย
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันตา
2. เด็กหญิงมาเรีย  ประทีปพจน์
 
1. นายทัศน์พล  ราตรีเสน่ห์
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายปฏิพล  อาภาจันทร์
2. เด็กชายหรรษธร  -
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
2. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไมตรีวรกุล
2. เด็กชายวิชญะ  ไมตรีวรกุล
 
1. นายพิพัฒน์  ทองปินตา
2. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายวิธวัฒน์  กันทะบุญ
2. เด็กชายศราวุฒิ  คชพงศ์ไพรวัลย์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  อหริพ่าย
2. นางสาวศรัณย์ภัทร  ปะทุมา
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวลี   วิจาระจักร์
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ลลิตตาคม
 
1. นางศุภลักษ์   ปินตา
2. นางสาวอารีย์   ปองผาติพร
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายชิติพัทธ์   ประกาศิตทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย   นวลศักดิ์ศรี
 
1. นายวุฒิพงษ์   สกุลประกายพร
2. นางสาวพิชามญช์   นิธิชนะเจริญพร
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายกิตตินันท์  หอมขจร
2. เด็กชายเฉลิม  เพชรประกายไพร
 
1. นางสุภาพร  รัตนะวนา
2. นางสาวเพ็ญนภา  อินสาร
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิพัฒน์   บุญมา
2. เด็กชายปฏิหาริย์   บุญมา
 
1. นางศุมารินทร์   ไชยประโคม
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงวรัธยา   บุพกุล
2. เด็กหญิงอรณี   บูรณประภากุล
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
2. นางสาวสุวรรณี  หวังวนวัฒน์
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวรรษชล  เจตนาโภคกุล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ชยุติกุลพันธ์
 
1. นายจีระศักดิ์   อิ่นแก้ว
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายทินภัทร  ลำยองยืนยง
2. เด็กชายอัครเดช  เชาวลิตสิทธิพงศ์
 
1. นายชิษณุชา  มวลจันทร์
2. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายธนพล  ตามสัตย์
 
1. นางณิชา  งามสง่า
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายอุเทน  ย่านทราย
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงวิชญาพร   พนาลัยรักษ์
 
1. นางสาวสวรินทร์  สุขกาย
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายธนภพ  ชีววุฒิโอภาศ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศักดาบูรณกุล
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายภูวนัย  บงกชกุลวิจิตร
 
1. นายเสริม  สีทา
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สกุลลิขิตพัฒน์
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กชายยุทธพิชัย  ศรีอำนวยโชค
 
1. นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1. เด็กหญิงเกวลี  ครองความล้ำเลิศ
 
1. นางสาวผ่องศรี  แก้วนิลตา
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 1. เด็กหญิงชนาภา  ดั่งความประสงค์
 
1. นายสุพันธ์  สุขเกษม
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กชายธีรยุทธ  เจตนาดำรง
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  สิทธิน้อย
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  แซ่เท้า
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สวรรค์โปรด
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองบันลือ
 
1. นางรุ่งทิพย์  ใจวังโลก
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กชายประทีป  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ  ศรีธิ
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 1. เด็กหญิงมิ่งดาว  ประวันสรณ์
 
1. นายนรินทร  วงแสน
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กชายชนกันต์  เอกมณีไพรพงศ์
 
1. นางสาวธนสิริ  สุทินนะ
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายพีรภาส  ชอบสราญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ธรรมพิริยะกุล
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายจอโซะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอนุชา  บุญทาวงค์
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงภวัตตา  ใจมาดี
 
1. นางภรพิชญา  นิธิศดำรง
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิง จิรนุช   ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นางสาวขนิษฐา   อินต๊ะวิชัย
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงวรัญญา   หนุนธรณี
 
1. นางสาวพรศิริ   มังกรอัศวกุล
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงพรนภา  แจ่มจรัสศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศักดาบูรณกุล
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 4 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายธีรเดช  นรารัตนา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  อหริพ่าย
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายอพิชัย  มีความงาม
 
1. นายชวลิต  สีโน
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายสันติสุข  ซื่อต่อดงดอย
 
1. นายทัศน์พล  ราตรีเสน่ห์
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงธิราภา  มโนใจธรรม
 
1. นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายรณรส  เลาหาง
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงชนิตา   ศักดิ์บรรลือกิจ
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงจันทร์จรา  ไพรผาสุข
 
1. นายชินวัฒน์  วิเศษวงศา
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  เลิศนิมิตเมตตา
 
1. นางพรนรินทร์  มะโนคำ
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. นายสงกรานต์  ดรุณชัย
 
1. นางสาวสวรินทร์  สุขกาย
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชาย พีรพัฒน์  เชิดชูสวรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 8.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงทองฟา  สุขเจริญกิจพานิช
 
1. นางสุภลักษณ์  อินทสิทธิ์
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงแคทรีน  ชัยมงคลธรรม
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพร  -
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1. เด็กชายอธิชา  ทิพย์ธนากร
 
1. นายผล  คำแปง
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   ดวงดาวสว่าง
 
1. นายผดุงศิลป์   สิริศิลป์มิ่งขวัญ
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1. เด็กหญิงอธิชา  ดงเขาเขียว
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ไพรพนาพันธ์
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายเอกชัย  ถวัลย์ชลาลัย
 
1. นายสุบิน  คมทัศนจรรยา
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 57.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กหญิงศศิชา  ฐานะวิชัย
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายเฉลิมพล  คิดประดิษฐ์สิน
 
1. นายสมภพ  เกรียงไกรรุ่ง
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจูวารียา  อุซอ
 
1. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงปริตตา  ดำริเพิ่มสุข
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1. เด็กหญิงกนกพร   รุ่งแสง
 
1. นายวสันต์  คงแดง
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1. เด็กชายพันธกิจ  ธัญญาสาลี
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1. เด็กชายธนกร  พาสุที
 
1. นายผล  คำแปง
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายพิภพ   แปทู
 
1. นายอรรถพล  จันคำ
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1. เด็กหญิงกัลญา  จันทร์ตา
 
1. นางขวัญจิตร์  คำแปง
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพิมนภัทร  วงค์ไชย
 
1. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันตา
 
1. นายทัศน์พล  ราตรีเสน่ห์
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายก้องภพ  คุณคำจัน
 
1. นายชิษณุชา  มวลจันทร์
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1. เด็กชายอนุวัตน์  ขวัญศรัทธา
 
1. นายธีระเดช  ปกรณ์เลิศล้ำ
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนิฐิพร  จุณศิริ
 
1. นางจันทนา  ประเสริฐรัตนา
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงผกาพรรณ  สกุลลิขิตพัฒน์
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายไกรวิทญ์  ทรายทองชลธาร
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายเฉลิมพล  คิดประดิษฐ์สิน
 
1. นางสาวอังค์วรา  ศรีวิชัยมา
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันตา
 
1. นายทัศน์พล  ราตรีเสน่ห์
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ธนเสรีธรรม
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงพิมน์ลภัส  บงกชนภาดล
 
1. นางจันจิรา  ศรีบุศย์
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โชคชัยภูษิต
 
1. นางสุภลักษณ์  อินทสิทธิ์
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายทัตพงษ์  มหาลาภยศ
 
1. นางสาวอังค์วรา  ศรีวิชัยมา
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงอัมพร  พนมผดุง
 
1. นางสาวสวรินทร์  สุขกาย
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงสุนิษา  ชีวินวนารักษ์
 
1. นายชิษณุชา  มวลจันทร์
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงพุธิตา  หิมะ
 
1. นางเกตสุดา  วรรณวินิจ
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจันทราภา  จตุธรรมวาที
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงชนิตา  พนาไพรสกุล
2. เด็กหญิงฐิติกา  ทองจรรยาเลิศ
3. เด็กหญิงทักษอร  ธรรมอนุสรณ์
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นายรณชัย  เรืองแดง
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ
3. เด็กหญิงเมตตา  โคสูงเนิน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำปัน
2. นางสาวนัทนพัฒน์  มารศรี
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายณฐกร   คำน้อย
2. เด็กชายพิชญาภา   เดชคงทน
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์   ทูตศิริ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  น้อยสกุล
2. นางอินทิรา   ธนรัตน์พิศาล
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกฤตเมธ   โชคสุวรรณกุล
2. เด็กชายพรชัย   เมตตาพรหมวิหาร
3. เด็กชายอรรถนนท์   วงศ์ศรีสุดา
 
1. นางสาวสุนทรี   เทียนแก้ว
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จตุพรถาวรสกุล
2. เด็กหญิงพรรณี  -
3. เด็กหญิงแอะบลิ๊พอ  วรฤทธิ์ศิลป์
 
1. นางอัจฉราพรรณ  กันทาทรัพย์
2. นางสาววิลาสินี   อเนกคุณ
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงบญสิตา  โบแฮ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไพรฟ้าพนาธาร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีภูธร
 
1. นางสาวพรสุดา  เชวงกิจไพศาล
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  เลิศดวงรัตนา
2. เด็กชายพัสกร  ศรีพร
3. เด็กหญิงสิรินดา  รติเทวินทร์
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
2. นางเอมอร  วงค์คำ
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  นวลศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐชยา   สุภาพันธ์เลิศ
3. เด็กหญิงพรธิดา   ยงรัตนกุศล
 
1. นางวราพร  พรรณสุวรรณ
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงจิตรานุช   ศรีสุข
2. เด็กหญิงทัชชา   นิธิศิริพันธ์วงศ์
3. เด็กหญิงธนพร   ทองนพคุณ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขตผาติธารา
2. เด็กหญิงวรีรัตน์  คงเดิม
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เขื่อนเพชร
 
1. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายธารา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนิตยา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงบุปผา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทวีศักดิ์  ใจคงอยู่
2. นางสาวเสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายจักรภัทร  งามลาภรัตากุล
2. เด็กชายนภัสกร  หยกรัศมีโรจน์
3. เด็กหญิงศุภกร  กานนอนุพงศ์
 
1. นายเสริม  สีทา
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงกวีณา   สง่าบรรพต
2. เด็กหญิงครองขวัญ   กนิษฐภคนี
3. เด็กชายนิรันดร์   บงกชไฉไล
 
1. นางสาวพรพรรณ   ทะนันไชย
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงณิชา  โชคพาสุข
2. เด็กหญิงรมย์นลิน  มโนชภูษิต
3. เด็กหญิงสรัลพร  เพ็ญนภาผ่อง
 
1. นายชวลิต  ปัญญา
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวฉลองรัตน์  เฉิดฉายบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผดุงผกามาศ
3. นางสาวพิมพิศา  หยกล้วนนำแสง
 
1. นางรุ่งอรุณ  คชไพร
2. นางจิริสุดา  ธรรมขันธ์
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงนพคุณ  ยอดอาจอาสา
2. เด็กหญิงบำเพ็ญ  พนาบรรพต
3. เด็กหญิงสิริกานต์  วงศ์ยุพันธ์
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางตวิษา  พรรณสุข
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   มนุษยชาติ
2. เด็กหญิงพรสินี   โกพอ
3. เด็กชายอภิชาติ   เงินวงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอรสา  ฟ้าอร่ามศรี
2. นายณัฐพล  กันธิยะ
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงชนาภา  คุ้มมีความสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  ผู้รู้ปกป้อง
3. นางสาวสมพร  วรฤทธิ์ศิลป์
 
1. นางสาววิลาสินี   อเนกคุณ
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ลอยมูล
2. นางสาวศิริพรรณ  สมบูรณ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สฎาทู
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   วรรณวินิจ
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงธีรดา  ซื่อต่อดงดอย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  งามจารุเกรียงไกร
3. เด็กหญิงสุภิสรา  กานนอนุพงศ์
 
1. นางดวงดาว   เจริญเต็มเปี่ยม
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. นางสาวนภสสร  อุทิศพรชัย
2. เด็กหญิงปัญญาพร  พนาเชิดชู
3. นางสาวศุภิสรา  หาดสวรรค์
 
1. นางเพ็ญผกา  มณีเพ็ชร
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายทับทิมโทน  ยอดพนา
2. เด็กหญิงสุภาณี  ขยันขันแข็งยิ่ง
3. เด็กหญิงอำภาพร  ผาติพนากุล
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
2. นางสาววาสนา  เราเท่า
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงณัฏฐา   เมฆอรุณกร
2. เด็กหญิงดารารัตน์   โชติอรุณบรรพต
3. เด็กชายธีรเดช   กมลสูงสุด
 
1. นางสาววราพร  พรรณสุวรรณ
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นางสาวจีราภา   แต้มใบทอง
2. นางสาวปนัดดา   ถวิลครองศักดิ์
3. นางสาวปวีณา   ดาราเรืองรอง
 
1. นางสาวพรพรรณ   ทะนันไชย
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายกิตติกานต์  สุขเจริญวนิช
2. เด็กชายภูผา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นายไวพจน์  บุพกุล
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายกานต์ธี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายธนพัฒน์  อมรใฝ่ชนแดน
 
1. นายทวีศักดิ์  ใจคงอยู่
2. นางสาวสุทธิดา  กองกาญจนานันท์
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1. เด็กชายยุทธนันท์  ปัญญาฤทธิรงค์
2. เด็กชายรัชพล  พึ่งเศรษฐกิจ
 
1. นายสุทธินัย  วิริยศิลา
2. นางสาวชนิตา  พรมใจ
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายกานต์  เดโชก้องปฐพี
2. เด็กชายสุวภัทร  วิวัฒน์ไพรสน
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
2. นายชินดนัย  ติวรรณะ
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายเตธคุณ  ภูธรักษ์
2. เด็กชายเอกภัค  บูชาปกรณ์กุศล
 
1. นายทรงพล  มีผล
2. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กชายถิรวิทย์  ผู้รักธรรมชาติ
2. เด็กชายธีรภัทร  บวรเกษตร
 
1. นายเฉลิมพล  ปวงคำคง
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก่นเจิง
2. เด็กชายสรรเสริญ  ดวงคงสำเร็จ
 
1. นายการุณ  อุดมกิจศักดิ์
2. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กชายชาตรี  อมรวนา
2. เด็กชายณัฐพล  วิมานดิน
 
1. นายพศิน  จินดารัตน์
2. นายบุญยงค์  ดีเลิศวุฒิกร
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายทนุธรรม  เลิศใจสวรรค์
2. เด็กชายศรายุทธ  เพชรรังศรี
 
1. นางสาวศุภิสรา  สุวรรณคีรีเขต
2. นางสาวพิมพ์วิภา  นพมาศนิรันดร์
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายพะชิมู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงแอะเลอะซามู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นายจตุพล  ศรีสุขสันต์คงคา
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผ่องนิ่มนวล
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ประสานเยาวชน
 
1. นายธนพันธ์  จันทร์หงษ์
2. นางสาวฐิติพร  คะปุกคำ
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กชายกีรติ  ทวีกิจรุ่งโรจน์
2. เด็กชายพงศธร  กุญชรกุศลจิต
 
1. นายบรรเจิด  สังกิจ
2. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วบุรีย์
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพรรวินท์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอดุลย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ทินแย่ง
2. นางตวิษา  พรรณสุข
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กชายญาณภัทร   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเรมิกา  บุษบาศรีไสว
 
1. นางสาวสุจีรา  วงศาโรจน์
2. นายภัทรพงศ์  ดลสิริสวัสดิ์
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กชายปภาวิชญ์  นิธิดำรงรัตน์
2. เด็กชายมโหฬาร   จำเริญชลาลัย
 
1. นายธวัชชัย  ธนะฤทธิ์
2. นายอนิรุจ  คำรณคงคา
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายคิมหันต์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายนาวี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทวีศักดิ์  ใจคงอยู่
2. นายมาณพ  อร่ามจิต
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายจิรายุส  แสงไพรธรรมชาติ
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  มุ่งมั่นตั้งใจ
 
1. นางสาวสุธิตรา  ปัญญาสิทธิ์
2. นายปรีชา  มะโนสีลา
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายพลทอง   จิตรกรปราณีต
2. เด็กชายวิภพ  กุศลธรรมสถิต
 
1. นายวรวุฒิ  อุดปิน
2. นายอนุพงษ์  โชคกลางไพร
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 7 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมโน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  วรรณวงค์
2. นางสาวสุพร  พะก่าโต
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  สิริรักสุข
2. เด็กชายเทวราช  เมธาวิวัฒน์กุล
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
2. นายกมล  ไผทรัตนตรัย
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายฎีกา  เสถียรชัยภักดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธำรงค์ประกอบ
 
1. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
2. นายทรงพล  มีผล
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุจริยพรพงศ์
2. เด็กชายโภคิน  ไพรสุดาวงษ์
 
1. นายปิยะวิทย์  ปิยะโกศล
2. นางสาวยลดา  มาชื่น
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายธวัลกร  กิจวัตรชลธี
2. เด็กชายอนุวัติ  มาลัยดาว
 
1. นายธีรพรรณ  กันหม่อง
2. นายธีรยุทธ  เกี๋ยงคำ
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายจารุเดช  เพชรพนาพราน
2. เด็กชายธนพล  ชื่นเพลิน
 
1. นายวริทนันท์  ประณตพงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  เดโชเกษตรกิจ
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายอุทิศ   วาณิชสมบัติกุล
2. เด็กชายเจตริน   ศิริโสถาวัฒนา
 
1. นายสุทธิพร   ขวัญคีรี
2. นายอุกฤษฏ์   ไชยมาลี
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายวีรชิต  สงกรานต์สดใส
2. เด็กชายออส่าทู  ไม่มีนานสกุล
 
1. นางสาวธนัตพร  เต่อเน่อ
2. นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอชิตพล  คงอสภาพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ทินแย่ง
2. นางตวิษา  พรรณสุข
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  -
2. เด็กชายทักษิณ  มหารัตนชัย
 
1. นางสาวสนธยา  ปาลามา
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กชายพรประเสริฐ  บวรเกษตร
2. เด็กชายวีรวุฒิ  วันเผด็จ
 
1. นายเฉลิมพล  ปวงคำคง
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 5 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  คำวงศ์ษา
2. เด็กชายภีมพล  จงสมบูรณ์โชค
 
1. นายณัฐพงษ์  วรรณวงค์
2. นางสาวสุพา  พะก่าโต
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายพฤก  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายไพศาล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทวีศักดิ์  ใจคงอยู่
2. นายมาณพ  อร่ามจิต
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1. เด็กชายคณภรณ์  ปัญญามีศรี
2. เด็กชายสุชาพงษ์  แดนดงสณฑ์
 
1. นายผล  คำแปง
2. นายวัฒนะ  หน่อแก้ว
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 1. เด็กชายดนัย  สุดไฉไลบงกช
2. เด็กชายวิชัย  ผดุงพนา
 
1. นายอาทิตย์  พรหมเลิศ
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1. เด็กชายณัฐวัชร   สถิตรัตนา
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   อดิเรกนโคทร
 
1. นายณรงค์เดช   พงษ์พันธ์
2. นางสาวเนตรนภา   ชมภูแก้ว
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายปิติศักดิ์   คามภีรพรหม
2. เด็กชายศิวกร  ปันเจริญ
 
1. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
2. นางบุณยวีร์  คงความดี
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กชายธนโชติ  เพียรวัชวงค์
2. เด็กชายวรพล  ฤทัยกริ่ม
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
2. นายกมล  ไผทรัตนตรัย
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายอภิรัตน์  คงสำเร็จผล
2. เด็กชายเมทิชัย  เกียรติบุญสกุล
 
1. นายชัยพัทธ์  สวนสุวรรณ
2. นายณัฐ์ธชนพงศ์  ประพันธ์เดช
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายจิรภัทร  ค้ำจุนพนาลัย
2. เด็กชายพิชญะ  จี่ดี
 
1. นายวริทนันท์  ประณตพงศ์
2. นายยุทธพร  ระวังการ
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายธนกฤต  ณ วรรณทิพย์
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร   ตรีสุคนธา
 
1. นางสาวนิภา  เพียงไพรชม
2. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายจิรเมธ   กริชนรา
2. เด็กชายสิทธิพล   คล้ายวงประยูร
 
1. นายสุทธิพร   ขวัญคีรี
2. นายอุกฤษฏ์   ไชยมาลี
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงดวงพรมณี  ดั่งสายน้ำ
2. เด็กหญิงศรีวาพร  ประมวลประเสริฐ
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
2. นายสราวุฒิ  อาสาไพร
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายญาณวุฒิ  -
2. นางสาวศิวิมล   บุษบาศรีอัมพร
 
1. นายพิทักษ์  อุดธิ
2. นางสาวสุจีรา  วงศาโรจน์
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายชายลือ  สิริสถาพรไชย
2. เด็กชายแสนทิพย์  อนุรักษ์ภูมิ
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
2. นายสราวุฒิ  อาสาไพร
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.71 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายชาทีมู  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายสุทธิชัย  โศภางกูรไพร
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
2. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.85 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายกรวีร์   ฟ้าแดง
2. เด็กหญิงญาณิกา   ผจญสรรค์
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ์
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.16 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายณัฐพล  วงค์คล้ายพระจันทร์
2. เด็กชายศุ๓ชา  อธิฐานบุญ
 
1. นายศตวรรษ  กาละ
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายศรัณย์  พงษ์ไพรสกุล
2. เด็กชายแสงชัย  มีแคว้น
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
2. นายพิทักษ์  พิทาคำ
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลมูล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พิกุลแก้ว
 
1. นายชาญณรงค์  ยุทธกิจรัตนา
2. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงณิชากร   บุญมั่น
2. เด็กชายเทพอุทัย   หงส์สุนทรีย์
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
2. นางศันสนีย์  สมบูรณ์
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายซอโยซู  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายแทนเกีตรติ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรัชนีพร  มีสี
2. นางสาวกันต์กมล  คุณรัตน์
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ภู่สะอาด
2. เด็กชายวีรภัทร  นันต๊ะคำ
 
1. นางวิราวรรณ์  มีศรี
2. นายทรงพล  มีผล
 
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  ศรีมาลี
2. เด็กหญิงมูเซอหยื่อโซ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงรวี  ภาระกิจรุ่งเรือง
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา    ผาด่าน
2. เด็กหญิงฐิตาภา   สุขคีรีไพร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เพชรไกร
 
1. นางสาวดรุณี   เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้า   ขยันงาน
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงกัลยากร  หยกลาภนาเจริญ
2. เด็กหญิงธิตยา  พิมกว้าง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์   ประวิทยาไทย
 
1. นางสาวกรรณิกา  เดชไพรพนา
 
488 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชีวพรพัฒนา
2. เด็กหญิงธวัลพร  ชีวเกษมพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หยกจันทร์สว่าง
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิยะ
2. นางสาวพรธิดา  แสนทาโจ
 
489 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสาหิน 1. เด็กชายบุญมา  ผาติลาภพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพัชมัย  ใฝ่เงินทอง
3. เด็กชายสิทธิกร  สุนันทกร
 
1. นายวิทวัช  ชอบจิต
2. นางสาวภาวิณี  ต้ออาษา
 
490 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากานต์   โกมลจรูญ
2. เด็กหญิงพรชิตา   คุ้มประภา
3. เด็กชายอภิชาติ   วสุธานที
 
1. นายสมพงษ์   วงชัย
2. นายอานนท์  ก่อมงคล
 
491 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงขวัญพร  อุทิศพรชัย
2. เด็กหญิงพรพนาลัย  อุทิศพรชัย
3. เด็กหญิงวรัญธร  พนาเชิดชู
 
1. นางเพ็ญผกา  มณีเพ็ชร
 
492 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจนิสตา  วันทนา
2. เด็กหญิงศุภดา  นำน้อมจิตต์
3. เด็กหญิงเพ็ญทิชชา  มั่นในตน
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางตวิษา  พรรณสุข
 
493 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   ขจีไพรสกุล
2. นางสาวธนารักษ์   สง่าเพียรสิริ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   หยกแสงเรืองมุก
 
1. นางสาวดรุณี   เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้า   ขยันงาน
 
494 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวชฏาพร  เลิศสกุลทอง
2. เด็กหญิงธัญพร  เจริญใจ
3. เด็กหญิงปิณิดา  โรจนรัศมี
 
1. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
2. นางพิมพร  พจนาปิยะกุล
 
495 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปัญญาเลิศดี
2. เด็กหญิงพิชญา  จันเปง
3. เด็กหญิงเกวลิน  วันเผด็จ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ก่อสร้างสกุล
2. นายธนภัทร  ขันนาโพธิ์
 
496 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  เปล่งจริยาพร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ฌานประสิทธิ์ผล
3. เด็กหญิงอรปรียา  ดวงกมลหรรษา
 
1. นายชิษณุชา  มวลจันทร์
2. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสถียรพรเลิศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทันจิตสกุล
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บูชาบุญกุศล
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิยะ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองชัย
 
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์   ศิริวรรณากร
2. นางสาวสุธิสา    รัศมีโชค
3. นางสาวเกศแก้ว   คงบรรลุผล
 
1. นางวราพร  พรรณสุวรรณ
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
499 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. นางสาวจินดามณี   สิริบุญอภิรักษ์
2. นางสาวภาวินี   วสุรานที
3. นางสาวสุมินตรา  ภัทราพรหมกุล
 
1. นายจักร์กริช   คำอินทร์
2. นางสาวนารีรัตน์   คิดงาม
 
500 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศิลาชาล
2. เด็กหญิงพนิดา  บูชาดวงประทีป
3. เด็กหญิงสิริมา  ชีวสิทธิบุญ
 
1. นางสาวอัมพร  มีความถูกต้อง
2. นางจิริสุดา  ธรรมขันธ์
 
501 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กชายณภัทร  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงวรพันธ์  สุนันทา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุนันทา
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวณัฐนันท์  สุดสุขสันต์
 
502 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายจิตติกร  ใจธรรมโน
2. เด็กหญิงวรรณพร  คณาธนรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  อัศดงไพรี
 
1. นางเกษร  มีกำไร
2. นางปิยะนุช   วงค์หล้า
 
503 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายก้องภพ  จันทอง
2. เด็กชายทินภัทร  สงวนไพร
3. เด็กชายเขมทัต  ปิ่นญาติ
 
1. นายณัฐพล  ทาปิยะ
2. นางสาวหทัยทิพย์  เงินแก๊ง
 
504 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กชายนันทกร   ศรีศักดิ์มาลา
2. เด็กชายหฤทฏิ์   แก้ววิเศษ
3. เด็กชายเจษฎา  วิมลวุฒิวงค์
 
1. นายแสวง   อร่ามจิต
2. นายอภิเดช   ใจธรรมโน
 
505 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)    
506 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายชอบ  เลาจาง
2. เด็กหญิงวันสาย  ครรชิตอานนท์
3. เด็กชายสพล  นพคุณเจริญวงศ์
 
1. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
2. นางพิมพร  พจนาปิยะกุล
 
507 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุขใจแดนวนา
2. เด็กหญิงจันจิรา  มั่งมีน้ำใจ
3. เด็กชายอัครชัย  นรารักษ์ไพรวงศ์
 
1. นายศุภณรรฐ์  บุญซ้อน
2. นายเฉลิมชัย  ขวัญคีรี
 
508 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายณภัทร  ทวีสุขตระกูล
2. เด็กชายณัฐนนท์  ัผัดน้อย
3. เด็กชายเจริญชัย  พรเป็นเลิศ
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์คีรี
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงณัฐชกานต์  สุจริตสสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญสินี  กานนอนุพงศ์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เจริญเต็มเปี่ยม
 
1. นางดวงดาว   เจริญเต็มเปี่ยม
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชัยพิทักษ์  เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงสุทอร  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงสุรนุช  ธนวดีกุล
 
1. นางสาวมัณฑนา  เอกกุล
2. นางสาวสุนทรี  ศรีวิกะ
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายจีราพันธ์   ดาวประกายสี
2. เด็กหญิงนีรชา  แก้วต๋า
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น
 
1. นางธีรดา  สิงห์สูตร
2. นางสาวสุวนันท์  วงค์คำช่วย
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดลนทีดาว
2. เด็กหญิงดารินทร์  เสริมชีวิต
3. เด็กหญิงอัญชลี  หนึ่งในร้อย
 
1. นายชวลิต  ปัญญา
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กหญิงณัฐกมล   สิงขรสาคร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   วรรณเอื้อสกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์มารดา   บือแฮ
 
1. นางพิชารี  ขงเขตคราม
2. นางสาวมลฤดี  มั่นใน
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจันทนา  กานนอนุพงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เขียวภูมิชัย
3. เด็กหญิงลักษมี  ประทีปพจน์
 
1. นางดวงดาว   เจริญเต็มเปี่ยม
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  กิตติวุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงดาราณี  ถวัลย์เกียรติทวี
3. เด็กหญิงปารวี  กุญชรชนะศึก
 
1. นางสาวมัณฑนา  เอกกุล
2. นางสาวสุนทรี  ศรีวิกะ
 
516 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐวัชร์  มหาสิงห์
2. เด็กชายโกศัลย์  สิริวลัย
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางนฤนาท  วัฒนวงษ์
 
517 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายพีระพงษ์  วิเศษไพร
2. เด็กหญิงศีลพัชร์  ซาววงค์
 
1. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
2. นายปิยะพงษ์  เพียรวิทย์
 
518 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายทวีชัย  หลวงอุบล
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุนทรพนา
 
1. นายประทีป  กิจเมือง
2. นางสาวดาริกา  ฝั้นเต่ย
 
519 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงชลพินท์  ขวัญใจสมาน
2. เด็กชายณัฐภัทร   ขยันศุภกิจ
 
1. นายแสวง   อร่ามจิต
2. นายอภิเดช   ใจธรรมโน
 
520 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กระจายกุศล
2. เด็กหญิงเกศริน  เกีตรติธนาพร
 
1. นายชัชวาล  ต้าวแอ้ม
2. นางปิยะนุช  วงค์หล้า
 
521 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต   วนาวงศกร
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  เปรมจิตไพรสณฑ์
 
1. นางสาวพัดชา  รักเกียรติดี
 
522 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอนันตยา  ศรีลักษณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะแพ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
2. นางอารีย์  ศรีเมือง
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชมพูทาน
2. เด็กหญิงรักษิณา  ถิ่นอารัญ
3. เด็กหญิงวรกานต์  ปกรณ์กิจโชติ
4. เด็กหญิงวริศราพร  สุริยะ
5. เด็กหญิงสุธีรกานต์  วิทูรสัญจร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เกษมจิต
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงณัฎชยา  ใฝาสุขสรรค์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อมรใฝ่สติ
3. เด็กหญิงนภพร  สิทธิพงษ์
4. เด็กหญิงศุภสุตา  คุณคำ
5. เด็กชายสาละวิน  หล้าสมศรี
 
1. นางวิไลลักษณ์  มณีธร
2. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  นาคยิ้ม
2. เด็กหญิงปานชีวี  วิรัชศิลป์
3. เด็กหญิงอริสรา  คงคำ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ชะนารา
5. เด็กหญิงโชษิตา  นามวงค์
 
1. นางบุปผา  แสนวิชัย
2. นางสายรุ้ง  กันใจ
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1. เด็กชายกิติ  เอกรัตนขจร
2. เด็กหญิงชลดา  สิงขรค้ำชู
3. เด็กชายธนภัทร  คงกิติเกษม
4. เด็กหญิงนภัสสร  สิงขรฉายา
5. เด็กชายอภิชาต  สิงขรปรีดา
 
1. นางสาวเพียงใจ  บงกชวิจิตรรุ่ง
2. นางสาวชไมพร  เดโชเดชทวี
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พิทักษ์ไพรสนฑ์
2. เด็กหญิงฐานิกา  นพมาศนิรันดร์
3. เด็กหญิงณัฐมล  ประทีปพจน์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไผ่พันธุ์พฤกษ์
5. เด็กหญิงรุจิรา   ประจักษ์พนา
 
1. นางสาวพรชุลี  โชคกิตติพงษ์
2. นางดวงดาว   เจริญเต็มเปี่ยม
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา   ไพรีรักษ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ศรีพจนธรรม
3. เด็กหญิงศุภกานต์   ตั้งอิสระสกุล
4. เด็กชายอภิรักษ์   ใสสะอาด
5. เด็กหญิงอาณิชา   มือแป
 
1. นางสาวชุลี   คือปอ
2. นางสาววิภาสินี   คำแก้ว
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 1. เด็กหญิงกีรตฎา  พจน์หรรษา
2. เด็กหญิงพัชรายพร  พระจันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงอนันญพร  อำพรเลิศบุญ
4. เด็กหญิงอนันตพร  อำพรเลิศบุญ
5. เด็กหญิงอภิณฑ์พร  ใจเลิศองอาจ
 
1. นางอรุณี  จันเป็ง
2. นางสาวฐิติมา  ทิศรีไชย
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลุงอะดา
2. เด็กหญิงที่รักพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงมึมึ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงรมัย  อัครนิยาน
5. เด็กหญิงรัตนากร  วงษ์ชนากรณ์
 
1. นางสาวพันทิวา  กาวินสุข
2. นางจันทร์ทอง  ถาวรภัทรอาภรณ์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อมรใฝ่มงคล
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงพิมณภัทร  วงศ์ไชย
4. เด็กหญิงสิตาพร  ปรีดิพา
5. เด็กหญิงสิรินันท์  กุลศิริ
 
1. นางวิไลลักษณ์  มณีธร
2. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนวพร  จอมปวง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายสวาท
3. เด็กหญิงรักษิณา  โกทู
4. เด็กหญิงสุกฤตา  สืบพงษ์ธวัชชัย
5. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรนาภูมิ
 
1. นางสาวแสงมณี  ซื่อสัตย์
2. นางสาววีรยา  ปวงคำคง
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงปรินดา   จอวาแฮ
2. เด็กหญิงสิริพร   นิธิขจรเดชกุล
3. เด็กหญิงอภิสรา   ชื่นชัยชนะ
4. เด็กหญิงอาศิรา    ครองจักรวาล
5. เด็กหญิงอุรัสยา    ครองจักรวาล
 
1. นางชลิดา   วรวัฒน์กุลชัย
2. นางสาวจินดา   พจน์หรรษา
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงปริยดา  พยุงพนม
3. เด็กหญิงลักษิกา  ไพรศาลธารา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงอรนุช  แซ่เฮ่อ
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 1. เด็กชายธีรเดช  ปองโรจน์
2. เด็กชายนวพล  สกุลไพร
3. เด็กหญิงปานตะวัน  อมรใฝ่พัฒนา
4. เด็กหญิงพลิณี  บูชาพุทธรุจิรา
5. เด็กชายเดชา  คงสำเริง
 
1. นางอรุณี  จันเป็ง
2. นางสาวฐิติมา  ทิศรีไชย
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงณิชากร  กานนดิลก
2. เด็กหญิงวรรรลดา  สารพัดประดิษฐ์
3. เด็กหญิงศิริลักขณา  มิ่งศรีสุข
4. เด็กหญิงศุภกานต์  สัญญาสัมพันธ์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามจารุเกรียงไกร
 
1. นางธนาพร  มั่นอ่าว
2. นายเมธัส  มิ่งศรีสุข
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 1. เด็กหญิงณัฐพร   คีรีงาม
2. เด็กหญิงสาธิกา   น้อยนิทรา
3. เด็กหญิงสุจินทรา   นพคุณเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงอัญชลี    ปรีดาเปรม
5. เด็กหญิงเกสรา   สวรรค์โปรด
 
1. นายบุญฤทธิ์   ฤทธิเกษมพร
2. นายภูมินทร์  พนาอุกฤษฎ์สุข
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงจิรประภา  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงชิดชนก  ชมภูใส
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมยศ
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เหระโต๊ะ
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อธิฐานบุญ
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางสาวสุมาลี   คงสมปอง
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดำรงกิจมั่นคง
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เสงี่ยมใจ
3. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิรยา  จรรยาฉวีวรรณ
5. เด็กหญิงสุจิณณา   น้อยสุวรรณ
 
1. นางรุ่งนภา  คำชุ่ม
2. นางกุลนันท์   งามจารุธารเกษม
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กชายกามาดิน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชุติพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงซาเฮนา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงณิชากร  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายวิศรุต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจีระพร  มูลฟอง
2. นางสุวลักษณ์  ประดิษฐ์ชัย
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกนกพร  ผาติปัญญาอมร
2. เด็กหญิงนริศรา  ใฝ่สุขสรรค์
3. เด็กชายปิยะพงศ์  อมรใฝ่สติ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปันเกษม
5. เด็กหญิงสรัลพร  ษมาจิตเลิศ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อินสาร
2. นางสุภาพร  รัตนะวนา
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  สัญญาสัมพันธ์
2. เด็กหญิงธนาภา  งามลาภรัตนากุล
3. เด็กหญิงยลดา  สัญญาสัมพันธ์
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  เขียวภูมิชัย
5. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วงศ์แต๊ะ
 
1. นางธนาพร  มั่นอ่าว
2. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวชนาภา  สืบพงษ์ธวัชชัย
2. นางสาวดารุณี  เสริมทรัพย์กุล
3. เด็กหญิงพัชรี  ไม่มีชื่อสกุล
4. นางสาวศศิกานต์  เผ่าพากเพียร
5. นางสาวสุดาพร  ชันษายืนยาว
 
1. นายสิทธิชัย   บงกชวิจิตรรุ่ง
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  ผาติพรสมบัติ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  พิทักษ์ทิพากร
3. นางสาวมาลี  เกริกก้องไกร
4. เด็กหญิงศุภวรรณ  เดชธัญญโชค
5. เด็กหญิงสุธิดา  นิธิโสภา
 
1. นางพัชรินทร์  อุปนันท์
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์พร  โชคสุวรรณอรัญ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทวีนิธิโสมนัส
3. เด็กหญิงวิยาพร  ตระสักกานน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ตระสักกานน
5. เด็กหญิงอรทัย  อุทัยสุขศรี
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายจักริน  พิมานวนาลี
2. เด็กชายนัทพงศ์  อินตาปัญญา
3. เด็กชายภูวดล  ชีวเชิดพานิช
4. เด็กหญิงสิริชา  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงสิริณัฐ  อินต๊ะ
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
2. นางอัมพิกา  ใจน้อย
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยิ่งยศ
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  ดาวประกายสี
3. เด็กหญิงยะนิรา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงวรรณรดา  ปัญญาไพรวัน
5. เด็กหญิงอภิสรา  คงเปรมปรีดิ์
 
1. นายเดชาวัฒน์  วงษ์ภูธร
2. นางสุดฤทัย  อ้ายนันท์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  เลิศดวงรัตนา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ผาติดำรงกุล
3. เด็กหญิงปริตตา  ดำริเพิ่มสุข
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใฝ่ใจกิตติ
5. เด็กหญิงสิรินดา  รติเทวินทร์
 
1. นางเอมอร  วงค์คำ
2. นางนริสรา  โพธิพฤกษ์
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชอบเกียรติสกุล
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กระจายกุศล
3. เด็กหญิงวรรณพร    ธนาธนรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  อัสดงไพรี
5. เด็กหญิงเกศริน    เกียรติธนาพร
 
1. นางเกษร  มีกำไร
2. นางปิยะนุช  วงค์หล้า
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กชายปภาวิชญ์   นิธิดำรงรัตน์
2. เด็กชายพิชามญธุ์  ขจรเกียรติคีรี
3. เด็กชายภัทรศัย  คำรณคงคา
4. เด็กชายมโหฬาร   จำเริญชลาลัย
5. เด็กชายอักษร   ฌานชีวินสุข
 
1. นางสาวปริศรา    วิริยะภาพ
2. นางสาวผ่องศรี    คำรณธารา
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงดารุณี  มาลีบุญเลิศ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  สมบัติทองแท้
4. เด็กหญิงสมฤดี  เงินทองประกาย
5. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์   สม่ำเสมอ
2. เด็กหญิงนรกมล    วัฒนธรรมกูล
3. เด็กหญิงปานิสรา   ประจิตติสุบิน
4. เด็กหญิงพรรัตน์   ทุ่งฤทัย
5. เด็กหญิงสุรภา   นิรันดร์สุธี
 
1. นายธวัชชัย   คำมูล
2. นางสาวจินตนา   ธรรมนามวนา
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กหญิงทิวา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนันทิชา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงหน่อหมือแยตาเฌอปอ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงหน่อแบะคือ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายแอะเกอลึทู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
2. นางสาวมาลี  จริยาจตุรพร
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชยากร   สุจรัสพัฒนาพร
2. เด็กหญิงณัฐชนา   คงสง่ากุล
3. เด็กหญิงพิมพ์พลอย   สิงขรล่องไพร
4. เด็กหญิงวรัมพร   วนายืนยง
5. เด็กหญิงศิริพรรณ   กาญจนาสุกใจ
 
1. นายเอกรัตน์  กันแก้ว
2. นายธนกฤต  โอบอ้อม
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร   เลิศดวงรัตนา
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ใฝ่เภสัช
3. เด็กชายจิรพัส  เพียรประกอบกิจ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  เป็นวันเพ็ญ
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใฝ่ผลดีเลิศ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขยันกิจการยิ่ง
7. เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีทาทุม
8. เด็กชายประกาศ  ขวัญสุวรรณศรี
9. เด็กชายประชัน  -
10. เด็กหญิงพลอยปภัส  ชัยปราณี
11. เด็กหญิงมึมึ  -
12. เด็กหญิงวีรดา  จตุพรไชยศิริ
13. เด็กชายสุทิวัส  สุภชีพ
14. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  คำจันทร์
15. เด็กชายโชคชัย  สุขสันต์สำราญ
 
1. นางสาวกันธิชา  วงศ์ษา
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางเมธิกา  รัตนรังษี
4. นางจรรยา  สุธรรม
5. นางสาววรวรรณ  จีวะระ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิง ณัชวดี  ชูนราทิพย์
 
1. นางสาววรรษมน  สวาสดิ์ญาติ
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะริคี 1. เด็กหญิงเขมนิจ  วรวรรณถาวร
 
1. นางจันจิรา   กวินสิริ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คติอุดมมงคล
 
1. นายศาสตรา  วงค์มะโน
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   จับใจนาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  จินดาวงศ์
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงวรัญรญา  ซอยอรัญวา
 
1. นายอภิศักดิ์  ทิพย์มัง
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ใฝ่เอกภพ
 
1. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สิงขรฉายา
 
1. นางสาวเพียงใจ  บงกชวิจิตรรุ่ง
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ไพรศาลธารา
 
1. นางอำไพ  บุญซ้อน
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายวรัฐพงษ์  วิชัย
 
1. นายอนุสิษฐ์  ยาวิละ
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   ชวเลิศปัญญา
 
1. นางสาวสรัญญา  ชัยชนะไพร
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงชนินาถ  มะโน
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงรวิวรรณ   ศรีสุขสันต์คงคา
 
1. นางธีรดา  สิงห์สูตร
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  หยกบุญกมล
 
1. นางพรประดา  มั่งมีน้ำใจ
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจทา
 
1. นางสาวประทุมพร  อุตมณี
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงอรณิชา  เมืองศรีสด
 
1. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงสุพิชชา   มโนสำนึก
 
1. นางสาวพรพิมล  จินดา
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงอัญชฎาพร   ผดุงวนา
 
1. นางสาวอรุณวดี  ขจรเกียรติสกุล
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงขรโสภณ
 
1. นางสาวกนิกนันต์  ปัญญาคำ
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงสลินทิพย์    พัฒนาวรพงศ์
 
1. นายนิเทศ  ราตรีสุข
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงวราพร   จิรธรรมถาวร
 
1. นางสาวสรัญญา  ชัยชนะไพร
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงปวีณา   ธาดาพิมาน
 
1. นางสาวอรุณวดี  ขจรเกียรติสกุล
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงธนิดา  ช่วยการดี
 
1. นางอรพินท์  ดงสงเคราะห์
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายปยุต  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพรทิพา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยุทธนา  สุขชัยรังสรรค์
2. นางสาวอัมพร  กลิ่นรสทิพย์
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงณัฐดาพร   วิทยาสุวรรณกูล
2. เด็กชายรัชพล   เกอะมุย
 
1. นางกันต์กนิษฐ์   พิจอมบุตร
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ปู่หล้า
2. เด็กชายรัฐกร  มีสุขไพร
 
1. นางวริศรา  หลักบุญ
2. นายสิทธิชัย   บงกชวิจิตรรุ่ง
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายภูวนาท  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงอธิชา  คัมภีร์อาญา
 
1. นางสุทธิพร  เขียวมูล
2. นางพัชรี  แก้วปราณี
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายอภิชัย  เจตนาพิทักษ์
2. เด็กหญิงเมลดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีรศักดิ์  อุปกิจ
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายฐากร  เมืองพัฒนาไพร
2. เด็กหญิงสิรินดา  กำแพงแก้ว
 
1. นางสาววจี  แสนธิวัง
2. นางโสภา  เปล่งฉวีวรรณ
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายอภิรัตน์  เขื่อนทอง
2. เด็กหญิงอินทุภา  เจริญศรี
 
1. นางสาวนัฐกานต์  สุริยกานต์พรรณ
2. นางสุริน  กันชนะ
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1. เด็กหญิงณฤดี  พัฒนากรกุล
2. เด็กชายตรัยคุณ  นิธิเกษมศักดิ์
 
1. นายธนาคม  นะกาลัง
2. นางกาญจนา  พัฒนากรกุล
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงศิริดา  นิติทนาการ
2. เด็กชายเทียนชัย  เตชะนิมิต
 
1. นางสาวปุณชรัสมิ์  พัสกาลปักษ์
2. นายบรรเจิด  เจริญจิตร
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กหญิงชนิภา  โพธิวิชา
2. เด็กชายชัยบูรณ์  คงวินิจกุล
 
1. นางสาวนฤมล  คุ้มครอง
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายธนกฤต  สารภีสุวรรณศร
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทวีสุขตระกูล
 
1. นางสาวพรชุลี  โชคกิตติพงษ์
2. นางธนาพร  มั่นอ่าว
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปัญญาร่วม
2. เด็กหญิงฉันทิสา   เชิดชูคีรีมาศ
 
1. นางสาวทองแก้ว   น้ำใจธาร
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เกื้อกมลพร
2. เด็กชายภานุเดช   ไมตรีวรกุล
 
1. นางสาววิยะดา   ดำรงค์เมือง
2. นายธนบูรณ์   เปล่งจริยพร
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงวิชญาพร   รุกขชาติพงศ์ไพร
2. เด็กชายศุภวิชญ์   พรจงมั่น
 
1. นางสาว่นันทพร  มหาวงศ์
2. นายกิตติ  จารุชาต
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงณิชา  ค้ำชูคงคา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ขันติมงคลสกุล
 
1. นายอุ่นไอรัก  กวินกมลกุล
2. นางอารีย์  มินมุนินท์
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงพลอยปภัส   สุภาประพันธ์พงศ์
2. เด็กชายวิศิษฎ์  อุบลแย้ม
 
1. นางสาววิชชุดา  สาบรรณกิจ
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤทัยไพศาล
2. เด็กชายณัฐภัทร  หยกสถาพรกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปัญญาภิษัชเลิศ
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1. เด็กชายศรายุทธ  เลิศบุญสุขฤดี
2. เด็กหญิงศศิธร  มณีลักษมี
 
1. นายพูลพันธ์  ใจมา
2. นางสาวสุนารี  เลิศบุญไพรบูลย์
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายการิน   ขจรกิตติกุล
2. เด็กหญิงอริสา   ธาราคำรณ
 
1. นางสาวสุจิตรา   นิธิกานนโชติ
2. นางสาวสิริลักษณ์   งามจารุธารเกษม
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1. เด็กหญิงจนัชพร  ชีจสุนทรพงศ์
2. เด็กชายสุรดิษ  พะติแฮ
 
1. นายบัลลังก์  โมงปันแก้ว
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 1. เด็กหญิงวนัชพร   ชีวสุนทรพงศ์
2. เด็กชายสุรดิษ  พะติแฮ
 
1. นายบัลลังก์   โมงปันแก้ว
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายราวิน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเทียนแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยุทธนา  สุขชัยรังสรรค์
2. นางสาวอัมพร  กลิ่นรสทิพย์
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต   หยกลาภนำเจริญ
2. เด็กชายเอกชัย   คงคาเชิดชู
 
1. นายจักรพันธ์  ขันธ์ศรี
2. นางสาวทิฆัมพร  ไชยสิทธิ์
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายทีปกา  เฒ่าตระกูล
2. เด็กหญิงอรพิมล  ทรายกนกธารา
 
1. นางสาวนฤสรณ์  เทียนอินทร์
2. นางสาวสุดใจ  ชนาภัทรกุูลชา
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1. เด็กชายวันชัย   สัญจรไพร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ   สุภาวดีพร
 
1. นางสาวกันต์ญาณิธศ์   สุขสมบูรณ์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปทุมตราสกุล
2. เด็กหญิงแพรพลอย  อุทิศสุขสิงขร
 
1. นางเขมิกา  อยู่อินทร์
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  อาจเจริญ
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1. เด็กชายชาติชาย  เลิศบุญรัตนา
2. เด็กหญิงศิริพร  เกื้อกูลนิยมไทย
 
1. นายพูลพันธ์  ใจมา
2. นางสาวผ่องศรี  แก้วนิลตา
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายธัญกร  บุญทา
2. เด็กหญิงพรนภัส  หยกนิติพรลาภ
 
1. นางพิชญาภรณ์  รุ้งประนมกร
2. นางประพิศ  ศรีวิชัย
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
2. เด็กชายอุเทน  ย่านทราย
 
1. นางสุทธิพร  เขียวมูล
2. นางสาวนัฐกานต์  ประยูร
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงจันจิรา  กันทา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เสมอวงศ์ติ๊บ
 
1. นางวริศรา  หลักบุญ
2. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายทินภัทร  สงวนไพร
2. เด็กหญิงปวิตรา  พุ่มเพชรดี
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 1. เด็กหญิงพิชญา  วิมานไพรศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตะวันเพ็ญ
 
1. นางสาวนฤมล  คุ้มครอง
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เจริญธัญญาพร
2. เด็กชายสุพรชัย  จรัสชัยณรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตาสา
2. นางสาววิราณี  แก้วชิเชียรกุล
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงจินดา   กลการหาญ
2. เด็กชายทิวัตถ์   ระโรงสูงเนิน
 
1. นางสาววิชชุดา  สาบรรณกิจ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายปุณฑรี  รัศมี
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ทองจรรยาเลิศ
 
1. นางพรสวรรค์  มาลาวิลัย
2. นางสุภลักษณ์  อินทสิทธิ์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายณัฐชนน  งามจารุเลิศไมตรี
2. เด็กหญิงวริศรา   กานนอนุพงศ์
 
1. นางธนาพร  มั่นอ่าว
2. นางสาวพิมพ์พร  ณ วรรณติ๊บ
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ปัญญาสนั่นภพ
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  พัฒนากรกุล
 
1. นายธนาคม  นะกาลัง
2. นางกาญจนา  พัฒนากรกุล
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายต้นน้ำ   ปฐมสกุลไพร
2. เด็กหญิงปฐมพร    เพชรไพรวศิน
 
1. นายสุวศิลป์   อินต๊ะพันธ์
2. นายอัยยุบ   วงค์อิสลาม
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงพรธิดา  โศภาสายสุทธิ
2. เด็กชายพอเพียง  -
 
1. นายกมลพร  ไชโย
2. นายสุรชัย  ปินตาคำ
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกะริคี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาติเกียรติสกุล
2. เด็กชายวธัญญู  บุญนำไพร
 
1. นางสุพรรณี  กันหม่อง
2. นางสาววัชราภรณ์  มีสัตย์ใจ
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ชำนาญคีรี
2. เด็กชายศักดิ์ดา    เลาหาง
 
1. นายพัฒนพงษ์   เกิดมงคล
2. นายจิรายุ   วิมลสกุลตรา
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 1. เด็กหญิงชบา  สารภีสุวรรณศร
2. เด็กชายปองคุณ  รอนแรมวิถี
 
1. นางวาริกา  สุยะ
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิดา   พนมจรุง
2. เด็กชายอภิชาติ   เลิศสกุลไพร
 
1. นางศันสนีย์  สมบูรณ์
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. นางสาวจิดาภา  กันทรจำรัส
2. นายอำพล  กิตติมงคลการ
 
1. นางสาวศรีสมร  ฮองโยง
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นางสาวอาภรณ์  วนาเจริญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขยันจิตใฝ่ธรรม
 
1. นายกมลพร  ไชโย
2. นายสุรชัย  ปินตาคำ
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงพรศิริ  คงบรรลุผล
2. เด็กชายอัครเดช  ธำรงศักดิ์เสถียร
 
1. นายปัญญา  ขำเลิศ
2. นางมาลี  คำภีระ
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสุจิณณา  นุชนงคราญ
2. เด็กชายอดิศร  ส้มพันธ์วนา
 
1. นายอนันตพล  ปุกปัน
2. นางปภาพร  ศรีเจริญตระกูล
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ประชาชาติมติ
2. เด็กชายวิรัส  รวมแดนทอง
 
1. นางสาวอัศรี  คงชนะศัตรู
2. นายอลงกรณ์  ลือแฮ
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงบุลพร  ปัญญาโปร่ง
2. เด็กชายวรชิต  จุณณทรัพย์กุล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อินสาร
2. นางสุภาพร  รัตนะวนา
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงนงรักษ์   ปรีดาสิทธินันท์
2. เด็กชายมงคล   เลิศแหล่งวิถี
 
1. นางชีลี   สุขสมบูรณ์
2. นางนุชจีราภรณ์   จิตรค้ำคูณ
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. นายกมลภพ  สุรเสถียรไทย
2. นางสาวณัฐดา  ทองอุบลพรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตาสา
2. นางสาววิราณี  แก้วชิเชียรกุล
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงคัทลียา  สุธารณธรรม
2. เด็กชายธนภพ  ชีววุฒิโอภาศ
 
1. นางพิชญาภรณ์  รุ้งประนมกร
2. นางประพิศ  ศรีวิชัย
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายภานุกร   กนกวงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงอินฟ้า   ธูปประโคม
 
1. นางสาว่นันทพร  มหาวงศ์
2. นางสาวรุ่งนภา  รัตนา
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงพรพนา   ต่อบือ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์   พรกิจวัตร
 
1. นางสาวเกศินี  วิธุระ
2. นายศักดิพันธ์  ใสน้อย
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงจารุณี   โกมลช่อมาลี
2. เด็กชายทัตพงศ์   กาญจนาสุกใส
 
1. นางสาวธิดา   สารพัดประดิษฐ์
2. นางสาวรจเรข  ฤดีภัทรกุล
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงสุธารัตน์    เชิดชูสวรรค์
2. เด็กชายเทพนม    ทวีทองเพิ่มพูน
 
1. นายสุวศิลป์   อินต๊ะพันธ์
2. นางสาวอัศรา   วนาศิริ
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  กิจพอเพียง
2. เด็กชายภูริณัฐ  ทิพย์ปราโมทย์
 
1. นางสาวสุวิมล  ยานะกุล
2. นายชิษณุชา  มวลจันทร์
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พนมอารี
2. เด็กหญิงปัสกา  บำรุงพนัส
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไผ่พฤกษ์พันธุ์
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อาภาจันทร์
5. เด็กหญิงวรรัตน์  ขจัดพิษภัย
6. เด็กหญิงศรีสุดา  -
7. เด็กหญิงสิริธัญ  เปี่ยมปิติ
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  เปี่ยมปิติ
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ภูไพรเจริญ
10. เด็กหญิงอรพิมล  วงศ์อิทธิฤทธิ์
 
1. นางนริสรา  โพธิพฤกษ์
2. นางเอมอร  วงค์คำ
3. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แจ้งจิตร
2. เด็กหญิงกุลสิริ   สิริวิจิตรกุล
3. เด็กหญิงจันทพร   อรัญญางาม
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ชัยนำบิน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำแหลง
6. เด็กหญิงณิชมน   วิชชโลกา
7. เด็กหญิงนันทวรรณ์   อินต๊ะมะโน
8. เด็กหญิงนิชาภา   เกษมรัศมิ์
9. เด็กหญิงวรัญญา   อมรใฝ่ประยูร
10. เด็กหญิงศุภัสรา   ทาอ้าย
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1. เด็กหญิงจิราภา   สายธารเย็น
2. เด็กหญิงจีรภรณ์   โฆษิตวิมาน
3. เด็กหญิงชนิตย์ดา   เอกา
4. เด็กหญิงนิลวรรณ   โฆษิตพิมาน
5. เด็กหญิงมณีวรรณ   เอกา
6. เด็กหญิงมายณ์   ลักขณจันทร์
7. เด็กหญิงวรินทิพย์   พจน์วรนาท
8. เด็กหญิงสุนิสา   สายธารเย็น
9. เด็กหญิงอติการณ์  ไฉไลพิมาน
10. เด็กหญิงอัษจารีย์   สัญจรไพร
 
1. นายวัฒนา   ปัญญากาศ
2. นายอินทรายุธ   เพ็ญจิตต์
3. นางธิดารัตน์   บุญนัก
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ชาติพลพิสุทธิ์
2. นางสาวธันยพร  เย็นศิลาแลง
3. เด็กหญิงประติภา  บรรพตวิมาน
4. เด็กหญิงพิมประภา  พริ้งพราว
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  อรุณรุ่งรัตนา
6. เด็กหญิงรัญชนา  แหลมไพรี
7. เด็กหญิงลักขณา  เมืองชัยมูล
8. เด็กหญิงสุชาวดี  คงความเลิศ
9. นางสาวสุดาพร  นุชนงคราญ
10. นางสาวสุดาพร  พิศชวนมอง
 
1. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
2. นางวริศรา  หลักบุญ
3. นายสิทธิชัย   บงกชวิจิตรรุ่ง
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงญาดา   สุภาพจรรยา
2. เด็กหญิงนฤมล   จลศรัทธาธรรม
3. เด็กหญิงประวีณา   ประกาศิกทอง
4. เด็กหญิงศศิกานต์   ยงศรีปณิธาน
5. เด็กหญิงศิรดา   ศรีมณีทองกุล
6. เด็กหญิงศิราพร   สรวงสวรรค์
7. เด็กหญิงอรทัย  หรรบ้านโคทร
8. เด็กหญิงเฟรนซี่   วงศ์แพทย์เสถียร
9. เด็กหญิงเมธาพร   นิธิสมหวังชัย
10. เด็กหญิงเมษยา   ไกวัลอร่ามแสง
 
1. นายกัมพล  กมลวิสัย
2. นางสาวสิงหาภรณ์  สรวงสวรรค์
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงจารุภา  นิธิในเกียรติ
2. เด็กชายจิรพัส  วัฒนจิรารัตน์
3. เด็กหญิงณัฐพร  เทพีอาทิตย์
4. เด็กหญิงณัฐพร  บังวัน
5. เด็กหญิงพัชราพร  ถนอมการ
6. เด็กชายพีรยุทธ  พรมเสน
7. เด็กหญิงภาวิณี  พิบูลกิจการ
8. เด็กชายวราพัฒน์   อุทกวาทิน
9. เด็กหญิงศรีโซซอ  ไม่ทราบนามสกุล
10. เด็กหญิงเชอเก  ไม่ทราบนามสกุล
 
1. นายภัควัฒน์  สุปินโน
2. นางสาวสุลาวัลย์  สิทธิน้อย
3. นางสาวพิชญา  ปัญโญนันท์
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดลนทีดาว
2. เด็กหญิงกัลยา  ดีดวงดาว
3. เด็กหญิงกานธิดา  บุญนำหนุน
4. เด็กหญิงณิชา  โชคพาสุข
5. เด็กหญิงดรัลพร  ชาติชัยอนันต์
6. เด็กหญิงดารินทร์  เสริมชีวิต
7. เด็กหญิงธันยพร  พงศ์ยุวพันธ์
8. เด็กหญิงวิภาพร  รักษ์พงไพร
9. เด็กหญิงอัญชลี  หนึ่งในร้อย
10. เด็กหญิงเขมิสรา  แจ่มจำรัสศรี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ปัญญา
2. นางสาวปุณชรัสมิ์  พัสกาลปักษ์
3. นางสาวรัศมิ์ลภัส  กัลยาณเลิศ
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงกชพรรรณ  ประมวลประเสริฐ
2. เด็กหญิงกัลยากร  ดำรงความชอบ
3. เด็กหญิงชญานนท์  เลิศบุญสันติ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดั่งดวงจันทร์
5. เด็กหญิงธิตาภา  โชคลาภการกิจ
6. เด็กชายมนัสชัย  ขุมทรัพย์พนา
7. เด็กหญิงวริศรา  คงกิจมั่นเลิศ
8. เด็กหญิงสุชานันท์  คงกิจมั่นเลิศ
9. เด็กชายอานนท์  บรรเจิดโชติช่วง
10. เด็กหญิงเจนสุดา  คงกิจมั่นเลิศ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
2. นางสาวขนิษฐา  พิศฎางค์
3. นางสาวชนม์วรินทร์  ทวีเลิศวุฒิกุล
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขจรธรรมพาที
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ถาวรวัชรประกาย
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงขรโสภณ
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อาสามุข
5. เด็กหญิงปิ่นธิดา  กุลประเสริฐสุข
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ชีวินเกริกสกุล
7. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ค้ำชูคงคา
8. เด็กหญิงรวิพิมพ์  ไกรสิทธิ์สกุล
9. เด็กหญิงศิริกานต์  ไพรทองคีรี
10. เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์ดีเจริญกุล
 
1. นางสาวกนิกนันต์  ปัญญาคำ
2. นางสาวพิมพ์นภา  คำภีระ
3. นายสุรสิทธิ์  ฟองลอย
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกันธิชา  -
2. เด็กหญิงจีรกา  จตุพรถาวรสกุล
3. เด็กหญิงจุแปะ  -
4. เด็กหญิงธนพร  คิดประสิทธิ์ศิลป์
5. เด็กหญิงธนภรณ์  กลิ่นหอมกระจาย
6. เด็กหญิงวราภรณ์  อเวกษา
7. เด็กหญิงศิรพร  ดวงใจรักมั่น
8. เด็กหญิงสุจิรา  ครองขุนคีรี
9. เด็กหญิงสุพิมษา  กลิ่นหอมกระจาย
10. เด็กหญิงเกวลิน  ขยันทวีคูณ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง
2. นางสาวทัศนีย์  ห้วยเสน
3. นางสาวนชวรรณ  คำคุณ
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1. เด็กหญิงกชพร  นิรันดร์พร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ธวัฒน์สิริ
3. เด็กหญิงนิชนันท์  เกลียวมนิลา
4. เด็กหญิงนิภาพร  สิวนาชัย
5. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงตาประกาย
6. เด็กชายพาทิศ  ใจรักสงบ
7. เด็กหญิงภคนันท์  อรุณรุ่งรัตนา
8. เด็กหญิงภาพิมล  อุดมทวีกุล
9. เด็กหญิงศุภานัน  ชีวเฉลิมโรจน์
10. เด็กหญิงสรัลพร  เกลียวมนิลา
 
1. นางสุดา  เกรียงไกรรุ่ง
2. นางสาวศิริพร  เด่นวิช้ย
3. นายสุวสันต์  ดวงดอกมูล
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วนาลัยวิมาน
2. เด็กหญิงบัญทิตา  บรรพตธารา
3. เด็กหญิงพชิรา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงพอแอะ  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายมทินา  ศรีโสภาจำปี
6. เด็กหญิงมิมิ  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงรมัญยา  ศรีไสวดาวเรือง
8. เด็กชายริดา  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีโสภาจำปี
10. เด็กหญิงเอเส่อตาทู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวฉัตริกา  คำสิงห์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไพรสงเคราะห์
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หาด 1. เด็กชายชมรักษ์   วิมานแจ่มใส
2. เด็กชายฐิตากร   วิมานสุขสันต์
3. เด็กชายธนาชัย   วิมานโฆษิต
4. เด็กชายนุภาพ  -
5. เด็กชายวีรพัช   วิมานสุขสันต์
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์   วิมานฉลอง
7. เด็กหญิงสายดาว   วิมานตระการ
8. เด็กหญิงส่อดา   รัตนชัยฤกษ์ดี
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   วิมานตระการ
10. เด็กหญิงเสาวนีย์   พรประภาเลิศ
 
1. นายเด่นชัย  กิติศรี
2. นายอนันต์  ตระหง่านไพร
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ค้ำชูพนาดร
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดาราทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  ก๋าวิชัย
4. เด็กหญิงวลัยภรณ์   วงศ์นีรนาท
5. เด็กชายศุกร์ทร   ชัยเพชรงาม
6. เด็กชายสิริชัย   สิริวนกิจ
7. เด็กชายสุชาติ  วนคีรีพิทักษ์
8. เด็กชายสุรเดช   วัฒนะมิ่งเมือง
9. เด็กหญิงเสาวณีย์  พรมีเกียรติ
10. เด็กชายเอนก  เชวงกิจเสถียร
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
2. นายยุทธนา  ชาญชัยวรพงศ์
3. นายสุปราณี  พจนาปิยะกุล
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวจิราภา   สถาพรไพรวัลย์
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  ชีวไพรคีรี
3. เด็กหญิงพรทิตย์   พนาลัยวิมาน
4. เด็กหญิงพอรี  ต่อบือ
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   ต่อบือ
6. นายสติ   ทรัพย์ประภาสกุล
7. นายสมชาย   บุษบาศรีอัมพร
8. เด็กหญิงอรทัย   วิมานสายชล
9. เด็กหญิงเจนจิรา   มนต์มุติตา
10. นางสาวเสาวภา   สกุลจันทร์จำรัส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศินา  ฮองโยง
2. นางอุบลรัตน์  ประเสริฐพระพร
3. นางสาวพรสุดา  เชวงกิจไพศาล
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงกมลชนก  หวังไพรเจริญ
2. นายชวิน  วิริยะปราณี
3. นายณัฐพงษ์  ฐิติรัตน์ธารากุล
4. นายณัฐวุฒิ  ทองรัตน์
5. นายณัฐสิทธิ์  ภัทราภรณ์กุล
6. นายพลวัฒน์  ญาณฤดี
7. นายพัทธพล  ชาญชัยวรกิจ
8. เด็กชายราชศักดิ์  คงมานะ
9. นายสรวิชญ์  เปล่งกุศล
10. เด็กชายสรายุทธ  นักรบไพร
 
1. นายอุทัย  ขจรงามยิ่ง
2. นางสุธินันท์  จันตาโลก
3. นางเอื้องดอย  ไพศาล
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายกิตติภพ  อร่ามมงคล
2. เด็กชายปฏิพล  เทิดทูนพาณิชย์
 
1. นายรัชนาท  รักวงศ์ตระกูล
2. นายเจริญ  คุ้มครองโชค
 
652 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาลีบุญเลิศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริสุขปัญญา
 
1. นางสาวณัฐกิตติ์  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวณัฐกิตติ์  แสงสุวรรณ์
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายชนวีร์  เกษตรไพรวนา
2. เด็กชายสุรวัศ  มณีชัยพร
 
1. นางอโนทัย  เย็นสุหัส
 
654 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงจันจิรา   เก่งค้าขาย
2. เด็กชายประกาศ   ชลธรธนคงคา
 
1. นายกิตติภัทร  บารมีรัตนชัย
2. นางสาวสุจินันท์  ชัยเพชรภูธร
 
655 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทรายทองธารา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แก่เลาวือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากรณ์  เตชะสืบ
2. นายสามชัย  ซูอัชนโชติ
 
656 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายกรรณิการ์   คงความเพียร
2. เด็กหญิงวนิดา   หนุนตระกูลชัย
 
1. นายอภินันท์   ขันติยะ
2. นางสาวกัญจน์ชญา   มั่นอ่าว
 
657 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 1. เด็กชายจักรดุลย์  กรีฑาวัน
2. เด็กหญิงนรวีร์  วนาอนุรักษ์ไพร
 
1. นายอภิโชค  แสนสา
 
658 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงธัญสินี  แสงสง่า
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริคำพร
 
1. นายสุเชาว์  ทิพย์ประเสริฐ
2. นายเอกชัย  กำแพงแก้ว
 
659 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ตระสักธารา
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ถาวรสิงขร
 
1. นางสาวสายธาร  กุศลศิริ
2. นายธีรพัฒน์  จรุงสกุล
 
660 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงน้องคำ   ปัญญาร่วม
2. เด็กหญิงพรกนก   คงนิติกุล
 
1. นางสาวสุธีรา   ยาวิชัย
2. นางสาวพัชรี  ปวนใจชม
 
661 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วิมานธิติ
2. เด็กชายปัญญากร  ศรีทองไพโรจน์
 
1. นายยุทธพร  ระวังการ
 
662 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1. เด็กชายกรวิญ์  ชื่นชมไพรขจี
2. เด็กชายปฏิภาณ  สุภาพจรรยา
 
1. นายธเนศ  อุทธโยธา
 
663 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงธันยพร  พงศ์ยุวพันธ์
2. เด็กหญิงสโรชา  พิศชวนมอง
 
1. นายนราธิป  ยาวิชัย
2. นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง
 
664 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงปริชาติ  ชลบริสุทธิ์
2. เด็กชายวีรภาพ  ลำยองยุคลธร
 
1. นายปิติพงษ์  หม่องเขียว
2. นายเจตรินทร์  ตันคำ
 
665 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พนมอารี
2. เด็กหญิงปริตตา  ดำริเพิ่มสุข
 
1. นางศิขริน  มงคลเจริญฤทธิ์
2. นางเอมอร  วงค์คำ
 
666 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กหญิงมาลิษา  โชคชะตาศรีสุข
2. เด็กหญิงอารยา  ชำนาญคีรีไพร
 
1. นายสนั่น  หลักรอด
2. นางธัญญา  ชำนาญคีรีไพร
 
667 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แก่นเจิง
2. เด็กชายพุฒิสรรค์  ดวงกมลพิทักษ์
 
1. นายพชร  ศิละวรรณโณ
2. นายสุธีรัตน์  กาญจนมยูร
 
668 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงวาสินี  พลอยดีจริง
2. เด็กชายเอชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายไวพจน์  บุพกุล
 
669 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงพิชนรี  โกฎิมูล
2. เด็กหญิงรัชชประภา  สุติน
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  คำภีระ
2. นายอิศรา  บุญสุทธิ
 
670 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กชายทินภัทร  สร้อยสายทิพย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เฉิดฉายแจ่มใส
 
1. นายสรายุทธ  ปันทะวัง
2. นางสาวจุฬารัตน์  ว่องไว
 
671 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายอนุพงศ์  สุภาวรรณ
2. นางสาวอารีญา  ดวงพร
 
1. นายพรสวัสดิ์  กรุณาคุณ
 
672 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงปาลิดา   ชีวบุญสิทธิ
2. เด็กชายพีรณัฐ   แดะควา
 
1. นายสมโภชน์   สุขสำราญ
 
673 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายพิชิตชัย  เพชรดาสามัญ
2. เด็กชายวัชรพล  เปาะแปะ
 
1. นายไวพจน์  บุพกุล
 
674 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ์  พนาดรหรรษา
2. เด็กหญิงอัครยา  พิรุฬห์กันทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง
 
675 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กชายนวนพ  มหาศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กชายเกศฏา  มหาศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายกรภัทร์  ใจมาดี
2. นางชนากานต์  มหาขุนคีรี
 
676 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายวีรภัทร   จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสายใจ   ชัยวัฒนศักดิ์
 
1. นายแสงสุรีย์  สง่าเดชปรีชากิจ
2. นายสุดเขต  กันทา
 
677 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิทธิด้วง
2. เด็กชายเอกชัย  พงศ์พิทักษ์ภูผา
 
1. นายอาทิตย์  จีรยุทธนา
2. นายสุพันท์  สิงขรบรรจง
 
678 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงชญานิศ   กมลวิสัย
2. เด็กหญิงศรสวรรด์  วรรณพนา
 
1. นายกัมพล  กมลวิสัย
 
679 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ขจรกิตติกุล
2. เด็กหญิงอัทธนีย์   ถาวรสิงขร
 
1. นายณัฏฐพล    มณีธร
2. ว่าที่ร้อยตรี ดนุรักษ์    คำมาลา
 
680 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกันตา  โกศลเจริญกิจ
2. เด็กชายสมชาย  วรฤทธิ์ศิลป์
 
1. นายองอาจ  สารคำ
2. นางสาวสุชาดา  เยี๊ยะสูงเนิน
 
681 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงซีแด  มีเนิ้อทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  เปล่งฉวีวรรณ
 
1. นายชัชวาลย์  สุทน
 
682 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงนวลทอง  พัฒนาเผ่าสกุลทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ดีงาม
 
1. นายปรีชา  มะโนสีลา
2. นางสาวสุธิตรา  ปัญญาสิทธิ์
 
683 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงจิราภา   วินิจกิจเจริญกุล
2. เด็กชายวีรภาพ   บุษบาศรีไสว
 
1. นางสาวสุจีรา  วงศาโรจน์
2. นายศักดิพันธ์  ใสน้อย
 
684 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ทุ่งท้องนภา
2. เด็กหญิงหนึ่ง  สระจันทร์แผน
 
1. นายอาทิตย์  บุญมั่น
 
685 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  เลิศบุญสันติ
2. เด็กหญิงธิญดา  คงกิจมั่นเลิศ
 
1. นายพิทักษ์  พิทาคำ
2. นายสุทธิศักดิ์  ยานะกุล
 
686 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ประชาชาติมติ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   เมืองไพรงาม
 
1. นางสาวนันทการ  ศิริ
2. นายเฉลิมพล  เนื่องนิธิภาดี
 
687 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  คติธรรมถาวร
2. เด็กหญิงวรรณพร  ผดุงเกษตร
 
1. นายสมยงค์  ฐานะวิชัย
2. นายธีรพงศ์  ปัญญา
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายชุมแพ  -
 
1. นางสาวศรีจันทร์  อมรใฝ่ศรีศักดิ์
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงอิษยา  ดอกเฟื่องฟ้า
 
1. นางกันยา  เฟื่องถิ่นฐาน
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุศลศิลธรรม
 
1. นางพิมลพรรณ  สมบัติพนา
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงณภัทร   ทวีเกียรติกำจร
 
1. นางอนุชิตา    คำมาสาร
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงศศินา   วรรณพนา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนา
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ถิ่นวนา
 
1. นางสาวชุติมา  แสงน้อย
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงนิพรรณพร  นภัสกรกานต์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอเฮโรทู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวมาลี  จริยาจตุรพร
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกรชัย   เจริญสว่างธรรม
 
1. นายวีรศักดิ์   วงค์อ้าย
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายธนา  บัวลอย
 
1. นางอรพิณ  อัยกร
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงกู่ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชาตพลบริสุทธิ์
 
1. นางสาวสมใจ  ดำรงกิจมั่นคง
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงตรีรดา   กลิ่นชัยประภา
 
1. นางสุกัญญา    เกียรติยศ
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กชายชินกฤต  ชมไพรวัลย์
 
1. นางจิราพัชร  ก่อวิกัยโกศล
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิทยาป่างาม
 
1. นางสาวกาญจนา  งามละออ
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วหิน
 
1. นางสาวชุติมา  แสงน้อย
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  บงกชพนาไพร
 
1. นายนวพงษ์  โอบอ้อม
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกริชกร  -
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงธันยมัย  เชิดชูดอย
 
1. นางสาวปนัดดา  โพธิ์สุวรรณ
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงฑิตยา   นุบุญไชย
 
1. นายจักรพงษ์​   ธิวงษ์
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายแกวโกโม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  อยู่ไทย
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายสมาน  รัศมีเดือนเด่น
 
1. นายกิตติภูมิ  มโนกุลชัย
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ราษฎร์บำรุงไพร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายสุรชัช  ฌานชีวิน
 
1. นายธนทัต  เพียรวิทย์
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ก่อกู้เกียรติคุณ
 
1. นายชาติชาย   ดำเกิงธารา
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายมโน   เจริญแจ่มพรดำรง
 
1. นายวีรศักดิ์   วงค์อ้าย
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ยวงลังกา
 
1. นางเอื้อเฟื้อ  กูลพรม
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  สมบัติทองแท้
 
1. นายการัณต์  ซาวบุญตัน
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงอธิชา  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
1. นางสาวกาญจนา  งามละออ
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอมาลู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวมาลี  จริยาจตุรพร
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงวิภาวนี  ทรายทองธารา
 
1. นายสมบัติ  เฒ่าตระกูล
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดงกู่ 1. เด็กหญิงคุณาลัย  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นายสุนันท์  นายสกุล
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เอกมณีไพรพงศ์
 
1. นายเอกลักษณ์  แสงน้อย
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงภัทรพร  ประชาพฤธ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงธนพร  ชื่นประสบ
 
1. นายวัชระ  หยาดทองคำ
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายพนม  บงกชพนาไพร
 
1. นายนวพงษ์  โอบอ้อม
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายกิตติกร   พิมานลาวัณย์
 
1. นายจักรพงษ์   ธิวงษ์
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงศรันย์พร  พิศาลสิงขร
 
1. นายสัญญณันท์  วรรณคำ
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายภาคิน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวธีราพร  ชีวสัมพันธ์สุข
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กชายชลธี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อัมพรนภา
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงเชอเก  ไม่ทราบนามสกุล
 
1. นางอารี  บุญลือ
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงกชนันท์   แต๊ะโพ
 
1. นางสาวจารุณี   แสนดั่งใจ
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กหญิงรัศมี  ฐากูรพนมเศียร
 
1. นางอำภา  สุภะมาตรา
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงพรชนัน  เกษตรไพรวนา
 
1. นางกันยา  เฟื่องถิ่นฐาน
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงปริศนา   ค้ำชูคงคา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนา
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายชนวัน  ปัญญาเลิศภิษัช
 
1. นายกิตติ์พิพัชญ์  ใจพันธ์
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีนิติกร
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  สุขบรรจง
 
1. นายชัยวัฒน์  มีบุญ
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงพิตตินันต์  หยดพฤกษา
 
1. นางสาวอโรชา  นะที
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงเพชรา   ศรีจรัสพร
 
1. นางอนุชิตา   คำมาสาร
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงหน่อเม่พอ   -
 
1. นายวิเชียร  สันจันตา
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงนิดานุช  สุคนธ์ชาตรี
 
1. นางสาวอาภาพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 1. เด็กชายชานนท์    จอแฮ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  นิธิสมบัติสถิต
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงสายบัว  สง่าปิยประเสริฐ
 
1. นางสาวพรพิศ  กะนะ
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงอัญชัญ  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงอารยา  ลดาวัลย์เวชกิจ
 
1. นางสาวปาณิศา  เภตรา
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 1. เด็กชายกิตติภพ   รักรังสรรค์
 
1. นายเกียรติเดช   ผู้รักความขยัน
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1. เด็กหญิงรักษิณา  คำมีสว่าง
 
1. นางสุพรรณิการ์  ก้อนแก้ว
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญคำมา
 
1. นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดลนทีดาว
 
1. นางสาวอาภาพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายอารักษ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวธีราพร  ชีวสัมพันธ์สุข
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงศศิทินธ์  กระจ่างไพร
 
1. นายโอภาส  ประวัติงาม
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กชายประเสริฐ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อัมพรนภา
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพอลุหลุ่  -
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายชลิต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุนทรียา  เยาวโสภา
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ครองอำนวย
 
1. นายกิตติภูมิ  มโนกุลชัย
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงนีรนันท์  เบญจวรรณวงศา
 
1. นางสาวโสภา  กิจโชคประเสริฐ
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายวัชร  ผ้าน้ำฝน
 
1. นางสาวสุประวีณ์  ไผทรัตนตรัย
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีโสภาสง่า
 
1. นางสาวปิยนาฏ  วนสกุลชัย
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี   ภาวนาพร
 
1. นายเสริมเกียรติ   ดวงทิพย์
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1. เด็กหญิงฉันทิกา   สุภาพจรรยา
 
1. นางสาวเนตรนภา   ชมภูแก้ว
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายสมรักษ์  สุชาญมงคลกิจ
 
1. นายกิตติ์พิพัชญ์  ใจพันธ์
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงสุชีวา  เจิดจรัสกุล
 
1. นางสาวสายธาร  กุศลศิริ
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร  สิทธิชาติ
 
1. นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงนิศาชล  เบญจคีรี
 
1. นางสาวเจียรนัย  เลิศบุญกุศล
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 1. เด็กหญิงขวัญใหม่   ผู้ครองพนา
 
1. นายสุชาติ   สุภาราษฎร์
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกษมมณีเลิศ
 
1. นางชนาภา    สิทธิ์คงตั้ง
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญใหญ่
 
1. นางปรานี  เต๋จ๊ะ
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดงกู่ 1. เด็กหญิงอรธิดา  รักชาติยิ่ง
 
1. นายสุนันท์  นายสกุล
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กชายอนุชาติ   เฉลิมชัยเกตุ
 
1. นางสาวสุนิดา   พงษ์ไพรวัน
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เนินไผ่งาม
 
1. นายวัชระ  หยาดทองคำ
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายสุรชัย  ฉันทกุลถาวร
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงธิดา  เจิดจรัสกุล
 
1. นายสัญญณันท์  วรรณคำ
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงสุปรีดา  คงสำเร็จผล
 
1. นางสุธินันท์  จันตาโลก
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นางสาวหน่อแอะมู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนวพงษ์  โอบอ้อม
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงดรุณี  ดาวนภา
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนิชา  พัชรพนา
 
1. นายวัชระ  หยาดทองคำ
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงนภาพร  นิ่มนวลสิงขร
 
1. นายเอกลักษณ์  แสงน้อย
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทรเมธีกุล
 
1. นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นางสาวสุนิสา   วุฒิไกรอนันต์
 
1. นายฉัตรชัย   ก้อนมณี
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพจนีย์  อุดมคงคาคีรีไพร
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรัญชนา  ใฝ่สิริเลิศ
 
1. นางสาวเจียรนัย  เลิศบุญกุศล
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นางสาวจิราภา   เจริญจุรีรัตน์
 
1. นายฉัตรชัย   ก้อนมณี
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนไท่จง 1. นายกิตติภพ  บงกชวิจิตรกุล
 
1. นายเอกลักษณ์  แสงน้อย
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นายศตายุ  คุ้มระวีโชติช่วง
 
1. นายสมเพชร  ชะโพ
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  พุทธมณี
2. เด็กชายธณวุฒิ  อ่อนสำอางค์
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางปราจิน  สายฝั้น
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงอรทัย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวปราณี  พิสสมัย
2. นางสาวสุทินา  เจริญสิทธิ์
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายประวุธ  สุขอัมพร
2. เด็กชายวุฒิชัย  สว่างธานี
 
1. นางสาวธีราพร  ใจกอบกู้
2. นางสาวจันทนิภา  ลุงทา
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กหญิงธัญสินี  ทิพย์ปราโมทย์
2. เด็กชายวรรณลภย์  สุริยเปล่งแสง
 
1. นางสาวสาธิตา  กัณนิกา
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงขีพู  กรินมรกต
2. เด็กหญิงอภิญญา  หอมวิไล
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กหญิงชาลิสา   แสวงสวัสดิ์ชัย
2. เด็กหญิงพรสินี    ถวัลย์ชลาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์    ตระกูลแก้ว
2. นางสาวมะลิวัน   อมรกล้าหาญ
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายโยทิน  มงคลปัญญาใจดี
 
1. นางสาวสุทินา  เจริญสิทธิ์
2. นางสาวเตือนใจ  แสงจำ
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อัมพรนภา
2. นางฤทัยวรรณ  สิงห์ทอน
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กหญิงชมพู  ไพรขจี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์   สกุลดง
 
1. นางสาวสาธิตา  กัณนิกา
2. นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายวรชน  ภัทรกิจขจร
2. เด็กชายวุฒิศาสตร์  คุณาวัชระกุล
 
1. นายวิมล  มีฤทธิ์เดช
2. นายนรินทร์  ปันจา
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงทัศนีพรรณ  เขอะมา
2. เด็กหญิงนิดา  สกุลจันทร์จำรัส
 
1. นางสาวสุจีรา  วงศาโรจน์
2. นางสาวเรณู  เก่งธีระปกรณ์
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงคริสต์ฤทัย  ผลบุญนำ
2. เด็กชายประสิทธิโชค  ศรีสัง
 
1. นางสาวพุทธชาด  ศิริพงคนธ์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ชูวงค์
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา   สุภาพจรรยา
2. เด็กหญิงศศินิภา  ดุรงค์พนาดร
 
1. นางสาวอารีวรรณ   จำเริญวนากร
2. นางสาวอภิรดี   ไพรคุ้มครอง
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 1. เด็กหญิงจันทิมันต์   น้อยนิทรา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชอบสราญ
 
1. นายมนูญ  นันติอูป
2. นายประชา  วิโรจน์อำไพ
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุชำนาญวนิช
2. เด็กหญิงอรวินทร์  พลีทั้งกาย
 
1. นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย
2. นางสาวพลอยญาดา  แจ้งใจ
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  มงคลผาสุก
2. เด็กหญิงวิมลสิริ   ร่มไม้ขจี
 
1. นางสาวพุทธชาด  ศิริพงคนธ์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ชูวงค์
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวรัทยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นายนรินทร์  เขตต์พนาไพร
 
1. นายสมเพชร  ชะโพ
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายอนุชิต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวัชระ  หยาดทองคำ
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คำรณกานน
 
1. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงพอชิตา  ปัทมจุรี
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. นายกำธร  บุญคุณยิ่งทวี
 
1. นางศันสนีย์  สมบูรณ์
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. นายอัษชล    ระหงรัตน์
 
1. นายจักรพงษ์   ธิวงษ์
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายกฤตนู  โตมรเสรี
 
1. นายเอกลักษณ์  แสงน้อย
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. นายบัณฑิต  ขวัญใจไทย
 
1. นางญนิกา  ประสิทธิ์
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายซอวาโหละเซ  -
2. เด็กหญิงหน่อหมึชิ  -
3. เด็กหญิงเซคือ  -
 
1. นางสาวสุชาดา  เยี๊ยะสูงเนิน
2. นางสาวจีราพร  คงโอบอ้อมอารี
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงกันยาดา  ถนอมวรกุล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงภานุรัตน์  กมลศรี
 
1. นางรัชฏาพร  คุณอนงค์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงพัชราภา   คีรพิสาล
2. เด็กชายวรเดช    เพชรมณีเลิศ
3. เด็กชายสิทธิพล   ทองบันลือ
 
1. นายอนิรุจน์   ขัตติยะ
2. นางสาวจิรนันท์    เจริญศรี
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วสมบัติ
2. เด็กชายวรวิช  เงินแก้ง
3. เด็กชายศุภกิจ  เสาเมืองมูล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สิปปนันท์
2. นางอนุสรา  จอมทอง
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงฐานิตา  คงที่คุณ
2. เด็กหญิงฐิติภา  แก้ววิเชียรกุล
3. เด็กชายปภาวิน  ส่องปลายชีวี
 
1. นางปิยวรรณ  วิญญายอง
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายณัชพล  เลิศดวงสิริ
2. เด็กหญิงธาราพร  บงกชขจรไพร
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  กนกวงศ์อารี
 
1. นายกิตติ์พิพัชญ์  ใจพันธ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงปณิดา  ผดุงผกามาศ
2. เด็กหญิงพัทธมน  ช่วยการดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  ประสานโชคช่วย
 
1. นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์
2. นางกันยา  เฟื่องถิ่นฐาน
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กชายกันตพล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายตานู  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเกลอเกทู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจตุพร  อินทวงษ์
2. นางสาวพัชรีพร  ศรีเมือง
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไผ่โกวิทกุล
2. เด็กหญิงดาราพร  พัฒนาถิ่นฐาน
3. เด็กหญิงนัฐนรี  ไผ่อำไพทอง
 
1. นางกฤษณา  สุวรรณลพ
2. ว่าที่ร้อยตรีอน้าต  เคบานยี
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงปรียานุช   มานพชัย
2. เด็กหญิงมณีภรณ์   ไพรพนาเลิศ
3. เด็กชายอาทิตย์   เฉลิมชัยเกตุ
 
1. นายอนิรุจน์    ขัตติยะ
2. นางสาวจิรนันท์   เจริญศรี
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงชมลาดา  ใกล้การค้า
2. เด็กหญิงภัทรพร  สุสกุลโชคดี
3. เด็กหญิงวรัมพร  ปัญญาเลิศภิษัช
 
1. นายกิตติ์พิพัชญ์  ใจพันธ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงชนาภา  ครองอำนวย
2. เด็กหญิงนิชา  มณีชัยพร
3. เด็กหญิงมุฑิตา  รัตนาวนาพงศ์
 
1. นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์
2. นางกันยา  เฟื่องถิ่นฐาน
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กชายฉี่โพ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายซาลาฮูดิน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเหน่ซา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจตุพร  อินทวงษ์
2. นางสาวพัชรีพร  ศรีเมือง
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกะริคี 1. เด็กชายญาณพัฒน์  เกษมมณีเลิศ
2. เด็กชายธีรกานต์  เริ่มระดัย
3. เด็กหญิงพรกนก  บุญนำไพี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  มีสัตย์ใจ
2. นางจันจิรา  กวินสิริ
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเสาหิน 1. เด็กชายชวิน  จตุพรมิ่งมงคล
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  เกษตรสำราญ
3. เด็กชายพุธพงษ์  ธารายิ่งยาวนาน
 
1. นายวิรัตน์  ถิ่นอารัญ
2. นายสุเมธ  มงคลมณีเนตร
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  ไผ่อนุรักษ์กุล
2. เด็กหญิงญาณิชา  เข็มชัยเจริญ
3. เด็กชายอัครินทร์  วิทู
 
1. นางกฤษณา  สุวรรณลพ
2. ว่าที่ร้อยตรีอน้าต  เคบานยี
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  เขตผาติชโลทร
2. เด็กหญิงรินลดา  กิตติศัพท์ถาวร
3. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  รักไพรเจริญ
 
1. นางกิติพร  แซ่ว้าง
2. นางสุรศรี  จงอนุรักษ์ไพร
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงธนาพร  ษมาจิตสวยงาม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เป็งโย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เจตนาคุ้มทรัพย์
 
1. นางจันทา  สิริกานต์
2. นางสาวดารา  เจริญกุล
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายนันทกร  กรีฑาวัน
2. เด็กชายเมธาวิน  ไพรนโรดม
3. เด็กชายเรืองวรวุฒิ  บัวดี
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางโสภา  เปล่งฉวีวรรณ
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ฤทธิเกษมพร
2. เด็กชายปิยะชนน์  ตระสิภานากร
3. เด็กชายพุทธินันท์  สันติคีรีไพร
 
1. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   จันทรเคหะ
2. เด็กชายจีระศักดิ์   อารีกันทร
3. เด็กชายชวิศ   ฉลองกิจไพรศาล
 
1. นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร
2. นายสันติ  ทรัพย์สิน
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นายภราดร  ขจิตพวงมาลา
2. นายศตวรรษ  จตุพรถาวรสกุล
3. นายอเนชา  ดลอารยสิทธิ์
 
1. นายสมเพชร  ชะโพ
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. นายปฏิกรณ์   ทองจรรยาเลิศ
2. เด็กชายมนต์สิทธิ์   เอี่ยมอรชุน
3. นายยุทธพล   ศิริบุญอภิรักษ์
4. นายวิมล   พิมานสุขสันต์
5. นายสุรชาติ    ศิลปินธำรง
6. นายอติชาติ    ลักขณจันทร์
 
1. นายชลชาติ   กิตติวิลาวัณย์
2. นายธนวัฒน์   พงศ์ไพรภูมิ
3. นายวุฒิพันธ์   เทพวงสา
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกันยรัตน์   ผดุงผกามาศ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   สิริประกอบยศ
3. เด็กชายวันชัย    สุขเหลือล้น
4. เด็กชายวีรากร    สุนันต๊ะ
5. เด็กหญิงอรปรียา    แย้มสถิต
6. เด็กหญิงไพรพรรณ   นิธิบารมีวงศ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   ณ น่าน
2. นางสุมิตรา   พนาพงศ์ไพร
3. นายยศกร  พันธุรักษ์
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายจิตศาสตร์  พฤกษ์คีรี
2. เด็กชายชงคม  โพธิตา
3. เด็กชายวุฒิเดช  วิบูลย์วารศรี
4. เด็กหญิงสุภัชชา  ชีวสวัสดิ์ชัย
5. เด็กหญิงอภิชญา  สิยานันท์
 
1. นายสง่า  เทียนชัยพนา
2. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
3. นางสิริพร  ฝั้นเต่ย
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายจรัสรวี  กิจจามงคลสกุล
2. เด็กชายธงชัย  กุญชรชนะศึก
3. เด็กชายธีรวัฒน์  กิจจามงคลสกุล
4. เด็กชายวิทวัส  เลาจาง
5. เด็กชายอานนท์  ปัญญาพรเลิศ
6. เด็กชายเกียรติศักดฺื์  ทรายโชติชลธาร
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
2. นายสุพจน์  พรทิพกิตติวงศ์
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิริธัญสิน
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  โกศลบำรุงกิจ
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พนาสกลกุล
4. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญชูโชคชัย
5. เด็กหญิงณัฐนพิน  ลักษณะพรรณดี
6. เด็กชายดนุพงศ์  ธีรสาโรจน์
7. เด็กชายดนุเดช  นวนคำ
8. เด็กหญิงดวงกมล  จริยวัฒน์อำไพ
9. เด็กหญิงดาราภรณ์  กุญชรกุศลลจิต
10. เด็กหญิงธิดาพร  ยืนยงชลาลัย
11. เด็กหญิงนพวรรณ  ณานอาวุธ
12. เด็กหญิงนภาพร  จลศรัทธาธรรม
13. เด็กชายบิน  เจริญจิตนิรันดร์
14. เด็กหญิงปิยาพัชร  เดชเอื้อพร
15. เด็กชายผดุงเดช  ดรุณมวลสายชล
16. เด็กชายพงศ์สวรรค์  ถนอมสินธุมาศ
17. เด็กหญิงพรชนก  พิศาลสิงขร
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรือนตื้อ
19. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  กัลยามิตร
20. เด็กหญิงพีรดา  ปัญญาแก้ว
21. เด็กหญิงภัทร์ณิชา  ดิลกกันทร
22. เด็กชายภูมิพัฒน์  แบ่งเงินกู้
23. เด็กหญิงรภัสสา  บำรุงพร
24. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จันพิลา
25. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีเมืองเจริญ
26. เด็กชายสันติภาพ  ผาติสิงขร
27. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีพวงกิ่งแก้ว
28. เด็กหญิงสุชาดา  เกษมสุขบำรุง
29. เด็กหญิงสุพัตรา  สุจา
30. เด็กหญิงอภิชญา  ปรีดาเลิศกุล
31. เด็กชายอภิสรรค์  ปรีดาเลิศกุล
32. เด็กหญิงเขมอัปสร  พิทักษ์พรศิริ
33. เด็กหญิงเนตรทราย  พิชัยสกุลสุทธิ
34. เด็กหญิงเยาวภา  เจริญจิตนิรันดร์
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิทักษ์เวชธรรม
 
1. นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร
2. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
3. นายพิพัฒน์  ทองปินตา
4. นางสาววิลาวัณย์  ใจมาดี
5. นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก
6. นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์
7. นายธนทัตน์  เพียรวิทย์
8. นายสัญญณันท์  วรรณคำ
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายชินชุภาพ    ชูวา
 
1. นายวรวุฒิ  อุดปิน
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายอรรถนนท์   วงศ์ศรีสุดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์   คำมาลา
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายวรบรรณ  เสนอุโมงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธรรมยศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายเตชธรรม   หน่อพรหม
 
1. นางสุมิตรา   พนาพงศ์ไพร
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายอภินันท์   สุดเฉลาบงกช
 
1. นางสาวจินตนา   ธรรมนามวนา
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กชายสรณ์สิริ  ศรีโสภาบุษบา
 
1. นายสำนึก  ชัยเพชรภูธร
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายทวีชัย  หลวงอุบล
 
1. นายบรรพต  ฉัตรคำ
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  สัญญาสัมพันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ณ วรรณติ๊บ
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายสุทธิภัทร  จายหนวด
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายภานุเดช  ไมตรีวรกุล
 
1. นายเจริญ  คุ้มครองโชค
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายอานนท์  สุนันทพิสิฐ
 
1. นางสาววรรษมน  สวาสดิ์ญาติ
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายคมธรรม  ขวัญศรัทธา
 
1. นางปิยะฉัตร  ชิปานนัท์
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กชายกิตติภณ  คลังความดี
 
1. นายสมบูรณ์  เชวงกิจไพศาล
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กชายธีรนันท์   รักษานโคทร
 
1. นางชณัฐณิชา  เอกราช
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1. เด็กชายอรรควัช   สร้อยทองแดง
 
1. นายสาทิส   เอื้องขจรไกล
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กชายฐาปกรณ์   บำเหน็จงาม
 
1. นางสาวผกานันท์   คำวงค์
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายกฤตพจน์  หยกลาภธนชัย
 
1. นางอาภา  ประยูร
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยการดี
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ด้วงนา
 
1. นายขจรศักดิ์  ดีขุนทด
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญอยู่สถาพร
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายวริทธิ์   ถวัลย์วิมาน
 
1. นายรัตนพล  บุญงาม
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  กุศลนาคทรัพย์
 
1. นางสาวสุจินันท์  ชัยเพชรภูธร
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายณรงค์    โชคสุขสถาพร
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ปากกาสีทอง
 
1. นางสาวนริศรา   รัตนไพจิต
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีไว
 
1. นางครูอรุณี  คำภีระ
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กหญิงพิมพ์พาพร   ธำรงพิมาน
 
1. นางสาวลำดวน  อาลัย
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงพิมพ์สตรี  สัตยากุญชร
 
1. นายโอภาส  ประวัติงาม
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงคณิตา  รักถิ่นทอง
 
1. นางยุพิน  ชัยนันตา
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1. เด็กหญิงณํฐกมล  ครองเชิดชู
 
1. นางจิดาภา  ฉั่วตระกูล
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เสริมชีวิต
 
1. นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงธยานี  รติเมธาชน
 
1. นางสาวปาณิศา  เภตรา
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงเนโอมี   สุจริตขวัญเมือง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   หมู่นิลละ
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงวรารัตน์  นาชัยโชติ
 
1. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กหญิงศรีพลอย   ทิศทิวาพร
 
1. นางสาววิยะดา   ดำรงค์เมือง
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงคำน้อย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางวนาลี  แสงจันทร์
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงอาทิตยา   กลางพนา
 
1. นายวรวุฒิ  อุดปิน
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กหญิงชลดา   ไกวัลพิมลพร
 
1. นางมิ่งขวัญ  อัตไพบูลย์
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุนิธิมงคลชัย
 
1. นางสาววรรษมน   สวาสดิ์ญาติ
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  วิไลสุขสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรศยา   พรรณสุข
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พินิจสกุลการ
 
1. นางสาวธีรดา  ศิริปัญญา
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กหญิงชญานี  ทรงอาจหาญ
 
1. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดงกู่ 1. เด็กหญิงคุณาลัย  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นายอภิสรรค์  ศรีคำเรือง
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  สิริพรสมสุข
 
1. นางอำไพ  บุญซ้อน
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กหญิงปารีณา  วิมานกังวาน
 
1. นางสาวดาวฟ้า  พงศ์ศิริ
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกะริคี 1. เด็กหญิงพรกนก  บุญนำไพร
 
1. นางสาววัฒนาพร  กล้าณรงค์ศิลป์
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. นางสาวเฌอมาลย์  ธนชัยโสภณ
 
1. นางสาวพวงทอง  ศรีแก้ว
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงอลิชา  ศิริขจรชัย
 
1. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงประพันพร  ณรงค์ชัยขจร
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงกรกัญญา   มึปอย
 
1. นายรัตนพล  บุญงาม
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.65 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงลลิสา  ชัยชาญจิตต์
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงฐิณีพร  พิมพ์กุลมิตร
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ตังตระกูล
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.98 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงอนุพร  หยกล้วนนำแสง
 
1. นายศุภณรรฐ์  บุญซ้อน
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.31 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ทองธนบดี
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.97 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงธันยมัย  เอมจิต
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.32 ทอง 11 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไผ่แดนไพร
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงรัตนา  กัญญาพินิจ
 
1. นางสาวสุรีพร  คำพันธ์
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงนิตฉกุล   ปางหินฝนพัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์   คำมาลา
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวจิราพร  สถาพรไพรวัลย์
 
1. นายณัฐพล  วุฒิพุทธศาสตร์
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายทวีชัย  หลวงอุบล
 
1. นายบรรพต  ฉัตรคำ
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายวรบรรณ  เสนอุโมงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายคมธรรม  ขวัญศรัทธา
 
1. นางอรทัย  ยวงศิริ
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายเตชธรรม   หน่อพรหม
 
1. นางสุมิตรา   พนาพงศ์ไพร
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายอธิป  ร้อยรสอารมณ์
 
1. นางนภัสวรรณ   อินต๊ะ
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 1. เด็กชายสุวัฒน์  ไพรทวีร่มเย็น
 
1. นางชณัฐณิชา  เอกราช
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กชายศุภกร  คุ้มพรไพศาล
 
1. นางสาวปาณิศา  เภตรา
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 1. เด็กชายสันดา  เสริมทรัพย์สกุล
 
1. นางโสภา  กันทะวงค์
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1. เด็กชายไตรภพ   จำเริญชโลทร
 
1. นายศรศรัทธา   โชคบวรสกุล
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองก๋อย    
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายภานุเดช  ไมตรีวรกุล
 
1. นายธนบูรณ์  เปล่งจริยาพร
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายทัตพล  แปงมูล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายเอกราช  พิทักษ์ดอย
 
1. นายสง่า  เทียนชัยพนา
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญอยู่สถาพร
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายอภิชาติ  พิสมัยนงคราญ
 
1. นายสุรีพร  คำพันธ์
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายวัชรกร   เพชรกลางไพร
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายอนุพงศ์  ราตรีวิมาน
 
1. นายตริตาภรณ์  ชาติชำนิ
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุภาพันธ์เลิศ
 
1. นายกวิน  เป็กตีปิน
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นรัณย์ภัทร
 
1. นางสาวกิตติยา   มิ่งศรีสุข
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงศรุตา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางบัวจันทร์  ฉัตรตันใจ
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงคณิตา  รักถิ่นทอง
 
1. นางยุพิน  ชัยนันตา
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หล้าสิงห์
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กหญิงญาณี  เพชรวงศ์ทอง
 
1. นายบรรพต  ฉัตรคำ
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  หยกบุญกมล
 
1. นางอำไพ  บุญซ้อน
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   แสงจันทร์
 
1. นางธวัลยา  จันทิมา
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงพิชญา  พงศ์พิมล
 
1. นายสุรศักดิ์  ปาลิไล
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกัลยา  อารมณ์สมมิตร
 
1. นางสาววรรษมน  สวาสดิ์ญาติ
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงสุธิกานต์  แสวงสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ทะนันชัย
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กหญิงนิราพร  สิริเรืองศรี
 
1. นางสาวฐิติฐพร  กิ่งแก้วเพชร
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงอชิรญา   ปัญญา
 
1. นางนภัสวรรณ   อินต๊ะ
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ก้องทั่วหล้า
 
1. นางพยอมไพร  นาชัยโชติ
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   เลิศล้ำอุดม
 
1. นางสาวลำดวน  อาลัย
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายศรีธนบูรณ์  เปล่งจริยาพร
 
1. นายธนบูรณ์  เปล่งจริยาพร
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิยานันท์
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงรัชนี  พุ่มพิพัฒน์พนา
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไผ่แดนไพร
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. นางสาวเฌอมาลย์  ธนชัยโสภณ
 
1. นางสาวพวงทอง  ศรีแก้ว
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ทองธนบดี
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงอนุพร  หยกล้วนนำแสง
 
1. นายศุภณรรฐ์  บุญซ้อน
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงเรือนลดา   โพธิวราภรณ์
 
1. นายณัฐพล  กันธิยะ
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เมฆอรุณกร
 
1. นายกวิน  เป็กตีปิน
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงฐิณีพร   พิมพ์กุลมิตร
 
1. นายพงษ์พัฒน์    ตั้งตระกูล
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธรรมยศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กชายวรยศ  สุขเหลือล้น
 
1. นางสาวมุกดา  ผาติประภาวงศ์
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1. เด็กชายธนพล   เพลินพรพิศ
 
1. นางสาววิไลพร   เฉลิมชัยวิวัฒนา
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กชายอริชัย  ร่มไม้ขจี
 
1. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ผาติพรพิชิต
 
1. นางจันทร์ทิพย์  กุลพันธ์
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายบวรศักดิ์  อาจเจริญ
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  นิลุบลไพบูลย์
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 7 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ปู่ชวน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เวชกิจ
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1. เด็กชายอติกันต์  ไผ่อุรุวนา
 
1. นายสมศักดิ์  ละมุนยองใย
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายภาสกร  อุประ
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  เงินแก๊ง
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กชายโชคชัย  ชอบอรัญวา
 
1. นายสุรศักดิ์  ปาลิไล
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายจีระพงษ์  อารีรักษ์กุล
 
1. นายธนบูรณ์  เปล่งจริยาพร
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 1. เด็กชายเหน่บลึทู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวรพงศ์  บงกชกุสุมาลย์
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.16 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กชายจักรวาล  สกุลวงษ์จันทร์
 
1. นางสาวฐิติฐพร   กิ่งแก้วเพชร
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.83 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กชายนัฐภพ  เชิดชูไพร
 
1. นายอุ่นไอรัก  กวินกมลกุล
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1. เด็กชายไตรภพ   จำเริญชโลทร
 
1. นายศรศรัทธา   โชคบวรสกุล
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   ครองความล้ำเลิศ
 
1. นายวุฒิภัทร  มัธยม
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายธนากร  บวรทัตเบญจา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายสมคิด  เจนชลธี
 
1. นางสุจิณ  สุทน
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญอยู่สถาพร
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายวิวรณ์  ปัญญา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.12 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายรพีภัทร  เชียงแก้ว
 
1. นางนภัสวรรณ   อินต๊ะ
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายวีรภัทร   จันทร์ทอง
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายพงษธร  บุญเป็ง
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายอติชาติ  พิสมัยนงคราญ
 
1. นางสาวสุรีพร  คำพันธ์
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงปริตา  งามจิตเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงคำน้อย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัษสร  ไพรเพลิน
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงพอแอะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวฉัตริกา  คำสิงห์
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงทวีศรี   ทรายสีทอง
 
1. นางสุมิตรา   พนาพงศ์ไพร
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วตาสาละวิน
 
1. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รบชนะ
 
1. นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.83 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงอัญญานี  เก่งอาวุธ
 
1. นางสาวศิริพร  รัตนคีรีการ
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีพรจำรัสชัย
 
1. นายสุริยัน   หยกถาวรวงศ์
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สุขสันต์พิมาน
 
1. นางสาววรัญญา   เครือสาร
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงพรนภัส   สระจันทร์แผน
 
1. นายขวัญชัย  คำมา
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงดรัลพร  ชาติชัยอนันต์
 
1. นางสาวอาภาพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  อุตรเดชกุลวงศ์
 
1. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กหญิงเขมนิล  จันทราอนุสรณ์
 
1. นายพศิน  จินดารัตน์
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงอัญชลี   ภาคภูมิอนันต์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.3 ทองแดง 15 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันต๊ะ
 
1. นางสาวประภัสสร   นภาสิทธิ์
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ผดุงผกามาศ
 
1. นางสาวมุกดา  ผาติประภาวงศ์
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงประวีณา   ประกาศิตทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   สกุลประกายพร
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุภนิดา  สุชูโชคอำนวย
 
1. นางสาวนริศรา  จันทร์คำ
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงพัชรพร  อนุรักษ์วนภูมิ
 
1. นางสาวพัชรี  หยกงามรุ่งทวี
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงสาริศา  ปกรณ์พาณิชย์กุล
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดวงใจรักมั่น
 
1. นางสาวศิริพร  รัตนคีรีการ
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงยุพิน  จารุวีวรรณ
 
1. นางสาวโสภิดา  สารพรหม
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงเมริสา  แก้วตาสาละวิน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สง่าสุขพิทักษ์
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงธัญพร  หนุนพิทักษ์
 
1. นางสาวฐิติพร  คะปุกคำ
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงพิชญา  กรุงเอกชน
 
1. นางสาวอิสรา  รุ้งประนมกร
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.7 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงอินฟ้า  ธูปประโคม
 
1. นางสาวพรเพ็ญ    กมลวิสัย
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ลีออ
 
1. นายณัฐพล  กันธิยะ
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.9 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มีแคว้น
 
1. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 10 โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงครองจิตต์    อนุสรณ์ปรีดากุล
 
1. นางสาววนิดา   ไชยลังกา
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  เลซวน
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงนาราภัทร  ชีวภัทรภิญโญ
 
1. นางสาวอวยพร  บุญทา
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.1 เงิน 13 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงลักษมี  ประทีปพจน์
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกานดา  บวรทัตเบญจา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธรรมยศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายวรบรรณ  เสนอุโมงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายทวีชัย  หลวงอุบล
 
1. นายบรรพต  ฉัตรคำ
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.9 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กชายฐิติกร  นทีโสภา
 
1. นายนิทัศน์  ภูช่างทอง
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กชายเอื้ออังกูร   แสงจันทร์
 
1. นางสาววิชชุดา  สาบรรณกิจ
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายอภินันท์   สุดเฉลาบงกช
 
1. นางสาวจินตนา   ธรรมนามวนา
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กชายศุภกร  คุ้มพรไพศาล
 
1. นางสาวปาณิศา  เภตรา
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.3 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายคมธรรม  ขวัญศรัทธา
 
1. นายชีวานนท์  ศรีศักดิ์สกุลดี
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.65 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กชายเอกชัย  ชัยเจริญรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปิยนุช  เกษทอง
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.64 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กชายสิรายุทธ์  อุทกวาทิน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คำฟู
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.3 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อดิเรกนโคทร
 
1. นายศรศรัทธา   โชคบวรสกุล
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายภานุเดช  ไมตรีวรกุล
 
1. นายเจริญ  คุ้มครองโชค
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายวรพล  ชำนาญคีรีไพร
 
1. นางพยอมไพร  นาชัยโชติ
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยการดี
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายธีรพันธ์  สุขใจ
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายภูริเดช   ทิพยดารากร
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วขุมเหล็ก
 
1. นายสง่า  เทียนชัยพนา
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายรพีภัทร  เชียงแก้ว
 
1. นางนภัสวรรณ   อินต๊ะ
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายอนุพงศ์  ราตรีวิมาน
 
1. นางนงนุช  ชาติชำนิ
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อมรใฝ่มงคล
 
1. นางยุพิน  ปวงประสาท
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กหญิงญาณี  เพชรวงศ์ทอง
 
1. นายบรรพต  ฉัตรคำ
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงปริญาพร  ชัยณรงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.15 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงสุชีวา  เจิดจรัสกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  ทะนันชัย
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.64 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1. เด็กหญิงรติกาต์    เจตนารักชาติ
 
1. นายยุทธนา    ปะนันทา
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงชไมพร  -
 
1. นางอรทัย  ยวงศิริ
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กหญิงนิยตา  คำจันทร์
 
1. นางสาววิชชุดา  สาบรรณกิจ
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 8 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาบเงิน  แก้วคำมา
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.64 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวลา 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  เจริญภูมิชัย
 
1. นางดวงรัตน์  สายสวาท
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.31 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงนวพร  เกษตรพงไพร
 
1. นายสมบูรณ์  เชวงกิจไพศาล
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงอลิสา  คำปา
 
1. นางบัวจันทร์  ฉัตรตันใจ
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.97 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสาม 1. เด็กหญิงพัทธมน  กานนบรมสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  ปาลิไล
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.32 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กหญิงศิริพร   ฌานสมาธิกุล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธำรงศักดิ์โสภณ
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.32 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1. เด็กหญิงกันติศา   สิริเสริมภักดี
 
1. นายนพรัตน์  ทวีวงศ์อำไพ
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.9 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงอภิสรา  พิลาศสายธารา
 
1. นางอำไพ  บุญซ้อน
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63.32 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1. เด็กหญิงประภัสสร   ต่อบือ
 
1. นางสาวดาวฟ้า  พงศ์ศิริ
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงเฟรนซี่  วงศ์แพทย์เสถียร
 
1. นายกวิน  เป็กตีปิน
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เปล่งฉวีวรรณ
 
1. นายผดุงศิลป์   สิริศิลป์มิ่งขวัญ
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงสาริศา  ปกรณ์พาณิชย์กุล
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงอลิชา  ศิริขจรชัย
 
1. นางสาวสุมาลี  พรมปัญโญ
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.99 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงธันยมัย  เอมจิต
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.31 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อิงประวัติการณ์
 
1. นายตริตาภรณ์  ชาติชำนิ
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.97 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงประพันพร  ณรงค์ชัยขจร
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.32 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ทองธนบดี
 
1. นายนิรันด์  อนุลำเปิง
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.3 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงอนัญญา  แพะโพ
 
1. นายศุภณรรฐ์  บุญซ้อน
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.98 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงพัชรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสิทธิชัย   บงกชวิจิตรรุ่ง
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 57.98 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงอรพิมล  เกสรีเฉิดฉาย
 
1. นายณัฐพล  กันธิยะ
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงพอมิ  ศรีงามใจ
 
1. นางสาวสุรีพร  คำพันธ์
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกัปตัน   พนารุ่งทอง
2. เด็กหญิงกุลสตรี   ธาราจำเริญสข
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   พุทธคีรี
4. เด็กหญิงจิรัชยา   เถมินพนา
5. เด็กหญิงชนนิการ   ธรรมสรณ์กุล
6. เด็กหญิงชยาภา  ชวลิตกิจสถาน
7. เด็กชายชลกร   ศิวกรศิลป์
8. เด็กหญิงชาลิศา   เจริญสว่างธรรม
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   คามภีรพรหม
10. เด็กชายณัฐพล   วงศ์ศรีสุดา
11. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุธาเจริญใจ
12. เด็กหญิงณีรชา  จรูญโรจน์โอฬาร
13. เด็กชายทวีผล   เจริญเฉลิม
14. เด็กชายทองสุข   ชยากรฐิตินันท์
15. เด็กหญิงนงนุช   ชยากรฐิตินันท์
16. เด็กชายนันทกร   ชนะมณีรัตนะ
17. เด็กหญิงนิตฉกุล   ปางหินฝนพัฒนา
18. เด็กชายปิติพงษ์   เถมินพนา
19. เด็กหญิงพรทิพย์  ขจรกิตติกุล
20. เด็กหญิงพิมพา   ทรายโชติธารา
21. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ธาราค้ำชู
22. เด็กหญิงภคพร   ญาดาพงศ์พันธุ์
23. เด็กชายวรกิจ   พนารุ่งทอง
24. เด็กหญิงวรรษชล   เจตนาโภคกุล
25. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ชยุติกุลพันธ์
26. เด็กหญิงศยามล  พรหมคามี
27. เด็กหญิงศศิรา   เจริญสว่างธรรม
28. เด็กหญิงสุธิดา  ทวีนิธิพร
29. เด็กหญิงสุนิตา   เจริญสกุลไพรี
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เสน่ห์วิจิตร
31. เด็กชายอนุพล   ขวัญไพรจิระ
32. เด็กหญิงอัทธนีย์   ถาวรสิงขร
 
1. นายสุธี   นันทะศรี
2. นายอาทิตย์   ไทยประยูร
3. นายโอฬาร  มณีคันโท
4. ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์   คำมาลา
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายเมธัส  มอญคำ
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์ชา  รอดเรืองสันต์
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงแพรวา  พนาโกเมน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัทธีรา  ปวงแก้ว
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กหญิงญาณี  เพชรวงศ์ทอง
 
1. นายบรรพต  ฉัตรคำ
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอลิน  วงษ์สีหล้า
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกรกฤต  มีรอด
2. เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี
3. เด็กชายณัฐชนน  เมืองศรีพรรณ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  เป็นวันเพ็ญ
5. เด็กหญิงดารินทร์  ใฝ่เปรมปรีดิ์
6. เด็กชายทินภัทร  วนาก้องเกียรติ
7. เด็กหญิงธิดาพร  ชำนาญอาสาไพร
8. เด็กชายนันทกร  ชนะปรีดากุล
9. เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
10. เด็กหญิงพลอยปภัส  ชัยปราณี
11. เด็กชายภูวนาท  เรียบร้อย
12. เด็กหญิงมึมึ  -
13. เด็กหญิงยูนา  สุขฤดี
14. เด็กหญิงวลัยพร  มวลจันทร์
15. เด็กชายวาเดอโฟ  โชคธราธร
16. เด็กหญิงวีรดา  จตุพรไชยศิริ
17. เด็กชายสุทิวัส  สุภชีพ
18. เด็กชายอุเทน   ย่านทราย
19. เด็กชายเอกราช  มวลจันทร์
20. เด็กชายโชคชัย  มวลจันทร์
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางพัชรี  แก้วปราณี
4. นางสุทธิพร  เขียวมูล
5. นางจรรยา  สุธรรม
6. นายประยูร  อัมพรเลิศศรี
 
1052 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวกรรณิกา  บุญกลิ่นสี
2. เด็กหญิงณัฐชา  หินเหล็กไฟ
3. เด็กหญิงณัฐพร  มีความสำราญ
4. เด็กหญิงพรนภัส   ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงพรศิริ  ภูผาแกร่ง
6. เด็กหญิงมยุรี  กลองชนะกุล
7. นางสาวมุกดา  อนุรักษ์พันธ์ศจี
8. นางสาวแพรวา  น้ำใจไมตรี
 
1. นายเดชาวัฒน์  วงษ์ภูธร
2. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
3. นางสาวรัตติการณ์  ไชยวรรณวงศ์
 
1053 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงกชกร  ชวอนันต์กุล
2. เด็กหญิงกนกพร  สุชูโชคอำนวย
3. เด็กหญิงธิติพร  ขจรกวินเกียรติ์
4. เด็กหญิงรัญชิดา  กุลวัฒน์ยิ่งยง
5. เด็กหญิงสุชาริน  สว่างธานี
6. เด็กหญิงอังคณา  บุญญาคุ้มโชค
 
1. นางสาวศิรินภา  ชุมภู
 
1054 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เตจ๊ะ
2. เด็กชายธนกร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายปรีชา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายพชรพล  พนาไพรสกุล
5. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงขรบรรจง
6. เด็กหญิงพริมพร  นาวาสมบูรณ์
7. เด็กหญิงพรไพลิน  วรมงคลศรี
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  นราภรณ์กุล
9. เด็กหญิงยุพิน  จารุวีวรรณ
10. เด็กชายวรากร  ผู้ใฝ่มงคล
11. เด็กชายสมชาย  มนตราประทีป
12. เด็กหญิงสิตานัน  รักถิ่นทอง
13. เด็กหญิงหน่อมึเกะ  ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศึกษาพงศ์พันธุ์
15. เด็กหญิงเมริษา  ดาวประกายสี
16. เด็กหญิงแพรววดี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุนทรียา  เยาวโสภา
2. นางสาวณัฐฐิฐา  มณีรัตน์ผ่องไพร
3. นางสาวโสภิดา  สารพรหม
 
1055 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายชนิกร  จรรยากมลโชติ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มีความกล้า
3. เด็กชายพลอธิป  คงรักเรียน
4. เด็กชายยศภัทร  ดั่งสายน้ำ
5. เด็กชายแดนนคร  คงกิจมั่นเลิศ
 
1. นายชวลิต  สีโน
2. นางบัวคำ  เรืองอร่ามชงโค
 
1056 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายกรวี  เจตจำนงหมาย
2. นางสาวธัญพร  หนุนพิทักษ์
3. เด็กหญิงรัตนา  กัญญาพินิจ
4. เด็กชายอติชาติ  ประชาชาติมติ
5. เด็กชายไพสิฐ  เพชรลำเนา
 
1. นางสาวนันทการ  ศิริ
2. นางสาวอัศรี  คงชนะศัตรู
 
1057 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายธนพนธ์  เฒ่าตระกูล
2. เด็กชายนธพล  จตุธรรมวาที
3. เด็กชายบุญดี  แซ่เท้า
4. เด็กชายสุทัศน์  พนมไพร
5. เด็กชายเชาวลิต  แซ่ซ้ง
 
1. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
2. นายสุพจน์  พรทิพกิตติวงศ์
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงโชติกา  สุนิธิถาวร
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  นิลุบลไพบูลย์
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงศศิธร  พะดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  สีปากดี
 
1. นายอุ่นไอรัก  กวินกมลกุล
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงวรดา  รัศมีเดือนเด่น
 
1. นางสาววนิดา  มะลิดง
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ชมภู
 
1. นายศาสตรา  วงค์มะโน
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่แพ 1. เด็กหญิงชนาภา  หยกจารพงค์ลาภ
 
1. นางสาวอุษณีย์  ภัสสรวัฒน์
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กชายอติเทพ  ผู้มีชัย
 
1. นางสาวสินจัย  ปั๋นต๊ะ
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศรีพรเจริญจิต
 
1. นางสาวสุดาพร  แดนทองมณีกุล
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายธนพัต  จำเริญสิงขร
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ปองเพชรพร
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68.8 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงพิตาพร   สามิตสิงขร
 
1. นางสาวเสาวณีย์  โพธิ์คุ้มภัย
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66.2 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงพิชญา  หทัยทิพย์
 
1. นางนฤมล  สุปินโน
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 56.8 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกานต์  ชนะวันธนา
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายคณาธิป  บุษยาวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กหญิงปิยะพร  ผาติมงคลกิจ
 
1. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงญารินดา  ธาดาศิริทรัพย์
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  ศรีพรสิริโรจน์
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุษบาสดใส
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงวิภาพร  รักษ์พงไพร
 
1. นางสาวอาภาพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงกิตติวรา   จันทร์ฟอง
 
1. นางนฤมล  สุปินโน
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักชำนาญบุญ
 
1. นางสาวพัชรี  หยกงามรุ่งทวี
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไผทพิทักษ์วงค์
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงศรัณพร  ชีวภัทรภิญโญ
 
1. นางสาวอวยพร  บุญทา
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงพีรยา  ผู้มีชัย
 
1. นางสาวสินจัย  ปั๋นต๊ะ
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ปล้าสูสกุล
 
1. นางสาวธิติกานต์  ปวงประสาท
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กหญิงวิรดา  โชติเกษตรกุล
 
1. นายอุ่นไอรัก  กวินกมลกุล
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทวีสุขตระกูล
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงสิริธัญ  เปี่ยมปิติ
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี
 
1. นางสาวนัทนพัฒน์  มารศรี
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ละ 1. เด็กชายเอกชัย  คงมานะ
 
1. นายเจตรินชัย  เจริญเล็ก
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามเด่นดาว
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชีวสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวเกษร  สิริชาติ
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงพรสิริ  พนาใสจันทร์แจ่ม
 
1. นางดวงเดือน  รักเมืองไพร
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสาธิยา    ขันแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  สุขใกล้พระ
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ทันปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พัฒนากรกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  คงแก้ว
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงวรรณษา  ชัยมโนกุล
 
1. นางสาวณัฐกิตติ์  แสงสุวรรณ์
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงโสภิดา  งามน้ำจิต
 
1. นางสาวส่วยหน่อย  การวิเศษศักดิ
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงเมริษา   ผัดน้อย
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ภักดีคุณธรรม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีพรสิริโรจน์
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  คำปัน
 
1. นางสาวรัชฏา  ตาแสน
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กหญิงจิณฑ์วรา   ธาราจรุง
 
1. นางพิชารี  ขงเขตคราม
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  มณีกังวาน
 
1. นายนิรัติศรัย  ตระกูลรุ่งอำไพ
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   คงความโชคดี
 
1. นายสุริยัน   หยกถาวรวงศ์
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  คงกิจมั่นเลิศ
 
1. นางสาวชนม์วรินทร์  ทวีเลิศวุฒิกุล
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงปฐมพร  วาจาแสนสุข
 
1. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กหญิงฉันชนก  เพ็ญนภาผ่อง
 
1. นางสาววนิดา  มะลิดง
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1. เด็กหญิงวรรณพร  เจนจบเอี่ยมลออ
 
1. นางจิตราภรณ์  เฮียงโฮม
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กชายปฐพี  ดีพร้อมตระกูล
 
1. นายอุ่นไอรัก  กวินกมลกุล
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงชลิตา   คามภีรพรหม
 
1. นางสาวยุพาพิน   ประมวลนิเวศ
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงอรนุช  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวธิติกานต์  ปวงประสาท
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงสุภาพร  ป่ากุญชร
 
1. นางดวงเดือน  รักเมืองไพร
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงเมสิณี  ปองธิติพงษ์
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงสุทธิพร  พนาโกเมน
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาติพลพิสุทธิ์
 
1. นางจตุพร  อัยกร
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงศิริมาศ   พระแก้วมณี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   กมลวิสัย
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงอรปรียา  ดวงกมลหรรษา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงศุทธนุช  นิธิศิริพันธ์วงศ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแพะพิทยา    
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   สิงห์ภูเขา
 
1. นายอดิศักดิ์  ปู่หล้า
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ก่อดู
2. เด็กชายอรรนพ  โกฮะ
 
1. นายสุชาติ  ปิยรัตนสกุล
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงชมพู่  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วตาสาละวิน
 
1. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
2. นางสังวาลย์  ใจมาดี
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชนก  พนาสมบัติ
2. เด็กหญิงอันนา  ยวงศิริ
 
1. นางวัันทนีย์  ใจมณี
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กหญิงนาราดา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพริ้มศรา  สุขสันต์สำราญ
2. นายยุทธนา  ประภาสดาว
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทวีสุขตระกูล
2. เด็กชายพิชญะ  ประทีปพจน์
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายภักดี  ถิ่นไพร
2. เด็กชายวิชายุตม์  กุลเสวต
 
1. นางสาวประภัสสร  นภาสิทธิ์
2. นางสาวนิภาวรรณ  เวชกิจ
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอติทู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายซอล่าลอชึ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวมาลี  จริยาจตุรพร
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงชนินาถ  มะโน
2. เด็กหญิงอรวรา  สุขเจริญ
 
1. นายศาสตรา  วงค์มะโน
2. นางสาวชลินทรา  ศรีชัยชนะ
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สุ 1. เด็กชายศิริชัย  อิทธิพลทรัพย์
2. เด็กชายสิรภัทร  เต็มสามารถ
 
1. นายอุ่นไอรัก  กวินกมลกุล
2. นางสาวสิริโสภา  มินมุนินท์
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กชายธนัชชา   สกุลธนมาศ
2. เด็กหญิงเมษา   ไกวัลอร่ามแสง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลประกายพร
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันธุ์กาแดง
2. เด็กหญิงสิทธิยา  ชิโน
 
1. นางสาววรานุช  เงี่ยงจาย
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายฤทธิเดช  ปฐมสกุลไพร
2. เด็กหญิงอรนุช  ขยันกิจไพศาล
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ปองเพชรพร
2. นายทศพล  สุรางค์พนา
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  เจนวรนนท์
2. เด็กหญิงกิตติวรา   จันทร์ฟอง
 
1. นางนฤมล  สุปินโน
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงดรัลพร  ชาติชัยอนันต์
2. เด็กหญิงวิภาพร  รักษ์พงไพร
 
1. นางสาวอาภาพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์
2. นายธนพงศ์  ฝั้นคำปวง
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงสุวินิตยา  พรมเมือง
2. เด็กหญิงอรชร  นพมาศนิรันดร์
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายสิงห์  โศภางกูรไพร
2. เด็กหญิงอรรัมภา  เลิศสักดานนท์
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
2. นางสาวนริสรา  จันทร์คำ
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงสุนิตา  เขตแดนดอย
2. เด็กหญิงเมธินี  อาภรณ์เลิศกุล
 
1. นายชนะภัย  กงล้อเงิน
2. นางสาวแสงทิพย์  รักสีขาว
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายวิชัย  สุขเจริญวนิช
2. เด็กชายวินัย  สุขเจริญวนิช
 
1. นางสาววันทนีย์  สุวรรณลพ
2. นายรณชัย  เรืองแดง
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงปาริชาตื  ดงเขาเขียว
2. เด็กหญิงอารยา  เจิดพงศ์จรัส
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  แก้วประเสริฐ
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไผทพิทักษ์วงค์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุทิศพรชัย
 
1. นางสาวอิสรา  รุ้งประนมกร
2. นางสาวนริศรา   รัตนไพจิต
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ไม่มีชือสกุล
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เดชธัญญโชค
 
1. นายบุญมี  อุดมดอน
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงดวงพร  จำเริญสิงขร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขอัมพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย  ธาราทิพย์ไพร
2. MissRAN  XIN
 
1138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอฉ่าคือตอ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายซอซีมู  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายซอตอโลแฮ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายซอมูนิแฮ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายซอเมซู  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
2. นายสมศักดิ์  ช่วยเกิด
3. นายสนั่น  หลักรอด
 
1139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบหาร 1. เด็กชายจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายณรงค์กร  กมลตรี
3. เด็กหญิงบงกช  มีบุญ
4. เด็กชายสุริน  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายอภิชาติ  จรูญค้าเจริญ
6. เด็กชายอาทร  หม่องเขียว
 
1. นายสง่า  สิทธิ
2. นายอัทธ์พิสิษฐ์  นันทบรรเลง
 
1140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 1. เด็กชายชนสรณ์   พิศาลกันทร
2. เด็กชายชีวานนท์   เจตนามุ่งหมั่น
3. เด็กชายณัฐนนท์   ฉลองเกียรติคุณ
4. เด็กชายนพดล   จตุพรธรรมกุล
5. เด็กชายศุทรา   ปองเรืองศักดิ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   พิศาลสิงขร
 
1. นางสาวปทุมพร  ณ น่าน
2. นายทรงวุฒิ   ก่อไพบูลย์ถาวร
3. นายมนูญ  นันติอูป
 
1141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.1 ทอง 4 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์   กำหนดเขตคาม
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์   รัตนแสนสิริ
3. เด็กชายธีรดนัย   คงคาเชิดชู
4. เด็กชายรัตฐภูมิ   คงคาเชิดชู
5. เด็กชายวิรชัช  พิทยากรกูล
6. เด็กชายสาละวิน   หยกลาภนำเจริญ
 
1. นายจักรพันธ์  ขันธ์ศรี
2. นางสาวทิฆัมพร  ไชยสิทธิ์
 
1142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายซอวามู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายธนวินท์  น้อยมูลย่า
3. เด็กชายธีรกานต์  ศรีไสวบุษบา
4. เด็กชายพงศกร  ศรีโสภาจำปี
5. เด็กชายพัทธดนย์  ศรีจินดาบุษบา
6. เด็กชายสิทธิชัย  เพ็ญเพชรศักดิ์
 
1. นายสมัย  พนาพงศ์ไพร
2. นายจตุพล  ศรีสุันต์คงคา
3. นายวศิลป์  อัมพุชินี
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.8 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พุทธมณี
2. เด็กชายนฤเบศ  ปัญญาเหล็ก
3. เด็กชายปิติพล  พึ่งแสงบุญ
4. เด็กหญิงภัทริน  เพื่อชาวเขา
5. เด็กหญิงมณีมณฑ์  มะโน
6. เด็กชายอนุศิษฎ์  ชัยศิลป์
 
1. นางจันทร์  แก้วทะวัน
2. นางสาวชลินทรา  ศรีชัยชนะ
3. นายมนัส  แก้วทะวัน
 
1144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71.7 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายจิรายุ   ไชยมงคล
2. เด็กชายณวัฒน์   สุนิติมนฑล
3. เด็กชายนัธทวัฒน์   คงสุขสม
4. เด็กชายศิรากร   สุจรัสสมบูรณ์
5. เด็กชายอาทิตย์   คงสุขสม
6. เด็กชายไกรวิชญ์   จิตจักร
 
1. นายอภินันท์   ขันติยะ
2. นายเติมศิลป์   ร่มฟ้ากว้าง
 
1145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงวรัมพร    กุศลธรรมสถิต
2. เด็กชายวิชัย  เจริญค้าไกล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พัฒนาวรพงศ์
4. เด็กชายอนุชพล  คงบรรลุผล
5. เด็กหญิงอาทิตยา    กลางพนา
6. เด็กหญิงเพ็ญรดี    ยงนันทเดช
 
1. นายอนันต์  ประวัง
2. นางสาววิยะดา  พุมพร
3. นายอนุพงษ์  โชคกลางไพร
 
1146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.9 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กชายกษมา  เถมินพนา
2. เด็กชายชานน  ตระสักพนาดร
3. เด็กชายทราเทพ  ถวัลย์กันทร
4. เด็กชายธีรวุฒิ  กวินกตเวที
5. เด็กชายมโนทัศน์  จรุงสกุล
6. เด็กชายเกียรติชัย  ถาวรธารา
 
1. นายธีรพัฒน์  จรุงสกุล
2. นางสาวสุวิมล  ดำเกิงการค้า
3. นางสาวสายธาร  กุศลศิริ
 
1147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.2 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กหญิงธีวรา   สุจริยาพงศ์พร
2. เด็กชายพลวัติ   จำเริญสิงขร
3. เด็กชายมีโชค   ทรัพย์กาญจน
4. เด็กชายศุภกิจ    ค้ำชูพนาดร
5. เด็กชายอารัตน์   ฌานชีวินสุข
6. เด็กหญิงเพียรฟ้า   ค้ำชูพนาดร
 
1. นายวีรยุทธ   สำราญรื่น
2. นางสาวกิตติยา   เขียวคำ
3. นางสาวอาทิตยา   สุจริยาพงศ์พร
 
1148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.9 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 1. เด็กหญิงชลลดา  สรรค์เสถียร
2. เด็กชายยงยุทธ  สรรค์เสถียร
3. เด็กชายวรวัฒน์  ฤทัยกริ่ม
4. เด็กชายเทวกานต์  ประจักษ์พนา
5. เด็กชายเอกชัย  ปกรณ์จำรูญ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  เกษมเลิศตระกูล
 
1. นายอนุสรณ์  ตาสา
2. นายกมล  ไผทรัตนตรัย
3. นายมังกร  นภาทอง
 
1149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 1. เด็กชายปวริส  อุทกวาทิน
2. เด็กชายรุ่งภพ  พนาไพรสกุล
3. เด็กชายวงศกร  พุทธชาติรักษา
4. เด็กชายศุภกิจ  เสาเมืองมูล
5. เด็กหญิงสาธิดา  ผู้ครองคัมภีร์
6. เด็กชายอาทิตย์  มีความสำเร็จ
 
1. นายจักริน  เขียวมูล
2. นายณัฐพล  บัวละวงค์
3. นายธีรวัจน์  กันจะมูล
 
1150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1. เด็กชายกิตติธร  แสงขรรค์ชัยศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงขรรค์ชัยศรี
3. เด็กหญิงวรัญญา  แดนสนธยา
4. เด็กชายวีรยุทธ  วงศ์แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงสันตฤทัย  พาสุที
6. เด็กชายเมธาชัย  กิจวัตรพร
 
1. นายชัยวัฒน์  หน่อแก้ว
2. นายชัยวัฒน์  สาสังข์
 
1151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52.9 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายณัฐยศ   รุ่งโรจน์วชิระ
2. เด็กชายธนัต   วชิรรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพีรดา   ชมพนาไพร
4. เด็กชายพีรพัฒน์   บัวใอฬาร
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ผลบุญค้ำจุน
6. เด็กชายอังคาร   ชิดชัยเลิศ
 
1. นายธีราเทพ   ภิญโญสุภาสวัสดิ์
2. นางสุกัญญา   เกียรติยศ
 
1152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 49.8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายณัชพล  ประสานเยาวชน
2. เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตนาแดน
3. เด็กชายเกรียติโชติ  นิลกำจาย
4. เด็กหญิงเขมิกา  สมพรธรรม
5. เด็กชายเทียนชัย  รัตนธรรมพร
6. เด็กชายเนตรชกร  พิศมัยนงคราญ
 
1. นางสาวพัชราพร  กองแก้ว
2. นางสาวอัศรี  คงชนะศัตรู
 
1153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 47.8 เข้าร่วม 16 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายจิรภาส  กันทา
2. เด็กชายณัฐดนัย  อรุณีรุ่งอรุณ
3. เด็กชายศรราม  คงเดิม
4. เด็กชายศิวกร  โฆษิตยุคนธร
5. เด็กหญิงสุจิราพร  แจ่มแจ้ง
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มงคลเกิดสุข
 
1. นายชลิต  นภาสิทธิ์
2. นางสาวเพ็ญพิชา  สุรินต๊ะ
 
1154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายกันตพัชร  มงคล
2. เด็กชายจิรภาส  ปัญญาเรืองรัตน์
3. เด็กชายธนาชัย  อมรใฝ่โชคดี
4. เด็กชายรัชชานนท์  คล่องพาที
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  เบญจคีรี
6. เด็กชายศุภกิตติ์   ปอกอ้าย
 
1. นางปภาพร  ศรีเจริญตระกูล
2. นางภรณ์นภัส  ปันทวัง
3. นางสาวหทัยรัตน์  ไชยาเผือก
 
1155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายคาวี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิชาติกุลพันธุ์
3. เด็กชายจักรพงษ์  สุดาเฟื่องฟ้า
4. เด็กชายจิรเมธ  เรือนคำปัน
5. เด็กชายปกปักษ์  สายฝั้น
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  มโนธรรม
 
1. นายประสิทธิ์  สายฝั้น
2. นายเอกชัย  กำแพงแก้ว
3. นายสุเชาว์  ทิพย์ประเสริฐ
 
1156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  พวงไพรพฤกษ์
2. เด็กชายณัชพล  เฟื่องสุดใจ
3. เด็กชายนวพล  พิทักษ์ฤทธิพงษ์
4. เด็กชายพิทวัส  นิธิมหามงคล
5. เด็กชายภัทรภณ  ทะหย่า
6. เด็กชายสุธรรม  โภคินรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
2. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
 
1157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา   แก้วคำ
2. เด็กหญิงญาณิศา   พิริยะเดชากุล
3. เด็กหญิงดากานดา  สายสวาท
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ชวลิตรธนทรัพย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  เลิศสกุลทอง
6. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ภิรักษา
 
1. นายธนทัต  เพียรวิทย์
2. นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร
3. นายสัญญณันท์  วรรณคำ
 
1158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จิตจักร์
2. เด็กชายฉันทัช   สง่าวุฒิเลิศ
3. เด็กชายชินภัทร   สุนิติปัญญาวงศ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์   สุทวีวุฒิพงศ์
5. เด็กชายพีิสิษฐ์   ไชยมงคล
6. เด็กชายวีรพงษ์   คงเที่ยงธรรม
 
1. นายอภินันท์   ขันติยะ
2. นายวีระศักดิ์   ฟ้าสดใส
 
1159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงธัญวลัย   ปฏิมาพิทักษ์
2. เด็กหญิงธีรีจุฑา   ศิลาพิทักษ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   เปล่งฉวีวรรณ
4. เด็กหญิงศิรารัตน์   ทองคำ
5. เด็กหญิงสุทินา   ปฐมบวรกิจ
6. เด็กหญิงอรสา   พรชัยปิยรักษ์
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
 
1160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74.45 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กชายธนพล  พราวแพร
2. เด็กชายบริพัต  เมืองไพรงาม
3. เด็กชายวิชากร  จัทรานพเก้า
4. เด็กชายสมชาย  ใจยะสุ
5. เด็กชายสิทธิกร  เพ็ญนภาพ่อง
6. เด็กชายไพสิฐ  เพชรลำเนา
 
1. นายชินวัฒน์  วิเศษวงศา
2. นายชาญณรงค์  กิตตะวงค์
 
1161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงชุวพร  ธรรมคุติ
2. เด็กชายนธพล  จตุธรรมวาที
3. เด็กหญิงพรทิพา  จตุธรรมกวิน
4. เด็กชายลิปปวิชญ์  เลิศราวี
5. เด็กชายวรัญชิต  นรไกวัล
6. เด็กหญิงอรทัย  มานะกุลชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากรณ์  เตชะสืบ
2. นายสุพจน์  พรทิพกิตติวงศ์