สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 33 9 0 0 42
2 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 32 10 6 2 48
3 บ้านปงสนุก 31 7 2 0 40
4 สมาคมพยาบาลไทย 30 10 3 0 43
5 บ้านไร่ 29 8 3 0 40
6 บ้านนาวงศ์ 25 9 4 2 38
7 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 25 8 2 0 35
8 พระพุทธบาทวิทยา 22 2 1 0 25
9 ชุมชนศิลาแลง 19 5 4 0 28
10 ไตรราษฎร์สามัคคี 19 2 1 0 22
11 ภูคาวิทยาคม 18 7 4 1 29
12 วรนคร 18 3 0 0 21
13 มณีพฤกษ์ 16 11 5 2 32
14 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 16 10 0 0 26
15 ไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 16 7 4 2 27
16 บ้านร้อง 16 2 0 0 18
17 บ้านสบกอน 15 8 1 0 24
18 บ้านบ่อหยวก 15 4 3 3 22
19 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 15 4 1 0 20
20 บ้านสบเป็ด 14 9 2 0 25
21 บ้านสองแคว 14 5 2 1 21
22 บรรณโศภิษฐ์ 14 5 1 0 20
23 บ้านดอยติ้ว 13 11 1 1 25
24 บ้านน้ำเลียง 12 10 4 0 26
25 บ้านห้วยฟอง 12 9 1 1 22
26 ชุมชนบ้านดอนตัน 12 6 3 1 21
27 บ้านสว้า 11 11 3 1 25
28 สกาดพัฒนา 11 8 2 1 21
29 แสนทองวิทยา 11 8 1 1 20
30 บ้านสะปัน 11 3 0 0 14
31 บ้านเปียงซ้อ 10 6 3 3 19
32 บ้านน้ำโมงปางสา 10 4 4 2 18
33 สหราษฎร์บำรุง 9 9 2 0 20
34 บ้านด่าน 9 9 1 2 19
35 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 9 7 1 3 17
36 บ้านผักเฮือก 9 2 3 0 14
37 บ้านน้ำช้างพัฒนา 9 2 1 1 12
38 บ้านพร้าวกลาง 9 2 1 0 12
39 บ้านน้ำยาว 8 9 0 0 17
40 บ้านเวียงสอง 8 4 2 0 14
41 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 8 1 0 2 9
42 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 7 6 5 2 18
43 บ้านปางแก 7 4 2 0 13
44 ศรีสระวงค์ 7 4 0 1 11
45 บ้านแหน 7 3 1 0 11
46 บ้านน้ำรีพัฒนา 6 7 2 0 15
47 บ้านน้ำสอด 6 1 1 1 8
48 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 6 1 0 0 7
49 บ้านทุ่งกวาง 6 1 0 0 7
50 บ้านหนองผุก 6 0 0 0 6
51 อนุบาลสุภาพวิทยา 5 8 1 0 14
52 บ้านห่างทางหลวง 5 6 2 1 13
53 ไตรประชาวิทยา 5 5 1 1 11
54 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 5 5 0 0 10
55 บ้านสบปืน 5 1 1 1 7
56 จอมแจ้งวิทยาคาร 5 0 0 0 5
57 ป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 4 5 3 0 12
58 ชุมชนศิลาเพชร 4 4 1 0 9
59 เพียงหลวง ๗ ฯ 4 4 0 0 8
60 บ้านบ่อหลวง 4 3 3 2 10
61 บ้านดอนสบเปือ 4 1 2 0 7
62 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 4 1 2 0 7
63 บ้านกอก 4 1 0 0 5
64 บ้านปง 4 1 0 0 5
65 บ้านห้วยท่าง 4 1 0 0 5
66 บ้านน้ำลาด 4 0 0 0 4
67 บ้านชี 4 0 0 0 4
68 บ้านเชียงแล-นาทราย 4 0 0 0 4
69 บ้านผาหลัก 3 5 4 0 12
70 จตุราษฎร์ศึกษา 3 5 1 0 9
71 บ้านสะเกิน 3 4 0 0 7
72 ไตรราษฎร์วิทยา 3 3 2 0 8
73 บ้านน้ำพิ 3 3 1 0 7
74 บ้านยู้ 3 3 0 0 6
75 บ้านขุนน้ำน่าน 3 3 0 0 6
76 บ้านสบมาง 3 3 0 0 6
77 บ้านนาฝ่า 3 2 1 1 6
78 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
79 บ้านผาน้ำย้อย 3 2 1 0 6
80 บ้านนาหนุนสอง 3 2 1 0 6
81 บ้านน้ำพุร้อน 3 2 0 0 5
82 พนาสวรรค์ 3 2 0 0 5
83 บ้านส้อเด่นพัฒนา 3 1 3 0 7
84 บ้านผาเวียง 3 1 1 0 5
85 บ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ 3 1 0 1 4
86 บ้านปางกอม 3 1 0 1 4
87 บ้านห้วยทรายขาว 3 1 0 0 4
88 บ้านปางหก 3 0 2 0 5
89 บ้านน้ำฮาว 3 0 1 0 4
90 ไตรมิตรวิทยา 3 0 0 0 3
91 บ้านดอนแก้ว 2 5 5 0 12
92 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 2 5 1 1 8
93 บ้านถ่อน 2 5 1 0 8
94 บ้านห้วยโก๋น 2 3 1 0 6
95 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 2 3 0 0 5
96 บ้านปางปุก 2 2 1 0 5
97 บ้านสกาดใต้ 2 2 1 0 5
98 บ้านสบสาย 2 2 1 0 5
99 น้ำคา 2 2 1 0 5
100 บ้านสบหนอง 2 2 1 0 5
101 บ้านวังว้า 2 2 0 0 4
102 บ้านสบขุ่น 2 2 0 0 4
103 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 2 1 4 0 7
104 บ้านหนอง 2 1 1 0 4
105 บ้านพาน 2 1 1 0 4
106 บ้านทุ่งเฮ้า 2 1 0 0 3
107 บ้านตึ๊ด 2 1 0 0 3
108 บ้านป่าหัด 2 1 0 0 3
109 บ้านกิ่วจันทร์ 2 0 0 1 2
110 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
111 บ้านปางยาง 2 0 0 0 2
112 บ้านเกวต 2 0 0 0 2
113 บ้านนาบง 1 3 0 0 4
114 ไตรคามวิทยา 1 2 1 0 4
115 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1 2 0 1 3
116 บ้านแดนพนา 1 2 0 0 3
117 บ้านบวกหญ้า 1 2 0 0 3
118 บ้านแพะกลาง 1 2 0 0 3
119 บ้านนาฝาง 1 2 0 0 3
120 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม 1 2 0 0 3
121 บ้านสันเจริญ 1 1 2 0 4
122 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1 1 0 0 2
123 บ้านพร้าว 1 1 0 0 2
124 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 1 0 2
125 บ้านป่าลาน 1 0 0 0 1
126 บ้านดอนแท่น 1 0 0 0 1
127 บ้านกอกจูน 1 0 0 0 1
128 บ้านขอน 1 0 0 0 1
129 บ้านปางส้าน 1 0 0 0 1
130 บ้านคัวะ 0 2 0 1 2
131 บ้านผาสิงห์ 0 1 1 0 2
132 ธาราบรรพต 0 1 0 0 1
133 บ้านปอน 0 1 0 0 1
134 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 1 0 0 1
135 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 1 0 0 1
136 บ้านดอนมูล(แงง) 0 0 1 0 1
137 บ้านนาก้อ 0 0 1 0 1
138 บ้านใหม่ 0 0 0 1 0
รวม 906 453 154 49 1,562