สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 34 10 0 0 44
2 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 32 11 6 2 49
3 บ้านปงสนุก 32 7 2 0 41
4 สมาคมพยาบาลไทย 31 10 3 0 44
5 บ้านไร่ 29 9 3 0 41
6 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 26 8 2 0 36
7 บ้านนาวงศ์ 25 10 4 2 39
8 พระพุทธบาทวิทยา 24 3 1 0 28
9 ชุมชนศิลาแลง 19 5 4 0 28
10 วรนคร 19 3 0 0 22
11 ไตรราษฎร์สามัคคี 19 2 1 0 22
12 ภูคาวิทยาคม 18 7 5 1 30
13 มณีพฤกษ์ 16 11 5 2 32
14 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 16 11 0 0 27
15 ไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 16 7 4 2 27
16 บ้านร้อง 16 2 0 0 18
17 บ้านสบกอน 15 9 1 0 25
18 บ้านบ่อหยวก 15 4 3 3 22
19 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 15 4 1 0 20
20 บ้านสบเป็ด 14 9 2 0 25
21 บ้านสองแคว 14 5 2 1 21
22 บรรณโศภิษฐ์ 14 5 1 0 20
23 บ้านดอยติ้ว 13 12 1 1 26
24 แสนทองวิทยา 13 8 1 1 22
25 บ้านน้ำเลียง 12 11 4 0 27
26 บ้านห้วยฟอง 12 9 1 1 22
27 ชุมชนบ้านดอนตัน 12 6 3 1 21
28 บ้านสว้า 11 11 3 1 25
29 สกาดพัฒนา 11 8 2 1 21
30 บ้านสะปัน 11 3 0 0 14
31 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 10 7 1 3 18
32 บ้านเปียงซ้อ 10 6 4 3 20
33 บ้านน้ำโมงปางสา 10 4 4 2 18
34 สหราษฎร์บำรุง 9 9 2 0 20
35 บ้านด่าน 9 9 1 2 19
36 บ้านผักเฮือก 9 2 3 0 14
37 บ้านน้ำช้างพัฒนา 9 2 1 1 12
38 บ้านพร้าวกลาง 9 2 1 0 12
39 บ้านน้ำยาว 8 9 0 0 17
40 บ้านเวียงสอง 8 4 2 0 14
41 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 8 2 0 2 10
42 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 7 6 5 2 18
43 บ้านปางแก 7 4 3 0 14
44 ศรีสระวงค์ 7 4 0 1 11
45 บ้านแหน 7 3 1 0 11
46 บ้านน้ำรีพัฒนา 6 7 2 0 15
47 บ้านห่างทางหลวง 6 6 2 1 14
48 บ้านทุ่งกวาง 6 2 0 0 8
49 บ้านน้ำสอด 6 1 1 1 8
50 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 6 1 0 0 7
51 บ้านหนองผุก 6 0 0 0 6
52 อนุบาลสุภาพวิทยา 5 8 1 0 14
53 ป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 5 5 4 0 14
54 ไตรประชาวิทยา 5 5 1 1 11
55 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 5 5 0 0 10
56 บ้านสบปืน 5 1 1 1 7
57 จอมแจ้งวิทยาคาร 5 0 0 0 5
58 ชุมชนศิลาเพชร 4 4 1 0 9
59 เพียงหลวง ๗ ฯ 4 4 0 0 8
60 บ้านบ่อหลวง 4 3 3 3 10
61 บ้านดอนสบเปือ 4 1 2 0 7
62 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 4 1 2 0 7
63 บ้านกอก 4 1 0 0 5
64 บ้านปง 4 1 0 0 5
65 บ้านห้วยท่าง 4 1 0 0 5
66 บ้านน้ำลาด 4 0 0 0 4
67 บ้านชี 4 0 0 0 4
68 บ้านเชียงแล-นาทราย 4 0 0 0 4
69 บ้านผาหลัก 3 5 4 0 12
70 จตุราษฎร์ศึกษา 3 5 1 0 9
71 ไตรราษฎร์วิทยา 3 4 2 0 9
72 บ้านสะเกิน 3 4 0 0 7
73 บ้านน้ำพิ 3 3 1 0 7
74 บ้านยู้ 3 3 0 0 6
75 บ้านขุนน้ำน่าน 3 3 0 0 6
76 บ้านสบมาง 3 3 0 0 6
77 บ้านนาฝ่า 3 2 2 1 7
78 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
79 บ้านผาน้ำย้อย 3 2 1 0 6
80 บ้านนาหนุนสอง 3 2 1 0 6
81 พนาสวรรค์ 3 2 0 1 5
82 บ้านน้ำพุร้อน 3 2 0 0 5
83 บ้านส้อเด่นพัฒนา 3 1 3 0 7
84 บ้านผาเวียง 3 1 1 0 5
85 บ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ 3 1 0 1 4
86 บ้านปางกอม 3 1 0 1 4
87 บ้านห้วยทรายขาว 3 1 0 0 4
88 บ้านปางหก 3 0 2 0 5
89 บ้านน้ำฮาว 3 0 1 0 4
90 ไตรมิตรวิทยา 3 0 0 0 3
91 บ้านดอนแก้ว 2 5 5 0 12
92 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 2 5 1 1 8
93 บ้านถ่อน 2 5 1 0 8
94 บ้านห้วยโก๋น 2 3 1 0 6
95 บ้านวังว้า 2 3 0 0 5
96 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 2 3 0 0 5
97 บ้านปางปุก 2 2 1 0 5
98 บ้านสกาดใต้ 2 2 1 0 5
99 บ้านสบสาย 2 2 1 0 5
100 น้ำคา 2 2 1 0 5
101 บ้านสบหนอง 2 2 1 0 5
102 บ้านสบขุ่น 2 2 0 0 4
103 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 2 1 4 0 7
104 บ้านหนอง 2 1 1 0 4
105 บ้านพาน 2 1 1 0 4
106 บ้านทุ่งเฮ้า 2 1 0 0 3
107 บ้านตึ๊ด 2 1 0 0 3
108 บ้านป่าหัด 2 1 0 0 3
109 บ้านกิ่วจันทร์ 2 0 0 1 2
110 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
111 บ้านปางยาง 2 0 0 0 2
112 บ้านเกวต 2 0 0 0 2
113 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1 3 0 1 4
114 บ้านนาบง 1 3 0 0 4
115 ไตรคามวิทยา 1 2 1 0 4
116 บ้านแดนพนา 1 2 0 0 3
117 บ้านบวกหญ้า 1 2 0 0 3
118 บ้านแพะกลาง 1 2 0 0 3
119 บ้านนาฝาง 1 2 0 0 3
120 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม 1 2 0 0 3
121 บ้านสันเจริญ 1 1 2 0 4
122 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1 1 0 0 2
123 บ้านพร้าว 1 1 0 0 2
124 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 1 0 2
125 บ้านป่าลาน 1 0 0 0 1
126 บ้านดอนแท่น 1 0 0 0 1
127 บ้านกอกจูน 1 0 0 0 1
128 บ้านขอน 1 0 0 0 1
129 บ้านปางส้าน 1 0 0 0 1
130 บ้านคัวะ 0 2 0 1 2
131 บ้านผาสิงห์ 0 1 1 0 2
132 ธาราบรรพต 0 1 0 0 1
133 บ้านปอน 0 1 0 0 1
134 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 1 0 0 1
135 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 1 0 0 1
136 บ้านดอนมูล(แงง) 0 0 1 0 1
137 บ้านนาก้อ 0 0 1 0 1
138 บ้านใหม่ 0 0 0 1 0
รวม 918 467 159 51 1,544